crm didar

استخدام در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ارومیه

استخدام در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ارومیه توسط موسسه کار آفرینان آوا سلامت مجری تامین نیروی انسانی

سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت

در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟

 

آگهی استخدام موسسه کار آفرینان آوا سلامت

این مؤسسه در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز مربوط به قرارداد شماره ۹۲۸۶۵ مورخ ۲۹/۶/۹۴ فی مابین خود ودانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی مطابق با مفاد قرارداد یاد شده و دستورالعمل اجرای برنامه تامین مراقبتهای اولیه سلامت در حاشیهء شهرها و سکونت گاههای غیررسمی  از میان افراد واجد شرایط با برگزاری آزمون تخصصی در سطح دانش عمومی داوطلبان و انجام مراحل گزینش در قالب قرارداد کار مدت معین و محدود به شرح شرایط مندرج در ذیل اقدام به بکارگیری نیرو نماید .

جدول مشاغل مورد نیاز

ردیف

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی

تعداد مورد نیاز

جنسیت

شرایط احراز

مرد

زن

۱

پزشک

ارومیه

۱۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشک عمومی

بوکان

۳

*

*

پیرانشهر

۱

*

*

خوی

۱

*

*

میاندوآب

۱

*

*

اشنویه

۲

*

*

تکاب

۲

*

*

چایپاره

۱

*

*

سردشت

۲

*

*

شاهیندژ

۲

*

*

شوط

۱

*

*

ماکو

۲

*

*

سلماس

۲

*

*

نقده

۲

*

*

۲

دندانپزشک

ارومیه

۸

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته دندانپزشکی

بوکان

۱

*

*

خوی

۱

*

*

میاندوآب

۱

*

*

اشنویه

۱

*

*

چایپاره

۱

*

*

سردشت

۱

*

*

سلماس

۱

*

*

نقده

۱

*

*

۳

کارشناس بهداشت عمومی (مراقب سلامت)

ارومیه

۷

*

دارا بودن مدرک تحصیلی  کارشناسی در یکی از رشته های : بهداشت مبارزه با بیماریها وبهداشت عمومی

بوکان

۳

*

پیرانشهر

۱

*

خوی

۳

*

مهاباد

۲

*

میاندوآب

۱

*

تکاب

۲

*

چایپاره

۱

*

سردشت

۲

*

شاهیندژ

۲

*

شوط

۲

*

ماکو

۲

*

سلماس

۲

*

نقده

۲

*

۴

متصدی پذیرش و آمار

ارومیه

۱۲

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته مدارک پزشکی و یا مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های  مدارک پزشکی ، فناوری اطلاعات سلامت ، انفورماتیک پزشکی

بوکان

۳

*

*

پیرانشهر

۱

*

*

خوی

۳

*

*

مهاباد

۱

*

*

میاندوآب

۱

*

*

اشنویه

۱

*

*

تکاب

۲

*

*

چایپاره

۱

*

*

سردشت

۳

*

*

شاهیندژ

۲

*

*

شوط

۱

*

*

ماکو

۳

*

*

سلماس

۲

*

*

نقده

۲

*

*

۵

کارشناس بهداشت محیط

ارومیه

۴

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های مهندسی بهداشت محیط

خوی

۱

*

*

مهاباد

۲

*

*

میاندوآب

۱

*

*

سردشت

۱

*

*

ماکو

۱

*

*

سلماس

۲

*

*

نقده

۲

*

*

۶

بهیار

ارومیه

۱۰

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم بهیاری  یا کاردانی دررشته پرستاری

بوکان

۳

*

*

خوی

۳

*

*

مهاباد

۱

*

*

میاندوآب

۲

*

*

تکاب

۱

*

*

چایپاره

۱

*

*

سردشت

۳

*

*

شاهیندژ

۱

*

*

شوط

۱

*

*

ماکو

۳

*

*

سلماس

۲

*

*

نقده

۲

*

*

۷

کارشناس بهداشت حرفه ای

ارومیه

۶

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای

پیرانشهر

۱

*

*

خوی

۳

*

*

مهاباد

۲

*

*

تکاب

۲

*

*

سردشت

۱

*

*

شاهیندژ

۱

*

*

ماکو

۲

*

*

سلماس

۱

*

*

نقده

۱

*

*

سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت

در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟

۸

کارشناس تغذیه

ارومیه

۸

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد در یکی از رشته های : علوم تغذیه ، علوم بهداشتی در تغذیه ، تغذیه

بوکان

۳

*

*

پیرانشهر

۱

*

*

خوی

۴

*

*

مهاباد

۲

*

*

میاندوآب

۱

*

*

اشنویه

۱

*

*

تکاب

۱

*

*

چایپاره

۱

*

*

سردشت

۱

*

*

شاهیندژ

۱

*

*

شوط

۱

*

*

ماکو

۱

*

*

سلماس

۲

*

*

نقده

۲

*

*

۹

کارشناس بهداشت روان (بالینی)

ارومیه

۸

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی با پایه روانشناسی

بوکان

۳

*

*

پیرانشهر

۱

*

*

خوی

۴

*

*

مهاباد

۲

*

*

میاندوآب

۱

*

*

اشنویه

۱

*

*

تکاب

۱

*

*

چایپاره

۱

*

*

سردشت

۱

*

*

شاهیندژ

۱

*

*

شوط

۱

*

*

ماکو

۱

*

*

سلماس

۲

*

*

نقده

۲

*

*

۱۰

کارشناس بهداشت خانواده

(مراقب سلامت)

(زن)

ارومیه

۲۲

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های : مامایی و بهداشت عمومی

بوکان

۷

*

پیرانشهر

۲

*

خوی

۱۱

*

مهاباد

۱۰

*

میاندوآب

۲

*

اشنویه

۵

*

تکاب

۳

*

چایپاره

۱

*

سردشت

۲

*

شاهیندژ

۳

*

شوط

۱

*

ماکو

۲

*

سلماس

۶

*

نقده

۴

*

۱۱

کاردان بهدشت خانواده (مراقب سلامت ) (زن)

ارومیه

۱۰

*

   دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی دریکی از رشته های  بهداشت عمومی ( بهداشت خانواده ) و مامایی

بوکان

۴

*

پیرانشهر

۲

*

خوی

۵

*

مهاباد

۵

*

میاندوآب

۱

*

اشنویه

۲

*

تکاب

۲

*

سردشت

۱

*

شاهیندژ

۱

*

ماکو

۱

*

سلماس

۳

*

نقده

۱

*

۱۱

ماما (کارشناس)

ارومیه

۵

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مامایی

بوکان

۴

*

پیرانشهر

۲

*

خوی

۷

*

مهاباد

۶

*

میاندوآب

۱

*

اشنویه

۱

*

تکاب

۱

*

چایپاره

۱

*

سردشت

۱

*

شاهیندژ

۱

*

ماکو

۱

*

سلماس

۱

*

نقده

۱

*

۱- شرایط عمومی پذیرش

۱/۱- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی

۲/۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

۳/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۴/۱-داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران )

۵/۱– عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر

۶/۱- عدم سابقه محکومیت کیفری موثر

۷/۱- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته می شوند

۸/۱- نداشتن منع استخدام دردستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی

۹/۱- داوطلبان نباید مستخدم رسمی ،ثابت وپیمانی سایر دستگاههای دولتی ویا بازخرید خدمت باشند.

۲- شرایط اختصاصی پذیرش

۱/۲- داشتن حداقل ۲۰سال وحداکثر ۴۰ سال سن تمام برای دارندگان دیپلم ، فوق دیپلم ، کارشناسی و کارشناسی ارشد  و برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری ۴۵ سال تا تاریخ مهلت ثبت نام

۲-۲ داشتن گواهی پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان تا تاریخ مهلت ثبت نام ( ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ )

۳- نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز

     ثبت نام به  صورت الکترونیکی ازطریق سایت اینترنتی مؤسسه کارآفرینان آوا سلامت  انجام می گیرد.

۱/۳- مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی

الف) تکمیل برگ درخواست شغل  در وبسایت اینترنتی مؤسسه کارآفرینان آوا سلامت

ب) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال ( دویست هزارریال) به شماره حساب متمرکز جاری    ۵۴۵۹۴۸۴۳۳۲ نزد بانک ملت  شعبه مستقل وزارت بهداشت بنام بعنوان حق شرکت در آزمون

ج) یک قطعه عکس ۴×3 که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی مؤسسه بانضمام فیش بانکی اسکن و ارسال شود. (حداکثر حجم قابل قبول هر فایل : ۴۹ کیلو بایت)

۲/۳- مدارک مورد نیاز پس از قبولی درمرحله اول امتحان :

داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت ۵روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی موسسه به همراه اصل مدارک، به نماینده موسسه  مستقر در معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی آذربایجان غربی  واقع در خیابان دانشکده نرسیده به بیمارستان آذربایجان حضوراً ارائه ورسید دریافت نمایند. نماینده موسسه موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نماید.

مدارک موردنیاز

– اصل به همراه تصویرآخرین مدرک تحصیلی

– اصل به همراه تصویر کارت ملی

– اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه

– اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)

– اصل به همراه تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از آن

– اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی بودن

– اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری ،معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط

– اصل به همراه تصویر سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

تبصره : مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.

۴- نحوه ثبت نام مقدماتی ومهلت ثبت نام

۱/۴ –  متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از تاریخ ۲۲/۷/۹۴ حداکثرلغایت  ساعت ۲۴ روز ۱/۸/۹۴نسبت به ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایند.

۲/۴-  به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد ووجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیشود.

۳/۴-صرف شرکت در آزمون هیچ حقی برای داوطلبان از جهت استخدام و اشتغال ایجاد نمیکند.

۴/۴-پذیرفته شدگان مشمول قانون کار جمهوری اسلامی می باشند.

۵- زمان ومحل توزیع کارت

۱/۵- زمان چاپ  کارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهای تخصصی از طریق سایت موسسه کارآفرینان آوا سلامت متعاقبا اعلام می گردد.

۶- مواد امتحان :

آزمون صرفاً تخصصی بوده و سؤالات مربوطه براساس رشته های شغلی تنظیم و برگزار خواهد شد .

۱/۶- امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد ۶۰ سوال  به صورت چهار گزینه ای طراحی خواهد شد . ضمناً یک نمره منفی به ازای هر چهارپاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

۷- مواد امتحان مقطع دیپلم بهیاری

آزمون بهیاری نیزصرفاً تخصصی بوده و سؤالات مربوطه براساس رشته شغلی مزبور تنظیم و برگزار خواهد شد .

۱/۷- امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی بهیاری به تعداد ۶۰ سوال و به صورت چهار گزینه ای طراحی خواهد شد . ضمناً یک نمره منفی به ازای هر چهارپاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

۸- تذکرات

۱/۸- ایثارگران در اولویت قرار خواهند گرفت .

۲/۸ – داوطلبان بومی درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی در اولویت خواهند بود. بومی به افرادی اطلاق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند:

الف)محل تولد داوطلب با محل جغرافیائی مورد تقاضا یکی باشد.

ب) حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدائی ،راهنمایی ومتوسطه)را در محل جغرافیایی مورد تقاضا طی کرده باشد.

ج) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتیکه محل ۳ سال از سنوات تحصیلی آنها(اعم از ابتدائی،راهنمائی و متوسطه)با محل مورد تقاضا یکی باشد نیز بومی تلقی میشوند.

تبصره: درصورتی که ظرفیت مورد نیاز هریک از رشته های شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان بومی تکمیل نگردد پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد .

۳/۸- بومی استان به فردی اطلاق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشد.

۱-محل تولد وی یکی از شهرستانهای استان بغیر از محل جغرافیایی شغل مورد تقاضا باشد.

۲-دو مقطع از سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و یا متوسطه خود را در یکی از شهرستانهای استان بغیر از محل جغرافیایی شغل مورد تقاضا گذرانده باشد.

۳-فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که محل سه سال از سنوات تحصیلی آنها در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و یا متوسطه در یکی از شهرستانهای استان بغیر از محل جغرافیایی شغل مورد تقاضا باشد.

۴/۸- به مدارک ارسالی دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل مورد اشاره وهمچنین مدارک معادل ترتیب اثرداده نخواهد شد.

۵/۸- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودرهرمرحله از مراحل ثبت نام ،امتحان وجذب محرزشود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج درآگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی درصورت انعقاد قرارداد  ، قراداد مزبور لغو وبلااثرمی گردد.

۶/۸- ارائه تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان درصورت پذیرفته شدن درامتحان (حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه) ازسوی دانشگاه ها الزامی است.

۷/۸- انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ما خوذه در آزمون در هر رشته شغلی با در نظر گرفتن ظرفیت پیش بینی شده به میزان ۵/۱ برابر تعداد مورد نیاز با رعایت اولویت های مندرج در آگهی صورت می پذیرد.

۸/۸- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل گزینش صورت خواهد گرفت.

تبصره : داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند.درصورت عدم مراجعه ، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره بجای وی به گزینش معرفی خواهد شد .

۹/۸- پذیرفته شدگان نهایی ، متعهد می شوند در محل مورد تقاضا خدمت نمایند ، جابجایی و انتقال داوطلبان به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود .در غیر این صورت قرارداد آنان لغو و از وجود افراد ذخیره وفق مقررات استفاده می شود .

۱۰/۸- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق سایت اینترنتی مؤسسه کارآفرینان آوا سلامت خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

۱۱/۸- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

۱۲/۸- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی می باشند.

سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت

در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟

لینک ثبت نام

 

 

دیدگاه ها (۱)

  1. reza می‌گه:

    سلام . شرایط مندرج برای بومی بودن نا عادلانه و ناکامل است
    ۱- شاید فردی متولد ارومیه باشد ولی از ۲۰سال بیش در سایر شهرستانها ساکن گردیده یا فردی متولد سایر شهرستانها بوده ولی از چند سال پیش در این شهر ساکن شده است. حالا کدام بومی است.
    ۲- همسر وفرزندان سایر کارمندان زحمتکش و غیر نظامی چرا از حق بومی بودن محروم شده اند. مگر می شود کارمندی که در سایر ادارات این شهر خدمت می کند خانواده اش غیر بومی تلقی شود و حق استخدام و فعالیت در این شهر را نداشته باشند.امیدوارم در این شرایط هر چه زودتر تجدید نظر شود تا حق افرادی مستحق ضایع نشود.

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها