استخدام بیمارستان امام موسی کاظم (ع) شهرستان زرین دشت

به گزارش زرنوشت : بیمارستان امام موسی کاظم (ع) شهرستان زرین  دشت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شیراز برای تأمین نیروی مشاغل پرستاری مورد نیاز خود طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی مصوب هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شیراز در نظر دارد تعدادی از افراد واجدشرایط را از طریق امتحان عمومی، تخصصی و گزینش به صورت شرکتی با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ذیل بکارگیری نماید.

جدول نیاز مشاغل پرستاری

ردیف

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

شرایط احراز

۱

پرستار

بیمارستان امام موسی کاظم (ع) زرین دشت  مرد (۱ نفر) زن(۳ نفر)

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در رشته پرستاری

 

۱- شرایط عمومی پذیرش شرکتی

۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی

۲/۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

۳/ ۱- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر

۴/ ۱- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

۵/ ۱- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته می شوند

۶/ ۱- نداشتن منع استخدام دردستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی

۷/ ۱- داوطلبان نباید مستخدم رسمی ،ثابت وپیمانی سایر دستگاههای دولتی ویا بازخرید خدمت باشند.

۸/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲- شرایط اختصاصی پذیرش شرکتی

۱/۲- ۳۵ سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ،۴۰ سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد تا تاریخ انتشار آگهی

تبصره : موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

الف) افراد خانواده معظم شهداء ،آزادگان ،مفقود الاثرها وجانبازان ازکارافتاده کلی که قادر به ا نجام کار  نمی باشند شامل : همسر ،پدر ،مادر، خواهر وبرادر تا میزان ۵ سال

ب) آزادگان ، فرزندان شاهد ،جانباز ۲۵% وبالاتر وآزادگانی که حداقل یک سال سابقه ا سارت دارند از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

ج) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان ومتعهدین  خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق

۲/۲- مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه  باشند.

تبصره – مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان که درحین انجام خدمت مضاف برقانونی(تمدید طرح) درواحدهای تابعه دانشگاه می باشند می توانند درامتحان این بیمارستان شرکت نمایند.ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد با ذکر تاریخ تمدید طرح الزامی است.

۳- نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز

۱/۳- زمان ثبت نام از روز شنبه مورخ ۰۷/۰۹/۹۴ لغایت ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴/۰۹/۹۴می باشد.

۲/۳- مدارک مورد نیاز ثبت نام

– تکمیل فرم درخواست شغل(پیوست آگهی)

– ۴ قطعه عکس ۴×۳

– کپی تصویرآخرین مدرک تحصیلی

– کپی تصویر کارت ملی

-کپی تصویر تمام صفحات شناسنامه

-کپی تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن

–کپی تصویر مدارک دال بر بومی بودن

– کپی  تصویر مدارک دال بر ایثارگری ،معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط

تبصره : مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.

۳/۳- مدارک مورد نیاز ثبت نام ازطریق پست به نشانی بیمارستان امام موسی کاظم (ع) زرین دشت ، واحد کارگزینی ارسال نمائید.

۴/۳ – آخرین مهلت تحویل مدارک به پست ساعت ۱۴ روز شنبه مورخه ۱۴/۰۹/۹۴ می باشد.

۵/۳- به مدارک ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۵- زمان ومحل برگزاری آزمون از طریق سایت zarrinhosp.sums.ac.ir متعاقباً اعلام می گردد.

۶- تذکرات

۱/۶- ایثارگران شامل جانبازان ، آزادگان ورزمندگانی که حداقل ۶ ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند ونیز خانواده های معظم شهداء ،مفقودین وجانبازان درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط  از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.

۲/۶- از کل مجوز تخصیص یافته به بیمارستان بیست وپنج  (۲۵) درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذیرش خانواده شهدا وایثارگران و جانبازان اختصاص می یابد.

۳/۶- تمامی باقیمانده سهمیه مجوزبه داوطلبان بومی درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد بومی به افرادی اطلاق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند:

الف)شهرستان محل تولد داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.

ب) حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدائی ،راهنمایی ومتوسطه)را در شهرستان مورد تقاضا طی کرده باشد.

ج) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتیکه محل ۳ سال از سنوات تحصیلی آنها(اعم از ابتدائی،راهنمائی و متوسطه)با شهرستان محل مورد تقاضا یکی باشد نیز بومی تلقی میشوند.

تبصره: درصورتی که ظرفیت مورد نیاز رشته شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان بومی تکمیل نگردد پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد .

۴/۶- بومی استان به فردی اطلاق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشد.

  1. محل تولد وی یکی از شهرستانهای استان بغیر از شهرستان شغل مورد تقاضا باشد.
  2. دو مقطع از سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و یا متوسطه خود را در یکی از شهرستانهای استان بغیر از شهرستان  شغل مورد تقاضا گذرانده باشد.
  3. فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که محل سه سال از سنوات تحصیلی آنها در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و یا متوسطه در یکی از شهرستانهای استان بغیر از شهرستان  شغل مورد تقاضا باشد.

۵/۶- به مدارک ارسالی دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر ازاعلام شده درشرایط احراز مشاغل مورد اشاره وهمچنین مدارک معادل ترتیب اثرداده نخواهد شد.

۶/۶- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودرهرمرحله از مراحل ثبت نام ،امتحان وجذب محرزشود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج درآگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی درصورت انعقاد قرارداد شرکتی  ، قراداد مزبور لغو وبلااثرمی گردد.

۷/۶- اخذ تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان درصورت پذیرفته شدن درامتحان (حداکثر۳ ماه پس از اعلام نتیجه) ازسوی بیمارستان صورت می پذیرد.

۸/۶- از بین داوطلبان براساس نمره آزمون و با در نظر گرفتن سهمیه فرد متقاضی  به میزان ۵/۱ برابر ظرفیت مورد نیاز با رعایت اولویت های مندرج در آگهی صورت می پذیرد.

۹/۶- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل گزینش صورت خواهد گرفت.

تبصره : داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند.درصورت عدم مراجعه ، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره بجای وی به گزینش معرفی خواهد شد .

۱۰/۶- پذیرفته شدگان نهایی ، متعهد می شوند در محل مورد تقاضا خدمت نمایند در غیر این صورت قرارداد آنان لغو و از وجود افراد ذخیره ،وفق مقررات استفاده می شود .

۱۱/۶-  پس از قبولی داوطلبان در مرحله اول ، دانشگاه با آنان قراداد ۸۹ روزه منعقد می نماید و تمدید قراداد منوط به احراز گزینش توسط هسته گزینش خواهد بود .

۱۲/۶- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق سایت zarrinhosp.sums.ac.ir به صورت همزمان خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

۱۳/۶- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

۱۴/۶ – چنانچه در هر زمانی پس از آزمون یا شروع بکار مشخص گردد که داوطلب در زمان شرکت در آزمون و استخدام از تواناییهای جسمی و روانی لازم و کافی جهت انجام وظایف برخوردار نبوده است و موضوع را کتمان نموده و اطلاعات کافی ارائه نداده علاوه بر فسخ قرارداد و اخراج ، متعهد به جبران و خسارت وارده بر دانشگاه می باشد مسئولیت بررسی و تائید این موارد به عهده شورای پزشکی دانشگاه می باشد .

۱۵/۶- انجام وظایف به شکل تمام وقت بوده و به کارگیری دانشجویان ممنوع می باشد و چنانچه مشخص گردد در زمان شرکت در آزمون و استخدام در حال تحصیل می باشد لغو قرارداد میگردد .

۱۶/۶- با توجه به نیاز مبرم بیمارستان کلیه افراد پذیرفته شده پس از اعلام نتایج حداکثر ظرف یک هفته موظفند شروع به کار نمایند و چنانچه به هر دلیل و معذوریت (حتی مشکلات پزشکی و استعلاجی)موفق به شروع به کار نگردند ، حذف و نفرات بعدی جایگزین گردیده و هیچ گونه حقی برای پذیرفته شده متصور نیست .

۱۷/۶- کلیه پذیرفته شدگان اعم از رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد ملزم به انجام وظیفه در بیمارستان مذکور می باشند و جابجایی به محل دیگر امکان پذیر نمی باشد .

لینک سایت استخدام

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها