جدول کد و عناوین خوشه های شغلی و مواد آزمون فراگیر

جدول شماره ۱- کد و عناوین خوشه های شغلی و مواد آزمون هریک از آنها

کد خوشه عنوان خوشه مواد آزمون شغل ها
۸۱ هواشناسی ریاضی عمومی و معادلات دیفرانسیل، فیزیک عمومی، هواشناسی عمومی پیش بینی هواشناسی، کارشناس مطالعات و تحقیقات هواشناسی
۱۱۶ امور برنامه و بودجه اصول حسابداری، اقتصاد کلان و مالیه عمومی، بودجه ریزی و حسابداری دولتی، تئوری های مدیریت کارشناس برنامه و بودجه
۱۳۲ امور اداری مبانی مدیریت، تئوری های مدیریت و تجریه و تحلیل سیستم، حقوق اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری ، تئوری های مدیریت دولتی کارشناس امور اداری، کارشناس امور اداری/۱ کارشناس امور اداری/۲، کارشناس امور اداری ۱۱، کارگزین،
۱۳۹ کارشناس حقوقی آیین دادرسی (مدنی و کیفری)، حقوق (مدنی، تجارت و اداری)، حقوق جزا (عمومی و اختصاصی) کارشناس حقوقی، کارشناس حقوقی/۱۱،
۱۴۱ روابط عمومی اصول روابط عمومی، آیین نگارش در روزنامه نگاری و روابط عمومی، مبانی ارتباطات اجتماعی، مبانی سازمان و مدیریت کارشناس امور خبری، کارشناس روابط عمومی، کارشناس روابط عمومی ۱۱،
۱۴۵ کارشناس شبکه و سخت افزار شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه، مدارهای منطقی و الکترونیکی، معماری کامپیوتر کارشناس امور سخت افزار رایانه، کارشناس شبکه، کارشناس شبکه/۱ ، کارشناس شبکه/۲ ، کارشناس شبکه۱۱
۱۵۱ پزشک پاتولوژی، ترمینولوژی، داروشناسی، فیزیولوژی و آناتومی پزشک، پزشک متخصص
۲۴۳۹ دندانپزشک یماری های دهان،فک و صورت، جراحی دهان،فک و صورت،رادیولوژی فـک و صـورت، درمـان ریشـه، پریو، دندانپزشکی کودکان دندان پزشک
۱۵۵ امور مالی اصول حسابداری، بودجه، حسابداری دولتی، حسابداری مالی بازرس، حسابدار، حسابدار ۱۱، حسابرس، مسئول خدمات مالی
۱۵۷ کارشناس آزمایشگاه ایمنی و کلینیکال پاتولوژی، روش های آزمایشگاهی کنترل کیفی (غذا، دارو و فراورده های بیولوژیکی)، میکروبیولوژی اختصاصی (باکتری، ویروس، انگل و قارچ شناسی)، نمونه برداری و مدیریت آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی،
۱۶۱ کارشناس برنامه ریزی اصول و مبانی برنامه ریزی و توسعه، اصول و مبانی علم اقتصاد، اصول و مبانی مدیریت و بهره وری کارشناس برنامه ریزی۱، کارشناس برنامه ریزی۲، کارشناس برنامه ریزی ۱۱ کارشناس برنامه ریزی
۱۷۸ کارشناس تحلیل گر و برنامه نویس سیستم پایگاه داده ها، تحلیل و طراحی سیستم، زبان های برنامه نویسی برنامه نویس سیستم، کارشناس تحلیل گر سیستم، کارشناس تحلیلگر سیستم۱، کارشناس تحلیلگرسیستم۲
۱۷۹ روابط بین الملل اصول روابط بین الملل، حقوق بین الملل عمومی، سازمان های بین المللی، مطالعات منطقه ای و مسایل سیاسی و اقتصادی جهان سوم کارشناس روابط بین الملل
۱۸۱ کارشناس امور فرهنکی برنامه ریزی امور فرهنگی، روش تحقیق، مبانی و نظریه های فرهنگی، مدیریت سازمان های فرهنگی کارشناس امور فرهنگی
۱۸۴ کارشناس اطلاعات و جهانگردی جاذبه های ایران، شناخت و روحیات ملل، مبانی ارتباطات و روابط عمومی، مدیریت و تشریفات هتل کارشناس اطلاعات و جهانگردی
۲۴۲ کارشناس معماری بیان معماری و معماری منظر، تحلیل و طراحی فضاهای معماری و شهری، مبانی نظری معماری، قوانین شهر سازی و معماری و شورای عالی شهرسازی و معماری کارشناس معماری
۲۴۳ امور عمرانی تکنولوژی و مقاومت مصالح، جزئیات ساختمان و خاک و پی، طراحی و نظارت سازه های فلزی و بتنی، نقشه برداری و طرح هندسی راه مهندسی راه و ساختمان، مهندسی راه و ساختمان ۱، مهندسی راه و ساختمان۲، مهندسی راه و ساختمان ۳
۱۲۴۳ بررسی اسناد و مدارک روش تحقیق، شناسایی و مطالعه اسناد و کتیبه ها،
مدیریت اسناد و گزارش نویسـی، فهرسـت نویسـی
نسخه های خطی و اسناد تـاریخی، کلیـات مبـانی
علم تاریخ
کارشناس بررسی اسناد و مدارک
۱۲۴۸ کارشناس مطالعات اقتصادی اقتصاد خرد و کلان، آمار و اقتصاد سنجی، زبان تخصصی، مسائل اقتصاد ایران کارشناس مطالعات اقتصادی
۱۲۷۶ کارشناس آمار موضوعی مفاهیم و روش های امـاری، احتمـال و کـاربرد ان، رگرسیون، روش های نمونه گیری کارشناس امار کشـوری، کارشـناس امـار موضـوعی، کارشـناس امار۱۱
۱۲۷۷ کارشناس امور پژوهشی روش تحقیق، سنجش و ارزشیابی آموزشی، آمار وکـاربردآن درعلــومانســانی، نظریــه هــای جامعــه شناســی و
جامعه شناسی سازمانه
کارشناس امور پژوهشی
۱۲۶۴ برق الکترونیک، بررسی سیستم های قدرت، ماشین های الکتریکی، مدار الکتریکی مهندس ارتباط ومخابرات۱۱، مهندس بـرق، مهنـدس بـرق۱۱،مهندس برق۱۲، مهندس برق۱۳، مهندس برق۱۸
۱۲۷۴ کارشناس امور آموزش مدیریت و برنامه ریزی اموزشی، روش تحقیق و امار،
تئوری های مدیریت (رفتار سازمانی ، منابع انسانی،
اصول مدیریت )، سنجش و اندازه گیری
کارشناس امور آموزش، کارشناس امور آموزشی ۱۱
۱۲۷۸ مأمور حراست اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی، حقوق اساسی و اداری، مبانی حفاظت، مبانی سازمان و مدیریت مأمور حراست ، مامور حراست ۱۱
۱۲۹۲ نقشه برداری اصول مبانی سنجش از دور، اصول و مبانی سیستم های اطلاعات مکانی، نقشه برداری عمومی ،ژئودزی مهندس نقشه برداری ۱۱ ، نقشه بردار
۱۲۹۳ شهرسازی تاریخ شهرسازی، مباحث عمومی و شهرسازی در ایران، مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری کارشناس راه، ساختمان و شهرسازی ۲، کارشناس شهرسازی
۱۲۹۴ نقشه برداری و کارتوگراف GIS، فتوگرامتری و ژئودزی، نقشه برداری کارتوگراف و نقشه بردار
۱۲۹۵ حمل و نقل ۱ تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته، ترافیک پیشرفته، ریاضیات عالی مهندسی، طرح هندسی راه پیشرفته کارشناس امور حمل و نقل
۱۲۹۶ صنایع کارشناس راه، ساختمان و شهرسازی ۲، کارشناس شهرسازیبرنامه ریزی و کنترل پروژه، اصول مدیریت و تئ وری
سازمان، اقتصاد مهندسی، تئوری احتمال و امار مهندسی
کارشناس امور فنی صنایع
۱۲۹۷ املاک و حقوقی آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق مدنی کارشناس ثبت اسناد و املاک
۱۲۹۸ طراحی و برنامه ریزی شهری جغرافیای شهری پیشرفته، روشها و شیوه های مبانی نظری برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای، مبانی نظری یرنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای کارشناس برنامه ریزی شهری، کارشناس طراحی شهری
۱۲۹۹ مطالعات اقتصادی و اجتماعی اقتصاد خرد و کلان، آمار و روش تحقیق، مبانی جامعه شناسی کارشناس امور اقتصادی، کارشناس علوم اجتماعی
۱۳۰۰ مرمت و معماری مبانی نظری حفاظت و مرمت ابنیه و بافت های واجد شرایط، مبانی نظری معماری کارشناس مرمت، کارشناس معماری
۱۳۰۲ پردازش داده هواشناسی آمار و ریاضی، پایگاه داده و برنامه نویسی، فیزیک عمومی، هواشناسی عمومی کارشناس پردازش داده های هواشناسی
۱۳۰۴ تجهیزات و ارتباطات هواشناسی ریاضی مهندسی، فیزیک عمومی، مدار و الکترنیک، هواشناسی عمومی کارشناس تجهیزات هواشناسی، کارشناس زیر ساخت ارتباطات هواشناسی
۱۳۰۶ برنامه ریزی بیمه سلامت گزارش سازمان جهانی سلامت تامین منابع در
نظام سلامت به سوی پوشش همگانی، اقتصاد
بهداشت برای کشورهای در حال توسعه (راهنمای
عملی)، نظام های بیمه سلامت
پرستار، پژوهشگر سلامت، کارازمای مدیریت سلامت ( ۳
، کارازمای مدیریت سلامت ۱، کارازمای مدیریت سلامت ۲
۱۳۰۷ کارشناس راه، ساختمان و شهرسازی ایستایی و مقاومت مصالح، مقررات ملی ساختمان (مباحث ۲-۳-۴-۶-۸-۹-۱۹ و ۲۱)، روسازی راه،آیین نامه ۲۸۰۰ کارشناس راه، ساختمان و شهرسازی ۱
۱۳۰۹ هواشناسی همدیدی آمار و ریاضی، فیزیک عمومی، هواشناسی عمومی کارشناس هواشناس همدیدی ۱
۱۳۱۰ کارشناس ورزش اناتومی، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، فیزیولوژی ورزش، مدیریت برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی کارشناس حرفه ای ورزش، کارشناس ورزش و جوانان
۱۳۱۲ کارشناس اقتصادی اقتصاد خرد و کلان، ریاضیات و آمار، زبان تخصصی مالی و اقتصاد، مدیریت مالی، سرمایه گذاری و بازریابی کارشناس توسعه اقتصادی و منابع مالی خارجی، کارشناس مطالعات اقتصادی
۱۳۱۴ حمل و نقل ۲ برنامه ریزی حمل و نقل، تحقیق در عملیات، طرح هندسی پیشرفته، مکانیک خاک و پی سازی کارشناس امور برنامه ریزی حمل و نقل
۲۳۲۴ کارشناس استاندارد آشنایی با تدوین استانداردهای ملی، آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران، آشنایی با قوانین و مقررات استاندارد کارشناس امور استاندارد
۲۳۲۵ بازرگانی خارجی اقتصاد بین الملل، بازرگانی بین المللی، رفتار سازمانی بین المللی، سازمان های پولی و مالی بین المللی کارشناس بازرگانی خارجی
۲۳۲۶ مطالعات اقتصادی اصول حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، اصول و شیوه های نقل و انتقالات پولی و اعتباری بین المللی، پیمان ها و سازمان های اقتصادی بین المللی، شیوه ها و سازو کارهای تجارت بین المللی کارشناس مطالعات اقتصادی
۲۳۲۹ حقوق مالکیت فکری حقوق بین الملل عمومی، حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبت، حقوق مالکیت صنعتی کارشناس حقوقی/ مالکیت فکری
۲۳۳۰ حقوق بشر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق همبستگی کارشناس حقوقی/ حقوق بشر
۲۳۳۹ ارتباط و مخابرات آنتن، ماکرویو، مدارهای مخابراتی، میدان ها و اواج کارشناس ارتباط و مخابرات
۲۳۴۱ مهندسی تأسیسات تاسیسات بهداشت ساختمان، تاسیسات حرارتی مرکزی، تعمیر و نگهداری و تاسیسات الکتریکی ساختمان، تهویه متبوع تابستانی مهندس تاسیسات
۲۳۵۱ امور سیاسی / جغرافیای
سیاسی
مفاهیم ونظریه های جغرافیایی سیاسی، جغرافیای
محض با تاکید بر مرزهای ایران، جغرافیا و راهبرد
ملی، نظام های ژئوپلتیک (منطقه ای وجهانی)
کارشناس امور سیاسی / جغرافیای سیاسی
۲۳۵۳ امور سیاسی روابط بین الملل تاریخ روابط بین الملل، سازمانهای بین المللی، سیاست بین الملل، نظریه های روابط بین الملل کارشناس امور سیاسی/ روابط بین الملل
۲۳۹۵ ساختمان استاتیک و مقاومت مصالح، مکانیک خاک، متره و
براورد پروژه، طراحی و اجرای سازه های فولادی و
بتنی
مهندس ساختمان ۱
۲۳۹۶ خدمات مشترکین مبانی سازمان و مدیریت، امار و روش تحقیق،
روانشناسی عمومی، اصول حسابداری
کارشناس خدمات مشترکین ۱۱
۲۳۹۷ ازمایشگاه فیزیک و
شیمی
شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، خوردگی و رسوب گذاری، مکانیک سیالات کارشناس ازمایشگاه فیزیک و شیمی ۱۱
۲۳۹۸ ایمنی و حفاظت کار اصول ایمنی، بهداشت محیط کار، عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار، مدیریت ایمنی و ریس کارشناس ایمنی و حفاظت کار ۱۱
۲۳۹۹ منابع آب هیدرولیک و سیالات، هیدروژئولوژی، هیدرولوژی،
زمین شناسی
کارشناس ازمایشگاه آب ۱۱ ، مهندس منابع آب ۱۱ ، مهندس
، منابع آب ۱۲ ، مهندس منابع آب ۱۳ ، مهندس منابع آب ۱۴
مهندس منابع اب ۱۷ ، مهندسی منابع آب ۱۵ ، مهندسی منابع
آب ۱۶
۲۴۰۰ کشاورزی هیدرولیک و هیدرولوژی، سیستم های ابیاری،
رابطه آب و خاک و گیاه، ساختمان های انتقال و
توزیع
کارشناس ابیاری و کشاورزی ۱۱ ، کارشناس ابیاری و کشاورزی
۱۳ ، کارشناس ابیاری و کشاورزی ۱۶
۲۴۰۳ اقتصاد اصول تنظیم بودجه، اصول حسابداری، توسعه
اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد خرد و کلان
کارشناس بررسی های اقتصادی ۱۱ ، کارشناس برنامه و
بودجه ۱
۲۴۰۴ مکانیک مقاومت مصالح و طراحی اجزای ،
مکانیکی،ترمودینامیک،مکانیک سیالات و انتقال
حرارت،دینامیک و ارتعاشات
مهندس مکانیک، مهندس مکانیک ۱۱ ، مهندس مکانیک ۱
۲۴۳۴ مطالعات اجتماعی نظریه های جامعه شناسی، روش تحقیق وامار، اصول
ومبانی مدیریت، بررسی مسایل اجتماعی ایران
کارشناس مطالعات اجتماعی
۲۴۳۵ اموزش عالی مدیریت وبرنامه ریزی اموزشی، روش تحقیق وامار،تئوری های مدیریت (رفتار سازمانی ،منابع انسانی،اصول مدیریت)، سنجش وارزشیابی اموزشی کارشناس امور اموزش عالی
۲۴۳۷ امار موضوعی گروه عمران ریاضی ۱ و ۲ ، مفاهیم و روش های اماری، احتمال ۱ و کاربرد ان، ، روش های نمونه گیری، رگرسیون کارشناس امار موضوعی ۱
۲۴۴۰ مترجم زبان فرانسه دستورزبان، واژگان، درک مطلب مترجمی زبان فرانسه
۲۴۴۱ مترجم زبان انگلیسی دستورزبان، واژگان، درک مطلب مترجمی زبان انگلیسی
۲۴۴۲ مترجمی زبان عربی دستورزبان، واژگان، درک مطلب مترجمی زبان عربی
۲۴۴۳ مترجمی زبان المانی دستورزبان، واژگان، درک مطلب مترجمی زبان المانی
۲۴۴۴ مترجم زبان روسی دستورزبان، واژگان، درک مطلب مترجمی زبان روسی
۲۴۴۵ مترجم زبان اسپانیای دستورزبان، واژگان، درک مطلب مترجمی زبان اسپانیای
۲۴۴۶ مترجم زبان ایتالیایی دستورزبان، واژگان، درک مطلب مترجمی زبان ایتالیایی
۲۴۴۷ مترجم زبان اذری دستورزبان، واژگان، درک مطلب مترجمی زبان اذری
۲۴۴۸ مترجم زبان چینی دستورزبان، واژگان، درک مطلب مترجمی زبان چینی
۲۴۴۹ مترجم زبان ترکی استانبولی دستورزبان، واژگان، درک مطلب مترجمی زبان ترکی استانبولی
۲۴۵۰ مترجم زبان اردو دستورزبان، واژگان، درک مطلب مترجمی زبان اردو
۲۴۵۱ مترجم زبان کره ای دستورزبان، واژگان، درک مطلب مترجمی زبان کره ای
۲۴۵۲ مترجم زبان ارمنی دستورزبان، واژگان، درک مطلب مترجمی زبان ارمنی
۲۴۵۳ مترجم زبان صربی دستورزبان، واژگان، درک مطلب مترجمی زبان صربی
۲۴۵۴ مترجم زبان ژاپنی دستورزبان، واژگان، درک مطلب مترجمی زبان ژاپنی

*- در صورتی که تعداد متقاضیان عنوان شغلی مترجمی به حد معینی (تعداد ۲۰ نفر) نرسد، جذب افراد از طریق آزمون عمومی
و مصاحبه صورت خواهد گرفت.

تدریس خصوصی آیلتس

دیدگاه ها (۳۲)

 1. ali گفت:

  اینچه مسخره بازیه ک
  کدهایی ک خودشون اعلام میکنن سازگاری نداره با شرایط ثبت نام

 2. فاطمه گفت:

  من شماره سریال گرفتم .به رشتم نمیخوره هرکی ک
  میخادمیفروشم.هرکی میخاد میفرستم

 3. سعید گفت:

  سلام من لیسانس مکانیک گرایش طراحی جامداتم
  رشته ی منم میخان ؟

 4. اکبر گفت:

  ثبت نام نمیکنه سرکاریه

 5. بهنام کاشانی منش گفت:

  سلام.دیپلم گرافیک کامپیوتری هستم.ایا بااین مدرک میتوانم دراین ازمون شرکت کنم؟باتشکر

 6. امید گفت:

  سلام من کارشناسی کامپیوتر نرم افزار دارم رشته من میخوان؟لطفا جواب بدین ممنونم

 7. مهدیه ریحانی نیا گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  میخواستم بپرسم رشته من کشاورزی- باغبانی است میتونم در این امتحان شرکت کنم؟ با تشکر

 8. مریم گفت:

  سلام ازکجابدونیم شهرموردنظر رشته مارومیخوادیانه؟ لطفاجواب بدین

 9. مرتضی گفت:

  اره همش دنبال پول گرفتن هستن چراجوا ب بچه ها رو نمیدید

 10. مرتضی گفت:

  سلام مدرک من مهندسی ساخت تولید زیرگروه رشته مکانیک میخوان
  لطفا جواب بدید

 11. حامي گفت:

  کسی نیس جواب بده؟

 12. حامي گفت:

  مدیریت صنعتی استان گلستان میخواد؟

 13. حامي گفت:

  چرا شهرهای مورد نظر و رشته های مربوط را نذاشتن این چجور اطلاع رسانیه؟

 14. حامد گفت:

  سلام از کجا بدونیم چه مقطعی میخواد مثلا فوق دی÷لم میخواد که ثبت نام کنیم؟؟؟؟ ممنون

 15. رحیم گفت:

  سلام منظور از مهندس راه ساختمان۱و۲و۳چیه؟با عمران چه فرقی داره؟

 16. میثم گفت:

  سلام
  اینا که فقط مواد آزمون و شغل رو زدند.از کجا متوجه بشیم چه رشته ای میخوان؟
  لطفا جواب بدید

 17. ایناز گفت:

  سلام.
  ببخشید در صفحه ۸۷ دفترچه، نوشته بخش دوم مختص ازادگان.
  خب این بخش تا کجا ادامه داره؟
  دوم اینکه من هم اداره اب هم برق میتونم شرکت کنم تو ثبت نام هرچندتا اداره با هر چقدر از مشاغلشو که به رشتم میخوره میتونم همشو بنویسم؟

 18. شاهین گفت:

  اقا این چرا اینجوریه؟ اصلا مشخص نکردن چه رشته هایی برمیدارن. ملت از کجا بدونن باید کارت بگیرن (با توجه به رشتشون) و اگه کارت گرفتن برا چه عنوان شغلی ثبت نام کنن. اخرشم همه کارت میگیرن و میرن میبینن رشتشونو برنمیدارن. اصن یه وضی …

  ادمین شما در جریان نیستی این چرا این شکلیه؟

 19. مری گفت:

  از کجا بفهمیم چه رشته هایی میخواد هیچی که مشخص نیست

 20. فاطمه گفت:

  سلام
  من کارت اعتباری و خریدم اما رشته من و نمی خواد
  هرکی می خواد ثبت نام کنه اطلاع بده که شماره سریال و بدم بهش

 21. فاطمه گفت:

  سلام من کارشناسی ناپیوسته حسابداری ام من هم میتونم تو این ازمون شرکت کنم یا نه؟ازمون اول سال که نمی تونستم شرکت کنم چون عنوان رشته ی من علمی کاربردی حسابداری بود و تمامی اون دستگاهها رشته حسابداری میخواستن نه علمی کاربردی.لطفا راهنمایی ام کنید.

 22. مسعود گفت:

  باسلام.من کارشناس تربیت بدنی هستم از استان همدان شهراسدآباد.آیا میتوانم ثبت نام کنم؟
  آیا شرایط بومی بودن برای من وجود دارد؟

 23. انيس گفت:

  سلام
  من ارشد تربیت بدنی ام و واقعا دارم دنبال کار میکردم از استخدام فراگیر منظورتون چیه؟؟؟
  مال چه ارگانیه
  شرایطش چیه
  بدون هیچ اطلاعاتی این آگهی اومده رو ایمیلم

 24. s گفت:

  چرا اصلا ننوشته دقیقا چه رشته هایی برای شغل مورد نظر میخواد؟؟!!!!!
  فقط مفاد آزمون نوشته

 25. فریبا گفت:

  سلام ازکجابدونیم شهرموردنظر رشته مارومیخوادیانه؟ لطفاجواب بدینف

 26. فریبا گفت:

  سلام ازکجابدونیم شهرموردنظر رشته مارومیخوادیانه؟ لطفاجواب بدین

 27. مریم گفت:

  ایناهمش فرمالیتس فقط میخوان پول بگیرن تو این بی پولی !

دیدگاه خود را به ما بگویید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها