نتایج آزمون شرکت مارال پدیده منطقه آزاد ماکو

اسامی دعوت شدگان به مصاحبه که در آزمون حسابداری شرکت مارال پدیده با کسب امتیاز مربوطه حائز شرایط گردیده اند.

 

ردیف

نام

خانوادگی

شماره ملی

نمره آزمون

روز مصاحبه

ساعت

۱

زیبا

نجف زاده

۲۷۹۰۰۷۱۰۴۷

۵۶

۳ شنبه

۰۹/۰۰

۲

امیر

اسدی قربانی

۲۸۰۲۸۲۳۲۸۰

۵۵

۳ شنبه

۰۹/۱۵

۳

شهرام

صفری

۱۵۸۳۴۸۸۵۴۵

۵۱

۳ شنبه

۰۹/۳۰

۴

حامد

صادق زاده

۶۳۷۵۶۵۶۹

۵۱

۳ شنبه

۰۹/۴۵

۵

پریسا

داداش زاده

۲۸۲۰۰۵۰۶۵۴

۴۹

۳ شنبه

۱۰/۰۰

۶

حمید

حیدرزاده

۴۲۸۴۸۸۴۹۴۸

۴۹

۳ شنبه

۱۰/۱۵

۷

صفر

شیخ کانلوی میلان

۴۹۲۹۶۲۱۰۴۶

۴۸

۳ شنبه

۱۰/۳۰

۸

حمیده

علی زاده هاسونی

۲۸۳۰۸۸۷۰۳۴

۴۵

۳ شنبه

۱۰/۴۵

۹

سکینه

محمدی راد

۲۸۲۰۰۵۴۵۰۱

۴۵

۳ شنبه

۱۱/۰۰

۱۰

بهزاد

نجف نژاد

۲۸۲۰۰۹۵۰۴۶

۴۳

۳ شنبه

۱۱/۱۵

۱۱

معصومه

برمکی

۲۸۳۰۸۸۶۲۶۷

۴۳

۳ شنبه

۱۱/۳۰

۱۲

محمد

تقی نژاد

۲۸۲۰۰۰۹۹۶۴

۴۲

۳ شنبه

۱۱/۴۵

۱۳

پریسا

علیلو

۲۸۰۳۳۵۱۱۶۱

۴۱

۳ شنبه

۱۲/۰۰

۱۴

عبداله

بیت الهی

۴۹۲۰۰۴۶۱۵۴

۴۱

۳ شنبه

۱۲/۱۵

۱۵

یاسین

ابراهیمی

۴۹۲۰۰۱۵۹۵۱

۴۰

۳ شنبه

۱۲/۳۰

۱۶

حسین

زال زاده

۲۹۱۰۰۱۲۸۱۶

۴۰

۳ شنبه

۱۲/۴۵

۱۷

مهران

مهتا

۲۷۴۰۲۸۹۶۵۰

۴۰

۳ شنبه

۱۳/۰۰

مکان مصاحبه: بازرگان،جنب هتل شهریار،شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد ماکو

لیست نمرات شرکت کنندگان در آزمون حسابداری شرکت مارال پدیده

ردیف

نام

خانوادگی

شماره ملی

نمره آزمون

۱

زیبا

نجف زاده

۲۷۹۰۰۷۱۰۴۷

۵۶

۲

امیر

اسدی قربانی

۲۸۰۲۸۲۳۲۸۰

۵۵

۳

شهرام

صفری

۱۵۸۳۴۸۸۵۴۵

۵۱

۴

حامد

صادق زاده

۶۳۷۵۶۵۶۹

۵۱

۵

حمید

حیدرزاده

۴۲۸۴۸۸۴۹۴۸

۴۹

۶

پریسا

داداش زاده

۲۸۲۰۰۵۰۶۵۴

۴۹

۷

صفر

شیخ کانلوی میلان

۴۹۲۹۶۲۱۰۴۶

۴۸

۸

حمیده

علی زاده هاسونی

۲۸۳۰۸۸۷۰۳۴

۴۵

۹

سکینه

محمدی راد

۲۸۲۰۰۵۴۵۰۱

۴۵

۱۰

بهزاد

نجف نژاد

۲۸۲۰۰۹۵۰۴۶

۴۳

۱۱

معصومه

برمکی

۲۸۳۰۸۸۶۲۶۷

۴۳

۱۲

محمد

تقی نژاد

۲۸۲۰۰۰۹۹۶۴

۴۲

۱۳

پریسا

علیلو

۲۸۰۳۳۵۱۱۶۱

۴۱

۱۴

عبداله

بیت الهی

۴۹۲۰۰۴۶۱۵۴

۴۱

۱۵

یاسین

ابراهیمی

۴۹۲۰۰۱۵۹۵۱

۴۰

۱۶

حسین

زال زاده

۲۹۱۰۰۱۲۸۱۶

۴۰

۱۷

مهران

مهتا

۲۷۴۰۲۸۹۶۵۰

۴۰

۱۸

عباس

گنجی زاده

۶۴۰۹۹۸۰۹۲۲

۳۹

۱۹

نورالدین

کرم پور

۶۴۰۹۹۵۹۱۸۴

۳۹

۲۰

امین

الله ویردی پور

۲۸۳۰۴۳۵۲۹۱

۳۹

۲۱

محبوبه

اکبری اقدم

۲۸۳۰۷۵۶۳۹۸

۳۸

۲۲

ناصر

ولی نژاد

۲۸۰۲۸۴۲۹۰۰

۳۷

۲۳

افسون

ابراهیم زاده

۲۸۳۰۸۸۹۹۰۸

۳۷

۲۴

سودا

پیشه ور

۶۴۰۹۹۳۸۹۸۵

۳۷

۲۵

زیبا

حسن زاده

۲۸۳۰۸۷۱۶۳۴

۳۷

۲۶

فروغ

قوجازاده

۲۸۲۰۱۱۴۹۵۴

۳۶

۲۷

جواد

عزیزی

۴۹۲۹۹۸۶۲۰۶

۳۶

۲۸

رقیه

محمدزاده

۶۴۰۹۹۴۰۲۸۹

۳۶

۲۹

غلام رضا

خلیل نژاد

۲۸۳۰۰۸۹۸۷۱

۳۵

۳۰

وحیده

کاووسی

۲۸۲۰۰۵۶۹۶۲

۳۵

۳۱

فرزاد

یوسفی

۲۸۲۰۰۱۲۹۲۲

۳۵

۳۲

محسن

صفرلو

۲۸۰۳۴۱۹۹۴۷

۳۴

۳۳

فردین

علی پور

۲۸۲۰۰۹۱۶۲۸

۳۴

۳۴

راضیه

خاکی

۲۸۲۰۱۲۱۴۲۱

۳۴

۳۵

اکرم

حسن زاده

۲۸۳۰۸۷۶۹۳۸

۳۴

۳۶

آرمین

محرمی

۲۸۲۰۱۰۳۴۲۱

۳۳

۳۷

جعفر

ملک پور

۲۸۲۰۱۲۷۴۴۴

۳۳

۳۸

هادی

اسماعیل زاده

۲۸۳۰۸۸۴۸۳۳

۳۳

۳۹

اعظم

شریف زاده اقدم

۲۸۰۲۸۵۶۵۶۱

۳۳

۴۰

پریا

عباسی

۲۹۶۰۱۹۷۴۲۹

۳۳

۴۱

هادی

ابراهیمی قراتپه

۲۸۲۰۰۸۶۴۶۲

۳۳

۴۲

محسن

اسماعیل مایل کندی

۲۸۳۰۹۵۹۰۵۱

۳۳

۴۳

عزیز

اسمعیل نژاد

۶۴۰۹۴۸۶۱۴۶

۳۲

۴۴

هادی

محمودزاده

۲۸۳۰۸۷۷۴۸۹

۳۲

۴۵

مرتضی

اروج پور

۲۸۲۰۱۰۷۲۰۶

۳۲

۴۶

الهه

دهقانی

۶۴۰۰۰۲۳۰۰۳

۳۱

۴۷

نسا

قهرمان زاده

۲۸۳۰۸۷۸۲۹۹

۳۱

۴۸

شاهین

رسولی

۴۹۲۹۹۳۵۳۰۱

۳۱

۴۹

راحله

بابازاده

۲۸۳۰۸۸۱۱۲۵

۳۱

۵۰

سالار

داداش زاده

۲۸۳۰۸۹۵۳۹۸

۳۱

۵۱

ندا

علیپور

۲۸۲۰۱۱۹۶۲۱

۳۱

۵۲

الناز

گلابی

۲۸۲۰۱۱۶۵۴۱

۳۱

۵۳

لیلا

دنیا مالی پور

۴۹۳۰۰۳۲۱۵۶

۳۱

۵۴

رامین

غزنوی

۲۹۱۰۰۴۰۸۰۱

۳۱

۵۵

سعیده

نقیب زاده

۲۸۳۰۸۷۵۹۶۶

۳۰

۵۶

سارا

حسینی

۲۸۳۰۷۵۸۰۸۰

۳۰

۵۷

الهه

اناری

۲۸۳۰۸۸۳۶۳۲

۳۰

۵۸

امین

رستم زاده شوطی

۶۴۰۹۹۳۸۶۰۸

۳۰

۵۹

حافظ

طایفه حسنی

۲۸۳۰۸۵۸۸۳۲

۳۰

۶۰

محمد

بلادپس

۲۸۳۰۸۸۶۷۶۳

۳۰

۶۱

سما

پور حسین

۲۸۲۰۰۲۷۴۸۲

۳۰

۶۲

بهزاد

جلیل نژاد

۲۸۲۱۵۲۹۳۷

۳۰

۶۳

رعنا

کریمی

۲۸۲۰۰۳۸۹۰۵

۳۰

۶۴

سعیده

ماژوری

۲۸۲۰۰۵۷۰۹۸

۳۰

۶۵

سودا

علیزاده

۲۸۲۰۰۹۰۲۳

۳۰

۶۶

نازیله

شریفی پره خودکی

۲۸۳۰۹۴۵۹۹۹

۲۹

۶۷

توحید

ابراهیمی

۲۸۲۰۰۹۴۲۴۴

۲۹

۶۸

خلیل

پورصفر

۲۸۳۰۸۹۳۸۲۴

۲۹

۶۹

سمانه

فرجی یعقوبعلی کندی

۴۹۲۰۰۰۵۶۴۴

۲۹

۷۰

مسعود

حق زاده

۲۸۳۰۷۶۳۸۴۱

۲۹

۷۱

رامین

اوجاقی

۴۹۲۹۹۲۷۵۳۶

۲۹

۷۲

آرزو

مهدی پور

۲۹۱۹۹۶۳۳۱۷

۲۹

۷۳

رعنا

رحیم پور

۲۸۲۰۱۰۳۳۶۷

۲۹

۷۴

المیرا

علیزاده

۲۸۲۰۰۸۶۵۶۱

۲۹

۷۵

راضیه

بنیادی

۴۹۲۰۰۰۷۵۶۶

۲۹

۷۶

حجت

نصیری

۲۸۳۰۹۰۵۷۹۲

۲۸

۷۷

لعیا

علی نژاد رندی

۲۸۲۰۱۳۴۶۲۹

۲۸

۷۸

محسن

برکاتی

۲۸۳۰۸۹۳۱۱۵

۲۸

۷۹

شهلا

جعفرزاده

۲۹۱۰۱۳۰۰۶۱

۲۸

۸۰

بشیر

نقدی زاده

۶۴۰۹۹۶۲۷۹۷

۲۸

۸۱

سحر

نجفی باغچه جوقی

۲۸۲۰۰۵۵۷۷۱

۲۸

۸۲

اسماعیل

اموئی میلان

۴۹۲۰۰۲۱۴۸۸

۲۸

۸۳

پیمان

حسین زادگان

۱۳۶۰۳۱۵۵۴۳

۲۸

۸۴

جلال

مهدی پور

۴۹۲۰۰۴۵۶۲۱

۲۸

۸۵

سودا

سلطانی

۶۴۰۹۸۶۳۲۱۰۷

۲۸

۸۶

محمود

مهی زاده بلخکانلو

۴۹۲۰۰۰۱۵۹۲

۲۸

۸۷

مهسا

اسمعیلی

۲۸۲۰۱۱۲۴۸۱

۲۷

۸۸

حمید

اصغری اصل

۲۸۳۰۹۲۶۲۵۰

۲۷

۸۹

قهرمان

اموئی میلان

۲۸۲۰۰۱۸۴۱۶

۲۷

۹۰

جلال

ابراهیم زاده

۲۸۳۰۴۰۷۴۸۲

۲۷

۹۱

هادی

جان فزا

۲۸۲۰۰۶۵۹۶۱

۲۷

۹۲

نیکو

مصطفی زادگان

۲۸۲۰۰۵۹۳۹۲

۲۷

۹۳

فاطمه

اسمعیل زاده

۴۹۲۰۰۶۰۳۵۱

۲۷

۹۴

آیلار

قاسم زاده

۶۴۰۹۹۲۲۹۹۱

۲۷

۹۵

سیما

رضازاده

۲۸۲۰۰۵۷۸۰۲

۲۷

۹۶

سهیلا

محرمی

۲۸۲۰۱۱۸۸۳۶

۲۷

۹۷

صونا

نوروزی

۴۹۲۹۹۴۲۳۱۴

۲۶

۹۸

علی

عبدا…زاده پیراحمدکندی

۲۹۱۹۶۰۴۷۳۲

۲۶

۹۹

ناهید

نجفی باغچه جوقی

۲۸۳۰۸۶۲۲۱۱

۲۶

۱۰۰

یاسر

شکورزاده

۶۴۰۰۰۲۸۶۱۷

۲۶

۱۰۱

رامین

قاسم زاده

۲۸۳۰۸۹۱۳۶۸

۲۶

۱۰۲

آرزو

پاشازاده

۲۸۲۰۱۱۴۵۰۴

۲۶

۱۰۳

عباس

بیات

۲۸۲۰۰۹۷۳۱۶

۲۶

۱۰۴

ابراهیم

حسین پور

۲۸۲۰۰۱۴۷۷۱

۲۶

۱۰۵

الهامه

دست رنج

۶۴۰۰۰۰۵۳۰۷

۲۶

۱۰۶

محمد

روانبخش

۴۹۲۹۹۳۶۷۹۹

۲۵

۱۰۷

مهدیه

یوسف زاده

۲۸۳۰۱۷۲۶۲۸

۲۵

۱۰۸

معصومه

ابراهیمی

۲۸۲۰۴۶۹۳۳۷

۲۵

۱۰۹

سمیرا

بهروزی

۲۸۲۰۱۱۲۷۹۱

۲۵

۱۱۰

میترا

عزیزی

۲۸۲۰۰۹۳۰۰۰

۲۵

۱۱۱

الهه

رجائی قره کندی

۲۸۲۰۱۰۵۹۱۲

۲۵

۱۱۲

حسین

عبدا…زاده

۶۴۰۹۹۲۹۶۱۷

۲۵

۱۱۳

توحید

اقبال زاده

۲۸۲۰۰۵۳۲۳۸

۲۵

۱۱۴

زهرا

خضرلو

۲۹۱۰۰۸۹۸۵۱

۲۵

۱۱۵

بهمن

عبدیلی

۴۹۳۹۹۶۶۷۹۸

۲۵

۱۱۶

لعیا

صادقی اقدم

۲۸۲۰۰۴۴۱۴۱

۲۵

۱۱۷

آیسان

مهدی زاده

۲۸۲۰۱۱۵۹۵۰

۲۵

۱۱۸

مجید

اسماعیلی

۴۵۳۴۹۷۸۳۷

۲۵

۱۱۹

سما

ابراهیم پور

۲۸۲۰۱۱۵۰۲۰

۲۵

۱۲۰

لیلا

حکیمی

۲۹۱۹۹۱۷۸۶۲

۲۵

۱۲۱

رجب

حرفه دوست

۴۹۲۹۹۱۳۰۸۱

۲۴

۱۲۲

الهامه

گنجی زاده

۶۴۰۹۹۸۰۹۵۷

۲۴

۱۲۳

میثم

حسین نژاد

۴۹۲۰۰۶۹۵۶۱

۲۴

۱۲۴

زینب

کاظم زاده

۲۹۱۰۰۲۸۶۶۶

۲۴

۱۲۵

سحر

مقصودی

۴۹۲۰۰۰۷۹۴۹

۲۴

۱۲۶

بهزاد

قاسم زاده تکمه

۲۸۳۰۸۷۷۴۱۱

۲۴

۱۲۷

یاسر

صمدزاده

۲۸۳۰۸۹۳۲۰۴

۲۴

۱۲۸

بابک

نوری

۲۸۲۰۰۵۶۸۹۱

۲۴

۱۲۹

جلال

عباس پور

۴۹۳۹۹۶۰۱۷۱

۲۴

۱۳۰

رقیه

محمدعلی زاده

۲۸۲۰۰۵۳۳۲۷

۲۴

۱۳۱

سحر

مهدیزاده

۲۸۲۰۱۱۷۴۷۳

۲۴

۱۳۲

فرزانه

فرهمند

۶۶۴۹۸۹۱۳۹۸

۲۴

۱۳۳

پریسا

قاسمی

۲۸۰۲۷۹۹۷۷۰

۲۴

۱۳۴

مهران

صدوقی

۴۹۲۰۰۳۳۷۹۶

۲۴

۱۳۵

الهامه

مختارزاده

۲۸۳۰۸۹۶۱۰۶

۲۳

۱۳۶

رویا

جلیل زاده

۲۸۳۰۷۶۱۷۱۵

۲۳

۱۳۷

گیسو

عزیز زاده ماکوئی

۲۸۲۰۰۵۷۱۲۸

۲۳

۱۳۸

محمد

دادگستر

۲۹۱۹۹۶۲۷۴۴

۲۳

۱۳۹

کیوان

پوریان

۶۴۰۰۰۲۳۹۳۳

۲۳

۱۴۰

سحر

وفائی راد

۲۸۲۰۰۵۵۱۳۳

۲۳

۱۴۱

هانیه

محرمی

۲۸۲۰۰۹۸۱۴۲

۲۳

۱۴۲

فرزاد

علی زاده

۲۸۲۰۱۱۴۰۷۵

۲۳

۱۴۳

وحیده

رندی

۲۸۲۰۱۲۹۷۸۱

۲۳

۱۴۴

سالار

جعفرپور

۲۸۲۰۱۱۴۹۹۷

۲۳

۱۴۵

زهرا

عظیم زاده

۲۸۲۰۱۵۲۶۱۹

۲۲

۱۴۶

هادی

حسن نژاد

۲۸۲۰۰۹۷۶۴۲

۲۲

۱۴۷

وحید

دولخانی

۴۹۲۹۹۳۵۷۹۲

۲۲

۱۴۸

هاجر

احمدی

۲۸۳۰۱۶۸۷۴۷

۲۲

۱۴۹

رسول

خدادادی

۶۴۰۹۹۳۶۷۰۲

۲۲

۱۵۰

عقیل

علی نژاد

۲۷۴۰۶۳۲۷۶۲

۲۲

۱۵۱

سمیرا

شکوری

۲۸۲۰۱۲۴۸۰۱

۲۲

۱۵۲

هادی

محمدزاده ترکانی

۲۸۳۰۸۹۳۱۰۷

۲۲

۱۵۳

فرزاد

حسن زاده اصل

۲۸۳۰۸۹۹۰۶۷

۲۱

۱۵۴

رقیه

حیدرزاده

۲۸۰۲۹۲۶۵۶۱

۲۱

۱۵۵

مرتضی

آیرملو

۲۹۱۹۹۶۶۷۶۶

۲۱

۱۵۶

سعادت

علیزاده

۲۸۲۰۰۵۴۴۲۰

۲۱

۱۵۷

ریما

محمدزاده

۲۸۲۰۱۲۴۸۷۹

۲۱

۱۵۸

مهسا

قاسم زاده

۶۴۰۹۹۳۳۵۰۹

۲۱

۱۵۹

فرزانه

یوسفی

۲۸۲۰۱۱۰۷۷۰

۲۱

۱۶۰

حمیده

ولیلو قزلباش

۲۸۲۰۰۷۹۲۳۷

۲۱

۱۶۱

گلچین

آقایار ماکوئی

۲۸۲۰۱۱۰۲۵۸

۲۱

۱۶۲

مرضیه

اسماعیل زادگان

۲۸۲۰۱۲۱۹۷۷

۲۱

۱۶۳

الهام

خضرلو

۲۷۹۰۱۲۰۰۹۹

۲۱

۱۶۴

پریسا

زینال زاده

۲۸۲۰۰۹۴۷۱۶

۲۰

۱۶۵

سودا

قلی پور

۲۸۳۰۷۳۸۱۲۸

۲۰

۱۶۶

علی

یحیی زاده

۲۸۳۰۹۴۴۵۴۲

۲۰

۱۶۷

حامد

اسلامی گجوتی

۲۸۳۰۹۵۸۳۷۳

۲۰

۱۶۸

ابراهیم

دیودل کچلانلو

۶۴۰۰۰۰۰۲۷۵

۲۰

۱۶۹

فاطمه

حسنی

۲۹۱۰۰۸۷۳۱۱

۲۰

۱۷۰

شادی

نجفی نیا

۲۸۲۰۱۳۴۹۸۱

۲۰

۱۷۱

فرشته

نجفی فر

۲۸۲۰۱۴۱۹۶۱

۲۰

۱۷۲

زهرا

عباس زاده

۴۹۲۰۰۳۶۳۰۲

۲۰

۱۷۳

هاله

بهمنی

۲۸۲۰۱۱۴۸۰۶

۲۰

۱۷۴

سمیه

حبیب زاده

۶۴۰۹۹۲۲۹۲۲

۱۹

۱۷۵

سهیلا

خلیل زاده

۴۹۲۰۰۰۰۹۸۷

۱۹

۱۷۶

گلشن

رحیم نژاد

۲۸۲۰۱۴۶۴۰۶

۱۹

۱۷۷

مژگان

امانی

۶۴۰۹۹۶۴۰۶۴

۱۹

۱۷۸

محمد

صلاحی

۲۸۲۰۰۶۷۱۱۵

۱۹

۱۷۹

علی

فتوحی بلخکانلو

۶۴۰۹۹۳۴۴۷۵

۱۸

۱۸۰

بهنام

حسن نژاد قره تپه

۲۸۲۰۰۶۰۰۴۸

۱۸

۱۸۱

مهدیه

ابراهیم نژاد

۲۸۲۰۰۰۱۹۷۱

۱۸

۱۸۲

یگانه

ابراهیم پوررندی

۲۸۲۰۰۸۳۱۸۸

۱۸

۱۸۳

فرزانه

مختارزاده

۲۸۲۰۱۰۰۲۴۴

۱۷

۱۸۴

المیرا

محمودی

۲۸۳۰۸۷۲۱۳۴

۱۷

۱۸۵

واحده

عباس زاده

۴۹۲۹۹۷۱۸۹۶

۱۷

۱۸۶

پریسا

پاشازاده

۴۹۲۹۹۴۵۵۲۶

۱۷

۱۸۷

شبنم

علیزاده

۲۸۳۰۷۶۴۸۱۱

۱۶

۱۸۸

میلاد

ره انجام

۲۸۲۰۰۹۸۸۵۱

۱۶

۱۸۹

سمیرا

مهدی فر

۲۸۲۰۰۰۲۹۶۱

۱۶

۱۹۰

پریسا

جدیدی

۲۸۲۰۱۲۴۵۶۹

۱۶

۱۹۱

سوده

پیرمراد

۱۳۳۰۵۸۳۲

۱۵

۱۹۲

میثم

قربان نژاد

۲۸۲۰۰۰۷۷۲۴

۱۴

۱۹۳

سیده سمیه

اکرمی

۶۴۰۹۹۷۲۲۳۷

۱۳

۱۹۴

واحده

میری زاده

۲۸۳۰۷۲۳۱۵۵

۱۳

۱۹۵

سهیلا

سلیمان نژاد

۴۹۲۹۹۰۵۶۸۰

۸

دیدگاه خود را به ما بگویید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها