فراخوان تاسیس موسسه میانجی گری (تمدید)

ثبت‌ نام متقاضیان تأسیس مؤسسه میانجی‌گری در امور کیفری

 

خبر ۳۰ آبان ۱۴۰۰: تمدید مهلت ثبت نام آزمون دریافت پروانه داوری و پروانه میانجی گری 

 ضمن آرزوی موفقیت سایت استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع می رسانیم، مهلت ثبت نام آزمون دریافت پروانه داوری و پروانه میانجی گری تا پایان روز جمعه ۵ آذر ۱۴۰۰ تمدید گردید.


 ثبت ‌نام دریافت پروانه داوری و پروانه میانجی‌ گری – ۱۹ آبان ۱۴۰۰

اداره کل توسعه امور میانجیگری و داور ی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در سراسر کشور با استناد به مقررات بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهور ی اسلامی ایران ناظر به مفاد فصل دوم سند تحول قضایی و آیین نامه میانجیگری در امور کیفر ی مصوب سال ۱۳۹۵ هیأت وزیران، از متقاضیان واجد شرایط برای در یافت پروانه داوری و پروانه میانجیگری به شرح این دفترچه دعوت به همکار ی مینماید.
مهلت ثبت نام تا ۲۹ آبان تا ۵ آذر ۱۴۰۰ می باشد.

> شرایط عمومی 

۱. داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب،
سازمانها و گروههای غیرقانونی یا هوادار ی از آنها؛
۴. داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار.
۵. حسن شهرت، اخلاق و امانتداری.
۶. عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان
۷. نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری
۸. داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان)
تبصره ۱: با توجه به محدودیت قانونی مقرر در ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ،امکان ثبتنام کارکنان شاغل در قوه قضا˻ه(اعم از قضایی و اداری)، جهت دریافت پروانه داوری وجود ندارد.
تبصره ۲: با توجه به محدودیت قانونی مقرر در تبصره ماده ۱۱ آین میانجیگر ی مصوب ۱۳۹۵ هیات وزیران، امکان ثبت نام ضابطان دادگستر ی(اعم از عام و خاص) و کارکنان شاغل در قوه قضا˻ه(اعم از قضایی و اداری) جهت دریافت پروانه میانجیگری وجود ندارد.

> پروانه داوری

۱-۲ .با آزمون
۲-۱-۱. داوری عمومی
۲-۱-۱-۱. شرایط تحصیلی
– داشتن حداقل مدرک سطح دو حوزه
– داشتن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
۲-۱-۱-۲. مواد آزمون
۱ -حقوق مدنی؛
۲ -حقوق تجارت؛
۳ -حقوق داوری بر اساس منابع ذیل :
کتاب حقوق داور ی (مؤلف: عبداله خدابخشی)
کتاب داور ی تجار ی بینالمللی (مؤلف:عبدالحسین شیروی)
۴ -مهارتهای حل اختلاف بر اساس منبع ذیل :
کتاب پیامها (مهارتهای ارتباطی) نوشته متیو مک کی و دیگران، ترجمه: محمدعلی رحیمی مبارکی؛
۵ -فقه بر اساس منابع ذیل:
قواعد فقه : کتاب قواعد فقه، بخش مدنی، مؤلف: سید مصطفی محقق داماد
متون فقه : بخشهای حقوقی کتاب التحریر الروضه فی شرح اللمعه و ترجمه آن نوشته سیدمهدی دادمرزی؛
۶ -اصول فقه: اصول فقه مظفر؛
۷ -آیین دادرسی مدنی؛
۸ -اجرای احکام مدنی؛
۹ -قانون شوراهای حل اختلاف؛
تذکر : به ازای هر ۳ پاسخ اشتباه به سوالات، یک نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.
۲-۱-۲ .داوری تخصصی خانواده
۲-۱-۲-۱. شرایط تحصیلی
– داشتن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های علوم تربیتی، روانشناسی(کلیه گرایشها)، مشاوره و راهنمایی، مددکار ی اجتماعی، مطالعات خانواده، جامعه شناسی؛
– داشتن حداقل مدرک سطح دو حوزه
– داشتن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
۲-۱-۲-۲. مواد آزمون
– برای رشته های علوم تربیتی، روانشناسی(کلیه گرایشها)، مشاوره و راهنمایی، مددکاری اجتماعی، مطالعات
خانواده، جامعه شناسی
۱ -روانشناسی رشد
۲ -روانشناسی تربیتی
۳ -مبانی راهنمایی و مشاوره
۴ -روانشناسی سلامت
۵ -اختلالهای رفتار ی و هیجانی
۶ -مقدمه علم حقوق (مؤلف: ناصر کاتوزیان)
– برای داوطلبان حوزوی و رشتههای حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
۱ -حقوق مدنی؛
۲ -حقوق تجارت؛
۳ -حقوق داور ی بر اساس منابع ذیل:
کتاب حقوق داور ی (مؤلف: عبداله خدابخشی)
کتاب داور ی تجار ی بینالمللی (مؤلف:عبدالحسین شیروی)
۴ -مهارتهای حل اختلاف بر اساس منبع ذیل :
کتاب پیامها (مهارتهای ارتباطی) نوشته متیو مک کی و دیگران، ترجمه: محمدعلی رحیمی مبارکی؛
۵ -فقه بر اساس منابع ذیل:
قواعد فقه : کتاب قواعد فقه، بخش مدنی، مؤلف: سید مصطفی محقق داماد
متون فقه : بخشهای حقوقی کتاب التحریر الروضه فیشرح اللمعه و ترجمه آن نوشته سیدمهدی دادمرز ی؛
۶ -اصول فقه: اصول فقه مظفر؛
۷ -آ˻ن دادرسی مدنی؛
۸ -اجرای احکام مدنی؛
۹ -قانون شوراهای حل اختلاف؛
تذکر: به ازای هر ۳ پاسخ اشتباه به سوالات، یک نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.
۲-۲. بدون آزمون
داوطلبان در سه بخش زیر بدون نیاز به شرکت در آزمون میتوانند جهت پروانه داوری تقاضای خود را در سامانه مربوطه ثبت نمایند. داوطلبان این بخش لازم است مدارک و مستندات مورد نیاز را در سامانه ثبت نام بارگذاری نمایند. پس از بررسی اولیه مدارک و در صورت تائید شرایط مندرج در دفترچه، از داوطلبان سه بخش زیر جهت انجام سایر مراحل از جمله ارزیابی و مصاحبه دعوت به عمل می آید.
۲-۲-۱. بر اساس سوابق تحصیلی
دارا بودن یکی از شرایط زیر:
– داشتن مدرک سطح ۴ حوزه
– داشتن مدرک دکترا در یکی از رشته های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
– داشتن مدرک کارشناسی ارشد(رتبه اول تا سوم) در یکی از رشته های حقوق، فقه و حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در یکی از دانشگاههای زیر :
دانشگاه امام صادق(ع) – دانشگاه تربیت مدرس – دانشگاه تهران – دانشگاه شهید بهشتی – دانشگاه علامه طباطبایی – دانشگاه شیراز – دانشگاه فردوسی مشهد – دانشگاه علوم قضایی – دانشگاه تبریز – دانشگاه مفید قم – دانشگاه قم –  دانشگاه قرآن و حدیث – دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران؛
۲-۲-۲. براساس سوابق شغلی و حرفه ای
دارا بودن یکی از شرایط زیر:
– حداقل ۵ سال سابقه اشتغال در مناصب قضایی؛
– حداقل ۱۵ سال سابقه تدریس سطوح عالی حوزه یا عضویت هیأت علمی دانشگاه ها در یکی از رشته های حقوق ،فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی برای داوری عمومی و تخصصی و یا رشته های علوم تربیتی، روانشناسی(کلیه گرایش ها)، مشاوره و راهنمایی، مددکاری اجتماعی، مطالعات خانواده و جامعه شناسی برای داوری تخصصی خانواده؛
– حداقل ۲۰ سال سابقه وکالت؛
– حداقل ۲۰ سال سابقه اشتغال به روانشناسی یا مشاوره منوط به ارائه پروانه تخصصی از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره یا سازمان بهزیستی؛
تبصره ۱ : کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های حقوق ،فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا رشته های علوم تربیتی، روانشناسی(کلیه گرایش ها)، مشاوره و راهنمایی، مددکاری اجتماعی، مطالعات خانواده و جامعه شناسی با کسب حداقل میانگین ۸۵ در آزمون های علمی، حداقل ۷ سال سابقه عضویت در شوراهای حل اختلاف، عدم وجود تخلف در طی سنوات خدمت، و دریافت گواهینامه حسن عملکرد و رفتار از مرکز توسعه حل اختلاف استان،میتوانند از شرایط بدون آزمون استفاده نمایند.
تبصره ۲ : امتیازات تبصره ۱، به کارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادی قوه قضائیه که در شوراهای حل اختلاف مشغول به فعالیت هستند، تعلق نمیگیرد.
تبصره ۳:صدور پروانه داوری برای اعضاء و کارکنان شورای حل اختلاف درصورت پذیرش نهایی، منوط به استعفاء از همکاری با شورا می باشد.
تبصره ۴: ملاک عمل برای محاسبه سابقه اشتغال، سابقه تا اولین روز ثبت نام (۱۴۰۰/۰۸/۱۸) می باشد.
تذکر: با عنایت به اینکه مدیریت مؤسسات داوری یا میانجیگری مستلزم حضور تمام وقت است، متقاضیانی که دارای حرفه و یا شغل مشخص (به غیر از عضویت هیأت علمی دانشگاه) می باشند، درصورت پذیرش نهایی جهت مدیریت مؤسسات داوری مکلفند از مشاغل مربوطه استعفاء و یا پروانه های خود را تودیع نمایند. این محدودیت صرفاً درباره مدیریت مؤسسات داوری و میانجیگری بوده، و صرف اخذ پروانه داوری یا میانجیگری مشمول این قاعده نمیشود.
۲-۲-۳. تطبیق شرایط ویژه مؤسسات داوری موجود
این نوع جذب همکاری، مربوط به متقاضیانی است که در حال حاضر دارای مؤسسه داوری ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها و گواهی فعالیت موثر از معاونت توسعه حل اختلاف استان مربوطه می باشند.
این افراد از آزمون معاف هستند، اما مورد ارزیابی عمومی و تخصصی قرار خواهند گرفت.
بخش سوم : پروانه میانجیگری
۳-۱. با آزمون
۳-۱-۱. شرایط تحصیلی
۱- داشتن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی ،الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم تربیتی، روانشناسی(کلیه گرایش ها)، مشاوره و راهنمایی، مددکاری اجتماعی، مطالعات خانواده و جامعه شناسی؛
۲- داشتن حداقل مدرک سطح دو حوزه
۳-۱-۲. مواد آزمون
– برای داوطلبان حوزوی و رشته های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
۱- حقوق جزای عمومی؛
۲- حقوق جزای اختصاصی؛
۳- آیین دادرسی کیفری؛
۴-  قانون شوراهای حل اختلاف؛
۵-  آیین نامه میانجیگری در امور کیفری مصوب سال ۱۳۹۵ هیأت وزیران؛
۶- مهارت های حل اختلاف: کتاب پیامها (مهارتهای ارتباطی) نوشته متیو مک کی و دیگران، ترجمه:
محمدعلی رحیمی مبارکی؛
– برای رشته های علوم تربیتی، روانشناسی(کلیه گرایش ها)، مشاوره و راهنمایی، مددکاری اجتماعی، مطالعات خانواده و جامعه شناسی؛
۱- روانشناسی رشد
۲- روانشناسی تربیتی
۳- مبانی راهنمایی و مشاوره
۴- روانشناسی سلامت
۵- اختلال های رفتاری و هیجانی
۶- مقدمه علم حقوق (مؤلف: ناصر کاتوز یان)
تذکر : به ازای هر ۳ پاسخ اشتباه به سوالات، یک نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.
۳-۲. بدون آزمون
داوطلبان دو بخش زیر بدون نیاز به شرکت در آزمون میتوانند جهت پروانه میانجیگری تقاضای خود را در سامانه مربوطه ثبت نمایند. داوطلبان این بخش لازم است مدارک و مستندات مورد نیاز را در سامانه ثبت نام بارگذاری نمایند. پس از بررسی اولیه مدارک و در صورت تایید شرایط مندرج در دفترچه، از داوطلبان دو بخش زیر جهت انجام سایر مراحل از جمله ارزیابی و مصاحبه دعوت به عمل می آید.
۳-۲-۱. بر اساس سوابق تحصیلی
دارا بودن یکی از شرایط زیر :
– داشتن مدرک سطح ۴ حوزه
– داشتن مدرک دکترا در یکی از رشته های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی ،علوم تربیتی، روانشناسی(کلیه گرایش ها)، مشاوره و راهنمایی، مددکاری اجتماعی، مطالعات خانواده و جامعه شناسی؛
– داشتن مدرک کارشناسی ارشد (رتبه اول تا سوم) در یکی از رشته های حقوق، فقه و حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی ،علوم تربیتی، روانشناسی (کلیه گرایش ها)، مشاوره و راهنمایی، مددکاری اجتماعی، مطالعات خانواده و جامعه شناسی در یکی از دانشگاه های زیر:
دانشگاه امام صادق(ع) – دانشگاه تربیت مدرس – دانشگاه تهران – دانشگاه شهید بهشتی – دانشگاه علامه طباطبایی – دانشگاه شیراز – دانشگاه فردوسی مشهد – دانشگاه علوم قضایی – دانشگاه تبریز – دانشگاه مفید قم- دانشگاه قم –  دانشگاه قرآن و حدیث – دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران ؛
۳-۲-۲. براساس سوابق شغلی و حرفه ای
دارا بودن یکی از شرایط زیر:
– حداقل ۵ سال سابقه اشتغال در مناصب قضایی؛
– حداقل ۱۵ سال سابقه تدریس سطوح عالی حوزه یا عضویت هیأت علمی دانشگاه ها در یکی از رشته های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی برای داوری عمومی و تخصصی و یا رشته های علوم تربیتی، روانشناسی (کلیه گرایش ها)، مشاوره و راهنمایی، مددکاری اجتماعی، مطالعات خانواده و جامعه شناسی برای داوری تخصصی خانواده؛
– حداقل ۲۰ سال سابقه وکالت؛
– حداقل ۲۰ سال سابقه اشتغال به روانشناسی یا مشاوره منوط به ارائه پروانه تخصصی از سوی سازمان نظام
روانشناسی و مشاوره یا سازمان بهزیستی؛
تبصره ۱: کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا رشته های علوم تربیتی، روانشناسی(کلیه گرایش ها)، مشاوره و راهنمایی، مددکاری اجتماعی، مطالعات خانواده و جامعه شناسی با کسب حداقل میانگین ۸۵ در آزمون های علمی، حداقل ۷ سال سابقه عضویت در شوراهای حل اختلاف، عدم وجود تخلف در طی سنوات خدمت، و دریافت گواهینامه حسن عملکرد و رفتار از مرکز توسعه حل اختلاف استان، میتوانند از شرایط بدون آزمون استفاده نمایند.
تبصره ۲: امتیازات تبصره ۱، به کارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادی قوه قضائیه که در شوراهای حل اختلاف مشغول به فعالیت هستند، تعلق نمیگیرد.
تبصره ۳: صدور پروانه داوری برای اعضاء و کارکنان شورای حل اختلاف درصورت پذیرش نهایی، منوط به استعفاء از همکاری با شورا می باشد.
تبصره ۴: ملاک عمل برای محاسبه سابقه اشتغال، سابقه تا اولین روز ثبت نام (۱۴۰۰/۰۸/۱۸) می باشد.
تذکر: با عنایت به اینکه مدیریت مؤسسات داوری یا میانجیگری مستلزم حضور تمام وقت است، متقاضیانی که دارای حرفه و یا شغل مشخص (به غیر از عضویت هیأت علمی دانشگاه) میباشند، درصورت پذیرش نهایی جهت مدیریت مؤسسات داوری مکلفند از مشاغل مربوطه استعفاء و یا پروانه های خود را تودیع نمایند. این محدودیت صرفاً جهت مدیریت مؤسسات داوری و میانجیگری می باشد، اما صرف اخذ پروانه داوری و یا میانجیگری را شامل نمی شود.
بخش چهارم: امتیازات و سهمیه های قانونی
۴-۱ .سهمیه ایثارگران
براساس هماهنگی به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، جهت ایثارگران ،امتیازات زیر لحاظ شده است :
۱. ایثارگران نوع اول : کسب ۸۰% حد نصاب پذیرش آزمون؛
۲. ایثارگران نوع دوم : کسب ۹۰% حد نصاب پذیرش آزمون؛
ایثارگران نوع اول شامل:
– جانبازان
– آزادگان
– همسر و فرزندان شهدا
– همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر
– همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت
– پدر، مادر، خواهر و برادر شهید
ایثارگران نوع دوم شامل:
– رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
– همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
– فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد
– فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت
تذکر: مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از:
۱. معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود
۲. معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل
۳. معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران
۴-۲ .اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف
جهت اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف، امتیازات زیر لحاظ شده است:
۱. دارندگان حداقل ۳۶ ماه سابقه و بیشتر: کسب ۸۰% حد نصاب پذیرش آزمون؛
۲. دارندگان حداقل ۲۴ ماه سابقه : کسب ۸۵% حد نصاب پذیرش آزمون؛
۳. دارندگان حداقل ۱۲ ماه سابقه : کسب ۹۰% حد نصاب پذیرش آزمون؛
۴-۳. بومی
به داوطلبان توصیه میشود، محل های مربوط به استان بومی خود را انتخاب نمایند.
شرایط بومی بودن به شرح ذیل می باشد :
– متولد یکی از شهرهای استان باشد.
– حداقل ۳ سال سابقه سکونت در استان داشته باشد.
۱۰ امتیاز به امتیاز پایانی افراد بومی اضافه خواهد شد.
بخش پنجم: مراحل ثبت نام
ثبت نام به صورت اینترنتی از روز سه شنبه ۱۸ آبانماه ۱۴۰۰ شروع و تا پایان روز شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۰ انجام خواهد پذیرفت. متقاضیان باید در مدت زمان فوق، نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.
تبصره : داوطلبانی که در بخش تقاضای پروانه داوری و به صورت غیر آزمونی قصد ثبت نام دارند، دقت نمایند در هنگام ثبت نام حتما باید بخش مربوط به خود را انتخاب نمایند
۵-۱. مطالعه شرایط آزمون
داوطلب متقاضی، باید در زمان ثبت نام، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه را داشته باشد.
دفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت دریافت و مطالعه داوطلبین قرار گرفته است. اکیداً توصیه میشود داوطلبین محترم، قبل از هرگونه اقدام بر روی سامانه، شرایط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هزینه و ثبت نام در آزمون اقدام نمایند.
۵-۲. تهیه فایل اسکن شده از مدارک
۱. عکس پرسنلی
داوطلب باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق سامانه ثبت نام اینترنتی در اختیار داشته باشد :
– عکس ۴×۳ (تمام رخ) که در سال جاری گرفته شده باشد؛
– با فرمت JPG باشد. اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۳۰۰×۲۰۰ و حداکثر ۴۰۰×۳۰۰ پیکسل باشد؛
– تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد؛
– حجم فایل ذخیره شده باید حداقل ۱۵ کیلوبایت و حداکثر ۷۰ کیلوبایت باشد؛
– حاشیه های زائد عکس اسکن شده باید حذف شده باشد؛
– حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد؛
تذکر (۱): اسکن و استفاده از عکس روی کارت های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و )… قابل قبول نیست و لازم است داوطلبان از اصل عکس پرسنلی و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.
تذکر (۲): عکس خواهران باید با حجاب بوده و صورت کامل آنان مشخص باشد.
تذکر (۳): در صورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب میگردد. لازم به ذکر است با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمون های مختلف، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع  اکثراً برای داوطلبانی که در کافی نت ثبت نام میکنند رخ داده است، تاکید میگردد چنانچه ثبت نام خود را توسط کافینت ها انجام میدهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبتنامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت د˻نما تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد .
بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباه از طرف داوطلب، تخلف محسوب شده و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
۲. کارت ملی
تذکر ۱: داوطلب باید تصویر کارت ملی خود را به صورت فایل با فرمت JPG و با وضوح و کیفیت بالا در سامانه بارگذاری نماید. حجم این فایل حداقل ۳۰ کیلوبایت و حداکثر ۲۰۰ کیلوبایت باشد و حاشیه های زائد حذف و ترجیحاً رنگی باشد.
۳. پرداخت وجه
متقاضیان واجد شرایط، پس از مطالعه دقیق شرایط آزمون، باید با مراجعه به منوی «آزمون» در صفحه اول سامانه، بر روی گزینه «پرداخت هزینه» کلیک کرده و مبلغ ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال هزینه ثبت نام در آزمون را به اضافه ۵٫۰۰۰ ریال خدمات پیامکی پرداخت نمایند. جهت این امر، داشتن کارت بانکی به همراه رمز اینترنتی و کد CVV2 مورد نیاز می باشد.
«توکن پرداخت»، کد منحصر به فرد و مخصوص هر داوطلب است که در صورت اقدام موفق داوطلب جهت پرداخت هزینه ثبت نام به داوطلب اختصاص می یابد. لذا ضروری است داوطلبین، این کد «توکن پرداخت» را (که به شماره تلفن همراه داوطلب نیز پیامک میگردد) تا پایان مراحل ثبت نام و دریافت «کد رهگیری» نزد خود نگهداری نمایند. همچنین این کد، با کد ملی و شماره تلفن همراه ثبت شده در ابتدای فرآیند پرداخت، در سامانه قابل بازیابی خواهد بود.
تذکر۱ : در صورتی که داوطلب بلافاصله پس از پرداخت هزینه، امکان ثبت نام و انجام فرآیند مربوط به آن را نداشته باشد، با در دست داشتن کد رهگیری پرداخت، میتواند در زمان دیگری اقدام به ثبت نام نماید. برای این امر، می بایست از منوی آزمون (در صفحه اول  هناماس) گزینه «ثبت نام در آزمون» را انتخاب و پس از وارد کردن اطلاعات درخواستی، اقدام به ثبت نام نماید.
تذکر ۲ : در صورتی که داوطلب به هر دلیل پس از پایان موفقیت آمیز مراحل پرداخت هزینه، به توکن پرداخت خود دسترسی نداشته باشد، برای بازیابی توکن پرداخت، از منوی آزمون (در صفحه اول سامانه)، گزینه «بازیابی کد رهگیری/توکن» را انتخاب و پس از وارد کردن اطلاعات درخواستی، دوباره توکن پرداخت برای ایشان پیامک میشود.
تذکر ۳ : به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی، به هیچ وجه مسترد نمیگردد.
۵-۴. شروع فرآیند ثبت نام
فرآیند ثبت نام در سامانه، در هفت مرحله انجام می پذیرد تا داوطلب بتواند در هر مرحله، به راحتی اطلاعات خود را وارد سامانه نماید.
مرحله ۱: بارگذاری مدارک
در این بخش، مدارک مشخص شده در «بخش ۲-۵» بارگذاری میگردد.
مرحله ۲: اطلاعات فردی
مشخصات فردی داوطلب در این بخش در سامانه ثبت میگردد.
مرحله ۳: سهمیه و سوابق
این بخش مربوط به ثبت سهمیه ها و سوابق کاری داوطلبان می باشد.
تذکر مهم : به دلیل ارتباط سامانه ثبت نام با سامانه مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران، اطلاعات ایثارگری داوطلبان دارای ایثارگری نوع اول به صورت خودکار در سامانه ثبت خواهد شد.
اما داوطلبان دارای ایثارگری نوع دوم، می بایست به صورت خود اظهاری شرایط خود را در سامانه ثبت نموده و پس از آزمون، شرایط آنها بررسی خواهد شد.
مرحله ۴ : اطلاعات تحصیلی
اطلاعات تحصیلی داوطلب در این بخش وارد سامانه میگردد.
مرحله ۵ : بخش مورد درخواست
در این مرحله، سامانه با توجه به اطلاعات ثبت شده داوطلب در مراحل قبلی، پروانه های قابل انتخاب را به داوطلب نمایش داده و داوطلب میتواند از بین آنها تنها یک مورد را به عنوان پروانه مورد درخواست خود، انتخاب نماید. سپس منطقه جغرافیایی مورد درخواست را مشخص خواهد نمود.
مرحله ۶: اطلاعات تکمیلی
اطلاعات تکمیلی شامل اطلاعات تماس با داوطلب و آدرس محل سکونت می باشد. همچنین داوطلب میتواند استان محل آزمون خود را به سامانه اعلام تا در صورت امکان، سامانه نزدیکترین حوزه آزمون را برای ایشان درنظر بگیرد .
(محل دقیق آزمون، بر روی کارت ورود به جلسه ذکر میگردد)
مرحله ۷ : کد رهگیری
تاکید میگردد صرفاً در صورتی ثبت نام فرد به پایان می رسد که داوطلب وارد این مرحله شده و از سامانه «کد رهگیری» دریافت نماید.
۵-۵. ویرایش اطلاعات
در زمانی که سامانه جهت ویرایش اطلاعات داوطلبان باز می باشد، داوطلبان میتوانند با مراجعه به پروفایل کاربری خود و کلیک بر روی بخش «ویرایش اطلاعات» اقدام به ویرایش اطلاعات ثبت شده خود نمایند.
نکته بسیار مهم: در صورتی که داوطلب جهت ویرایش وارد سامانه شود،حتماً می بایست دوباره تمامی ۷ مرحله را به صورت کامل طی نموده و کد رهگیری خود را مشاهده نماید، در غیر این صورت، تغییرات مورد نظر ایشان اعمال نخواهد گردید و همان اطلاعات قبل از ویرایش برای داوطلب معتبر خواهد بود.
۵-۶. زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون
کارت شرکت در آزمون، از تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۴۰۰ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۰ در تهران و با توجه به آمار شرکت کنندگان، حسب مورد در مراکز استانها برگزار خواهد شد. ملاک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان، نزدیکترین حوزه برگزاری آزمون به «شهرستان اعلام شده داوطلب در فرم ثبتنام جهت روز آزمون» می باشد که در فرم ثبت نام درج خواهند نمود. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون، به منزله تأیید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و اصل مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون توسط مسئولین
ذی ربط، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تذکر : داوطلبان گرامی میتوانند حوزه برگزاری آزمون خود را استانی غیر از استان محل سکونت خود انتخاب نمایند، به عنوان مثال ساکنین شهر کاشان، میتوانند استان قم را به عنوان محل برگزاری آزمون انتخاب کنند که فاصله آن نسبت به شهر اصفهان (که مرکز استان خودشان هست) کمتر می باشد.
بخش ششم : مراحل و نحوه اعلام نتیجه
۶-۱. کسب حدنصاب علمی
معرفی داوطلبان جهت بررسی مدارک و انجام مصاحبه منوط به کسب حد نصاب لازم در آزمون کتبی بوده و مطابق قواعد زیر می باشد:
پس از برگزاری آزمون، نمرات داوطلبان محاسبه و حد نصاب امتحان بر اساس بالاترین نمره مکتسبه در آن بخش محاسبه و مبنای سایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار میگیرد.
حدنصاب پذیرش در آزمون کتبی، کسب حداقل ۵۰ درصد نمره آزمون می باشد.
از بین داوطلبانی که حدنصاب آزمون را کسب کرده باشند، حداکثر تا دو برابر ظرفیت اعلامی، به ترتیب نمره
فضلی، به مراحل بعدی معرفی خواهد شد.
تبصره ۱ : داوطلبان فاقد حدنصاب، از ادامه مراحل جذب، حذف میشوند.
تبصره ۲ : حدنصاب داوطلبان دارای سهمیه های (مندرج در بخش چهارم)، مطابق بندهای اشاره شده در همان بخش، محاسبه خواهد شد.
۶-۲. بررسی مدارک
از بین داوطلبانی که حدنصاب آزمون را کسب نموده اند، حداکثر تا دو برابر ظرفیت مورد نیاز ،جهت مرحله بررسی مدارک دعوت خواهند شد.
۶-۳. امتیاز نهایی
پس از انجام مرحله بررسی مدارک، داوطلبان تایید مدرک شده به مرحله ارز یابی و مصاحبه دعوت شده و پس از برگزاری مصاحبه، نمره کل نهایی آنان با وزن شصت درصد (۶۰ درصد) برای آزمون کتبی و چهل درصد( ۴۰ درصد) برای مصاحبه محاسبه خواهد شد.
در مورد جذب همکاری بدون آزمون نیز بر اساس سوابق تحصیلی، پژوهشی و حرفهای و همچنین توانمندی های دانشی و مهارتی اقدام خواهد شد. در نهایت پس از ارز یابی های عمومی و حفاظتی، در صورت احراز شرایط، به متقاضیان پروانه مربوطه اعطا میگردد.
بخش هفتم: تذکرات مهم
۱. مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در صورت پذیرفته شدن در آزمون، حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه نهایی باید به تأیید سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد.
۲. داوطلبان صرفاً در صورتی میتوانند در آزمون ثبت نام نمایند که مدرک تحصیلی (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) آنان مطابق با عناوین مدرک تحصیلی (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) مندرج در بخش سوم همین دفترچه بوده و همچنین عنوان مدرک تحصیلی ثبتنامی  (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه عیناً درج گردیده باشد.
تذکر (۱): در صورتی که برای برخی از رشته های تحصیلی در آگهی منتشره، گرایش خاصی ذکر شده باشد، صرفاً فارغ التحصیلان همان رشته و گرایش تحصیلی میتوانند در آزمون ثبت نام نمایند. اما در صورتی که هر یک از رشته های تحصیلی بدون ذکر گرایش و یا با عبارت «کلیه گرایش ها» در آگهی درج شده باشد، فارغ التحصیلان کلیه گرایش های آن رشته تحصیلی در مقطع مورد نظر، میتوانند در آزمون ثبت نام نمایند و در صورتی که یک رشته تحصیلی با عبارت «بدون گرایش» در دفترچه ثبت شده باشد،  صرفاً آن رشته تحصیلی به صورت تنها و بدون گرایش مدنظر می باشد.
تذکر (۲): از آن جایی که تایید شرایط احراز مشاغل (از جمله مقاطع، رشته ها و گرایش های مورد نظر برای هر یک از مشاغل)  صرفاً از وظایف و اختیارات قوه قضائیه می باشد، بنابر این ارائه هرگونه گواهی از مراجع مختلف، مبنی بر تطابق رشته ها و یا گرایش های تحصیلی با رشته یا گرایش های تحصیلی عنوان شده در آگهی جهت ادامه فرایند جذب موضوعیت نداشته و  صرفاً عین عنوان رشته ها و یا گرایش های تحصیلی مندرج در آگهی ملاک عمل می باشد. از اینرو داوطلبانی که در مرحله بررسی مدارک، از لحاظ شرایط احراز اعلام شده در آگهی منتشره، واجد شرایط تشخیص داده نشوند، از ادامه فرایند جذب، حذف و معرفی آنان در این مرحله، کان لم یکن تلقی گردیده و هیچگونه حق و امتیازی برای داوطلب ایجاد نکرده و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
۳. داوطلبان می بایست سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار را داشته باشند. در صورت عدم تأیید توانایی داوطلبان در مراحل مختلف جذب، مرجع رسیدگی به اعتراض داوطلبان، شورای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مربوطه می باشد.
۴. با توجه به اینکه مرکز توسعه حل اختلاف، مدارک متقاضیان دارای حد نصاب را پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون بررسی خواهند نمود، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان از جمله مدارک تحصیلی، ایثارگر ی و همچنین اطلاعات خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نامی، مغایر با شرایط مندرج در این آگهی باشد، هیچگونه حق و امتیازی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از آزمون داوطلب از سایر فرآیند جذب همکاری حذف شده و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
۵. مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در مفاد آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد و یا در صورت بروز هرگونه اشتباه در فرآیند آزمون که منجر به ورود داوطلب به مرحله بعدی شده باشد، از انجام مراحل بعدی محروم میگردد.
۶. اسامی پذیرفته شدگان نهایی پس از تأیید مراجع ذیصلاح از طریق درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

اطلاعات مفید و کاربردی آزمون دریافت پروانه داوری و پروانه میانجی‌ گری:
تقویم آزمون:
مهلت ثبت نام در آزمون: تا ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۰
زمان دریافت کارت آزمون: ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۰
زمان برگزاری آزمون: ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰

 

جهت ثبت نام (با آزمون) اینجا کلیک نمایید

جهت ثبت نام (بدون آزمون) اینجا کلیک نمایید

تدریس خصوصی آیلتس

دیدگاه خود را به ما بگویید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها