بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد

طی بخشنامه ای از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه در سال ۱۳۹۹ اعلام شد و واحدهای اجرایی این سازمان مکلفند بر این اساس لیست و حق‌بیمه ماهیانه را از کارفرمایان دریافت کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مفاد این بخشنامه به شرح زیر است:
۱- بر این اساس، حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تامین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع)‌ در‌سال۱۳۹۹ مبلغ ۶۱۱.۸۰۹ ریال اعلام می شود.
۲- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۳۹۸، معادل ۱۵درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۳۰.۳۳۸ ریال به شرح ذیل افزایش می‌یابد.
مزد روزانه شغل در سال۱۳۹۹= (۳۰.۳۳۸+۱۵‌‌‌‌/۱×آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۸)
۳‌‌‌‌- با توجه به این‌که طبق بند (۳) تصویب‌نامه شورای‌عالی کار مقرر شده کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از دایم و موقت ماهیانه مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان ذی‌ربط می‌بایست طبق بند (۵) ماده (۲) قانون تامین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۹) قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه‌های (۵) و (۱‌/۵) جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق‌بیمه از جمله پایه سنواتی، حق‌مسکن و خواروبار در ایام اشتغال و… در ستون‌های مربوطه و کسر حق ‌بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذی‌ربط اقدام نمایند.
۴‌‌‌‌- به هنگام محاسبه حق‌بیمه آن دسته از بیمه‌شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ۱‌‌‌‌‌‌‌/۱‌‌‌‌‌‌‌/۱۳۹۹، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (۵۰۵.۶۲۷ ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال ۱۳۹۹ کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان مذکور خودداری و یا در لیست‌های ارسالی ترک‌کار آن‌ها را اعلام ننماید، می‌بایست دستمزد آن‌ها به شرح بندهای (۲) و (۳) فوق‌الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق‌بیمه ماه‌هایی که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد.
۵‌‌‌‌- حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه (۱‌/۶۸۶) امورفنی بیمه‌شدگان به شماره ثبت ۴۱۸۲‌‌/۹۸‌‌/۱۰۰۰ مورخ ۲۶‌/۳‌/۱۳۹۸ برابر ۲‌‌/۱حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار خواهد بود.
م‌چنین مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان در سال ۱۳۹۸از رقم روزانه‌ ۵۰۵.۶۲۷ ریال بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۱۵درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۳۰.۳۳۸ ریال مطابق روش ذیل در سال‌جاری افزایش می‌یابد که در هر حال از ۲‌‌/۱ حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار کمتر نخواهد بود.
مبنای پرداخت حق‌بیمه روزانه در سال۱۳۹۹= (۳۰.۳۳۸+۱۵‌‌‌‌‌‌‌/۱×آخرین مبنای پرداخت حق‌بیمه روزانه در سال ۱۳۹۸)
۶‌‌- حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ۱۳۹۹ معادل رقم روزانه‌ ۶۱۱.۸۰۹ ریال خواهد بود. هم‌چنین مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان در سال ۱۳۹۸ از رقم روزانه‌ ۵۰۵.۶۲۷ ریال بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۱۵درصد به علاوه رقم ثابت ۳۰.۳۳۸ ریال در سال‌جاری افزایش می‌یابد.
توه: درخصوص آن‌دسته از مشاغلی که طبق بخشنامه (۶۸۴) امور فنی بیمه‌شدگان مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان براساس ضریبی از حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار می‌باشد، ضریب مربوطه می‌بایست در حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ اعمال گردد.
۷‌‌ کلیه پرداختی‌های آن دسته از مقرری ‌بگیران بیمه ‌بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ۱‌‌‌‌‌‌‌/۱‌‌‌‌‌‌‌/۱۳۹۹ به بعد می‌باشد با رعایت حداقل دستمزد سال۱۳۹۹خواهد بود. هم‌چنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری ‌بگیران بیکاری سنوات قبل که درسال۱۳۹۹ ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹می‌باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال۱۳۹۹ ترمیم می‌گردد.
۸‌‌‌- ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (۷) هشتصد و چهارمین جلسه هیات مدیره مورخ ۲۶‌‌‌‌‌/۳‌‌‌‌‌/۱۳۸۱ و اصلاحات بعدی آن در سال۱۳۹۷ به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱‌‌‌‌/۱‌‌‌‌/۱۳۹۹ مبنای دریافت حق بیمه و ارایه تعهدات قانونی تعیین می‌گردد.
الف)رانندگان بین شهری:
رانندگان وانت بار، سواری، مینی‌بوس، کامیونت و… رانندگان اتوبوس، کامیون و …
۱.۲ برابر حداقل دستمزد ‌‌‌‌‌۱.۵ برابر حداقل دستمزد
ب)رانندگان درون شهری:
رانندگان حمل بار رانندگان حمل مسافر
(سواری، مینی بوس و …) رانندگان اتوبوس درون شهری
۱‌‌‌‌‌/۱ برابر حداقل دستمزد ۱‌‌‌‌‌/۱ برابر حداقل دستمزد ۱‌‌‌‌‌/۱ برابر حداقل دستمزد
با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب۵‌‌‌‌‌/۱) معادل ۹۱۸.۰۰۰ ریال، بابت رانندگان مینی‌بوس و سواری(ضریب ۲‌‌‌‌‌/۱) معادل ۷۳۴.۰۰۰ ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب ۱‌‌‌‌/۱) معادل ۶۷۳.۰۰۰‌ ریال تعیین می‌گردد.
۹‌‌‌‌- ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع «بند (۴) یک‌هزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین» جلسه مورخ ۲۳‌/۱۰‌/۹۲ هیات مدیره محترم سازمان، به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱‌‌‌‌/۱‌‌‌‌/۱۳۹۹ مبنای دریافت حق ‌بیمه و تعهدات قانونی قرار می‌گیرد.
الف) کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار) ۴‌/۱ برابر حداقل دستمزد
ب) کارگر درجه دو(کارگرنیمه ماهر، کمک استادکار) ۳‌/۱ برابر حداقل دستمزد
ج) کارگر درجه سه (کارگر عمومی) ۲‌/۱ برابر حداقل دستمزد
با توجه به بخشنامه شماره (۴‌‌‌‌‌‌‌/۷) مشترک فنی و درآمد، حق‌بیمه کارگران ساختمانی می‌بایست براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب۲‌‌‌‌‌‌‌/۱، ۳‌‌‌‌‌‌‌/۱، ۴‌‌‌‌‌‌‌/۱ برابر حداقل دستمزد (به ترتیب ۰۰۰‌/۷۳۴، ۷۹۵۰۰۰، ۰۰۰‌/۸۵۷) ریال براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول ‌گردد.
۱۰‌‌‌‌- با عنایت به مصوبات شورای‌عالی تامین‌اجتماعی و هیات‎امنای محترم سازمان تامین‌اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق‌بیمه در سال‌جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ۴.۲۸۲.۶۶۳ ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه‌های۳۱، ۳۰ و ۲۹ روزه الزامی است.

منبع : خبرگزاری ایلنا

تدریس خصوصی آیلتس

دیدگاه خود را به ما بگویید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها