استخدام شرکت های صنعت برق آب و برق خوزستان (اعلام نتایج)

استخدام مجتمع صنعت آب و برق خوزستان

خبر ۳۱ اردیبهشت ۹۸ – اعلام نتایج آزمون استخدام مجتمع صنعت آب و برق خوزستان

ضمن آرزوی موفقیت سایت «استخدام» برای کاربران شرکت کننده در آزمون استخدام مجتمع صنعت آب و برق خوزستان به اطلاع می رسانیم،نتایج آزمون استخدامی اعلام گردید.

لینک مشاهده اعلام نتایج


به اطلاع می رساند، شرکت های حقیقت جویان، اهواز ثمین، برجمان ارشیا ، نیکو اندیشان و آوای رعد به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، تعداد ۵۵ نفر از آقایان واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی وتخصصی(کتبی)، آزمون دانش مهارتی (مصاحبه) و طی فرآیند گزینش به صورت نیروی حجمی و با شرایط زیربکارگیری می نماید.

آگهی جذب نیروی حجمی

 

به اطلاع می رساند : شرکت ها یحقیقت جویان، اهواز ثمین، برجمان ارش یا ، نیکو اندیشان  و آوای رعدبه منظور تأمین نیرویانسااانی مورن نیاز، تعدان ۵۵ نفرازآقایان واجد شاارایر را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی وتخصااصاای)کتبی(،آزمون نانش مهارتی )مصاحبه( و طی فرآیند گزینش به صورت نیروی حجمی و با شرایر زیربکارگیری می نماید.

الف( شرایط عمومی:

 • ناشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
 • التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • ناشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت قانونی نائم الزامی می باشد.

-تبصره: برای متقاضیان کلیه رشته های شغلی معافیت نائم غیر پزشکی قابل قبول می باشد.

 • عدم اعتیان به موان مخدر
 • نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر
 • ناشتن سلامت جسمانی و روحی و روانی
 • س یمبان می بایست شرایر فیزیکی و جسمان ی لازم را با تایید پزشک معتمد شرکت توزیع نیروی برق ناشته باشد ) حداقلقد ۱۷۰ سانتیمتر و حداکثر وزن ۸۰ کیلوگرم باشد(.
 • اعتقان به نین مبین اسلام یا یکی از انیان شناخته شده نر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 • نارا بونن شرایر احراز شغل و توانایی انجام کار نر ارتفاع)مختص رشته شغلی سیمیان(
 • احراز صلاحیت های عمومی به تأیید گزینش
 • عدم ناشتن منع قانونی جهت بکارگیری ب( شرایط اختصاصی:

۱-داشتن شرایط سنی و مدرک تحصیلی اعلام شده در جدول شماره ۱ 

۲-اخذ تعهد ثبتی از نفرات پذیرفته شده در آزمون مبنی بر عدم تقاضای تغییر شغل و محل خدمت به مدت ۱۰ سال .  

تبصره ۱: موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر از مراجع ذیصلاح به حداکثر سن افزوده می شود:

الف: مدت انجام خدمت سربازی ، حداکثر به مدت ۲۴ ماه.

ب: حداکثر ۵ سال سابقه کار مرتبر نر صنعت برق نر وزارت نیرو با تایید شرکت مربوطه وگواهی پرناخت حق بیمه تامیناجتماعی.

ج: برای فرزندان خانوانه های محترم و معزز شهدا، جانبازان ،آزانگان یکسال اسارت  به بالا و رزمندگان با سابقه حداقل ششماه حضور ناوطلبانه نر جبهه،  حداکثر ۲سال.

 

 

 

جدول شماره ۱ : عناوین رشته شغلی ، رشته تحصیلی و شرایط سنی مورد نیاز

توضیحات شرایط سنی مقطع تحصیلی رشته شغلی
ارایه گواهینامه فن ورز شبکه هوایی توزیع و گواهینامه رعایت ایمنی در شبکه توزیع مطابق

استاندارد سازمان فنی و حرفه ای

کشور برای متقاضایان رشته شغلی سیمبان الزامی است

) مطابق تذکر شماره ۶ (

 

حداکثر۳۰ سال

)تا تاریخ برگزاری آزمون کتبی(

دیپلم – کلیه گرایش ها فوق دیپلم برق – کلیه گرایش ها ۱– سیمبان
حداکثر۳۲ سال

)تا تاریخ برگزاری آزمون کتبی(

دیپلم – کلیه گرایش ها فوق دیپلم برق – کلیه گرایش ها ۲-مأمورعملیات مشترکین
حداکثر۳۰ سال

)تا تاریخ برگزاری آزمون کتبی(

دیپلم – کلیه گرایش ها ۳– نیروی خدماتی
دارابودن گواهینامه پایه یک و گواهینامه ویژه 

)مطابق تذکر شماره ۷ (

حداکثر۳۰ سال

)تا تاریخ برگزاری آزمون کتبی(

دیپلم – کلیه گرایش ها ۴– راننده بالابر


 

       حداکثر سن ۳۲

   )تاریخ برگزاری آزمون کتبی(

لیسانس مهندسی برق – گرایش:

قدرت ، شبکه انتقال و توزیع  

۵-کارشناس مسئول خط گرم

 

تذکر:

۱-کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و گواهی فراغت از تحصیل کلیه  داوطلبان اعم از سهمیه ها و آزاد بایستی تا روز برگزاریآزمون آماده و صادر شده باشد .

توضیح : مهلت ارائه اصل  و تصو یر مدارک پذیرفته شدگان شامل : مدرک تحصیلی، شناسنامه، کارت ملی، مدرک وضعیت نظام وظیفه وعکس ۴*۳ به تعدان ۳عدن ، مدارک اثبات بومی بونن )مطابق تذکر شا ماره ۸ (  و هرگونه مدارک لازم جهت شا غلمربوطه که نر شرا یر ثبت نام قید گرنیده است ، حداکثر ۵ روز پس از اعلام نتایج آزمون می بایست ارا یه گرنن و عدم مراجعهپذیرفته شدگان نر مهلت مقرر به منزله انصراف وی تلقی خواهد شد.

 • پذیرفته شدگان ۳ برابر ظرفیت پس از تطبیق و تکمیل پرونده طی برنامه زمانی وارن فرآیند مصاحبه می شوند.
 • مسئولیت ناشی ازعدمرعایتنقیقضواب ر و شرایر اعلام شده نر متن آگهی و یا ارایه ناقص مدارک بر عهده ناوطلب میبا شد و چنانچه نر هر کدام از مراحل امتحان، م  صاحبه و جذب، محرز شون که ناوطلب به ا شتباه یا به عمد اطلاعات خلافواقع ارایه نمونه و یا فاقد شرایر مندرج نر آگهی ا ست، مراحل جذب ناوطلب کان لم یکن تلقی و  نر صورت صدور حکمبکارگیری، حکم مزبور لغو و بلا اثر می گرنن.
 • برای ناوطلبانی که فرزند پر سنل شاغل،بازن ش سته، متوفی شرکت توزیع نیروی برق خوز ستان  می با شند ، ۵ امتیاز منظور     می شون.
 • نر راستا ی تکریم و ارج نهانن به خانوانه های معزز شهدا و ایثارگران ، برای فرزندان خانوانه های شهدا، جانبازان ، آزانگان یکسال اسارت  به بالا و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور ناوطلبانه نر جبهه،  ۱۰ امتیاز منظور می گرنن.
 • برای ناوطلبان رشته شغلی س یمبان که نارای گواهینامه فن ورز شبکه هوا یی توزیع و گواهینامه رعایت ایمنی نر شب که هایهوایی توزیع مورن تایید سازمان فنی و حرفه ای می با ش ند هر کدام  ۵ امتیاز منظور می گرنن، وناوطلبان نر صورت ندا شتنگواهینامه های مذکور ،موظفند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه ، پس از تاریخ برگزاری آزمون کتبی ، گواهینامه های مذکور را ارایه نمایند .نر غیر این صورت از بکارگیری وی ممانعت خواهد شد.
 • برای ناوطلبان رشته شغلی راننده بالابر ناشتن گواهینامه پایه یک و گواهینامه ویژه الزامی می باشد.

*. چنانچه ناوطلب از امت یازات رنیف ها ی۴،۵ و۶ اسا تفانه نمای د و مسا تندات لازم را نر زمان مقرر ارا یه ننما  ید، قبولی وی

) با هرنمره کسب شده( کان لم یکن تلقی می گرنن.

*. پذیرش در آزمون کتبی به منزله بکارگیری نیس ت و نتیجه نهایی پس از تطبیق مدارک و شترکت در فرآیند مصتاحبهاعلام می گردد.

۸– پذیرش فقط از داوطلبان بومی می باشد.داوطلب بومی به داوطلبی گفته میشود که دارای یکی از ویژگی های زیرباشد:

الف( محل تولد یا صدور شناسنامه ناوطلب ، یا محل سکونت ناوطلب نر شهرستان محل مورن تقاضا باشد.

تبصره: محل سکونت ناوطلب با ارایه استشهان محلی و تایید کلانتری محل، حداقل به مدت ۱۰سال  سکونت نر شهرستان مورنتقاضا می باشد.

ب(  فرزندان کارکنان شاغل، متوفی و بازن ش سته شرکت توزیع برق خوز ستان که شهر ستان محل خدمت فعلی یا بازن ش ستگی والدین ناوطلب با شهرستان محل مورن تقاضا برای جذب نیروی حجمی یکی باشد ) با ارائه سوابق پرناخت بیمه(.

ج ( ناوطلب حداقل چهار)۴( سال از سنوات تحصیلی )ابتدایی , راهنمایی , نبیرستان  ، نانشگاه ( را بصورت متوال ی نر شهرستان محلمورن تقاضا برای استخدام طی کرنه باشد )ارائه مدارک تحصیلی(.

ن( ناوطلب تا تاریخ برگزاری آزمون کتبی حداقل چهار )۴(سال سابقه پرناخت حق بیمه نر شهرستان محل مورن تقاضا برای استخدام راناشته باشد.

و( پدر ,مانر و یا همسر ناوطلب ,  تا تاریخ برگزاری آزمون کتبی حداقل چهار)۴(سال سابقه پرناخت حق بیمه نر شهرستان  محل مورنتقاضا برای استخدام را ناشته باشد.

 

جدول شماره ۲ : مواد آزمون رشته های شغلی سیمبان و مأمور عملیات مشترکین

تعداد

سوال

ضریب

سوالات

مواد آزمون عنوان  و مقطع رشته تحصیلی عنوان رشته های شغلی
   ۱ آیین نگارش و مهارتهای نوشتاری دیپلم –

کلیه گرایش ها  و

فوق دیپلم برق – کلیه گرایش ها

 

 

۱– سیمبان   

 

   ۱ معارف اسلامی
   ۱ اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی
   ۳ هوش و استعداد تحصیلی
۲– مأمور عملیات

مشترکین

 

   ۳ ریاضیات
۲۰  ۳ فیزیک الکتریسیته
۲۰  ۳ اصول و مبانی ایمنی در برق
۲۰ ۳ مبانی برق

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ۳ : مواد آزمون رشته شغلی نیروی خدماتی 

تعداد

سوال

ضریب

سوالات

مواد آزمون عنوان و مقطع رشته تحصیلی عنوان رشته شغلی
   ۲ آیین نگارش و مهارتهای نوشتاری دیپلم – کلیه گرایش ها

 

۳– نیروی خدماتی
   ۲ معارف اسلامی
   ۳ اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی
   ۳ هوش و استعداد تحصیلی

 

جدول شماره ۴ : مواد آزمون رشته شغلی کارشناس مسئول خط گرم

تعداد

سوال

ضریب

سوالات

مواد آزمون عمومی و تخصصی عنوان و مقطع رشته تحصیلی عنوان رشته شغلی
 ۱۵  ۱ آیین نگارش و مهارتهای نوشتاری لیسانس مهندسی برق گرایش : قدرت ، شبکه انتقال و توزیع ۴– کارشناس مسئول خط گرم
 ۱۵  ۱ معارف اسلامی
 ۱۵  ۱ زبان انگلیسی
 ۱۵  ۱ اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی
 ۱۵  ۳ هوش و استعدادهای تحصیلی 
 ۱۵  ۳ ریاضیات
   ۳ مدارهای الکتریکی
   ۳ سیستم توزیع انرژی الکتریکی
   ۳ اصول و مبانی ایمنی در برق
   ۳ عایق ها و فشارقوی 

 

جدول شماره ۵ : مواد آزمون رشته شغلی نیروی راننده بالابر

تعداد

سوال

ضریب

سوالات

مواد آزمون عنوان و مقطع  رشته تحصیلی عنوان رشته شغلی
   ۱ آیین نگارش و مهارتهای نوشتاری دیپلم – کلیه گرایش ها

 

 

 

۵– راننده بالابر

 

   ۱ معارف اسلامی
   ۱ اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی
   ۳ هوش و استعداد تحصیلی
   ۳ ریاضیات
۲۰  ۳ اصول و مبانی ایمنی در برق

 

 

 

 

  جدول شماره ۶ : نیازهای جذب نیروی حجمی  شامل: عنوان شغل/محل جذب/تعداد مورد نیاز

 بومی شهرستان  استان خوزستان  عنوان شغل  دیف
 تعداد مورد نیاز    شهرستان
 رامهرمز ۵  رامهرمز  سیمبان ۱
۱  ابوالفارس ۲
 شوش ۴  شوش ۳
 ایذه ۱  دهدز ۴
۱  سادات حسینی)ایذه( ۵
 باغملک ۴  باغملک ۶
 سوسنگرد ۱  سوسنگرد ۷
 بستان ۱  بستان ۸
 دزفول ۱  دزفول ۹
 بهبهان ۱  بهبهان ۱۰
 شوشتر ۱  شعیبیه ) شوشتر( ۱۲
 گتوند ۱  گتوند ۱۳
 لالی ۱  لالی ۱۴
 اندیکا ۱  چلو وزاووت )اندیکا( ۱۵
 بندر امام خمینی ۲  بندر امام خمینی )ره( ۱۶
 ماهشهر ۱  ماهشهر ۱۷
 امیدیه ۲  امیدیه ۱۸
 رامشیر ۲  رامشیر ۱۹
 ناحیه جنوب ۱  آبادان ۲۰
۴  خرمشهر ۲۱
۱  اروندکنار ۲۲
 هندیجان ۲  هندیجان ۲۳
 شادگان ۱  شادگان ۲۴
 بومی شهرستان  استان خوزستان  عنوان شغل  ردیف
 تعداد مورد نیاز    شهرستان
 ناحیه جنوب ۲  خرمشهر  مأمور عملیات مشترکین ۲۵
۳  آبادان ۲۶
 ناحیه جنوب ۲  خرمشهر  راننده بالابر ۲۷
 باغملک ۱  باغملک ۲۸
 امیدیه ۱  امیدیه ۲۹
 رامهرمز ۱  رامهرمز ۳۰
 لالی ۱  لالی ۳۱
 اهواز ۱  اهواز )حوزه ستادی(  نیروی خدماتی ۳۲

ادامه جدول شماره ۶ : نیازهای جذب نیروی حجمی  شامل: عنوان شغل/محل جذب/تعداد مورد نیاز

 بومی شهرستان  استان خوزستان  عنوان شغل  ردیف
 تعداد مورد نیاز    شهرستان
 باغملک ۱  باغملک کارشناس مسئول خط گرم ۳۳
 امیدیه ۱  امیدیه ۳۴
 رامهرمز ۱  رامهرمز ۳۵
  ۵۵    جمع کل

توجه:                                                                                                                                                                                                                                                                                

 • داوطلبان رشته های شغلی ناحیه جنوب، اولویت با بومی شهرستان مورد تقاضا می باشد.
 • داوطلبان رشته های شغلی شهرستان ماهشهر، ایذه و رامهرمز اولویت با شهرستان مورد تقاضا می باشد.

توجه:

الف  : اقلیت های نینی از پاس خ گویی به س والات معارف اس لامی معاف می باش ند و امتیاز آن نر س ایر موان آزمون عمومیتوزیع خواهد شد

ب : آزمون نارای نمره منفی بونه، هر پاسخ صحیح یک نمره و به ازای هر پاسخ غلر یک سوم نمره منفی لحاظ می گرنن.

چگونگی ثبت نام:

 • ناوطلبان پس از مطالعه نقیق شرایر مندرج نر این آگهی می توانند از روز یکشنبه مورخ ۳۰/۱۰/۹۷ لغایت ساعت ۲۴روزچهارشنبه مورخ ۱۰/۱۱/۹۷ ازطریق سایتkwphc.ir نر آزمون ثبت نام نمایند.
 • زمان ویرایش اطلاعات: ویرایاش اطلاعات از روز چهارشنبه مورخ ۰۳/۱۱/۹۷ تا ساعت ۲۴ روز  شنبه مورخ ۱۳/۱۱/۹۷انجام خواهد گرفت .

توجه:ناوطلبان گرامی باید توجه ناشته باشند بعد از ثبت اطلاعات، بلافاصله مجدناً به صفحه ثبت نام خون مراجعه نمایید تا از وضعیت تایید اطلاعات خون توسر مجری اطمینان حاصل نمایند و نر صورت عدم تایید، علت عدم تایید نرج خواهد شد که ناوطلب موظف است نر اولین فرصت، طبق برنامه زمانبندی اعلام شده نسبت به ویرایش اطلاعات اقدام نماید .

 • هزینه ثبت نام نر آزمون ۰۰۰/۷۰۰ ریال می باشد که ناوطلبان بعنوان هزینه شرکت نر آزمون از طریق نرگاه اینترنتی، پس از تکامیل فرم ثبت نام پرناخت نمایند ناوطلبان می بایست پس از قبولی نر آزمون کتبی جهت شرکت نر فرآیند مصاحبه مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال پرناخت نمایند.

۴-پس از ثب ت ن ام و پرناخ ت هزین ه،نر صاااورت انصاااراف وج ه واریزی ب ه هیو وج ه مساااترن نمی گرنن                   

۵ -پس از انجام کامل و نریافت کد رهگیری ضااروری اساات کلیه ناوطلبان این کد را یانناشاات نمونه و نر حفق آن نقت نمایند

۶به ناوطلبان توصیه می شون که شخصا” اقدام به ثبت نام نر آزمون نمونه و قبل از شروع ثبت نام اینترنتی ،آگهی جذب نیروی حجمی ، راهنما، نحوه ثبت نام ومدارک مورن نیاز را نقیقا” مطالعه نمونه و فایل رایانه ای عکس خون را با توجه به جزئیات اعلام شده نر بند ” ۶” راهنما و نحوه ثبت نام قبلا” آماانه نماایند. ضمناً پیگیری ماراحل باعدی مانند نریافت کارت ورون به جلسه آزمون، آگاهی از زمان و مکان برگزاری آزمون الزامی بونه و مسئولیت آن به عهده ناوطلب می باشد

۷ ناوطلبان گرامی جهت سهولت نر فرآیند ثبت نام بهتر است ثبت نام را به روز های آخر موکول ننمایند. و نر صاورت وجاون اشکال نر مراحل ثبت نام، مانند واضح نبونن عاکس ارسالی و یا سایر موارن اصالاحی، بعد از ثبت اطلاعات خون، نر اسرع وقت مجادناً به صافحه ثبت نام خون مراجعه نمونه تا از وضاعیت تایید اطلاعات اطمینان حاصل نماید.

توجه : آن نسته از ناوطلبانی که فرم ثبت نام را تکمیل می نمایند ولی پرناخت الکترونیکی آنها با مشکل مواجه ش ده و موفق به نریافت کد رهگیری نمی شا وند بااسا تفانه از لینک “پرناخت الکترونیکی هزینه ثبت نام” نسا بت به پرناخت هزینه ثبت نامونریافت کد رهگیری اقدام نمایند.

راهنما و نحوه ثبت نام:

۱از تایپ لاتین اطلاعات خونناری نمایید .۲- هنگام نرج اطلاعات، کلیدCaps Lockصاافحه کلید خاموب باشااد .۳- اززنن کلی د(Enter)نر هنگ ام نرج اطلاع ات خونناری نمونه و برای ج دا کرنن کلم ات از یک دیگر، از کلی دفاص له(Space)اس تفانه نمایید.۴- تکمیل اطلاعات کلیه فیلدها الزامی اس ت .۵- کد ملی خون را به ص ورت کامل ) با نرج صفر( و بدون خر تیره وارن نمایید .۶- برای الصاق عکس، از فایل اسکن شده عکس پرسنلی ۴×۳ )تمام رخ، زمینه روشن وجدید(، با فرمتjpg و با حجم حداکثر۴۰ کیلوبایت اس تفانه نمایید. عکس های غیر پرس نلی ارس الی به هیو وجه مورن قبولنخواهد بون. ۷- پس از تکمیل نمونن اطلاعات، شااماره رهگیری ثبت نام ارائه شااده را یانناشاات نمایید. ضاامناً امکان چاپاطلاعات وجون نارن.۸- فیلد مربوط به شماره بازیابی که از نوع عدنی و با ۵ رقم می باشد را به نلخواه تکمیل نمونه وآن را بهنقت یاننا شت کرنه یابه خاطر ب سپارید. نر صورت فراموب کرنن کد رهگیری ثبت نام، با ا ستفانه از این شماره به همراه کدملی و ش ماره ش ناس نامه می توانید کد رهگیری خون را بازیابی نمایید، لذا تا پایان مراحل آزمون از این ش ماره کاملاً مراقبتنمایید .۹- پس از اتمام مراحل ثبت نام و کامل شدن آن، به منظور ثبت نقیق اطلاعات از نکمه خروج استفانه نمایید ه( توزیع کارت ورود به جلسه و زمان  و محل برگزاری آزمون:

 • زمان برگزاری آزمون ، سااااعت ۹ صا بح روز جمعه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۷ و زمان توزیع کارت ورون به جلساااه آزمونبه صااورت اینترنتی از روز یکشاانبه مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۷ لغایت روز پنج شاانبه مورخ  ۰۹/۱۲/۱۳۹۷ از طریق وب سااایت)kwphc.ir( انجام می گرنن.
 • محل برگزاری آزمون : مجتمع عالی آموزش ی و پژوهشی صنعت آب وبرق خوزستان ) آنرس : اهواز – بلوار گلستان – بین خیابان همدان و کاشان ) روبروی هتل نیشکر.(

توجه۱:  نرصااورت ایجان هرگونه تغییر نر کلیه جزئیات مربوط به مراحل برگزاری آزمون، اطلاع رسااانی لازم از طریق پایگاهاینترنتیwww.kwphc.irبه عمل خواهد آمد.

توجه۲: ارائه کارت ورون به جل سه آزمون ) چاپ شده بر روی کاغذ ( هنگام ورون به حوزه الزامی است. نر غیر اینصورت ازورون ناوطلب جلوگیری خواهد شد . همچنین همراه نا شتن کارت ملی و یا شنا سنامه ناوطلب هنگام ورون به جل سه آزمونالزامی است.

۳-اعلام نتایج قبول شدگان ۳ برابر ظرفیت نیز از طریق وب سایت)www.kwphc.ir( اعلام خواهد شد.

موارد قابل توجه:

 • با توجه به اینکه صدور کارت ورون به جلسه آزمون بر اساس اطلاعاتی است که ناوطلب نر هنگام ثبت نام وارن م ی نماید.لذا م سؤولیت صحت و سقم اطلاعات مندرج نر فرم ثبت نام و ا صل مدارکی  که نر مراحل بعدی می بای ست ارا یه نماید برعهده ناوطلب می باشد. و نر صورت مغایرت، قبولی ناوطلب نر آزمون کتبی لغو و امکان حضور نر مراحل بعدی را ندارن .
 • مدارک تح صیلی فارغ التح صیلان نان شگاه آزان ا سلامی نر صورت پذیرفته شدن نر آزمون )حداکثر نو ماه پس از اعلامنتیجه( می بایست به تائید سازمان مرکزی نانشگاه مذکور برسد.
 • نارندگان مدرک تحصیلی معانل،صانره  ازنان شگاه  ها ومؤس سات آموزب عالی ک شور  که نرآزمون جامع سازمان  سن جشآموزب کشور شرکت نمونه و قبول شده اند و سازمان مذکور برای آنان گواهینامه مبنی بر امکان انامه تحصیل نر مقطع بالاترتحصیلی با ارزب علمی صانر نمونه، به شرط رعایت کلیه شرایر و ضوابر مندرج نر این اطلاعیه مجاز به ثبت نام نر آزمونمیباشند.
 • نر آزمون کتبی پذیرب سه برابر ظرفیت انجام می گیرن.
 • قبولی درآزمون کتبی به هیچ وجه به منزله بکارگیری قطعی نمیبا شد بلکه انجام مراحل بعدی شامل م صاحب ه، گزینش،

معاینات پزشکی و اخذ عدم سوء پیشیناه از مراکز ذیصالاح و تایید پزشک معتمد جهت سلامت جسمانی نیز الزامی میباشاد.

 

چگونگی توزیع نمرات:

*.فرآیند آزمون جذب نیروی حجمی مشتمل بر نمره آزمون کتب ی و مصاحبه م ی باشد که نمره نهایی آزمون بر اساس ۶۰% نمره آزمون کتبی و ۴۰% نمره فرآیند مصاحبه محاسبه می گرنن.

نر صورت بروز هرگونه مشکل و ابهام با شماره تلفن ۳۳۳۴۷۲۴۸۰۶۱ مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برقخوزستان به عنوان مجری آزمون نر وقت اناری تماس حاصل نمایند.

 دریافت دفترچه راهنما

ورود به سامانه ثبت نام

تدریس خصوصی آیلتس

دیدگاه خود را به ما بگویید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها