استخدام شرکت مادیران

About Maadiran

Maadiran is the leading technology and office automation sales, manufacturing, and after-sales support company within Iran. The following section outlines the Group in further detail.

The Maadiran Group is a privately owned group of companies formed in 1963. The group is Irans leading technology and office equipment, electronics, and systems supplier, manufacturer, and after-sales service provider.


Current Vacancies

استخدام شرکت مادیران

۱ . Web Page Developer Tehran, Iran ۱۱ Oct 2017
۲ . Marketing Expert Tehran, Iran ۰۸ Oct 2017
۳ . Financial Audit Supervisor – Alborz Alborz, Iran ۰۸ Oct 2017
۴ . Digital Marketing Specialist Tehran, Iran ۰۷ Oct 2017
۵ . Product Manager Tehran, Iran ۰۷ Oct 2017
۶ . Graphic Designer Tehran, Iran ۰۴ Oct 2017
۷ . Electronic Engineer – Alborz Alborz, Iran ۲۷ Sep 2017
۸ . Industrial Engineer Tehran, Iran ۲۷ Sep 2017
۹ . Sales Expert – B2B Tehran, Iran ۲۶ Sep 2017
۱۰ . Product Assistant Tehran, Iran ۲۴ Sep 2017
۱۱ . JavaScript Developer Tehran, Iran ۱۹ Sep 2017
۱۲ . Android Developer Tehran, Iran ۱۹ Sep 2017
۱۳ . Sales Expert(Home appliance & AV products) Tehran, Iran ۱۰ Sep 2017
۱۴ . Commercial Expert Tehran, Iran ۱۰ Sep 2017

تدریس خصوصی آیلتس

دیدگاه خود را به ما بگویید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها