استخدام شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم

 

آگهی استخدام شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم

شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم (نیروگاه منتظر قائم) در راستای تحقق اهداف و وظایف خود، تعداد ۲۰

نفر آقا از فارغالتحصیلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را از طریق برگزاری آزمون استخدامی کتبی (عمومی و تخصصی)، مصاحبه و گزینش پس از کسب نمره حد نصاب، به ترتیب بالاترین نمرات اخذ شده در آزمون کتبی (عمومی و تخصصی) و مصاحبه، با شرایط مندرج در این آگهی، به صورت قراردادی با شرکت پیمانکار تأمین نیروی انسانی نیروگاه جذب مینماید.

بخش اول: شرایط عمومی

 1. داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
 2. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 3. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 4. جنسیت مورد پذیرش فقط آقا میباشد.
 5. شرکتکنندگان در این آزمون باید طبق موارد ذکر شده در بند ۳-۱ دفترچه، بومی استان البرز باشند.
 6. انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم غیرپزشکی
 7. عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات
 8. نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر
 9. داشتن سلامت جسمانی، روانی و توانایی انجام کار
 10. دارا بودن شرایط احراز شغل برای شغل محل مورد تقاضا
 11. عدم منع قانونی برای استخدام و نداشتن تعهد خدمت به دیگر سازمانها و شرکتها (داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی و پیمانی دستگاههای اجرایی و یا کارکنان مدت معین/دائم شرکتهای وابسته (غیردولتی) زیرمجموعه صنعت آب و برق و یا بازخرید خدمت از دستگاهها یا شرکتهای مزبور باشند.)
 12. احراز صلاحیتهای عمومی به تایید گزینش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه
 13. دارا بودن شرایط سنی مطابق دفترچه
 14. کسب حد نصاب نمره تعیین شده آزمون

بخش دوم: شرایط اختصاصی

۱- داشتن مدرک تحصیلی متناسب با مقطع، رشته و گرایش تحصیلی اعلام شده در جدول شماره ۱.

جدول شماره ۱. عنوان رشته شغلی و مدرک تحصیلی مورد نیاز

شرایط احراز   عنوان

شغل

کلیه رشتهها و گرایشهای کاردانی برق کاردانی تکنیسین نیروگاه

(برق)

مهندسی برق، مهندسی برق (قدرت/ الکترونیک/ کنترل/ مخابرات/ شبکههای انتقال و توزیع) ،مهندسی علمی-کاربردی برق، مهندسی علمی-کاربردی برق (شبکههای انتقال و توزیع) ،مهندسی فناوری کنترل (ابزار دقیق/ فرآیند)، مهندسی بهرهبرداری نیروگاه، مهندسی تکنولوژی بهرهبرداری نیروگاه، مهندسی تکنولوژی برق-قدرت، مهندسی فناوری بهرهبرداری نیروگاه کارشناسی
کلیه رشتهها و گرایشهای کاردانی مکانیک (باستثناء گرایش خودرو)، تاسیسات حرارتی و برودتی، مکانیک نیروگاه کاردانی تکنیسین نیروگاه

(مکانیک)

مهندسی بهرهبرداری نیروگاه، مهندسی تکنولوژی بهرهبرداری نیروگاه، مهندسی تکنولوژی مراقبت و نگهداری مکانیک نیروگاه،  مهندسی فناوری بهرهبرداری نیروگاه، مهندسی مکانیک ،مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات / ساخت و تولید)، مهندسی علمی- کاربردی مکانیک ،مهندسی علمی- کاربردی مکانیک (نیروگاه) کارشناسی

۲- داشتن شرایط سنی به شرح زیر:

 • حداکثر ۲۸ سال برای مقطع کاردانی (متولدین بعد از ۲۱/۰۸/۱۳۷۲)
 • حداکثر ۳۰ سال برای مقطع کارشناسی (متولدین بعد از ۲۱/۰۸/۱۳۷۰)

تبصره ۱: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ فارغالتحصیلی، معافیت دائم غیرپزشکی و پایان خدمت نظام وظیفه و سن داوطلبان، روز برگزاری آزمون( ۲۱/۰۸/۱۴۰۰) میباشد.

لازم به ذکر است گواهی فراغت از تحصیل داوطلبان، کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و تأییدیه های مربوط به سهمیههای قانونی، بایستی حداکثر تا روز برگزاری آزمون آماده و صادر شده باشد و به همراه سایر تأییدیهها در روز تطبیق مدارک ارائه گردد.

۳- محل خدمت، شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم میباشد.

بخش سوم: امتیازات و سهمیههای قانونی

۱) مشخصات افراد بومی

۳-۱- افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند ،داوطلب بومی استان تلقی میگردند:

 استان محل تولد داوطلب یا همسر وی، با استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

 همسر و فرزندان کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در دستگاههای اجرایی و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) و شرکتهای تابعه (دولتی) و وابسته (غیردولتی) زیرمجموعه وزارت نیرو که استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.

 داوطلب حداقل چهار( ۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.

 داوطلب حداقل چهار( ۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.

 پدر، مادر و یا همسر داوطلب، حداقل چهار( ۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.

بخش چهارم: مواد آزمون

به هر یک از داوطلبان، یک دفترچه حاوی سؤالات عمومی و اختصاصی داده خواهد شد.

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود:

 • -فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
 • -ریاضی و آمار مقدماتی
 • -زبان انگلیسی عمومی
 • -هوش و استعداد شغلی ب- مواد آزمون تخصصی برای هر یک از رشتههای شغلی، در جدول شماره ۲ مشخص شده است.

جدول شماره ۲. مواد آزمون کتبی تخصصی

مواد آزمون عنوان شغل  ردیف
مدارهای الکتریکی تکنیسین نیروگاه (برق) ۱
ماشینهای الکتریکی (مبانی، ماشینهای AC و DC و ترانسفورماتورها)
اندازهگیری الکتریکی
الکترونیک کاربردی
   کارگاه برق
استاتیک و مقاومت مصالح تکنیسین نیروگاه (مکانیک) ۲
مکانیک سیالات
ترمودینامیک و انتقال حرارت
حرارت مرکزی با هوا و آب گرم، تهویه مطبوع سیستمهای کنترل تأسیسات

بخش پنجم: نحوه محاسبه ضرایب دروس و نمره کل

۱-۵- نمره دروس عمومی با ضریب یک( ۱) و دروس اختصاصی با ضریب  سه (۳) محاسبه خواهد شد.

۲-۵- حد نصاب لازم برای قبولی در هر رشته شغلی، کسب ۵۰ درصد میانگین نمره کل سه نفر اول آزمون در همان رشته شغلی میباشد.

۳-۵- داوطلبان بر اساس نمره نهایی به میزان سه برابر ظرفیت در هر رشته شغلی برای انجام مراحل مصاحبه معرفی خواهند شد.

تبصره ۱: ظرفیت پذیرش نهایی، ۱۰ نفر تکنیسین نیروگاه (برق) و ۱۰ نفر تکنیسین نیروگاه (مکانیک) میباشد.

۴-۵- ملاک انتخاب قبولشدگان نهایی، ۷۰ درصد امتیاز آزمون کتبی و ۳۰ درصد امتیاز مصاحبه خواهد بود.


۵-۵- انتخاب قبولشدگان نهایی، به ترتیب بالاترین امتیاز مکتسبه با توجه به موارد مذکور در بند ۵-۴ خواهند بود.

بخش ششم: زمان ثبت نام، برگزاری آزمون، اعلام نتایج و تطبیق مدارک

۶-۱ داوطلبان پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این آگهی میتوانند از روز شنبه ۲۴/۰۷/۱۴۰۰ ساعت ۸  لغایت ساعت ۲۴ روز سهشنبه مورخ ۰۴/۰۸/۱۴۰۰ از طریق سایت پژوهشگاه نیرو به آدرس اینترنتی www.nri.ac.ir در آزمون ثبت نام نمایند.

تبصره۱: داوطلبان میبایست مبلغ ۱،۳۰۰،۰۰۰ ریال (یک میلیون و سیصد هزار ریال) را به عنوان هزینه شرکت در آزمون از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت نام پرداخت نمایند.

تبصره۲: پس از ثبت نام و پرداخت هزینه، در صورت انصراف و یا عدم قبولی، وجه واریزی مسترد نمیگردد.

تبصره۳: پس از انجام کامل ثبتنام و دریافت کد رهگیری ضروری است، کلیه داوطلبان این کد را یادداشت نموده و در حفظ آن دقت نمایند.

تبصره ۴: ارائه کارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روی کاغذ) و کارت ملی یا شناسنامه عکس دار هنگام ورود به حوزه الزامی است؛ در غیر این صورت از ورود داوطلب جلوگیری خواهد شد.

۶-۲- برگزاری آزمون، روز جمعه مورخ ۲۱/۰۸/۱۴۰۰ و زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون به صــورت اینترنتی از روز دوشنبه مورخ ۱۷/۰۸/۱۴۰۰ لغایت روز پنجشنبه مورخ ۲۰/۰۸/۱۴۰۰ از طریق وب ســایت www.nri.ac.ir انجام میگردد.

۶-۳- ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.

تبصره ۱: صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون، توسط شرکت متقاضی استخدام بررسی خواهد شد.

۴-۶- رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط داوطلبان (استفاده همزمان از دو عدد ماسک)، در زمان برگزاری آزمون الزامی است.

۶-۵- نتایج و قبول شدگان در آزمون (سه برابر ظرفیت نهایی پذیرفته شده) روز شنبه مورخ ۲۹/۰۸/۱۴۰۰ از طریق وب سایت www.nri.ac.ir اعلام میگردد.

۶-۶- زمان تطبیق مدارک و سایر مراحل همزمان با  اعلام نتایج تعیین خواهد شد.

تبصره۱: کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و گواهی فراغت از تحصیل کلیه داوطلبان بایستی تا روز برگزاری آزمون (۲۱/۰۸/۱۴۰۰) آماده و صادر شده باشد.

تبصره۲: اصل و تصویر مدارک پذیرفته شدگان شامل: مدرک تحصیلی، شناسنامه، کارت ملی، مدرک وضعیت نظام وظیفه و عکس ۴*۳ به تعداد ۳ عدد و مدارک اثبات بومی بودن که در شـرایط ثبت نام قید گردیده اسـت، حداکثر ۵ روز

 ۴

پس از اعلام نتایج آزمون کتبی میبایسـت ارایه گردد و عدم ارائه مدارک فوقالذکر در مهلت مقرر به منزله انصراف وی تلقی خواهد شد. محل و زمان تحویل مدارک متعاقباً از طریق وب سایت www.nri.ac.ir اعلام میگردد.

۶-۷- پذیرفته شدگان ۳ برابر ظرفیت پس از تطبیق مدارک و تکمیل پرونده طی برنامه زمانی وارد فرآیند مصاحبه میشوند.

بخش هفتم: راهنمای ثبت نام

۷-۱- از تایپ لاتین اطلاعات خودداری نمایید.

۷-۲- هنگام درج اطلاعات، کلید Caps Lock صفحه کلید خاموش باشد.

۷-۳- از زدن کلید Enter در هنگام درج اطلاعات خودداری نموده و برای جدا کردن کلمات از یکدیگر از کلید فاصله

(Space) استفاده نمایید.

۷-۴- تکمیل اطلاعات کلیه فیلدها الزامی است.

۷-۵- کد ملی خود را به صورت کامل (با درج صفر) و بدون خط تیره وارد نمایید.

۷-۶- برای الصاق عکس، از فایل اسکن شده عکس پرسنلی ۴×۳ (تمام رخ، زمینه روشن و جدید)، با فرمت jpg و با حجم حداکثر ۷۰ کیلوبایت استفاده نمایید. عکسهای غیر پرسنلی ارسالی به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بود.

 اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۳۰۰*۲۰۰ پیکسل و حداکثر ۴۰۰*۳۰۰ پیکسل باشد.

 تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.

 حاشیههای زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.

 حتیالامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تبصره ۱: اسکن عکس از روی کارتهای شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و …) قابل قبول نمیباشد و داوطلبان لازم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.

تبصره ۲: درصورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبتنام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب میگردد.

تذکر مهم: با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمونهای قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که ثبتنام آنان توسط دیگران انجام میشود، رخ داده است، تاکید میگردد که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبتنامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۷-۷- در انتهای فرم ثبت نام، فیلد مربوط به شماره بازیابی که از نوع عددی و ۵ رقمی میباشد را به دلخواه تکمیل و آن را یادداشت نمایید. در صورت فراموش کردن شماره رهگیری ثبت نام، با استفاده از این شماره به همراه کد ملی و شماره شناسنامه میتوانید شماره رهگیری خود را بازیابی نمایید؛ لذا تا پایان مراحل آزمون از این شماره کاملاً مراقبت نمایید.

۷-۸- پس از تکمیل اطلاعات، شماره رهگیری ارائه شده را یادداشت نمایید. ضمناً امکان چاپ اطلاعات نیز وجود دارد.

 

۵

بخش هشتم: سایر موارد

۱-۸- در هر یک از رشتههای شغلی امتحانی (مشخص شده در جدول شماره ۱) صرفاً فارغ التحصیلان همان رشته، گرایش

و مقطع میتوانند شرکت کنند و پذیرش دیگر رشتهها یا گرایشها و یا مقطع بالاتر یا پایینتر امکانپذیر نمیباشد.

۲-۸- پذیرش داوطلبان با توجه به مقطع، رشته و گرایش تحصیلی ذکر شده در هنگام ثبتنام صورت میپذیرد. مسئولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارک مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.

۳-۸- در این آزمون، هر داوطلب می تواند صرفاً برای یک شغل محل در یک شرکت ثبتنام نماید.

 ۸-۴- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارایه ناقص مدارک بر عهده داوطلب میباشد و چنانچه در هر کدام از مراحل امتحان، مصاحبه و جذب، محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع ارائه نموده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ،قبولی ایشان ملغی بوده همچنین به لحاظ طولانی نمودن فرآیند استخدام، اقدام لازم طبق قوانین و مقررات به عمل خواهد آمد.

۵-۸- به داوطلبان توصیه میشود که شخصاً اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع ثبت نام اینترنتی، آگهی نحوه ثبتنام و مدارک مورد نیاز را دقیقاً مطالعه نمایند. درصورت ایجاد هرگونه تغییر در کلیه جزئیات مربوط به مراحل برگزاری آزمون، اطلاع رسانی از طریق سایت www.nri.ac.ir به عمل خواهد آمد. پیگیری مـراحل بـعدی مانند دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، آگاهی از زمان و مکان برگزاری آزمون الزامی بوده و مسئولیت آن به عهده داوطلب میباشد.

۸-۶- داوطلبان گرامی جهت سهولت در فرایند ثبت نام بهتر است ثبت نام را به روزهای آخر موکول ننمایند و در صـورت وجـود اشکال در مراحل ثبت نام، مانند واضح نبودن عـکس ارسالی و یا سایر موارد اصـلاحی، بعد از ثبت اطلاعات خود ،در اسرع وقت مجـدداً به صـفحه ثبت نام خود مراجعه نموده تا از وضـعیت تایید اطلاعات اطمینان حاصل نماید.

۸-۷- افراد حائز بالاترین نمرات آزمون در صورتی که حدنصاب لازم (بند ۵-۲) را کسب کرده باشند، سه برابر ظرفیت به عنوان پذیرفته شدگان آزمون کتبی تعیین و اعلام خواهند شد.

۸-۸- قبولی در آزمون کتبی به هیچ وجه به منزله بکارگیری قطعی نمیباشد؛ بلکه قبولی نهایی پس از پذیرش در آزمون کتبی و کسب حدنصاب نمره مصاحبه و انجام مراحل بعدی شامل معاینات پزشکی و اخذ عدم سوء پیشینه از مراکز ذیصـلاح میباشد. لازم به تأکید است احراز صلاحیتهای عمومی با تأیید گزینش نهایی از بین داوطلبان واجد شرایط انجام خواهد شد.

۹-۸- در صورت وجود هرگونه ابهام در ساعت اداری با شماره ۸۸۰۷۹۴۰۰-۰۲۱ داخلی ۴۷۹۴ تماس حاصل نمایید.

 

.

 

آزمون شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم
از روز شنبه مورخ  ۲۴ / ۰۷ / ۱۴۰۰
لغایت سه شنبه مورخ ۰۴ / ۰۸ / ۱۴۰۰
ثبت نام
لغایت چهارشنبه مورخ ۱۹/۰۸/۱۴۰۰

از روز دوشنبه  مورخ ۱۷ / ۰۸ / ۱۴۰۰
 دریافت کارت ورود به جلسه
روز جمعه  مورخ ۲۱ / ۰۸ / ۱۴۰۰
 تاریخ آزمون

در صورت بروز هرگونه مشکل و سؤالی در وقت اداری با شماره تلفن ۴۴۱۷۱۹۶۱-۰۲۱     داخلی ۱۴۹ تماس حاصل نمایند.

 

لینک های مفید:

صفحه نخست آزمون   –   شرایط ثبت نام  – ثبت نام در آزمون  –  شماره رهگیری را فراموش کرده ام

تدریس خصوصی آیلتس

دیدگاه خود را به ما بگویید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها