استخدام گسترده دستگاههای دولتی استان کرمانشاه در سال ۹۰

استانداری کرمانشاه در نظر دارد برای تأمین نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان کرمانشاه طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی از محل سهمیه استخدامی شماره ۶۰۰۲۴/۲۲۴ تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورو باقی مانده سهمیه استخدامی شماره ۱۶۹۶۶۱/۸۱۴ تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۵ و شماره ۴۰۷/۱/۲۶۶۹۴ تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور تعداد ۳۵ نفر از افراد واجد الشرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی عمومی ، تخصصی ، مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام نمایند

فرم مشخصات شغل

ردیف نام دستگاه اجرایی عنوان رشته شغلی شرایط احراز جنسیت تعداد مورد نیاز محل جغرافیایی خدمت
مرد زن
۱  

استانداری کرمانشاه

کارشناس امور کشوری و مدنی(۱) دارا بودن دانشنامه تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های گروه علوم  اجتماعی٬ جغرافیا(کلیه گرایش ها)و مدیریت دولتی۰ * ۲ سومار(۱نفرمرد) 

گهواره(۱نفر)

کارشناس امور کشوری و مدنی(۲) دارا  بودن دانشنامه تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در یکی ازرشته های علوم سیاسی٬روابط سیاسی٬حقوق٬ دیپلماسی  وسازمان های بین الملل٬حقوق بین الملل عمومی ٬روابط بین الملل عمومی۰ * ۲ سومار(۱نفر) 

گهواره(۱نفر)

مهندس راه و ساختمان دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس یافوق لیسانس در یکی از رشته های  مهندسی عمران (کلیه گرایش ها)٬ مدیریت پروژه وساخت ٬ راه و ساختمان ( کلیه گرایش ها )٬معماری ٬ نقشه برداری و طراحی محیط ۰ * ۴ نوسود(۱نفر) 

کلاشی(۱نفر)

گهواره(۱نفر)

کلیایی(۱ نفر)

فرم مشخصات شغل

ردیف نام دستگاه اجرایی عنوان رشته شغلی شرایط احراز جنسیت تعداد مورد نیاز محل جغرافیایی خدمت
مرد زن
۲ اداره کل میراث فرهنگی کارشناس اطلاعات و جهانگردی دارا بودن دانشنامه لیسانس فوق لیسانس یا دکترا در رشته های تحصیلی باستان شناسی و زبان شناسی همگانی * ۱ صحنه
۳ اداره کل راه و ترابری  

مهندس راه و ساختمان

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های  مهندسی عمران (کلیه گرایش ها)٬ مدیریت پروژه و ساخت ٬ راه و ساختمان ( کلیه گرایش ها) ٬ معماری   نقشه برداری و طراحی محیط ۰ * ۲ ثلاث باباجانی(۱ نفر) 

دالاهو( ۱ نفر)

۴ اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کارشناس امور استاندارد و تحقیقات صنعتی دارا بودن دانشنامه لیسانس٬فوق لیسانس یادکتری دررشته تحصیلی شیمی کلیه گرایش ها، مهندسی شیمی ۰ * ۱ پاوه ( ۱ نفر)
کارشناس امور استاندارد و تحقیقات صنعتی(۱) دارا بودن دانشنامه لیسانس ٬ فوق لیسانس یا دکتری در رشته تحصیلی فیزیک کلیه گرایش ها * ۱ قصرشیرین (۱ نفر )
کارشناس امور استاندارد و تحقیقات صنعتی(۲) دارا بودن دانشنامه لیسانس ٬ فوق لیسانس یا دکتری دررشته های تحصیلی صنایع غذایی ولیسانس تغذیه۰ * ۱ قصرشیرین (۱ نفر )
کارشناس امور استاندارد و تحقیقات صنعتی(۳) دارا بودن دانشنامه لیسانس ٬ فوق لیسانس یا دکتری در رشته تحصیلی عمران کلیه گرایش ها * ۱ قصرشیرین (۱ نفر )
۵ اداره کل هواشناسی هواشناس دارا بودن دانشنامه لیسانس٬فوق لیسانس یا دکتری دریکی ازرشته های تحصیلی هواشناسی٬(کلیه گرایش ها)٬جغرافیای طبیعی٬کامپیوتر( نرم افزار )۰ * ۱ هرسین (۱ نفر)

فرم مشخصات شغل

ردیف نام دستگاه اجرایی عنوان رشته شغلی شرایط احراز جنسیت تعداد مورد نیاز محل جغرافیایی خدمت
مرد زن
۶  

اداره کل کار و امور اجتماعی

کارشناس اشتغال و کاریابی دارابودن دانشنامه لیسانس یافوق لیسانس دریکی ازرشته های تحصیلی علوم اجتماعی با گرایش ( ارتباطات٬برنامه ریزی٬تعاون ورفاه اجتماعی،خدمات اجتماعی٬علوم ارتباطات اجتماعی٬برنامه ریزی رفاه اجتماعی ) ٬ اقتصاد با گرایش ( علوم اقتصادی ٬ اقتصاد نظری ٬ اقتصاد بازرگانی ٬ اقتصاد صنعتی ٬ اقتصاد و برنامه ریزی٬ برنامه ریزی سیستم های اقتصادی ٬ سیستم های اقتصاد اجتماعی) ٬ مدیریت باگرایش(دولتی-صنعتی) * ۳ هرسین – کنگاور و اسلام آباد غرب هرکدام(۱نفر)
بازرس لیسانس ٬ فوق لیسانس یادکتری در یکی ازرشته های مهندسی صنایع باگرایش (بازرس فنی٬ایمنی صنعتی) ٬ بهداشت حرفه ای٬بهداشت محیط٬ مهندسی ایمنی وبازرس فنی وگرایش (ایمنی وحفاظت)٬ تولید صنعتی و تکنولوژی صنعتی٬ مدیریت صنعتی٬ایمنی و بهداشت صنعتی٬مهندسی ایمنی٬کارشناس حفاظت وبهداشت کار٬ کشاورزی * ۱ قصرشیرین(۱نفر)
۷ اداره کل فرهنگ و ارشا د اسلامی کارشناس امور هنری دارا بودن دانشنامه لیسانس ٬ فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته های تحصیلی هنری طراحی٬ نقاشی، عکاسی ٬ ارتباط تصویری( گرافیک) ٬ مجسمه وحجم سازی، کاریکاتورو خوشنویسی ۰ * ۱ ثلاث باباجانی (۱نفر)
۸ اداره کل بازرسی کارشناس بازرسی و نظارت  

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کشاورزی

* ۱ کرمانشاه (۱نفر)

فرم مشخصات شغل

ردیف نام دستگاه اجرایی عنوان رشته شغلی شرایط احراز جنسیت تعداد مورد نیاز محل جغرافیایی خدمت
مرد زن
۹ اداره کل مسکن و شهرسازی کارشناس حقوق دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه حقوق * ۲ جوانرود– روانسر ( هر کدام ۱ نفر)
۱۰  

اداره کل گمرکات

تحلیل گر سیستم دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر سخت افزار و نرم افزای انفورماتیک – مهندسی سیستم کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم علوم کامپیوتر- مدیریتIT – مهندسی IT * * ۱ خسروی (۱ نفر)
۱۱ اداره کل امور مالیاتی کارشناس امور مالیاتی دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه امور مالی و حسابداری مدیریت(دولتی ٬ بازرگانی ٬ صنعتی)٬ اقتصاد نظری٬ بازرگانی و صنعتی * ۲ پاوه – سنقر وکلیایی (هرکدام ۱ نفر)
۱۲  

اداره کل دامپزشکی

کارشناس مبارزه با بیماریها دارا بودن دانشنامه دکترا در رشته تحصیلی دامپزشکی * * ۲ جوانرود (۲ نفر)
۱۳ اداره کل نوسازی مدارس مهندس تأسیسات دارا بودن دانشنامه لیسانس فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی علمی – کاربردی عمران(شبکه های آب و فاضلاب)تأسیسات (کلیه گرایش ها)مهندسی مکانیک(تأسیسات حرارتی و برودتی تأسیسات)۰ * ۱ کرمانشاه

فرم مشخصات شغل

ردیف نام دستگاه اجرایی عنوان رشته شغلی شرایط احراز جنسیت تعداد مورد نیاز محل جغرافیایی خدمت
مرد زن
۱۴ اداره کل جهاد کشاورزی کارشناس مستند سازی و متون فنی دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته های تحصیلی کامپیوتر گرایش نرم افزار – لیسانس الکترونیک * ۱ کرمانشاه
کارشناس برنامه نویس سیستم  

دارابودن دانشنامه لیسانس یافوق لیسانس دررشته ی تحصیلی کامپیوتر گرایش نرم افزار- برنامه نویسی

* ۱ کرمانشاه
کارشناس فرابری داده ها دارابودن دانشنامه لیسانس یافوق لیسانس دررشته ی تحصیلی  سنجش از دور (GIS) * ۱ کرمانشاه
کارشناس امور اداری دارا بودن دانشنامه لیسانس ٬ فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته های تحصیلی گروه امور اداری و مدیریت ٬ مهندسی صنایع(تجزیه و تحلیل سیستم ها)٬اقتصاد و برنامه ریزی آموزشی۰ * ۱ کرمانشاه
حسابدار دارا بودن دانشنامه لیسانس ٬ فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته های تحصیلی گروه امور اداری و مدیریت ٬ امور مالی و حسابداری و اقتصاد ۰ * ۱ دالاهو 

 

شرایط عمومی استخدام:

– تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

– تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

– التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

– داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه آقایان)

– عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

– نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر

– داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند

– داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی (ثابت) و پیمانی سایر دستگاه های دولتی و یا بازخرید خدمت باشند

شرایط اختصاصی استخدام:

– داشتن حداقل سن ۲۰ سال و حداکثر سن ۳۵ سال تمام تا آخرین روز مهلت ارسال مدارک می باشد ۰

– تبصره : موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه های معتبر به حداکثر سن  مقرر اضافه خواهد شد:

– الف) داوطلبانی که در جبهه های حق علیه باطل(از تاریخ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۵/۱۳۶۷ )به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل۰

– ب) افراد خانواده معظم شهدا،آزادگان، مفقودالاثرها ،جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به کار نمی باشند شامل : همسر، فرزندان ،پدر، مادر، خواهر و برادر تا میزان ۵ سال ۰

– ج) فرزندان شهداء ، فرزندان جانبازان ( ۵۰ % و بالاتر) و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف می باشند۰

– د) داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و  تمام وقت در دستگاه های دولتی از تاریخ ۲۲/۱/۵۷ به خدمت اشتغال داشته اند به مدت خدمت غیر رسمی آن ها۰

مدارک مورد نیاز :

– تکمیل برگ درخواست شغل از طریق سایت الکترونیکی به آدرس http://www.ohr-ks.ir

– تصویر آخرین مدرک تحصیلی ۰

– تصویر صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات تصویر صفحه آخر) ۰

– تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه برادران) تاریخ پایان خدمت یا معافیت باید قبل از تاریخ آخرین روز مهلت ارسال مدارک باشد۰

– رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال  به حساب جاری ۹۸۰ خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران بعنوان حق شرکت در آزمون های تخصصی و آزمون عملی داوطلبان استخدام (ایثارگران ۵۰ درصد مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند)۰

– دو قطعه عکس ۴*۳ جدید ، تمام رخ ،  پشت نویسی شده (یک قطعه عکس بر رو برگ ثبت نام الصاق شود)۰

– مدارک دال بر ایثارگری، معلولین عادی و حسب مورد از مراجع ذیربط ۰

– مدارک دال بر بومی بودن۰

نحوه ارسال مدارک و مهلت ثبت نام:

– نحوه ارسال مدارک متعاقبا از طریق سایت الکترونیکی دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری به آدرس صدرالذکر اعلام خواهد گردید۰

عدم ارائه مدارک در موعد مقرر مبنی بر انصراف فرد پذیرفته شده از استخدام می باشد۰ (ملاک تاریخ مدارک رسید پستی می باشد)

– مهلت ثبت نام از تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۰ لغایت ۲۵/۳/۱۳۹۰ به مدت  ۱۴ روز می باشد۰

زمان و محل توزیع کارت :

–  کارت ورود به جلسه آزمون توانمندیهای عمومی و تخصصی در روزهای مورخ  ۲۷/۴/۱۳۹۰ و   ۲۸/۴/۱۳۹۰  از طریق  پایگاه  اینترنتی استانداری کرمانشاه  به  آدرس http://www.ohr-ks.ir توزیع می گرد۰  زمان و محل برگزاری آزمون همزمان با توزیع کارت اعلام می گردد۰

نتایج اولیه آزمون پس از تأیید  دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری کرمانشاه ( حدودا دو ماه پس از انجام آزمون ) از طریق آدرس اینترنتی فوق الذکر اعلام می گردد۰

مواد آزمون عبارتند از :

–  الف)  آزمون توانمندی های عمومی شامل ۱ – زبان و ادبیات فارسی  ۲ – زبان انگلیسی عمومی  ۳ – ریاضی و آمار مقدماتی   ۴ – فن آوری اطلاعات ۵ – معارف اسلامی ۶ – اطلاعات سیاسی اجتماعی و مبانی قانونی که به تعداد (۱۰۰) سئوال ۴ گزینه ای طراحی خواهد شد۰

تبصره : اقلیت های دینی از پاسخگویی به سئوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد آزمون توزیع می شود۰

– ب) آزمون تخصصی شامل سؤالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب می باشد۰

تذکرات :

۱ – صد در صد استخدام از محل سهمیه استخدامی مندرج در آگهی استخدام به داوطلبان بومی اختصاص دارد۰

تبصره : داوطلب بومی شامل افرادی می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند:

الف) محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد۰

ب  ) حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی ابتدایی راهنمایی و متوسطه را در محل جغرافیایی مورد تقاضا برای استخدام سپری کرده باشند۰

ج  ) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتیکه محل ۳ سال از سنوات تحصیلی آنها ( اعم از ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان ) با محل جغرافیایی مورد تقاضا ی استخدامی یکی باشد نیز بومی تلقی می شوند۰

توجه : داوطلبان موضوع این بند بایستی مدارک لازم را به همراه سایر مدارک مورد نیاز ارسال نمایند۰

۲ – ایثارگران شامل جانبازان آزادگان و رزمندگانی که ۹ ماه متوالی یا ۱۲ ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز فرزندان و همسر آنان می باشد که در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از الویت قانونی برخوردار خواهند بود۰

۱/۲ – از کل مجوز استخدامی ۳۰ درصد آن برای استخدام ایثارگران بومی اختصاص دارد که ۲۵ درصد آن به فرزندان شاهد ، فرزندان جانباز (۵۰درصد و بالاتر ) و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند و ۵ درصد باقیمانده به سایر جانبازان ،آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص دارد ،  ۲۵ درصد سهمیه ایثارگران مذکور از سوی بنیاد شهید معرفی شده و جذب خواهند شد ۰ فرزندان معظم شاهد و جانباز ۵۰ درصد و بالاتر و فرزندان آزادگانی که از سوی بنیاد  مذکور معرفی نشده اند می توانند در این آگهی ثبت نام نموده در صورت عدم تکمیل سهمیه از باقیمانده سهمیه اختصاصی بهره مند شوند۰ انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده به ترتیب نمره کسب شده از بین ایثارگران واجد الشرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد۰

۲/۲ – استخدام مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجدالشرایط صورت خواهد پذیرفت۰

۳/۲ – ایثارگرانی که از بنیاد شهید و امور ایثارگران کارت شناسایی دارند و افراد وابسته به آنان در صورت ارائه تصویر نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند۰

۳ – معلولین عادی بومی به شرط کسب حد نصاب نمره لازم و دارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره مکتسبه از ۳ درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود۰

۴ – انتخاب داوطلبان استخدام برای انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان ۳ برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی که حد نصاب نمره آزمون عمومی (۶۰ در صد کل نمره آزمون) را کسب کرده اند و به ترتیب بالاترین نمرات آزمون تخصصی انجام خواهد شد۰

۵ – کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون توانمندی های عمومی صرفا به منزله تأیید صلاحیه عمومی و تصحیح اوراق امتحان بوده و هیچگونه حق استخدامی ایجاد نمی کند و انتخاب داوطلبان بر اساس نمرات تخصصی و با رعایت الویت های مقرر صورت می پذیرد۰

۶ – کارکنان غیر رسمی بومی دستگاه های اجرایی مذکور در آگهی و همچنین نیروهای بومی شرکتی آنان به ازای هر سال سابقه خدمت مربوط و مشابه از (۲) درصد و حداکثر (۲۰) درصد کل امتیاز در هر یک از مراحل آزمون استخدامی به صورت جداگانه برخوردار خواهند شد۰

۷ – اولویت انتخاب داوطلبان در شرایط یکسان به ترتیب با شاغلین غیر رسمی بومی و نیروهای شرکتی بومی دستگاه اجرایی استخدام کننده در آگهی داوطلبان بومی و شاغلین غیر رسمی بومی مناطق محروم و دور افتاده برای همان مناطق خواهد بود۰

۸ – به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مذکور در آگهی و همچنین مدارک معادل(به استثنای دارندگان مارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و گواهی مبنی بر امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر با ارزش علمی دارند)ترتیب اثر داده نخواهد شد۰

۹ – مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در صورت پذیرفته شدن در آزمون (حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه بایستی به تأیید سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد۰

۱۰ – مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان ، مسابقه و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی حکم مزبور لغو و بلا اثر می گردد۰

۱۱ – انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل مصاحبه تخصصی و گزینش صورت خواهد گرفت

فرم ثبت نام

دیدگاه ها (۵۸)

 1. zinab می‌گه:

  آقا جون ما که می دونیم اینا می خوان رسمی شن حداقل نتایجو بدید بدوونیم کیان
  تهران و مجوز و بودجه ریس جمهور و اینا چیه دیگه در میارید من خودم گفتن بیا آزمون می دی رسمی می شی
  آقا جون من نمونه عینی

 2. هانی می‌گه:

  kshavarzio rshteie dg nadare hame bikarim

 3. هانی حبیبی می‌گه:

  javonio zendgimono kharje tahsil mikonim ta madrak begirim ghosasho bokhorim na lezate sare kar raftanesho!!!

 4. چریکه می‌گه:

  من که ۲ بار آموزش پرورش -۱ بار اداره برق استان – یکبار دادگستری سنندج-۱بار هلال احمر استان قبول شدم و حقم رو خوردن چی بگم -الان با ۳۲ سال سن و لیسانس دانشگاه ملی رازی کرمانشاه-دارم کارگری می کنم-به آقا هم نامه دادم جواب نداشت – به ریاست جمهوری ،نماینده شهر ، مجلس شورای اسلامی و…. نامه هم دادم اما دریغ از یک جواب -در آزمون هلال احمر استان (امدادو نجات )از۲۵۰نفر قبولی خیر سرم ۵ شدم از نظر علمی اما… الان کارگر فصلی ام -درود بر شرف آزاد مردانی که هنوز شرافتشان لکه دار نشده است-درود بر شهدای کشور که جایشان واقعا” خالیست که ببینند که چی فکر میکردند ، چی شد……چریکه

 5. مانی می‌گه:

  توی کشورهای اروبایی ازهمون بدو ورود به دانشگاه واسه اینده ی شغلی دانشجوها برنامه ریزی میکنن اما ما چی به خدا خیلی بیچاره ایم.

 6. راضیه می‌گه:

  من فقط ۶ ماه بعد از فارغ التحصیلی دنبال کار گشتم رسته ام کامپیوتره الان دنبال وامم که دفتر چاپ یا دفتر تبلیغات بزنم زیاد دنبال کار نگردید گشتم نبود نگرد نیست

 7. جلیل می‌گه:

  پدرم در اومد اینقد دنبال کار گشتم،مدیریت خوندم ،حسابداریم خوب بلدم ،اگه کاری بود خبرم کنین ،مر۳۰

 8. جلیل می‌گه:

  پدرم در اومد اینق دنبال کار گشتم ،میریت خوندم ،حسابداریم بلدم ،مردونه اگه کاری بود خبرم کنین،مر۳۰

 9. عظیم می‌گه:

  سخنی گرانبهاازطرف مسئولان ایرانمان به شما همدردان:
  زگهوارتاگوردنبال کاربجوه

 10. leila می‌گه:

  سلام خیلی به کا نیاز دام رشته ام شیمیه

 11. شهرام می‌گه:

  چرا اسمی از استخدامی رشته الهیات نیست.

 12. بیکار می‌گه:

  ما سر کار میریم ولی از یه نظر دیگه…الان همتون سر کارین :)))خوشحال باشین…

 13. صغی جون می‌گه:

  بابا یکی این جوونای بدبخت روبزاره سرکار.گناه دارن بخدا

 14. بنده خدا می‌گه:

  تاریخ ایران پدرت کارگر پس توهم متهم به کارگری هستی دلتون رو خوش نکنید

 15. ماه می‌گه:

  فادمه خانم رشته من وهمسرم برقه اگه استخدام دیدی خبرم کن

 16. حمید می‌گه:

  تاوقتی مردا بیکارن چرابایدزنها استخدام بشن.خدایی دختربایدتوخانه بشینه ومنتظریه مردباشه که بیادوباهاش ازدواج کنه.مرد باید کار بکنه وزن خانه داری وبه شوهرش برسه که زندگی خوبی داشته باشن

 17. سحر می‌گه:

  ما که توی این کشور تبعیض جنسی نداریم…..
  نه نه نه اشتباه این تبعیض نیست…..
  این خود اصل برابری حقوق زن و مرد ….
  ………………
  ما میریم غذا درست کنیم واسه جنابان تا از سر کار میان کوفت کنن…

 18. بهنام وروایی می‌گه:

  با سلام لطف کنید تاریخ اعلام نتایج آزمون رومشخص کنید کنید

 19. بهنام وروایی می‌گه:

  با سلام لطف کنید تاریخ اعلام نتایج آزمون رواعلام کنید

 20. ساسان می‌گه:

  سلام

 21. بی نام می‌گه:

  من دو بار توی آزمون های استخدامی شرکت کردم و هر دفعه قبول شدم.یه بار هم نفر اول شدم.ولی چون پارتی نداشتم تو مرحله مصاحبه رد شدم.تو این آزمون ها شرکت بکنید ولی دلتون رو به نتیجهئ گرفتن خوش نکنید

 22. فاطمه می‌گه:

  سلام من فوق لیسانس تکنو لوزی اموزشیم با هزار وام و قر ضو و قوله دانشگاه ازاد را تموم کر دم خدا و کیلی اگه یکی تو این چند ساله استخدامی رشته منو دیده بگه بهش جایزه بدم همش رشته برق و کامپیوتر وووووووو اخه من چه کناهی ر دم

 23. reza می‌گه:

  عزیزان من باز حساب خزانه خالی شده میخوان پرش کنن! استخدام بهانه س !!!!!

 24. روح اله غلامی می‌گه:

  خدا کنه مانند استخدامی اموزش وپرورش نباشد

 25. سعید می‌گه:

  واقعا خودتان یک بار اطلاعیه رو بخونید ببینید می دونین چی نوشتین مثلا مبلغ رو.و……

  • admin می‌گه:

   راستش گاهی متوجه نمی شویم که منظورتان ما هستیم که در سایت استخدام این آگهی را قرار داده ایم یا
   آگهی دهنده و دستگاه اجرایی؟
   چون ما عین آگهی رو اینجا قرار دادیم و حالا اگه مشکلی داره برمی گرده به تدوین کننده متن آگهی

 26. مستانه می‌گه:

  همه جا همینطوره.ما که پدرامون از جنگ سالم برگشتن و پارتی جز خدا نداریم گناه کاریم .

 27. بیکار می‌گه:

  آقا و خانمی که میگین فرزند شهیدها رو فقط استخدام میکنین بنده فرزند شهید هستم ۲ ساله که کارورز با مدرک لیسانس مهندسی یکی از ادارات و بومی یکی از شهرستانها هستم تا حالا چندین استخدامی برای اداره ما آمده ولی هیچ کاری برای من نکردن و فقط فامیل جناب رئیس استخدام شده این ۳۵ نفر هم بهت قول میدم سهم فرزندان کارمندای استانداریه

 28. رويا می‌گه:

  لطفا فکری اساسی برای جوانان کرمانشاه کنید و با این استخدامی های دروغی سرشونو شیره نمالید چون خودتونم بهتر میدونید این ۳۵نفر که برای استخدام در کرمانشاه خیلی هم کمه الان سر کار هستند

 29. زهرا می‌گه:

  سلام.پس گناه منی که چهار سال جوونیمو واسه رشنه زبان عربی گذاشتم چیه؟چرا هر جایی میرم برام کار نیست؟اگه رشتم بازار کار نداره چرا بازم جزء رشته های دانشگاهیه؟؟

 30. سعید می‌گه:

  سلام..ببخشید می خواستم بپرسم من حدود ده ساله که تو کرمانشاه زندگی میکنم و چهار سالش دانشجو بودم و حدود شش سال به صورت قراردادی در یکی از ادارات کار کردم و همینجا هم ازدواج کردم و زندگی میکنم بومی این شهرستان حساب میشم یا نه …؟

 31. آراس می‌گه:

  شوخیه بزرگی بود.شنیدن این خبر

  حیف خیلی تلخ

 32. شیدا می‌گه:

  سلام منصفانه نیست هر چند در ایران حقوق زن برابر نیست اما در ارگان های دولتی لا اقل یه کمی هم خانم ها را جا بدید .چطور موقع مدرک گرفتن خانم ها چند برابر هستند اما جایی که باید باشند از ان اقایان است این عدالت نیست.

 33. rain می‌گه:

  دختر ادم نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  دختر زحمت نکشیده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟//////

 34. sirvan می‌گه:

  azizan be nazare man har ki sharayetesho dare sherkat kone.akhe ta key mikhan hagh koshi konan,khodetuno neshun bedin ta khodeshun az shaheda khaste shan

 35. شرميلا می‌گه:

  تا زمانی که بند پ و سهمیه بچه های شاهد هست ما باید مدرکمون رو بندازیم تو کوزه و آبش رو بخوریم. از من میشنوین خودتون رو خسته نکنید…

 36. hamed می‌گه:

  امیدوارم مثل آزمون پتروشیمی نباشه!!!!!!!!!!!!!!!

 37. یک هموطن می‌گه:

  هموطنان کرمانشاهی عزیز
  من دو سال پیش در آزمون استخدامی آذربایجان شرقی شرکت و حتی بین ۲۱ نفری که به عنوان سه برابر ظرفیت اعلام شده بودند، نمره کتبی اول را کسب کردم اما چون با کارمند قراردادی (که با پارتی بازی پدرش وارد استانداری شده بود) در یک گروه مصاحبه شدیم، علیرغم بالا بودن نمره کتبی و سوابق علمی بالاتر، ایشان را به شغلی که آگهی داده بودند، منصوب کردند. شما هم دلتان را به این اراجیف و آگهی ها خوش نکنید. باور نمی کنید، امتحانش مجانیه

 38. هلیا صدر می‌گه:

  تازه اگرم کاری بعد از مدتها پیدا شه سهم آقاااااااااااااایونه! أه چه وضعیه

  • فاتح می‌گه:

   هلیا خانم من خودم کارشناس مکانیزاسیون هستم
   به خدا من وشما یاتمامی فارغ التحصیلان کشاورزی ۴ سال از بهترین سالهای زندگیشونو هدر دادن
   توصیه من به تمام بجه های که میخوان کشاورزی بخونن .نخونین توروخدا

 39. هلیا صدر می‌گه:

  رشته های کشاورزی هم که دیگه هیچی دیگه نه؟
  یعنی چی خب اگه کار واسه این رشته نیست چرا اصلأ این رشاه رو گذاشتن ؟ آهان تا فقط ۴ سال بیخودی عمر و جوونیی و هزینه ما هدر بره!

 40. مهدا می‌گه:

  ای بابا چقدر ساده اید شما
  اقا و خانم کدومه؟؟؟
  بهتون قول میدم همین یک نفرایی که هر شهرستان میخواد الان مشغول کارن فقط میخوان با این کار رسمیشون کنن بقیه سرکارین

 41. علي می‌گه:

  اتفاقا شما دخترا زود استدام می شوید برید آمار بگرید فارغ التحصیل بیکار دختر بیشتر یا پسر؟؟؟؟؟

  • مستانه می‌گه:

   فارغ التحصیلی با استخدام شدن فرق میکنه. کارهایی هم که دخترا الان دارن انجام میدن بیشترش منشی گربه.تازه اونم با حقوق صد هزار تومن.توبانکهاوشرکتها و هزار ارگان دولتی دیگه بیشتر دختر میبینی یا پسر؟

 42. علی می‌گه:

  واسه یه شهری که بیش از یک میلیون جمعیت داره وآمار بیکاریش هم توی تاریخ رکورد زده تعداد ۳۵ نفر خوبه دیگه.دستشون درد نکنه خداییش دارن مشکل اشتغال رو حل می کنن.

 43. صدیقه می‌گه:

  سلام جرا فقط داوطلبان مرد را استخدام می کنید

  • فاتح می‌گه:

   صدیقه خانم جریان این ۳۷ نفرمرد
   ۲۰نفر پسر،پسرخاله،پسردای،پسرعمو،پسرعمه خود مدیران همان ارگان
   ۱۰نفر پسر،پسرخاله،پسردای،پسرعمو،پسرعمه خودمعاونان همان ارگان
   ۷نفربعدی فرزندان محترم خانواده شهدا
   حالاشماهم هی بگید مردا؟

 44. مريم می‌گه:

  سلام
  ما که هیچ سهمیه ه ای نداریم چی کار کنیم؟
  پس کی نوبت ما میشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 45. احمدی می‌گه:

  این که نشد فقط مرد و اونم ۳۵ نفر بخوان برای یک استان پرجمعیت با حدود ۲۷ شهرستان واقعا این چه وضعیه؟ چرا باید ظرفیت استخدامی تو استان کرمانشاه از همه جا کمتر باشه؟!

 46. احمدی می‌گه:

  بابا این چه وضعیه ؟ چرا باید تو همه این رشته ها فقط مرد استخدام بشه؟ اگه دخترا رو استخدام نمی کنن چرا میزارن برن دانشگاه؟ خوب از همون اول دانشگاه رو هم از شون منع کنن. این که نشد. در ضمن چرا استان کرمانشاه که یکی از استانهای پرجمعیت محسوب می شه باید ظرفیت استخدامیش از همه استانهای دیگه ای که تا حالا فراخوان استخدامی دادن کمتر باشه؟

 47. 20 می‌گه:

  این کارا چیه هرجا میری مرد استخدام میکنن مگه خانما کار بلد نیستن؟

 48. غفوري می‌گه:

  سلام
  چراشرط بومی رو گذاشتین مگه ما آدم نیستیم تا کی بایدانتظار ازمون استخدامی رو بکشیم

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها