استخدام گسترده دستگاههای دولتی استان کرمانشاه در سال 90

استخدام گسترده دستگاههای دولتی استان کرمانشاه در سال 90Reviewed by Admin on May 29Rating:

استانداري كرمانشاه در نظر دارد براي تأمين نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي استان كرمانشاه طبق مفاد قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي از محل سهميه استخدامي شماره 60024/224 تاريخ 24/11/1389 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهورو باقي مانده سهميه استخدامي شماره 169661/814 تاريخ 11/10/1385 و شماره 407/1/26694 تاريخ 11/11/1385 سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق كشور تعداد 35 نفر از افراد واجد الشرايط را از طريق برگزاري آزمون كتبي عمومي ، تخصصي ، مصاحبه تخصصي و گزينش به صورت پيماني به شرح ذيل استخدام نمايند

فرم مشخصات شغل

رديفنام دستگاه اجراييعنوان رشته شغليشرايط احرازجنسيتتعداد مورد نيازمحل جغرافيايي خدمت
مردزن
1 

استانداري كرمانشاه

كارشناس امور كشوري و مدني(1)دارا بودن دانشنامه تحصيلي ليسانس يافوق ليسانس در يكي از رشته هاي گروه علوم  اجتماعي٬ جغرافيا(كليه گرايش ها)و مديريت دولتي0*2سومار(1نفرمرد) 

گهواره(1نفر)

كارشناس امور كشوري و مدني(2)دارا  بودن دانشنامه تحصيلي ليسانس يافوق ليسانس در يكي ازرشته هاي علوم سياسي٬روابط سياسي٬حقوق٬ ديپلماسي  وسازمان هاي بين الملل٬حقوق بين الملل عمومي ٬روابط بين الملل عمومي0*2سومار(1نفر) 

گهواره(1نفر)

مهندس راه و ساختماندارابودن مدرك تحصيلي ليسانس يافوق ليسانس در يكي از رشته هاي  مهندسي عمران (كليه گرايش ها)٬ مديريت پروژه وساخت ٬ راه و ساختمان ( كليه گرايش ها )٬معماري ٬ نقشه برداري و طراحي محيط 0*4نوسود(1نفر) 

كلاشي(1نفر)

گهواره(1نفر)

كليايي(1 نفر)

فرم مشخصات شغل

رديفنام دستگاه اجراييعنوان رشته شغليشرايط احرازجنسيتتعداد مورد نيازمحل جغرافيايي خدمت
مردزن
2اداره كل ميراث فرهنگيكارشناس اطلاعات و جهانگرديدارا بودن دانشنامه ليسانس فوق ليسانس يا دكترا در رشته هاي تحصيلي باستان شناسي و زبان شناسي همگاني*1صحنه
3اداره كل راه و ترابري 

مهندس راه و ساختمان

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي  مهندسي عمران (كليه گرايش ها)٬ مديريت پروژه و ساخت ٬ راه و ساختمان ( كليه گرايش ها) ٬ معماري   نقشه برداري و طراحي محيط 0*2ثلاث باباجاني(1 نفر) 

دالاهو( 1 نفر)

4اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتيكارشناس امور استاندارد و تحقيقات صنعتيدارا بودن دانشنامه ليسانس٬فوق ليسانس يادكتري دررشته تحصيلي شيمي كليه گرايش ها، مهندسي شيمي 0*1پاوه ( 1 نفر)
كارشناس امور استاندارد و تحقيقات صنعتي(1)دارا بودن دانشنامه ليسانس ٬ فوق ليسانس يا دكتري در رشته تحصيلي فيزيك كليه گرايش ها*1قصرشيرين (1 نفر )
كارشناس امور استاندارد و تحقيقات صنعتي(2)دارا بودن دانشنامه ليسانس ٬ فوق ليسانس يا دكتري دررشته هاي تحصيلي صنايع غذايي وليسانس تغذيه0*1قصرشيرين (1 نفر )
كارشناس امور استاندارد و تحقيقات صنعتي(3)دارا بودن دانشنامه ليسانس ٬ فوق ليسانس يا دكتري در رشته تحصيلي عمران كليه گرايش ها*1قصرشيرين (1 نفر )
5اداره كل هواشناسيهواشناسدارا بودن دانشنامه ليسانس٬فوق ليسانس يا دكتري دريكي ازرشته هاي تحصيلي هواشناسي٬(كليه گرايش ها)٬جغرافياي طبيعي٬كامپيوتر( نرم افزار )0*1هرسين (1 نفر)

فرم مشخصات شغل

رديفنام دستگاه اجراييعنوان رشته شغليشرايط احرازجنسيتتعداد مورد نيازمحل جغرافيايي خدمت
مردزن
6 

اداره كل كار و امور اجتماعي

كارشناس اشتغال و كاريابيدارابودن دانشنامه ليسانس يافوق ليسانس دريكي ازرشته هاي تحصيلي علوم اجتماعي با گرايش ( ارتباطات٬برنامه ريزي٬تعاون ورفاه اجتماعي،خدمات اجتماعي٬علوم ارتباطات اجتماعي٬برنامه ريزي رفاه اجتماعي ) ٬ اقتصاد با گرايش ( علوم اقتصادي ٬ اقتصاد نظري ٬ اقتصاد بازرگاني ٬ اقتصاد صنعتي ٬ اقتصاد و برنامه ريزي٬ برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي ٬ سيستم هاي اقتصاد اجتماعي) ٬ مديريت باگرايش(دولتي-صنعتي)*3هرسين – كنگاور و اسلام آباد غرب هركدام(1نفر)
بازرسليسانس ٬ فوق ليسانس يادكتري در يكي ازرشته هاي مهندسي صنايع باگرايش (بازرس فني٬ايمني صنعتي) ٬ بهداشت حرفه اي٬بهداشت محيط٬ مهندسي ايمني وبازرس فني وگرايش (ايمني وحفاظت)٬ توليد صنعتي و تكنولوژي صنعتي٬ مديريت صنعتي٬ايمني و بهداشت صنعتي٬مهندسي ايمني٬كارشناس حفاظت وبهداشت كار٬ كشاورزي*1قصرشيرين(1نفر)
7اداره كل فرهنگ و ارشا د اسلاميكارشناس امور هنري دارا بودن دانشنامه ليسانس ٬ فوق ليسانس يا دكتري در يكي از رشته هاي تحصيلي هنري طراحي٬ نقاشي، عكاسي ٬ ارتباط تصويري( گرافيك) ٬ مجسمه وحجم سازي، كاريكاتورو خوشنويسي 0*1ثلاث باباجاني(1نفر)
8اداره كل بازرسيكارشناس بازرسي و نظارت 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي كشاورزي

*1كرمانشاه (1نفر)

فرم مشخصات شغل

رديفنام دستگاه اجراييعنوان رشته شغليشرايط احرازجنسيتتعداد مورد نيازمحل جغرافيايي خدمت
مردزن
9اداره كل مسكن و شهرسازيكارشناس حقوقدارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي گروه حقوق*2جوانرود– روانسر ( هر كدام 1 نفر)
10 

اداره كل گمركات

تحليل گر سيستمدارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي كامپيوتر سخت افزار و نرم افزاي انفورماتيك – مهندسي سيستم كاربرد كامپيوتر و آناليز سيستم علوم كامپيوتر- مديريتIT – مهندسي IT**1خسروي (1 نفر)
11اداره كل امور مالياتيكارشناس امور مالياتيدارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي گروه امور مالي و حسابداري مديريت(دولتي ٬ بازرگاني ٬ صنعتي)٬ اقتصاد نظري٬ بازرگاني و صنعتي*2پاوه – سنقر وكليايي (هركدام 1 نفر)
12 

اداره كل دامپزشكي

كارشناس مبارزه با بيماريهادارا بودن دانشنامه دكترا در رشته تحصيلي دامپزشكي**2جوانرود (2 نفر)
13اداره كل نوسازي مدارسمهندس تأسيساتدارا بودن دانشنامه ليسانس فوق ليسانس يا دكتري در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي علمي – كاربردي عمران(شبكه هاي آب و فاضلاب)تأسيسات (كليه گرايش ها)مهندسي مكانيك(تأسيسات حرارتي و برودتي تأسيسات)0*1كرمانشاه

فرم مشخصات شغل

رديفنام دستگاه اجراييعنوان رشته شغليشرايط احرازجنسيتتعداد مورد نيازمحل جغرافيايي خدمت
مردزن
14اداره كل جهاد كشاورزيكارشناس مستند سازي و متون فنيدارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته هاي تحصيلي كامپيوتر گرايش نرم افزار – ليسانس الكترونيك*1كرمانشاه
كارشناس برنامه نويس سيستم 

دارابودن دانشنامه ليسانس يافوق ليسانس دررشته ي تحصيلي كامپيوتر گرايش نرم افزار- برنامه نويسي

*1كرمانشاه
كارشناس فرابري داده هادارابودن دانشنامه ليسانس يافوق ليسانس دررشته ي تحصيلي  سنجش از دور (GIS)*1كرمانشاه
كارشناس امور اداري دارا بودن دانشنامه ليسانس ٬ فوق ليسانس يا دكتري در يكي از رشته هاي تحصيلي گروه امور اداري و مديريت ٬ مهندسي صنايع(تجزيه و تحليل سيستم ها)٬اقتصاد و برنامه ريزي آموزشي0*1كرمانشاه
حسابداردارا بودن دانشنامه ليسانس ٬ فوق ليسانس يا دكتري در يكي از رشته هاي تحصيلي گروه امور اداري و مديريت ٬ امور مالي و حسابداري و اقتصاد 0*1دالاهو 

 

شرايط عمومي استخدام:

– تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي

– تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران

– التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

– داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت (ويژه آقايان)

– عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر

– نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر

– داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند

– داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي (ثابت) و پيماني ساير دستگاه هاي دولتي و يا بازخريد خدمت باشند

شرايط اختصاصي استخدام:

– داشتن حداقل سن 20 سال و حداكثر سن 35 سال تمام تا آخرين روز مهلت ارسال مدارك مي باشد 0

– تبصره : موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه هاي معتبر به حداكثر سن  مقرر اضافه خواهد شد:

– الف) داوطلباني كه در جبهه هاي حق عليه باطل(از تاريخ31/6/1359 لغايت 29/5/1367 )به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل0

– ب) افراد خانواده معظم شهدا،آزادگان، مفقودالاثرها ،جانبازان از كار افتاده كلي كه قادر به كار نمي باشند شامل : همسر، فرزندان ،پدر، مادر، خواهر و برادر تا ميزان 5 سال 0

– ج) فرزندان شهداء ، فرزندان جانبازان ( 50 % و بالاتر) و فرزندان آزادگاني كه حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند از شرط حداكثر سن معاف مي باشند0

– د) داوطلباني كه به صورت غير رسمي و  تمام وقت در دستگاه هاي دولتي از تاريخ 22/1/57 به خدمت اشتغال داشته اند به مدت خدمت غير رسمي آن ها0

مدارك مورد نياز :

– تكميل برگ درخواست شغل از طريق سايت الكترونيكي به آدرس http://www.ohr-ks.ir

– تصوير آخرين مدرك تحصيلي 0

– تصوير صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضيحات تصوير صفحه آخر) 0

– تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم (ويژه برادران) تاريخ پايان خدمت يا معافيت بايد قبل از تاريخ آخرين روز مهلت ارسال مدارك باشد0

– رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ 000/50 ريال  به حساب جاري 980 خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران بعنوان حق شركت در آزمون هاي تخصصي و آزمون عملي داوطلبان استخدام (ايثارگران 50 درصد مبلغ مذكور را مي پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذكور معاف مي باشند)0

– دو قطعه عكس 4*3 جديد ، تمام رخ ،  پشت نويسي شده (يك قطعه عكس بر رو برگ ثبت نام الصاق شود)0

– مدارك دال بر ايثارگري، معلولين عادي و حسب مورد از مراجع ذيربط 0

– مدارك دال بر بومي بودن0

نحوه ارسال مدارك و مهلت ثبت نام:

– نحوه ارسال مدارك متعاقبا از طريق سايت الكترونيكي دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري به آدرس صدرالذكر اعلام خواهد گرديد0

عدم ارائه مدارك در موعد مقرر مبني بر انصراف فرد پذيرفته شده از استخدام مي باشد0 (ملاك تاريخ مدارك رسيد پستي مي باشد)

– مهلت ثبت نام از تاريخ 12/3/1390 لغايت 25/3/1390 به مدت  14 روز مي باشد0

زمان و محل توزيع كارت :

–  كارت ورود به جلسه آزمون توانمنديهاي عمومي و تخصصي در روزهاي مورخ  27/4/1390 و   28/4/1390  از طريق  پايگاه  اينترنتي استانداري كرمانشاه  به  آدرس http://www.ohr-ks.ir توزيع مي گرد0  زمان و محل برگزاري آزمون همزمان با توزيع كارت اعلام مي گردد0

نتايج اوليه آزمون پس از تأييد  دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري كرمانشاه ( حدودا دو ماه پس از انجام آزمون ) از طريق آدرس اينترنتي فوق الذكر اعلام مي گردد0

مواد آزمون عبارتند از :

–  الف)  آزمون توانمندي هاي عمومي شامل 1 – زبان و ادبيات فارسي  2 – زبان انگليسي عمومي  3 – رياضي و آمار مقدماتي   4 – فن آوري اطلاعات 5 – معارف اسلامي 6 – اطلاعات سياسي اجتماعي و مباني قانوني كه به تعداد (100) سئوال 4 گزينه اي طراحي خواهد شد0

تبصره : اقليت هاي ديني از پاسخگويي به سئوالات معارف اسلامي معاف مي باشند و امتياز آن در ساير موارد آزمون توزيع مي شود0

– ب) آزمون تخصصي شامل سؤالات مرتبط با رشته شغلي مورد درخواست داوطلب مي باشد0

تذكرات :

1 – صد در صد استخدام از محل سهميه استخدامي مندرج در آگهي استخدام به داوطلبان بومي اختصاص دارد0

تبصره : داوطلب بومي شامل افرادي مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشند:

الف) محل تولد داوطلب با محل جغرافيايي مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد0

ب  ) حداقل دو مقطع از مقاطع تحصيلي ابتدايي راهنمايي و متوسطه را در محل جغرافيايي مورد تقاضا براي استخدام سپري كرده باشند0

ج  ) فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صورتيكه محل 3 سال از سنوات تحصيلي آنها ( اعم از ابتدايي ، راهنمايي و دبيرستان ) با محل جغرافيايي مورد تقاضا ي استخدامي يكي باشد نيز بومي تلقي مي شوند0

توجه : داوطلبان موضوع اين بند بايستي مدارك لازم را به همراه ساير مدارك مورد نياز ارسال نمايند0

2 – ايثارگران شامل جانبازان آزادگان و رزمندگاني كه 9 ماه متوالي يا 12 ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحميلي دارند و نيز فرزندان و همسر آنان مي باشد كه در صورت دارا بودن شرايط مندرج در آگهي با رعايت قوانين و مقررات مربوط از الويت قانوني برخوردار خواهند بود0

1/2 – از كل مجوز استخدامي 30 درصد آن براي استخدام ايثارگران بومي اختصاص دارد كه 25 درصد آن به فرزندان شاهد ، فرزندان جانباز (50درصد و بالاتر ) و فرزندان آزادگاني كه حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند و 5 درصد باقيمانده به ساير جانبازان ،آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص دارد ،  25 درصد سهميه ايثارگران مذكور از سوي بنياد شهيد معرفي شده و جذب خواهند شد 0 فرزندان معظم شاهد و جانباز 50 درصد و بالاتر و فرزندان آزادگاني كه از سوي بنياد  مذكور معرفي نشده اند مي توانند در اين آگهي ثبت نام نموده در صورت عدم تكميل سهميه از باقيمانده سهميه اختصاصي بهره مند شوند0 انتخاب ايثارگران در حد سهميه تعيين شده به ترتيب نمره كسب شده از بين ايثارگران واجد الشرايط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد0

2/2 – استخدام مازاد بر 30 درصد سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجدالشرايط صورت خواهد پذيرفت0

3/2 – ايثارگراني كه از بنياد شهيد و امور ايثارگران كارت شناسايي دارند و افراد وابسته به آنان در صورت ارائه تصوير نيازي به اخذ و ارائه گواهي از بنياد مذكور ندارند0

3 – معلولين عادي بومي به شرط كسب حد نصاب نمره لازم و دارا بودن شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره مكتسبه از 3 درصد سهميه قانوني مربوطه برخوردار خواهند بود0

4 – انتخاب داوطلبان استخدام براي انجام مصاحبه تخصصي حداكثر به ميزان 3 برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي كه حد نصاب نمره آزمون عمومي (60 در صد كل نمره آزمون) را كسب كرده اند و به ترتيب بالاترين نمرات آزمون تخصصي انجام خواهد شد0

5 – كسب حد نصاب نمره لازم در آزمون توانمندي هاي عمومي صرفا به منزله تأييد صلاحيه عمومي و تصحيح اوراق امتحان بوده و هيچگونه حق استخدامي ايجاد نمي كند و انتخاب داوطلبان بر اساس نمرات تخصصي و با رعايت الويت هاي مقرر صورت مي پذيرد0

6 – كاركنان غير رسمي بومي دستگاه هاي اجرايي مذكور در آگهي و همچنين نيروهاي بومي شركتي آنان به ازاي هر سال سابقه خدمت مربوط و مشابه از (2) درصد و حداكثر (20) درصد كل امتياز در هر يك از مراحل آزمون استخدامي به صورت جداگانه برخوردار خواهند شد0

7 – اولويت انتخاب داوطلبان در شرايط يكسان به ترتيب با شاغلين غير رسمي بومي و نيروهاي شركتي بومي دستگاه اجرايي استخدام كننده در آگهي داوطلبان بومي و شاغلين غير رسمي بومي مناطق محروم و دور افتاده براي همان مناطق خواهد بود0

8 – به مدارك ارسالي توسط دانشجويان و دارندگان مدارك تحصيلي بالاتر و پايين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مذكور در آگهي و همچنين مدارك معادل(به استثناي دارندگان مارك تحصيلي معادل صادره از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور كه در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت نموده و قبول شده اند و گواهي مبني بر امكان ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر با ارزش علمي دارند)ترتيب اثر داده نخواهد شد0

9 – مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي در صورت پذيرفته شدن در آزمون (حداكثر 2 ماه پس از اعلام نتيجه بايستي به تأييد سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسد0

10 – مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارسال مدارك به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان ، مسابقه و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و در صورت صدور حكم استخدامي حكم مزبور لغو و بلا اثر مي گردد0

11 – انتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون پس از طي مراحل مصاحبه تخصصي و گزينش صورت خواهد گرفت

فرم ثبت نام

دیدگاه ها (58)

 1. zinabمی‌گه:

  آقا جون ما که می دونیم اینا می خوان رسمی شن حداقل نتایجو بدید بدوونیم کیان
  تهران و مجوز و بودجه ریس جمهور و اینا چیه دیگه در میارید من خودم گفتن بیا آزمون می دی رسمی می شی
  آقا جون من نمونه عینی

 2. هانیمی‌گه:

  kshavarzio rshteie dg nadare hame bikarim

 3. هانی حبیبیمی‌گه:

  javonio zendgimono kharje tahsil mikonim ta madrak begirim ghosasho bokhorim na lezate sare kar raftanesho!!!

 4. چریکهمی‌گه:

  من که 2 بار آموزش پرورش -1 بار اداره برق استان – یکبار دادگستری سنندج-1بار هلال احمر استان قبول شدم و حقم رو خوردن چی بگم -الان با 32 سال سن و لیسانس دانشگاه ملی رازی کرمانشاه-دارم کارگری می کنم-به آقا هم نامه دادم جواب نداشت – به ریاست جمهوری ،نماینده شهر ، مجلس شورای اسلامی و…. نامه هم دادم اما دریغ از یک جواب -در آزمون هلال احمر استان (امدادو نجات )از250نفر قبولی خیر سرم 5 شدم از نظر علمی اما… الان کارگر فصلی ام -درود بر شرف آزاد مردانی که هنوز شرافتشان لکه دار نشده است-درود بر شهدای کشور که جایشان واقعا” خالیست که ببینند که چی فکر میکردند ، چی شد……چریکه

 5. مانیمی‌گه:

  توی کشورهای اروبایی ازهمون بدو ورود به دانشگاه واسه اینده ی شغلی دانشجوها برنامه ریزی میکنن اما ما چی به خدا خیلی بیچاره ایم.

 6. راضیهمی‌گه:

  من فقط 6 ماه بعد از فارغ التحصیلی دنبال کار گشتم رسته ام کامپیوتره الان دنبال وامم که دفتر چاپ یا دفتر تبلیغات بزنم زیاد دنبال کار نگردید گشتم نبود نگرد نیست

 7. جلیلمی‌گه:

  پدرم در اومد اینقد دنبال کار گشتم،مدیریت خوندم ،حسابداریم خوب بلدم ،اگه کاری بود خبرم کنین ،مر30

 8. جلیلمی‌گه:

  پدرم در اومد اینق دنبال کار گشتم ،میریت خوندم ،حسابداریم بلدم ،مردونه اگه کاری بود خبرم کنین،مر30

 9. عظیممی‌گه:

  سخنی گرانبهاازطرف مسئولان ایرانمان به شما همدردان:
  زگهوارتاگوردنبال کاربجوه

 10. leilaمی‌گه:

  سلام خیلی به کا نیاز دام رشته ام شیمیه

 11. شهراممی‌گه:

  چرا اسمی از استخدامی رشته الهیات نیست.

  • جلیلمی‌گه:

   بابا الاهیات خوبه ،مدیریتو چرا نمیگی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 12. بیکارمی‌گه:

  ما سر کار میریم ولی از یه نظر دیگه…الان همتون سر کارین :)))خوشحال باشین…

 13. صغی جونمی‌گه:

  بابا یکی این جوونای بدبخت روبزاره سرکار.گناه دارن بخدا

 14. بنده خدامی‌گه:

  تاریخ ایران پدرت کارگر پس توهم متهم به کارگری هستی دلتون رو خوش نکنید

 15. ماهمی‌گه:

  فادمه خانم رشته من وهمسرم برقه اگه استخدام دیدی خبرم کن

 16. حمیدمی‌گه:

  تاوقتی مردا بیکارن چرابایدزنها استخدام بشن.خدایی دختربایدتوخانه بشینه ومنتظریه مردباشه که بیادوباهاش ازدواج کنه.مرد باید کار بکنه وزن خانه داری وبه شوهرش برسه که زندگی خوبی داشته باشن

 17. سحرمی‌گه:

  ما که توی این کشور تبعیض جنسی نداریم…..
  نه نه نه اشتباه این تبعیض نیست…..
  این خود اصل برابری حقوق زن و مرد ….
  ………………
  ما میریم غذا درست کنیم واسه جنابان تا از سر کار میان کوفت کنن…

  • بهناممی‌گه:

   نه شما برين توخيابونا ول بگردين ماكه از سر كار اومديم غذاتونو هم درست ميكنيم .

 18. بهنام ورواییمی‌گه:

  با سلام لطف کنید تاریخ اعلام نتایج آزمون رومشخص کنید کنید

 19. بهنام ورواییمی‌گه:

  با سلام لطف کنید تاریخ اعلام نتایج آزمون رواعلام کنید

 20. ساسانمی‌گه:

  سلام

 21. بی ناممی‌گه:

  من دو بار توی آزمون های استخدامی شرکت کردم و هر دفعه قبول شدم.یه بار هم نفر اول شدم.ولی چون پارتی نداشتم تو مرحله مصاحبه رد شدم.تو این آزمون ها شرکت بکنید ولی دلتون رو به نتیجهئ گرفتن خوش نکنید

 22. فاطمهمی‌گه:

  سلام من فوق لیسانس تکنو لوزی اموزشیم با هزار وام و قر ضو و قوله دانشگاه ازاد را تموم کر دم خدا و کیلی اگه یکی تو این چند ساله استخدامی رشته منو دیده بگه بهش جایزه بدم همش رشته برق و کامپیوتر وووووووو اخه من چه کناهی ر دم

 23. rezaمی‌گه:

  عزیزان من باز حساب خزانه خالی شده میخوان پرش کنن! استخدام بهانه س !!!!!

 24. روح اله غلامیمی‌گه:

  خدا کنه مانند استخدامی اموزش وپرورش نباشد

 25. سعیدمی‌گه:

  واقعا خودتان یک بار اطلاعیه رو بخونید ببینید می دونین چی نوشتین مثلا مبلغ رو.و……

  • adminمی‌گه:

   راستش گاهی متوجه نمی شویم که منظورتان ما هستیم که در سایت استخدام این آگهی را قرار داده ایم یا
   آگهی دهنده و دستگاه اجرایی؟
   چون ما عین آگهی رو اینجا قرار دادیم و حالا اگه مشکلی داره برمی گرده به تدوین کننده متن آگهی

 26. مستانهمی‌گه:

  همه جا همینطوره.ما که پدرامون از جنگ سالم برگشتن و پارتی جز خدا نداریم گناه کاریم .

 27. بیکارمی‌گه:

  آقا و خانمی که میگین فرزند شهیدها رو فقط استخدام میکنین بنده فرزند شهید هستم 2 ساله که کارورز با مدرک لیسانس مهندسی یکی از ادارات و بومی یکی از شهرستانها هستم تا حالا چندین استخدامی برای اداره ما آمده ولی هیچ کاری برای من نکردن و فقط فامیل جناب رئیس استخدام شده این 35 نفر هم بهت قول میدم سهم فرزندان کارمندای استانداریه

 28. رويامی‌گه:

  لطفا فكري اساسي براي جوانان كرمانشاه كنيد و با اين استخدامي هاي دروغي سرشونو شيره نماليد چون خودتونم بهتر ميدونيد اين 35نفر كه براي استخدام در كرمانشاه خيلي هم كمه الان سر كار هستند

 29. زهرامی‌گه:

  سلام.پس گناه منی که چهار سال جوونیمو واسه رشنه زبان عربی گذاشتم چیه؟چرا هر جایی میرم برام کار نیست؟اگه رشتم بازار کار نداره چرا بازم جزء رشته های دانشگاهیه؟؟

 30. سعیدمی‌گه:

  سلام..ببخشید می خواستم بپرسم من حدود ده ساله که تو کرمانشاه زندگی میکنم و چهار سالش دانشجو بودم و حدود شش سال به صورت قراردادی در یکی از ادارات کار کردم و همینجا هم ازدواج کردم و زندگی میکنم بومی این شهرستان حساب میشم یا نه …؟

 31. آراسمی‌گه:

  شوخیه بزرگی بود.شنیدن این خبر

  حیف خیلی تلخ

 32. شیدامی‌گه:

  سلام منصفانه نیست هر چند در ایران حقوق زن برابر نیست اما در ارگان های دولتی لا اقل یه کمی هم خانم ها را جا بدید .چطور موقع مدرک گرفتن خانم ها چند برابر هستند اما جایی که باید باشند از ان اقایان است این عدالت نیست.

 33. rainمی‌گه:

  دختر ادم نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  دختر زحمت نکشیده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟//////

 34. sirvanمی‌گه:

  azizan be nazare man har ki sharayetesho dare sherkat kone.akhe ta key mikhan hagh koshi konan,khodetuno neshun bedin ta khodeshun az shaheda khaste shan

 35. شرميلامی‌گه:

  تا زماني كه بند پ و سهميه بچه هاي شاهد هست ما بايد مدركمون رو بندازيم تو كوزه و آبش رو بخوريم. از من ميشنوين خودتون رو خسته نكنيد…

 36. hamedمی‌گه:

  امیدوارم مثل آزمون پتروشیمی نباشه!!!!!!!!!!!!!!!

 37. یک هموطنمی‌گه:

  هموطنان کرمانشاهی عزیز
  من دو سال پیش در آزمون استخدامی آذربایجان شرقی شرکت و حتی بین ۲۱ نفری که به عنوان سه برابر ظرفیت اعلام شده بودند، نمره کتبی اول را کسب کردم اما چون با کارمند قراردادی (که با پارتی بازی پدرش وارد استانداری شده بود) در یک گروه مصاحبه شدیم، علیرغم بالا بودن نمره کتبی و سوابق علمی بالاتر، ایشان را به شغلی که آگهی داده بودند، منصوب کردند. شما هم دلتان را به این اراجیف و آگهی ها خوش نکنید. باور نمی کنید، امتحانش مجانیه

  • مهدامی‌گه:

   کاملا موافقم چون همین بلا سر خودم تو استخدام اداره اوقاف کرمانشاه که ادعای مسلمانی هم دارن اومد

 38. هلیا صدرمی‌گه:

  تازه اگرم کاری بعد از مدتها پیدا شه سهم آقاااااااااااااایونه! أه چه وضعیه

  • فاتحمی‌گه:

   هلیا خانم من خودم کارشناس مکانیزاسیون هستم
   به خدا من وشما یاتمامی فارغ التحصیلان کشاورزی ۴ سال از بهترین سالهای زندگیشونو هدر دادن
   توصیه من به تمام بجه های که میخوان کشاورزی بخونن .نخونین توروخدا

 39. هلیا صدرمی‌گه:

  رشته های کشاورزی هم که دیگه هیچی دیگه نه؟
  یعنی چی خب اگه کار واسه این رشته نیست چرا اصلأ این رشاه رو گذاشتن ؟ آهان تا فقط 4 سال بیخودی عمر و جوونیی و هزینه ما هدر بره!

 40. مهدامی‌گه:

  ای بابا چقدر ساده اید شما
  اقا و خانم کدومه؟؟؟
  بهتون قول میدم همین یک نفرایی که هر شهرستان میخواد الان مشغول کارن فقط میخوان با این کار رسمیشون کنن بقیه سرکارین

 41. عليمی‌گه:

  اتفاقا شما دخترا زود استدام مي شويد بريد آمار بگريد فارغ التحصيل بيكار دختر بيشتر يا پسر؟؟؟؟؟

  • مستانهمی‌گه:

   فارغ التحصیلی با استخدام شدن فرق میکنه. کارهایی هم که دخترا الان دارن انجام میدن بیشترش منشی گربه.تازه اونم با حقوق صد هزار تومن.توبانکهاوشرکتها و هزار ارگان دولتی دیگه بیشتر دختر میبینی یا پسر؟

 42. علیمی‌گه:

  واسه یه شهری که بیش از یک میلیون جمعیت داره وآمار بیکاریش هم توی تاریخ رکورد زده تعداد 35 نفر خوبه دیگه.دستشون درد نکنه خداییش دارن مشکل اشتغال رو حل می کنن.

 43. صدیقهمی‌گه:

  سلام جرا فقط داوطلبان مرد را استخدام می کنید

  • فاتحمی‌گه:

   صدیقه خانم جریان این ۳۷ نفرمرد
   ۲۰نفر پسر،پسرخاله،پسردای،پسرعمو،پسرعمه خود مدیران همان ارگان
   ۱۰نفر پسر،پسرخاله،پسردای،پسرعمو،پسرعمه خودمعاونان همان ارگان
   ۷نفربعدی فرزندان محترم خانواده شهدا
   حالاشماهم هی بگید مردا؟

 44. مريممی‌گه:

  سلام
  ما كه هيچ سهميه ه اي نداريم چي كار كنيم؟
  پس كي نوبت ما ميشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 45. احمدیمی‌گه:

  این که نشد فقط مرد و اونم 35 نفر بخوان برای یک استان پرجمعیت با حدود 27 شهرستان واقعا این چه وضعیه؟ چرا باید ظرفیت استخدامی تو استان کرمانشاه از همه جا کمتر باشه؟!

 46. احمدیمی‌گه:

  بابا این چه وضعیه ؟ چرا باید تو همه این رشته ها فقط مرد استخدام بشه؟ اگه دخترا رو استخدام نمی کنن چرا میزارن برن دانشگاه؟ خوب از همون اول دانشگاه رو هم از شون منع کنن. این که نشد. در ضمن چرا استان کرمانشاه که یکی از استانهای پرجمعیت محسوب می شه باید ظرفیت استخدامیش از همه استانهای دیگه ای که تا حالا فراخوان استخدامی دادن کمتر باشه؟

 47. 20می‌گه:

  این کارا چیه هرجا میری مرد استخدام میکنن مگه خانما کار بلد نیستن؟

 48. غفوريمی‌گه:

  سلام
  چراشرط بومي رو گذاشتين مگه ما آدم نيستيم تا كي بايدانتظار ازمون استخدامي رو بكشيم

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Document
بانکی