ارائه برنامه اشتغال دولت در قالب تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، بیانگر آن است که دولت به خوبی به بحران‌های بیکاری و نیز احتمال وخیم‌تر شدن، واقف است. تصویر اجمالی پیشنهاد اولیه برنامه اشتغال دولت ذیل تبصره ۱۸ با فرض در اختیار داشتن ۱۷.۴ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، در کنار حدود ۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی مانده منابع قانون توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در ترکیب با منابع تجهیز شده از محل تسهیلات نظام بانکی و تسهیلات صندوق توسعه ملی به شرح جدول زیر است.

علاوه بر این جدول ذیل بند ج تبصره ۱۶، برنامه اشتغال حمایتی دولت پیشنهاد شده که پیش‌بینی می‌شود اشتغال حدود ۸۰ هزار نفر را در پی داشته باشد.

برنامه های اشتغال دولت در سال ۱۳۹۷ (میلیارد ریال)

* قابل ذکر است سایر منابع تسهیلات بانکی و منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از تولید و اشتغال در سایر رسته های منتخب در برنامه اشتغال فراگیر استفاده می شود.

*مبلغ ۱۲۶۷۶ میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های فوق مورد استفاده قرار می گیرد و باقیمانده منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع بانکی برای اعطای تسهیلات بانکی به سایر طرح های حمایت از تولید و اشتغال در نظر گرفته شده است.

تسنیم