استخدام کارمندامور اداری وکارمند امورمالی در صباکاربر در تهران

شرکت صبا کاربر در تهران ،محدوده ونک در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود اقدام به استخدام از میان افراد واجد شرایط زیر می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز کارمند امور اداری خانم آشنا به کامپیوتر و دارای روحیه همکاری و روابط عمومی بالا با بیمه کارمند امور مالی و حسابداری خانم آشنا به امور […]

بیشتر بخوانید »

استخدام کارمندامور اداری وکارمند امورمالی در صباکاربر در تهران

شرکت صبا کاربر در تهران ،محدوده ونک در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود اقدام به استخدام از میان افراد واجد شرایط زیر می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز کارمند امور اداری خانم آشنا به کامپیوتر و دارای روحیه همکاری و روابط عمومی بالا با بیمه کارمند امور مالی و حسابداری خانم آشنا به امور […]

بیشتر بخوانید »

استخدام کارمندامور اداری وکارمند امورمالی در صباکاربر در تهران

شرکت صبا کاربر در تهران ،محدوده ونک در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود اقدام به استخدام از میان افراد واجد شرایط زیر می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز کارمند امور اداری خانم آشنا به کامپیوتر و دارای روحیه همکاری و روابط عمومی بالا با بیمه کارمند امور مالی و حسابداری خانم آشنا به امور […]

بیشتر بخوانید »