crm didar

استخدام دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)

رصت های شغلی شما می توانید برای پیوستن به ما از روش زیر عمل نمایید : – دریافت فرم استخدام از اینجا – تکمیل فرم – ارسال به آدرس ایمیل : irntevac@unhcr.org   فرصت های شغلی موجود :   VN-17-20, ICT Assistant, Esfahan ۱۳۹۶/۶/۲۶ VN-17-20, ICT Assistant, PN 10027685, GL4, FTA, Esfahan جزئیات     VN-17-19, Snr. […]

بیشتر بخوانید »

استخدام دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)

فرصت های شغلی شما می توانید برای پیوستن به ما از روش زیر عمل نمایید : – دریافت فرم استخدام از اینجا – تکمیل فرم – ارسال به آدرس ایمیل : irntevac@unhcr.org   فرصت های شغلی موجود :   SC-17-09 – (re advertisement) Resettlement Associate – Tehran ۱۳۹۶/۴/۲۰ (تعداد بازید : ۱۸) SC-17-09, (re advertisement) Resettlement […]

بیشتر بخوانید »

استخدام دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)

فرصت های شغلی شما می توانید برای پیوستن به ما از روش زیر عمل نمایید : – دریافت فرم استخدام از اینجا – تکمیل فرم – ارسال به آدرس ایمیل : irntevac@unhcr.org   فرصت های شغلی موجود :  Program Assistant, Tehran ۱۳۹۵/۷/۱۲ SC-16-08, Program Assistant, Level 4, UNOPS, Tehran جزئیات  Community Services Assistant, Shiraz ۱۳۹۵/۷/۱۲ […]

بیشتر بخوانید »

استخدام در دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد

فرصت های شغلی شما می توانید برای پیوستن به ما از روش زیر عمل نمایید : – دریافت فرم استخدام از اینجا – تکمیل فرم – ارسال به آدرس ایمیل : irntevac@unhcr.org   فرصت های شغلی موجود : VN-16-07, Head of Field Unit, PN 10004705, NOA, FTA, Dogharoon جزئیات   VN-16-06, Snr Resettlement Assistant, PN […]

بیشتر بخوانید »

استخدام دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)

استخدام دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) فرصت های شغلی شما می توانید برای پیوستن به ما از روش زیر عمل نمایید : – دریافت فرم استخدام از اینجا – تکمیل فرم – ارسال به آدرس ایمیل : irntevac@unhcr.org   فرصت های شغلی موجود :   کارشناس امور خدمات اجتماعی – کرمان […]

بیشتر بخوانید »