استخدام پیمانی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی

استخدام پیمانی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامیReviewed by Admin on Dec 18Rating:

استخدام كارمند پيماني(شش ساله) در رشته هاي علمي، فني و خدماتي و كارشناس
به صورت پايور نظامي رسمي(ماده 52) در نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران و يگان هاي تابعه آجا

الف) شرايط عمومي

1- متدين به دين اسلام و تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2- التزام عملي به احكام اسلامي و قوانين جمهوري اسلامي ايران و رعايت موازين اخلاق اسلامي

3- اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقة فقيه

4- نداشتن سابقة عضويت و هواداري احزاب، گروه ها و سازمان هاي سياسي

5- داشتن حسن شهرت و عدم سوء پيشينة كيفري

6- نداشتن اعتياد به مواد مخدر و محكوميت به محروميت از خدمات دولتي

7- داشتن سلامت رواني و جسماني متناسب با خدمت مورد نظر برابر گواهي ادارة بهداشت و درمان نيروي دريايي (حداقل قد 160سانتي متر براي استخدام كارمندي، 165 سانتي متر براي استخدام نظامي، حداقل ديد چشم بدون عينك 10/7 كارمندي و 10/8 نظامي)

8- داشتن حداقل 18 و حداكثر 30 سال سن براي استخدام كارمندي و 26 سال سن براي استخدام نظامي( مدت خدمت دورة ضرورت به حداكثر سن داوطلب اضافه مي گردد. فرزندان معظم شهدا و فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر، از پنج سال شرط سني بالاتر برخوردار مي باشند.)

9- براي داوطلبان استخدام پيماني يا نظامي داشتن كارت پايان خدمت دورة ضرورت يا معافيت دائـم غير پزشكي و يا دفترچة آماده به خدمت بدون مهر غيبت كه تاريخ اعزام آن  بعد از دي ماه سال 1389 باشد.

تبصره : فقط دارندگان مدرك كارشناسي داوطلب استخدام به صورت پايور نظامي رسمي كه در حال گذراندن خدمت دورة ضرورت هستند، مي توانند با ارائـه معرفي نامه از يگان مربوط ثبت نام كنند.

10- نداشتن تعهد خدمت به ساير سازمان ها و ارگان ها

11- داشتن حداقل معدل 14 در رشتة كارشناسي مربوط براي داوطلبان پايور نظامي(فرزندان معظم شهدا و فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر از شرط معدل معاف هستند.)

ب) شرايط اختصاصي استخدام

1- دارا بودن مدرك تحصيلي متناسب براي تخصص هاي علمي و فني  به شرح مذكور در برابر هر تخصص(براي تخصص هاي فني بند « د»  مدرك فني يا سابقة كار ذكر شده فقط بايد در همان حوزة تخصصي باشد.)

2- داشتن گواهي خاتمه يا معافيت از انجام طرح نيروي انساني براي دارندگان مدارك تحصيلي مشمول طرح نيروي انساني

3- داوطلباني كه سابقة خدمت قراردادي در نيروي دريايي ارتش داشته باشند، از اولويت برخوردار هستند. اما افرادي كه قبلاً يك بار به صورت پيماني در نيروهاي مسلح خدمت نموده اند، نمي توانند داوطلب شوند.

4- براي استخدام در كلية تخصص ها، فرزندان معظم شهدا، فرزندان ايثارگران، فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح، داوطلبان بومي و دارندگان سابقة بسيجي از اولويت هايي برخوردار خواهند شد.

5- حافظان كل قرآن كريم در صورت احراز شرايط عمومي و اختصاصي استخدام در اولويت هستند.

6- براي داوطلبان استخدام در تخصص هاي فني بند «د» فقط آقايان پذيرفته مي شوند.‌‌

7- كارمندان پس از استخدام از نظر محل خدمتي تابع مقررات جاري نيروي دريايـي خواهند بود و در صورت نياز، بنابه صلاحديد  نيروي دريايي به هر منطقه يا پايگاهي انتقال خواهند يافت.

ج : تخصص هاي علمي مورد  نياز

(1) پايور نظامي (رسمي)

رديف

تخصص

مدرك تحصيلي

جنسيت

تعداد

محل خدمتي

1

مديريت بيمه

كارشناسي ارشد

مرد

1

يگان هاي تابعه اجا

2

مديريت مالي

كارشناسي ارشد

مرد

1

يگان هاي تابعه اجا

3

رايانه(نرم افزار)

كارشناسي

مرد

3

بنابه صلاحديد نداجا

4

رايانه (سخت افزار)

كارشناسي

مرد

1

بنابه صلاحديد نداجا

5

عمران(عمران)

كارشناسي

مرد

4

بنابه صلاحديد نداجا

6

عمران(نقشه برداري)

كارشناسي

مرد

1

بنابه صلاحديد نداجا

(2) كارمند علمي پيماني (شش ساله)

رديف

تخصص

مدرك تحصيلي

جنسيت

تعداد موردنياز

محل خدمتي

1

علوم و صنايع غذايي

كارشناسي

مرد

3

جاسك،چابهار(كنارك)، سيرجان

2

تغذيه

كارشناسي

مرد

1

رشت

3

مامايي

كارشناسي

زن

1

بندرعباس

4

پرستار عمومي

كارشناسي

زن

1

چابهار(كنارك)

5

مكانيك(طراح بدنه كشتي)

كارشناسي

مرد

1

بندرعباس

6

عمران(آب)

كارشناسي

مرد

1

چابهار(كنارك)

7

عمران(عمران)

كارشناسي

مرد

2

چابهار(كنارك)، رشت

8

شنوايي سنجي

كارشناسي

مرد

1

بندرعباس

9

راديولوژي

كارشناسي

زن

1

بوشهر

10

تكنسين طب، پيشگيري و بهداشت محيط

كارداني

مرد

2

بندرعباس، بوشهر

11

عمران(عمران)

كارداني

مرد

1

سيرجان

12

نرم افزار رايانه

كارداني

مرد

1

بوشهر

13

عمران(نقشه كشي)

كارداني

مرد

1

رشت

د : تخصص هاي فني مورد نياز(كارمند پيماني):

بندرعباس :

رديف

تخصص

مدرك تحصيلي

تعداد مورد نياز

1

آهنگر و جوشكار

ديپلم + مدرك فني حرفه اي

1

2

نقاش ساختمان

ديپلم + مدرك فني حرفه اي يا سابقة كار معتبر

2

3

بنّا

ديپلم + مدرك فني حرفه اي

1

4

نجار

ديپلم + مدرك فني حرفه اي

1

5

لوله كش

ديپلم + مدرك فني حرفه اي

2

6

طناب بند و زنجيربند

ديپلم + سابقة كار معتبر

1

7

كفپوش كار

ديپلم + سابقة كار معتبر

1

8

تعميركار و كمك تعميركار برق

ديپلم + مدرك فني حرفه اي

3

9

تعميركار انواع الكتروموتور(سيم پيچ)

ديپلم + مدرك فني حرفه اي

1

10

رانندة گريدر

پايان دورة راهنمايي يا ديپلم + گواهي نامة رانندگي پاية يكم و گواهي نامة ويژه‌

1

11

آرايشگر

ديپلم + مدرك فني حرفه اي

1

12

رادياتورساز

ديپلم + مدرك فني حرفه اي يا سابقة كار معتبر

1

13

آشپز

ديپلم + مدرك فني حرفه اي يا سابقة كار معتبر

1

14

تعميركار بدنه(آهنگر و جوشكار)

ديپلم + مدرك فني حرفه اي

1

15

ورقكار

ديپلم + مدرك فني حرفه اي يا سابقة كار معتبر

1

16

رانندة بيل مكانيكي

پايان دورة راهنمايي يا ديپلم + گواهي نامة رانندگي پاية يكم و گواهي نامة ويژه‌

2

17

تراشكار

ديپلم + مدرك فني حرفه اي

1

18

رانندة پاية يكم

پايان دورة راهنمايي يا ديپلم + گواهي نامة رانندگي پاية يكم و سابقة كار معتبر

4

جاسك:

رديف

تخصص

مدرك تحصيلي

تعداد مورد نياز

1

بنا

ديپلم + مدرك فني حرفه اي

1

2

تعميركار سامانة سوخت خودرو

ديپلم + مدرك فني حرفه اي

1

3

آهنگر و جوشكار

ديپلم + مدرك فني حرفه اي

1

4

آشپز

ديپلم + مدرك فني حرفه اي يا سابقة كار معتبر

2

5

تعميركار پمپ آب و تصفية آب

ديپلم + مدرك فني حرفه اي

1

چابهار(كنارك):

رديف

تخصص

مدرك تحصيلي

تعداد مورد نياز

1

متصدي خشك شويي

ديپلم + سابقة كار معتبر

1

2

آرايشگر

ديپلم + مدرك فني حرفه اي

1

3

رانندة بولدوزر

پايان دورة راهنمايي يا ديپلم+ گواهي نامة رانندگي پاية يكم و گواهي نامة ويژه‌

1

4

تعميركار موتورهاي ديزل

ديپلم + مدرك فني حرفه اي

1

5

لوله كش

ديپلم + مدرك فني حرفه اي

1

6

آهنگر و جوشكار خودرو

ديپلم + مدرك فني حرفه اي

1

7

رانندة غلتك

پايان دورة راهنمايي يا ديپلم+گواهي نامة رانندگي پاية يكم وگواهي نامة ويژه‌

1

8

آشپز

ديپلم + مدرك فني حرفه اي يا سابقة كار معتبر

1

بندرانزلي :

رديف

تخصص

مدرك تحصيلي

تعداد مورد نياز

1

آشپز

ديپلم + مدرك فني حرفه اي يا سابقة كار معتبر

1

2

بنا

ديپلم + مدرك فني حرفه اي

1

نوشهر :

رديف

تخصص

مدرك تحصيلي

تعداد مورد نياز

1

خياط

ديپلم + مدرك فني حرفه اي

1

رشت :

رديف

تخصص

مدرك تحصيلي

تعداد مورد نياز

1

نانوا

ديپلم + مدرك فني حرفه اي يا سابقة كار معتبر

1

سيرجان :

رديف

تخصص

مدرك تحصيلي

تعداد مورد نياز

1

آشپز

ديپلم + مدرك فني حرفه اي يا سابقة كار معتبر

1

منجيل :

رديف

تخصص

مدرك تحصيلي

تعداد مورد نياز

1

متصدي ماشين هاي لباسشويي

ديپلم + سابقة كار معتبر

1

هـ) امتيازها

1- حقوق و مزايا برابر طرح نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت با افزايش درصد ويژة نيروهاي مسلح

2- اعطاي درجة ناوباندومي پس از سه ماه آموزش نظامي فقط به پذيرفته شدگان به صورت نظامي (جدول شمارة يك، بخش تخصص هاي علمي)

3- پذيرفته شدگان از تسهيلات منازل سازماني، وام هاي مصوب، كارت اعتباري حكمت، بيمة خدمات درماني و بيمة عمر براي خود و عائله تحت تكفل و خدمات رفاهي برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.

و) مدارك مورد نياز براي ثبت نام

1- يك برگ روگرفت از صفحة اول شناسنامه و كارت ملي

2- يك برگ روگرفت از مدرك تحصيلي

3- يك برگ روگرفت از مدرك فني و حرفه اي براي متقاضيان استخدام بند«د» (براي متقاضيان شغل رانندگي، روگرفت گواهي نامة پاية يكم و    گواهي نامة ويژه يا گواهي معتبر سابقة كار) به تناسب موارد مندرج در جدول هاي تخصص

4- يك برگ روگرفت از كارت پايان خدمت يا معافيت دائـم غير پزشكي يا دفترچة آماده به خدمت بدون مهر غيبت با تاريخ اعزام بعد از دي ماه    سال 1389(فقط براي داوطلبان استخدام پيماني)

5- دو قطعه عكس 4× 3

6- يك برگ روگرفت پايان طرح يا معافيت از انجام آن براي كارمندان علمي مشمول طرح نيروي انساني

7- اصل و روگرفت نامة بنياد شهيد براي فرزندان معظم شهدا و جانبازان

8- ارائه مدرك معتبر براي فرزندان خانواده هاي ايثارگران، نيروهاي مسلح و دارندگان سابقة بسيج

ز) چگونگي ثبت نام

1- استخدام كارمندي:

الف) ثبت نام از داوطلبان به صورت حضوري انجام مي شود و به مداركي كه با پست ارسال شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ب) داوطلبان براي ثبت نام با همراه داشتن مدارك فوق از تاريخ 27/9/89 تا تاريخ 2/10/89 به استثناي پنج شنبه و جمعه از ساعت 8  تا 12 با توجه به محل و جدول تخصص انتخابي فقط به محل تعيين شده در جدول زير مراجعه فرمايند:

ج) ثبت نام از داوطلبان تا هفت برابر ظرفيت استخدامي هر رشته انجام مي شود و در صورت تكميل ظرفيت هر رشته، ثبت نام در آن رشته       متوقف خواهد شد.

رديف

محل و جدول كار مورد درخواست

محل مراجعه براي ثبت نام

1

بندرعباس

بندرعباس، جادة اسكله، نرسيده به درمانگاه تخصصي نيروي دريايي، شعبة استخدام،                           تلفن 7-564121  داخلي 2055

2

سيرجان

سيرجان،بلوار امام رضا(ع)،آمادگاه نيروي دريايي ارتش ج.ا، درب لنگر، شعبة گزينش و استخدام، تلفن:  01 – 3203400

3

چابهار(كنارك)

كنارك، منطقة سوم نيروي دريايي، جنب يگان دژبان، دفتر استخدام، تلفن 4242157 داخلي 546

4

جاسك

جاسك، جنب ميدان شهدا، منطقة دوم ولايت نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران، دايرة استخدام، تلفن 5220458 داخلي 766

5

بندرانزلي، رشت، منجيل، نوشهر

رشت، ميدان نيروي دريايـي، فرماندهي آموزش تخصص هاي دريايـي، دفتر استخدام، تلفن 3239975

6

تهران

تهران، ميدان رسالت، انتهاي خيابان نيروي دريايي، مديريت گزينش و استخدام نيروي دريايي،               تلفن 77226003 و  77226007

* داوطلبان استخدام در رديف هاي(1) تا (5) غير از محل ياد شده در جدول بالا، در صورت تمايل مي توانند براي ثبت نام به مديريت گزينش و استخدام در تهران نيز مراجعه فرمايند.

* محل و ساعت برگزاري آزمون كتبي و تخصصي هنگام ثبت نام اعلام خواهد شد.

2- استخدام پايور نظامي:

داوطلبان استخدام به صورت پايور نظامي مي توانند براي ثبت نام فقط به مديريت گزينش و استخدام در تهران از تاريخ 27/9/89  تا تاريخ 2/10/89 مراجعه فرمايند.

* شمارة تلفن هاي 77226003 و 77226007 در وقت اداري آمادة هرگونه پاسخگويي است.

منبع وبسایت آجا   http://aja.ir

دیدگاه ها (3)

  1. بهروزمی‌گه:

    ببخشید اگر توی نیروی دریایی ارتش رفتیم وبعد از 5سال قرار داد رسمی نشدیم اون وقت چی؟بعدش بری مدرک بگیری توی ارگان نظامی دیگه ای راهت میدن؟

  2. پیمیمی‌گه:

    در یه کلمه آشغال ترین شغل نظامی گری

  3. حامدمی‌گه:

    با تشکر از شما؟

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Document
بانکی