نتایج نهایی پذیرفته شدگان رشته شغلی مامایی آزمون استخدامی مورخ ۹۵/۰۸/۲۱

نتایج نهایی پذیرفته شدگان رشته شغلی مامایی آزمون استخدامی مورخ ۹۵/۰۸/۲۱

پذیرفته شدگان محترم طبق جدول پیوست در ساعات اداری (۸:۳۰ لغایت ۱۵) به هسته گزینش دانشگاه مراجعه نمایند.

آدرس هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی ایران : تهران بزرگراه شهید همت غرب بین تقاطع شیخ فضل ال..نوری وشهید چمران پشت مسجد امام حسین (ع)

تلفن: ۱۰ -۸۶۰۷۰۲۸۰۱

نتایج نهایی پذیرفته شدگان رشته شغلی مامایی آزمون استخدامی مورخ ۹۵/۰۸/۲۱

ردیف شماره پرونده نام نام خانوادگی نام پدر کد ملی شغل محل تاریخ مراجعه به هسته گزینش
۱ ۳۱۲۲۳۸۸ فاطمه احمدی رضامحله علیرضا ۳۸۱۸۴۱۷۰۷ ۱۰۸۸۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۲ ۳۰۳۶۰۸۱ مریم ارسلانی اسمعیل ۷۸۵۹۳۳۹۵ ۱۰۸۸۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۳ ۳۲۲۷۵۴۸ فاطمه اسدالهی شیخ عباس ۴۱۸۰۰۴۶۶۶۰ ۱۰۸۷۹ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۴ ۳۲۰۱۴۳۲ نرگس اقاجانلو عباس ۱۴۳۲۷۳۹۲ ۱۰۸۸۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۵ ۳۲۰۴۴۸۷ سعیده الهیاری هاشم ۳۳۱۹۸۹۱۹۸۷ ۱۰۸۷۹ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۶ ۳۱۳۹۶۱۴ ام البنین امیری مقدم ایمان ۴۰۷۳۱۶۳۱۵۹ ۱۰۸۸۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۷ ۳۱۶۰۸۸۵ سهیلا ایرانشاهی عبداله ۱۳۴۹۷۱۶۲ ۱۰۸۸۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۸ ۳۱۸۳۰۳۶ طاهره برخورداری سیفعلی ۷۳۱۲۶۶۰۸ ۱۰۸۸۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۹ ۳۲۲۷۱۲۳ نرگس بروجی فرد عبداله ۱۲۱۰۷۲۹۸ ۱۰۸۸۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۱۰ ۳۰۳۷۴۱۶ سحر بهرامی سیف الله ۴۹۰۰۱۲۹۶۳۱ ۱۰۸۷۶ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۱۱ ۳۱۳۳۰۵۹ ارزو بیات محمدرضا ۷۹۹۲۷۷۹۳ ۱۰۸۸۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۱۲ ۳۱۵۱۶۰۱ سمیه پارسا شاهمراد ۳۲۵۷۲۷۳۴۷۹ ۱۰۸۷۷ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۱۳ ۳۱۹۴۰۶۱ مونا پاکزاد انوشیروان ۱۰۹۷۵۲۶۸ ۱۰۸۸۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۱۴ ۳۲۲۴۷۰۱ فهیمه پرنیان خوی ماشااله ۷۶۶۱۳۱۶۱ ۱۰۸۸۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۱۵ ۳۰۵۳۴۸۱ فاطمه پویا ایرج ۲۲۱۹۱۷۴۱۰۷ ۱۰۸۸۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۱۶ ۳۲۱۸۷۳۹ مهدیه جعفری غلامعلی ۵۶۲۰۰۰۱۱۴۸ ۱۰۸۸۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۱۷ ۳۱۸۹۱۵۱ اکرم حسین جانی جهانگیر ۱۱۷۶۹۹۹۸ ۱۰۸۸۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۱۸ ۳۰۶۶۵۰۰ سیده فاطمه حسینی سیدحسین ۳۲۳۵۷۲۰۵۷ ۱۰۸۷۸ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۱۹ ۳۰۳۵۴۶۸ لیلا حسینی اصغر ۷۷۴۰۰۹۹۲ ۱۰۸۸۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۲۰ ۳۰۷۸۳۸۶ طیبه خداکرمی علی اکبر ۱۷۴۱۰۲۷۵۴۳ ۱۰۸۸۴ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۲۱ ۳۰۴۱۷۸۸ فاطمه خلیلی حسین ۱۳۱۷۲۱۹۰ ۱۰۸۸۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
۲۲ ۳۱۶۵۹۷۱ زینب رحیمی اسماعیل ۱۱۸۵۹۰۳۲ ۱۰۸۷۹ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
۲۳ ۳۱۵۰۴۴۳ ماریه رحیمی جهانگیر ۸۳۵۳۸۹۸۴ ۱۰۸۷۹ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
۲۴ ۳۲۴۷۴۲۴ سمیه رشیدی عدالت ۷۵۴۹۴۰۵۱ ۱۰۸۸۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
۲۵ ۳۲۲۳۲۶۰ هانیه رنجبر علی ۴۵۴۹۵۲۵۳۶۳ ۱۰۸۸۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
۲۶ ۳۲۵۱۹۸۸ سلماز ریوفی مهدی ۱۱۸۳۴۹۹۴ ۱۰۸۷۷ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
۲۷ ۳۲۱۸۸۹۱ لیلا زراندود منصور ۴۲۸۵۷۸۱۱۷۴ ۱۰۸۸۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
۲۸ ۳۱۷۱۴۶۱ مینا زرین پور داود ۸۰۵۲۱۲۷۴ ۱۰۸۷۹ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
۲۹ ۳۲۲۴۶۲۴ زهرا زنده دل شیشوان عبدالظیم ۱۳۸۰۳۱۴۲۵۹ ۱۰۸۸۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
۳۰ ۳۰۶۸۱۷۵ محبوبه سالاروند محمد ۱۵۱۱۵۳۱۳ ۱۰۸۷۶ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
۳۱ ۳۰۱۹۶۶۱ اکرم سلامت منش حسن ۷۳۶۶۴۳۳۲ ۱۰۸۸۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
۳۲ ۳۰۰۳۵۱۹ لیلا سهرابی رحمت الله ۴۱۷۰۱۵۳۶۲۶ ۱۰۸۸۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
۳۳ ۳۰۶۱۴۳۸ زهرا سیرتی گشتی علی ۲۶۶۰۰۷۵۷۶۱ ۱۰۸۸۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
۳۴ ۳۲۲۵۴۷۹ فاطمه صادقی یحیی ۲۹۴۰۰۳۹۵۸۵ ۱۰۸۸۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
۳۵ ۳۲۲۱۸۸۳ فاطمه صادقی مجتبی ۴۸۰۲۱۴۲۶۳ ۱۰۸۸۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
۳۶ ۳۰۳۳۷۱۶ الهه صادقی صاحب زاد انوشیروان ۸۱۰۸۳۷۹۳ ۱۰۸۷۹ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
۳۷ ۳۱۱۹۴۲۱ مولود طاهری وحید محمود ۱۰۵۲۰۷۷۵ ۱۰۸۷۷ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
۳۸ ۳۱۲۶۶۲۷ زهرا عسگری عیسی ۷۱۸۷۰۶۶۰ ۱۰۸۷۷ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
۳۹ ۳۱۴۲۶۹۹ مایده عشوری امیرعلی ۲۶۹۱۵۸۳۴۴۹ ۱۰۸۷۷ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
۴۰ ۳۲۳۲۱۹۶ افسانه علی زاده محمودعلی ۱۲۱۸۴۵۱۹ ۱۰۸۷۹ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
۴۱ ۳۱۳۸۸۰۹ سمیرا غفاری جعفر ۸۱۰۰۱۹۹۱ ۱۰۸۷۹ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
۴۲ ۳۲۱۹۷۱۵ مینا فرخی محمدابراهیم ۴۸۰۱۵۱۷۳۳ ۱۰۸۸۲ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
۴۳ ۳۱۳۰۸۲۱ فرزانه فرشادبخت محمدحسین ۸۰۸۷۴۲۶۶ ۱۰۸۸۲ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
۴۴ ۳۰۳۹۶۷۶ فاطمه قلیچ خانی نصراله ۶۳۱۵۳۷۰۱ ۱۰۸۷۶ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
۴۵ ۳۲۳۷۶۶۸ سحر قیاسوندقشلاقی صادق ۱۱۱۱۹۲۳۲۱۳ ۱۰۸۸۲ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
۴۶ ۳۱۳۲۴۹۱ بهاره کلانتری منوچهر ۹۴۵۷۵۹۵۹۲ ۱۰۸۸۲ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
۴۷ ۳۲۲۶۰۳۶ امنه کمیجانی بزچلویی محمد ۶۵۵۵۱۵۷۵ ۱۰۸۷۹ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
۴۸ ۳۱۴۵۵۴۳ لیلا مجدرفریمانی حسین ۸۴۴۸۳۳۱۸ ۱۰۸۷۹ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
۴۹ ۳۱۳۵۸۵۸ نسرین محمدی نورعلی ۴۲۰۰۰۰۲۱۶۷ ۱۰۸۸۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
۵۰ ۳۱۵۳۴۹۵ فریبا مرادی محمود ۷۴۲۲۶۶۴۹ ۱۰۸۷۷ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
۵۱ ۳۱۳۱۳۰۱ محبوبه مزارعی حسنعلی ۲۳۶۰۲۰۱۶۳۸ ۱۰۸۸۲ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
۵۲ ۳۱۰۳۱۷۴ مهناز مسیب مرادی احمد ۷۸۱۶۹۷۷۱ ۱۰۸۸۱ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
۵۳ ۳۲۳۳۳۰۹ فاطمه مکفی مرتضی ۳۲۵۶۸۵۶۱۲۸ ۱۰۸۷۶ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
۵۴ ۳۱۶۱۳۵۴ پگاه مهران نصراله ۲۳۷۱۹۴۶۹۳۱ ۱۰۸۸۲ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
۵۵ ۳۲۲۴۲۵۶ سمیه سادات میرجعفری محسن ۷۰۰۰۶۱۴۸ ۱۰۸۸۲ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
۵۶ ۳۱۲۷۸۷۳ فرانک نجفقلی زاده فرهاد ۱۳۷۱۴۵۸۹ ۱۰۸۷۹ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
۵۷ ۳۱۰۹۴۹۸ ساناز نوروزی تمرین سالار ۲۶۶۹۹۱۶۲۷۹ ۱۰۸۷۹ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
۵۸ ۳۲۲۰۱۴۷ هاجر نوروزی مقدم حسنعلی ۶۳۹۹۵۳۴۶۸ ۱۰۸۸۲ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
۵۹ ۳۰۷۴۸۵۹ المیرا نوری خشه حیران خانعلی ۱۱۵۴۲۹۲۶ ۱۰۸۸۱ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
۶۰ ۳۰۰۲۸۶۵ الناز ولدخان حمزه ۷۸۶۱۷۶۵۰ ۱۰۸۸۲ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها