جدول کد و عناوین خوشه های شغلی و مواد آزمون فراگیر

جدول شماره ۱- کد و عناوین خوشه های شغلی و مواد آزمون هریک از آنها

کد خوشهعنوان خوشهمواد آزمونشغل ها
۸۱هواشناسیریاضی عمومی و معادلات دیفرانسیل، فیزیک عمومی، هواشناسی عمومیپیش بینی هواشناسی، کارشناس مطالعات و تحقیقات هواشناسی
۱۱۶امور برنامه و بودجهاصول حسابداری، اقتصاد کلان و مالیه عمومی، بودجه ریزی و حسابداری دولتی، تئوری های مدیریتکارشناس برنامه و بودجه
۱۳۲امور اداریمبانی مدیریت، تئوری های مدیریت و تجریه و تحلیل سیستم، حقوق اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری ، تئوری های مدیریت دولتیکارشناس امور اداری، کارشناس امور اداری/۱ کارشناس امور اداری/۲، کارشناس امور اداری ۱۱، کارگزین،
۱۳۹کارشناس حقوقیآیین دادرسی (مدنی و کیفری)، حقوق (مدنی، تجارت و اداری)، حقوق جزا (عمومی و اختصاصی)کارشناس حقوقی، کارشناس حقوقی/۱۱،
۱۴۱روابط عمومیاصول روابط عمومی، آیین نگارش در روزنامه نگاری و روابط عمومی، مبانی ارتباطات اجتماعی، مبانی سازمان و مدیریتکارشناس امور خبری، کارشناس روابط عمومی، کارشناس روابط عمومی ۱۱،
۱۴۵کارشناس شبکه و سخت افزارشبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه، مدارهای منطقی و الکترونیکی، معماری کامپیوترکارشناس امور سخت افزار رایانه، کارشناس شبکه، کارشناس شبکه/۱ ، کارشناس شبکه/۲ ، کارشناس شبکه۱۱
۱۵۱پزشکپاتولوژی، ترمینولوژی، داروشناسی، فیزیولوژی و آناتومیپزشک، پزشک متخصص
۲۴۳۹دندانپزشکیماری های دهان،فک و صورت، جراحی دهان،فک و صورت،رادیولوژی فـک و صـورت، درمـان ریشـه، پریو، دندانپزشکی کودکاندندان پزشک
۱۵۵امور مالیاصول حسابداری، بودجه، حسابداری دولتی، حسابداری مالیبازرس، حسابدار، حسابدار ۱۱، حسابرس، مسئول خدمات مالی
۱۵۷کارشناس آزمایشگاهایمنی و کلینیکال پاتولوژی، روش های آزمایشگاهی کنترل کیفی (غذا، دارو و فراورده های بیولوژیکی)، میکروبیولوژی اختصاصی (باکتری، ویروس، انگل و قارچ شناسی)، نمونه برداری و مدیریت آزمایشگاهکارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی،
۱۶۱کارشناس برنامه ریزیاصول و مبانی برنامه ریزی و توسعه، اصول و مبانی علم اقتصاد، اصول و مبانی مدیریت و بهره وریکارشناس برنامه ریزی۱، کارشناس برنامه ریزی۲، کارشناس برنامه ریزی ۱۱ کارشناس برنامه ریزی
۱۷۸کارشناس تحلیل گر و برنامه نویس سیستمپایگاه داده ها، تحلیل و طراحی سیستم، زبان های برنامه نویسیبرنامه نویس سیستم، کارشناس تحلیل گر سیستم، کارشناس تحلیلگر سیستم۱، کارشناس تحلیلگرسیستم۲
۱۷۹روابط بین المللاصول روابط بین الملل، حقوق بین الملل عمومی، سازمان های بین المللی، مطالعات منطقه ای و مسایل سیاسی و اقتصادی جهان سومکارشناس روابط بین الملل
۱۸۱کارشناس امور فرهنکیبرنامه ریزی امور فرهنگی، روش تحقیق، مبانی و نظریه های فرهنگی، مدیریت سازمان های فرهنگیکارشناس امور فرهنگی
۱۸۴کارشناس اطلاعات و جهانگردیجاذبه های ایران، شناخت و روحیات ملل، مبانی ارتباطات و روابط عمومی، مدیریت و تشریفات هتلکارشناس اطلاعات و جهانگردی
۲۴۲کارشناس معماریبیان معماری و معماری منظر، تحلیل و طراحی فضاهای معماری و شهری، مبانی نظری معماری، قوانین شهر سازی و معماری و شورای عالی شهرسازی و معماریکارشناس معماری
۲۴۳امور عمرانیتکنولوژی و مقاومت مصالح، جزئیات ساختمان و خاک و پی، طراحی و نظارت سازه های فلزی و بتنی، نقشه برداری و طرح هندسی راهمهندسی راه و ساختمان، مهندسی راه و ساختمان ۱، مهندسی راه و ساختمان۲، مهندسی راه و ساختمان ۳
۱۲۴۳بررسی اسناد و مدارکروش تحقیق، شناسایی و مطالعه اسناد و کتیبه ها،
مدیریت اسناد و گزارش نویسـی، فهرسـت نویسـی
نسخه های خطی و اسناد تـاریخی، کلیـات مبـانی
علم تاریخ
کارشناس بررسی اسناد و مدارک
۱۲۴۸کارشناس مطالعات اقتصادیاقتصاد خرد و کلان، آمار و اقتصاد سنجی، زبان تخصصی، مسائل اقتصاد ایرانکارشناس مطالعات اقتصادی
۱۲۷۶کارشناس آمار موضوعیمفاهیم و روش های امـاری، احتمـال و کـاربرد ان، رگرسیون، روش های نمونه گیریکارشناس امار کشـوری، کارشـناس امـار موضـوعی، کارشـناس امار۱۱
۱۲۷۷کارشناس امور پژوهشیروش تحقیق، سنجش و ارزشیابی آموزشی، آمار وکـاربردآن درعلــومانســانی، نظریــه هــای جامعــه شناســی و
جامعه شناسی سازمانه
کارشناس امور پژوهشی
۱۲۶۴برقالکترونیک، بررسی سیستم های قدرت، ماشین های الکتریکی، مدار الکتریکیمهندس ارتباط ومخابرات۱۱، مهندس بـرق، مهنـدس بـرق۱۱،مهندس برق۱۲، مهندس برق۱۳، مهندس برق۱۸
۱۲۷۴کارشناس امور آموزشمدیریت و برنامه ریزی اموزشی، روش تحقیق و امار،
تئوری های مدیریت (رفتار سازمانی ، منابع انسانی،
اصول مدیریت )، سنجش و اندازه گیری
کارشناس امور آموزش، کارشناس امور آموزشی ۱۱
۱۲۷۸مأمور حراستاخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی، حقوق اساسی و اداری، مبانی حفاظت، مبانی سازمان و مدیریتمأمور حراست ، مامور حراست ۱۱
۱۲۹۲نقشه برداریاصول مبانی سنجش از دور، اصول و مبانی سیستم های اطلاعات مکانی، نقشه برداری عمومی ،ژئودزیمهندس نقشه برداری ۱۱ ، نقشه بردار
۱۲۹۳شهرسازیتاریخ شهرسازی، مباحث عمومی و شهرسازی در ایران، مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهریکارشناس راه، ساختمان و شهرسازی ۲، کارشناس شهرسازی
۱۲۹۴نقشه برداری و کارتوگرافGIS، فتوگرامتری و ژئودزی، نقشه برداریکارتوگراف و نقشه بردار
۱۲۹۵حمل و نقل ۱تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته، ترافیک پیشرفته، ریاضیات عالی مهندسی، طرح هندسی راه پیشرفتهکارشناس امور حمل و نقل
۱۲۹۶صنایعکارشناس راه، ساختمان و شهرسازی ۲، کارشناس شهرسازیبرنامه ریزی و کنترل پروژه، اصول مدیریت و تئ وری
سازمان، اقتصاد مهندسی، تئوری احتمال و امار مهندسی
کارشناس امور فنی صنایع
۱۲۹۷املاک و حقوقیآیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق مدنیکارشناس ثبت اسناد و املاک
۱۲۹۸طراحی و برنامه ریزی شهریجغرافیای شهری پیشرفته، روشها و شیوه های مبانی نظری برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای، مبانی نظری یرنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ایکارشناس برنامه ریزی شهری، کارشناس طراحی شهری
۱۲۹۹مطالعات اقتصادی و اجتماعیاقتصاد خرد و کلان، آمار و روش تحقیق، مبانی جامعه شناسیکارشناس امور اقتصادی، کارشناس علوم اجتماعی
۱۳۰۰مرمت و معماریمبانی نظری حفاظت و مرمت ابنیه و بافت های واجد شرایط، مبانی نظری معماریکارشناس مرمت، کارشناس معماری
۱۳۰۲پردازش داده هواشناسیآمار و ریاضی، پایگاه داده و برنامه نویسی، فیزیک عمومی، هواشناسی عمومیکارشناس پردازش داده های هواشناسی
۱۳۰۴تجهیزات و ارتباطات هواشناسیریاضی مهندسی، فیزیک عمومی، مدار و الکترنیک، هواشناسی عمومیکارشناس تجهیزات هواشناسی، کارشناس زیر ساخت ارتباطات هواشناسی
۱۳۰۶برنامه ریزی بیمه سلامتگزارش سازمان جهانی سلامت تامین منابع در
نظام سلامت به سوی پوشش همگانی، اقتصاد
بهداشت برای کشورهای در حال توسعه (راهنمای
عملی)، نظام های بیمه سلامت
پرستار، پژوهشگر سلامت، کارازمای مدیریت سلامت ( ۳
، کارازمای مدیریت سلامت ۱، کارازمای مدیریت سلامت ۲
۱۳۰۷کارشناس راه، ساختمان و شهرسازیایستایی و مقاومت مصالح، مقررات ملی ساختمان (مباحث ۲-۳-۴-۶-۸-۹-۱۹ و ۲۱)، روسازی راه،آیین نامه ۲۸۰۰کارشناس راه، ساختمان و شهرسازی ۱
۱۳۰۹هواشناسی همدیدیآمار و ریاضی، فیزیک عمومی، هواشناسی عمومیکارشناس هواشناس همدیدی ۱
۱۳۱۰کارشناس ورزشاناتومی، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، فیزیولوژی ورزش، مدیریت برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشیکارشناس حرفه ای ورزش، کارشناس ورزش و جوانان
۱۳۱۲کارشناس اقتصادیاقتصاد خرد و کلان، ریاضیات و آمار، زبان تخصصی مالی و اقتصاد، مدیریت مالی، سرمایه گذاری و بازریابیکارشناس توسعه اقتصادی و منابع مالی خارجی، کارشناس مطالعات اقتصادی
۱۳۱۴حمل و نقل ۲برنامه ریزی حمل و نقل، تحقیق در عملیات، طرح هندسی پیشرفته، مکانیک خاک و پی سازیکارشناس امور برنامه ریزی حمل و نقل
۲۳۲۴کارشناس استانداردآشنایی با تدوین استانداردهای ملی، آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران، آشنایی با قوانین و مقررات استانداردکارشناس امور استاندارد
۲۳۲۵بازرگانی خارجیاقتصاد بین الملل، بازرگانی بین المللی، رفتار سازمانی بین المللی، سازمان های پولی و مالی بین المللیکارشناس بازرگانی خارجی
۲۳۲۶مطالعات اقتصادیاصول حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، اصول و شیوه های نقل و انتقالات پولی و اعتباری بین المللی، پیمان ها و سازمان های اقتصادی بین المللی، شیوه ها و سازو کارهای تجارت بین المللیکارشناس مطالعات اقتصادی
۲۳۲۹حقوق مالکیت فکریحقوق بین الملل عمومی، حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبت، حقوق مالکیت صنعتیکارشناس حقوقی/ مالکیت فکری
۲۳۳۰حقوق بشرحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق همبستگیکارشناس حقوقی/ حقوق بشر
۲۳۳۹ارتباط و مخابراتآنتن، ماکرویو، مدارهای مخابراتی، میدان ها و اواجکارشناس ارتباط و مخابرات
۲۳۴۱مهندسی تأسیساتتاسیسات بهداشت ساختمان، تاسیسات حرارتی مرکزی، تعمیر و نگهداری و تاسیسات الکتریکی ساختمان، تهویه متبوع تابستانیمهندس تاسیسات
۲۳۵۱امور سیاسی / جغرافیای
سیاسی
مفاهیم ونظریه های جغرافیایی سیاسی، جغرافیای
محض با تاکید بر مرزهای ایران، جغرافیا و راهبرد
ملی، نظام های ژئوپلتیک (منطقه ای وجهانی)
کارشناس امور سیاسی / جغرافیای سیاسی
۲۳۵۳امور سیاسی روابط بین المللتاریخ روابط بین الملل، سازمانهای بین المللی، سیاست بین الملل، نظریه های روابط بین المللکارشناس امور سیاسی/ روابط بین الملل
۲۳۹۵ساختماناستاتیک و مقاومت مصالح، مکانیک خاک، متره و
براورد پروژه، طراحی و اجرای سازه های فولادی و
بتنی
مهندس ساختمان ۱
۲۳۹۶خدمات مشترکینمبانی سازمان و مدیریت، امار و روش تحقیق،
روانشناسی عمومی، اصول حسابداری
کارشناس خدمات مشترکین ۱۱
۲۳۹۷ازمایشگاه فیزیک و
شیمی
شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، خوردگی و رسوب گذاری، مکانیک سیالاتکارشناس ازمایشگاه فیزیک و شیمی ۱۱
۲۳۹۸ایمنی و حفاظت کاراصول ایمنی، بهداشت محیط کار، عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار، مدیریت ایمنی و ریسکارشناس ایمنی و حفاظت کار ۱۱
۲۳۹۹منابع آبهیدرولیک و سیالات، هیدروژئولوژی، هیدرولوژی،
زمین شناسی
کارشناس ازمایشگاه آب ۱۱ ، مهندس منابع آب ۱۱ ، مهندس
، منابع آب ۱۲ ، مهندس منابع آب ۱۳ ، مهندس منابع آب ۱۴
مهندس منابع اب ۱۷ ، مهندسی منابع آب ۱۵ ، مهندسی منابع
آب ۱۶
۲۴۰۰کشاورزیهیدرولیک و هیدرولوژی، سیستم های ابیاری،
رابطه آب و خاک و گیاه، ساختمان های انتقال و
توزیع
کارشناس ابیاری و کشاورزی ۱۱ ، کارشناس ابیاری و کشاورزی
۱۳ ، کارشناس ابیاری و کشاورزی ۱۶
۲۴۰۳اقتصاداصول تنظیم بودجه، اصول حسابداری، توسعه
اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد خرد و کلان
کارشناس بررسی های اقتصادی ۱۱ ، کارشناس برنامه و
بودجه ۱
۲۴۰۴مکانیکمقاومت مصالح و طراحی اجزای ،
مکانیکی،ترمودینامیک،مکانیک سیالات و انتقال
حرارت،دینامیک و ارتعاشات
مهندس مکانیک، مهندس مکانیک ۱۱ ، مهندس مکانیک ۱
۲۴۳۴مطالعات اجتماعینظریه های جامعه شناسی، روش تحقیق وامار، اصول
ومبانی مدیریت، بررسی مسایل اجتماعی ایران
کارشناس مطالعات اجتماعی
۲۴۳۵اموزش عالیمدیریت وبرنامه ریزی اموزشی، روش تحقیق وامار،تئوری های مدیریت (رفتار سازمانی ،منابع انسانی،اصول مدیریت)، سنجش وارزشیابی اموزشیکارشناس امور اموزش عالی
۲۴۳۷امار موضوعی گروه عمرانریاضی ۱ و ۲ ، مفاهیم و روش های اماری، احتمال ۱ و کاربرد ان، ، روش های نمونه گیری، رگرسیونکارشناس امار موضوعی ۱
۲۴۴۰مترجم زبان فرانسهدستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان فرانسه
۲۴۴۱مترجم زبان انگلیسیدستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان انگلیسی
۲۴۴۲مترجمی زبان عربیدستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان عربی
۲۴۴۳مترجمی زبان المانیدستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان المانی
۲۴۴۴مترجم زبان روسیدستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان روسی
۲۴۴۵مترجم زبان اسپانیایدستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان اسپانیای
۲۴۴۶مترجم زبان ایتالیاییدستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان ایتالیایی
۲۴۴۷مترجم زبان اذریدستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان اذری
۲۴۴۸مترجم زبان چینیدستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان چینی
۲۴۴۹مترجم زبان ترکی استانبولیدستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان ترکی استانبولی
۲۴۵۰مترجم زبان اردودستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان اردو
۲۴۵۱مترجم زبان کره ایدستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان کره ای
۲۴۵۲مترجم زبان ارمنیدستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان ارمنی
۲۴۵۳مترجم زبان صربیدستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان صربی
۲۴۵۴مترجم زبان ژاپنیدستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان ژاپنی

*- در صورتی که تعداد متقاضیان عنوان شغلی مترجمی به حد معینی (تعداد ۲۰ نفر) نرسد، جذب افراد از طریق آزمون عمومی
و مصاحبه صورت خواهد گرفت.

دیدگاه ها (۳۲)

 1. ali می‌گه:

  اینچه مسخره بازیه ک
  کدهایی ک خودشون اعلام میکنن سازگاری نداره با شرایط ثبت نام

 2. فاطمه می‌گه:

  من شماره سریال گرفتم .به رشتم نمیخوره هرکی ک
  میخادمیفروشم.هرکی میخاد میفرستم

 3. سعید می‌گه:

  سلام من لیسانس مکانیک گرایش طراحی جامداتم
  رشته ی منم میخان ؟

 4. اکبر می‌گه:

  ثبت نام نمیکنه سرکاریه

 5. بهنام کاشانی منش می‌گه:

  سلام.دیپلم گرافیک کامپیوتری هستم.ایا بااین مدرک میتوانم دراین ازمون شرکت کنم؟باتشکر

 6. امید می‌گه:

  سلام من کارشناسی کامپیوتر نرم افزار دارم رشته من میخوان؟لطفا جواب بدین ممنونم

 7. مهدیه ریحانی نیا می‌گه:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  میخواستم بپرسم رشته من کشاورزی- باغبانی است میتونم در این امتحان شرکت کنم؟ با تشکر

 8. مریم می‌گه:

  سلام ازکجابدونیم شهرموردنظر رشته مارومیخوادیانه؟ لطفاجواب بدین

 9. مرتضی می‌گه:

  اره همش دنبال پول گرفتن هستن چراجوا ب بچه ها رو نمیدید

 10. مرتضی می‌گه:

  سلام مدرک من مهندسی ساخت تولید زیرگروه رشته مکانیک میخوان
  لطفا جواب بدید

 11. حامي می‌گه:

  کسی نیس جواب بده؟

 12. حامي می‌گه:

  مدیریت صنعتی استان گلستان میخواد؟

 13. حامي می‌گه:

  چرا شهرهای مورد نظر و رشته های مربوط را نذاشتن این چجور اطلاع رسانیه؟

 14. حامد می‌گه:

  سلام از کجا بدونیم چه مقطعی میخواد مثلا فوق دی÷لم میخواد که ثبت نام کنیم؟؟؟؟ ممنون

 15. رحیم می‌گه:

  سلام منظور از مهندس راه ساختمان۱و۲و۳چیه؟با عمران چه فرقی داره؟

 16. میثم می‌گه:

  سلام
  اینا که فقط مواد آزمون و شغل رو زدند.از کجا متوجه بشیم چه رشته ای میخوان؟
  لطفا جواب بدید

 17. ایناز می‌گه:

  سلام.
  ببخشید در صفحه ۸۷ دفترچه، نوشته بخش دوم مختص ازادگان.
  خب این بخش تا کجا ادامه داره؟
  دوم اینکه من هم اداره اب هم برق میتونم شرکت کنم تو ثبت نام هرچندتا اداره با هر چقدر از مشاغلشو که به رشتم میخوره میتونم همشو بنویسم؟

 18. شاهین می‌گه:

  اقا این چرا اینجوریه؟ اصلا مشخص نکردن چه رشته هایی برمیدارن. ملت از کجا بدونن باید کارت بگیرن (با توجه به رشتشون) و اگه کارت گرفتن برا چه عنوان شغلی ثبت نام کنن. اخرشم همه کارت میگیرن و میرن میبینن رشتشونو برنمیدارن. اصن یه وضی …

  ادمین شما در جریان نیستی این چرا این شکلیه؟

 19. مری می‌گه:

  از کجا بفهمیم چه رشته هایی میخواد هیچی که مشخص نیست

 20. فاطمه می‌گه:

  سلام
  من کارت اعتباری و خریدم اما رشته من و نمی خواد
  هرکی می خواد ثبت نام کنه اطلاع بده که شماره سریال و بدم بهش

 21. فاطمه می‌گه:

  سلام من کارشناسی ناپیوسته حسابداری ام من هم میتونم تو این ازمون شرکت کنم یا نه؟ازمون اول سال که نمی تونستم شرکت کنم چون عنوان رشته ی من علمی کاربردی حسابداری بود و تمامی اون دستگاهها رشته حسابداری میخواستن نه علمی کاربردی.لطفا راهنمایی ام کنید.

 22. مسعود می‌گه:

  باسلام.من کارشناس تربیت بدنی هستم از استان همدان شهراسدآباد.آیا میتوانم ثبت نام کنم؟
  آیا شرایط بومی بودن برای من وجود دارد؟

 23. انيس می‌گه:

  سلام
  من ارشد تربیت بدنی ام و واقعا دارم دنبال کار میکردم از استخدام فراگیر منظورتون چیه؟؟؟
  مال چه ارگانیه
  شرایطش چیه
  بدون هیچ اطلاعاتی این آگهی اومده رو ایمیلم

 24. s می‌گه:

  چرا اصلا ننوشته دقیقا چه رشته هایی برای شغل مورد نظر میخواد؟؟!!!!!
  فقط مفاد آزمون نوشته

 25. فریبا می‌گه:

  سلام ازکجابدونیم شهرموردنظر رشته مارومیخوادیانه؟ لطفاجواب بدینف

 26. فریبا می‌گه:

  سلام ازکجابدونیم شهرموردنظر رشته مارومیخوادیانه؟ لطفاجواب بدین

 27. مریم می‌گه:

  ایناهمش فرمالیتس فقط میخوان پول بگیرن تو این بی پولی !

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها