crm didar

اعلام نتایج اولیه آزمون میراث فرهنگی استان اصفهان

ردیف نام خانوادگی نام تاریخ تولد
۱ ابراری محمدمهدی ۱۳۶۵ / ۶
۲ ابراری هادی ۱۳۶۳ / ۶
۳ ابراهیمی عاطفه ۱۳۶۴ / ۹
۴ ابراهیمی مندرجانی حسن ۱۳۵۹ / ۱
۵ ابراهیمیان جمیله ۱۳۵۹ / ۸
۶ ابیض محمد ۱۳۶۷ / ۶
۷ احمدزاده سمیه ۱۳۶۲ / ۶
۸ احمدی دارانی فاطمه ۱۳۶۷ / ۶
۹ احمدی کفرودی زینب ۱۳۶۳ / ۶
۱۰ ادیبی سده زهرا ۱۳۶۸ / ۵
۱۱ اسکندری دورباطی معصومه ۱۳۶۵ / ۱۰
۱۲ اسماعیلپور علیرضا ۱۳۵۲ / ۵
۱۳ اسیابان طوقچی نسرین ۱۳۶۸ / ۱
۱۴ افتخاری قینانی نگین ۱۳۶۰ / ۱۰
۱۵ افشاری زهرا ۱۳۶۵ / ۶
۱۶ افشاری اسماعیل ۱۳۶۱ / ۵
۱۷ الیکی جزی محسن ۱۳۶۱ / ۶
۱۸ امیری خاطره ۱۳۶۶ / ۶
۱۹ اناری انارکی محبوبه ۱۳۶۵ / ۱
۲۰ انصاری کیچی نرگس ۱۳۵۷ / ۳
۲۱ انصاری منوچهر آبادی عاطفه ۱۳۶۵ / ۱۲
۲۲ آبادیان الهام ۱۳۶۸ / ۵
۲۳ آقایی جشوقانی سعید ۱۳۵۳ / ۶
۲۴ بابایی دباغ رضا ۱۳۶۰ / ۱۰
۲۵ باقری دولت ابادی اصغر ۱۳۵۸ / ۱
۲۶ بالائی مجید ۱۳۶۵ / ۱
۲۷ بختیاری نرجس ۱۳۶۷ / ۱
۲۸ بدیعی جواد ۱۳۶۵ / ۶
۲۹ براتی مریم ۱۳۶۳ / ۶
۳۰ برادران محمد ۱۳۶۳ / ۶
۳۱ برهانی مایده ۱۳۶۲ / ۶
۳۲ برهود ماهر ۱۳۵۵ / ۵
۳۳ بهرامیان افسانه ۱۳۶۲ / ۴
۳۴ بهمن یار مزگان ۱۳۶۶ / ۹
۳۵ بهی سیدمهدی ۱۳۶۳ / ۱
۳۶ بیات lمهرنوش ۱۳۶۰ / ۴
۳۷ بیات چادگانی مهدی ۱۳۶۳ / ۱
۳۸ بیگی عادل ۱۳۶۴ / ۶
۳۹ پارسائی مدینه ۱۳۶۶ / ۶
۴۰ پاکنژاد سید محمد ۱۳۶۰ / ۱
۴۱ پرهیزگار فاطمه ۱۳۶۶ / ۶
۴۲ پوراسمعیلی نجف آبادی ندا ۱۳۶۰ / ۶
۴۳ پورباقر مهابادی حمید رضا ۱۳۶۶ / ۱۲
۴۴ پیرمرادیان سارا ۱۳۶۶ / ۳
۴۵ تابش شیرین السادات ۱۳۶۷ / ۶
۴۶ ترابی باغکمه مریم ۱۳۶۳ / ۶
۴۷ توازهی مینا ۱۳۶۵ / ۴
۴۸ توکلی نجف آبادی محبوبه ۱۳۶۱ / ۱
۴۹ ثابتی صفیه ۱۳۶۹ / ۵
۵۰ جانقربان الهام ۱۳۶۷ / ۱۱
۵۱ جدیدی میاندشتی محمد رضا ۱۳۶۳ / ۶
۵۲ جلالپور حمیدرضا ۱۳۵۹ / ۱
۵۳ جمشیدیان قلعه سفیدی مرتضی ۱۳۶۵ / ۳
۵۴ جوادی سبدانی زهره ۱۳۶۲ / ۱
۵۵ جوزی خمسلویی علی ۱۳۶۴ / ۱۲
۵۶ حبیبی خوزانی زهرا ۱۳۶۵ / ۱۲
۵۷ حسن پور زهره ۱۳۵۹ / ۶
۵۸ حسنی بافرانی نسیم ۱۳۶۴ / ۱
۵۹ حسین زاده مزرعه شاهی الهه ۱۳۶۴ / ۵
۶۰ حسینی بهشاد ۱۳۶۲ / ۶
۶۱ حق شناس ادرمنابادی محمد رضا ۱۳۶۵ / ۷
۶۲ خادمی مژگان ۱۳۶۰ / ۶
۶۳ خان احمد فرزانه ۱۳۶۷ / ۳
۶۴ خانابادی قهی مهری ۱۳۶۶ / ۶
۶۵ خداداد نوش ابادی مرضیه ۱۳۶۸ / ۱۰
۶۶ خدارحمی قهنویه بنت الهدی ۱۳۶۶ / ۱
۶۷ خسروی نرجس ۱۳۶۶ / ۱۱
۶۸ دولتمند سارا ۱۳۶۵ / ۶
۶۹ ذاکریان وحید ۱۳۶۴ / ۶
۷۰ رجا مولود ۱۳۶۶ / ۵
۷۱ رحمانی قورتانی محمود ۱۳۶۳ / ۱
۷۲ رحیمی رضا ۱۳۶۸ / ۱
۷۳ رحیمی شیوا ۱۳۵۹ / ۴
۷۴ رحیمی بلان معصومه ۱۳۶۱ / ۶
۷۵ رحیمی حاجی آبادی الهه ۱۳۶۶ / ۲
۷۶ رضائی موسی آبادی عصمت ۱۳۶۳ / ۹
۷۷ رمضانی مرتضی ۱۳۶۱ / ۵
۷۸ رمضانی فاطمه ۱۳۶۳ / ۱
۷۹ رهبری ولی اله ۱۳۵۸ / ۶
۸۰ رهروی پوده ساناز ۱۳۶۴ / ۶
۸۱ رهنما فلاورجانی علی ۱۳۶۳ / ۹
۸۲ روستا مژگان ۱۳۶۴ / ۱۱
۸۳ رییسی گهرویی فاطمه ۱۳۶۲ / ۲
۸۴ زمانی ریحانه ۱۳۶۷ / ۷
۸۵ زمانی علی آبادی زهره ۱۳۶۲ / ۱۲
۸۶ زمانی قراقوشی شیوا ۱۳۶۶ / ۶
۸۷ زندوانی مسعود ۱۳۶۵ / ۵
۸۸ زندی آتشبار امیر حسین ۱۳۶۶ / ۶
۸۹ زیلاب پور بابک ۱۳۶۰ / ۴
۹۰ سجادیه سید عبدالمجید ۱۳۵۸ / ۲
۹۱ سعیدی سمیه ۱۳۶۳ / ۳
۹۲ سعیدی مسینه شیرین ۱۳۶۴ / ۴
۹۳ سعیدیان زهرا ۱۳۶۷ / ۱۲
۹۴ سلطانی راحله ۱۳۶۶ / ۲
۹۵ سلطانی اشیانی زهرا ۱۳۶۲ / ۳
۹۶ سلطانی محمدی مهدی ۱۳۶۲ / ۳
۹۷ سلطانی محمدی رسول ۱۳۵۹ / ۱۱
۹۸ سلمان عطیه ۱۳۶۷ / ۵
۹۹ سلیمیان ریزی رضا ۱۳۶۳ / ۵
۱۰۰ سیاوش دستجردی مینا ۱۳۶۵ / ۴
۱۰۱ سیفی الهام ۱۳۶۹ / ۳
۱۰۲ شانظری سعید ۱۳۶۲ / ۱
۱۰۳ شاهی مژگان ۱۳۶۶ / ۲
۱۰۴ شبانی نایینی الهه ۱۳۶۲ / ۱۰
۱۰۵ شریفیان حامد ۱۳۶۰ / ۶
۱۰۶ شریفیان زهرا ۱۳۶۶ / ۶
۱۰۷ شفاعت سمیه ۱۳۶۸ / ۱
۱۰۸ شفاعت سمیه ۱۳۶۸ / ۱
۱۰۹ شفاعت سمیه ۱۳۶۸ / ۱
۱۱۰ شفیعی محبوبه ۱۳۶۸ / ۱
۱۱۱ شفیعی مرضیه ۱۳۶۱ / ۱۰
۱۱۲ شفیعی فر شادی ۱۳۶۶ / ۶
۱۱۳ شهسواری فرشته ۱۳۶۵ / ۱۰
۱۱۴ صابری مهسا ۱۳۶۳ / ۴
۱۱۵ صادقی امیر ۱۳۶۵ / ۳
۱۱۶ صادقی ده چشمه نفیسه ۱۳۶۲ / ۹
۱۱۷ صادقیان سعیده ۱۳۶۷ / ۹
۱۱۸ صادقیان سعیده ۱۳۶۷ / ۹
۱۱۹ صادقیان سعیده ۱۳۶۷ / ۹
۱۲۰ صالح پور صالحه ۱۳۶۴ / ۱۰
۱۲۱ صالحی نجف ابادی مولود ۱۳۶۸ / ۶
۱۲۲ صالحی مولود ۱۳۶۴ / ۶
۱۲۳ صالحی ملیحه ۱۳۵۶ / ۶
۱۲۴ صدوقی محمد رضا ۱۳۵۳ / ۶
۱۲۵ صدیقی غلامحسین ۱۳۵۱ / ۳
۱۲۶ صفایی محمدابادی زهره ۱۳۶۳ / ۵
۱۲۷ صفرپور حسین ۱۳۵۷ / ۴
۱۲۸ صفرپور محمد جواد ۱۳۶۳ / ۲
۱۲۹ صفری فاطمه ۱۳۶۱ / ۹
۱۳۰ صفری مرضیه ۱۳۶۹ / ۱
۱۳۱ صنایعی ثریا ۱۳۶۴ / ۳
۱۳۲ صیامی جهرمی ملیحه ۱۳۶۳ / ۶
۱۳۳ طائف نیا مریم ۱۳۶۳ / ۶
۱۳۴ طائی اعظم ۱۳۶۷ / ۵
۱۳۵ طاهر حکیمه ۱۳۶۷ / ۱
۱۳۶ طغرایی کیوان ۱۳۶۳ / ۵
۱۳۷ طیاری دهاقانی جلال الدین ۱۳۶۰ / ۱۰
۱۳۸ عادل احسان ۱۳۶۰ / ۴
۱۳۹ عامری محمد حسین ۱۳۶۶ / ۱
۱۴۰ عباداللهی نطنزی علیرضا ۱۳۵۹ / ۷
۱۴۱ عباسی حسن آبادی سمیراء ۱۳۶۴ / ۱
۱۴۲ عباسی دره بیدی فاطمه ۱۳۶۵ / ۸
۱۴۳ عباسی مزرعه شاهی الهه ۱۳۶۴ / ۶
۱۴۴ عبداللهی نوراله ۱۳۵۹ / ۷
۱۴۵ عبداللهی مولود ۱۳۶۷ / ۴
۱۴۶ عبداله زاده سمیه ۱۳۶۱ / ۵
۱۴۷ عرب ملیحه ۱۳۶۵ / ۶
۱۴۸ عسگری خوراسگانی منصور ۱۳۶۴ / ۱۱
۱۴۹ عطائی نجف آبادی حمید رضا ۱۳۶۴ / ۶
۱۵۰ علوی زهراالسادات ۱۳۶۴ / ۱
۱۵۱ علی عسگری محمدیه رقیه ۱۳۶۷ / ۱
۱۵۲ علی بیگی بنی مهتاب ۱۳۶۴ / ۶
۱۵۳ علی زاده دیزیچه محمد ۱۳۵۵ / ۶
۱۵۴ علی عسگریان مریم ۱۳۶۵ / ۱
۱۵۵ علیان علمدار ۱۳۶۰ / ۳
۱۵۶ عمادی محمد امین ۱۳۶۲ / ۶
۱۵۷ فتحی بروجنی شهلا ۱۳۶۰ / ۳
۱۵۸ فتحی نجف آبادی احمد ۱۳۶۳ / ۲
۱۵۹ فتحی هفشجانی علیرضا ۱۳۵۴ / ۷
۱۶۰ فرزانه آمنه ۱۳۶۴ / ۶
۱۶۱ فروتن مطهره ۱۳۶۳ / ۳
۱۶۲ فیروزی سکینه ۱۳۶۱ / ۱۰
۱۶۳ قائدان مهدی ۱۳۶۱ / ۶
۱۶۴ قربانی شرودانی مریم ۱۳۶۵ / ۱
۱۶۵ قیومی انارکی سمانه ۱۳۶۱ / ۹
۱۶۶ قیومیان محمدی فاطمه ۱۳۶۵ / ۶
۱۶۷ کاجی الهام ۱۳۶۶ / ۱۰
۱۶۸ کاردان بهروز ۱۳۵۲ / ۱
۱۶۹ کاظمی ریزی معصومه ۱۳۶۶ / ۴
۱۷۰ کاکلکی محمدرضا ۱۳۶۱ / ۵
۱۷۱ کامران سارا ۱۳۶۶ / ۶
۱۷۲ کامران سارا ۱۳۶۶ / ۶
۱۷۳ کامران سارا ۱۳۶۶ / ۶
۱۷۴ کاویان مبارکه مجید ۱۳۵۷ / ۶
۱۷۵ کتابی الناز ۱۳۶۴ / ۶
۱۷۶ کریمی احمدابادی عاطفه ۱۳۶۷ / ۲
۱۷۷ کلاگر مریم ۱۳۶۷ / ۲
۱۷۸ کلانتری دهقی اعظم ۱۳۶۵ / ۴
۱۷۹ کمالی دولت ابادی محمد رضا ۱۳۶۲ / ۳
۱۸۰ کیانی هاشم ۱۳۶۰ / ۱
۱۸۱ کیانی هرچگانی زینب ۱۳۵۹ / ۳
۱۸۲ گلچین حسین ۱۳۵۵ / ۵
۱۸۳ گوهری نفیسه ۱۳۵۵ / ۱
۱۸۴ گیتی فر مهنور ۱۳۶۹ / ۱
۱۸۵ لاچینانی نسرین ۱۳۶۵ / ۳
۱۸۶ لقمانی دستجردی سید جلال ۱۳۶۲ / ۶
۱۸۷ مؤیدنیا مائده ۱۳۶۷ / ۳
۱۸۸ متقی شیما ۱۳۶۴ / ۲
۱۸۹ محمدقاسمی فریبا ۱۳۵۴ / ۳
۱۹۰ محمدی اعظم ۱۳۶۴ / ۶
۱۹۱ مختاری بهاره ۱۳۶۵ / ۴
۱۹۲ مذهبی آرزو ۱۳۶۳ / ۹
۱۹۳ مرتضوی نصیری شکوفه سادات ۱۳۶۶ / ۴
۱۹۴ مسیبی سمانه ۱۳۶۵ / ۵
۱۹۵ مظاهری تهرانی محسن ۱۳۵۶ / ۹
۱۹۶ معصومی زهره ۱۳۶۶ / ۱
۱۹۷ مفیدی نائینی نبیه ۱۳۶۹ / ۳
۱۹۸ مفیدی نایینی علیمه ۱۳۶۵ / ۲
۱۹۹ منتظری سید شهاب الدین ۱۳۶۴ / ۶
۲۰۰ مهدی حسینعلی ۱۳۵۵ / ۳
۲۰۱ موذنی سمیه ۱۳۵۸ / ۱۲
۲۰۲ مومنی طامه هدا ۱۳۶۴ / ۶
۲۰۳ میرزاده حسینی نعیمه سادات ۱۳۶۱ / ۶
۲۰۴ نادری محمد حسین ۱۳۶۱ / ۶
۲۰۵ نادری درشوری علی ۱۳۶۱ / ۱۲
۲۰۶ نادری سمیرمی محمد حسن ۱۳۵۷ / ۵
۲۰۷ ناطقی زهرا ۱۳۶۵ / ۱۰
۲۰۸ ناظمی اشنی راضیه ۱۳۶۰ / ۶
۲۰۹ نبی محبوبه ۱۳۶۶ / ۶
۲۱۰ نجاری شوشتری مهناز ۱۳۶۸ / ۴
۲۱۱ نره ئی بابر ۱۳۵۵ / ۱۲
۲۱۲ نریمانی مجتبی ۱۳۶۳ / ۶
۲۱۳ نصری الهام ۱۳۶۲ / ۵
۲۱۴ نقاش زرگر اصفهانی فهیمه ۱۳۵۷ / ۶
۲۱۵ نورشرق دهاقانی زهرا ۱۳۶۷ / ۵
۲۱۶ نوروزی الهام ۱۳۶۵ / ۱۰
۲۱۷ نوری مجید ۱۳۵۵ / ۶
۲۱۸ هاشمی نژاد مریم سادات ۱۳۶۴ / ۵
۲۱۹ هوشیار محبوبه ۱۳۵۷ / ۱۰
۲۲۰ واعظی مهدی ۱۳۵۸ / ۶
۲۲۱ وفادار مسیح ۱۳۶۰ / ۴
۲۲۲ یاور زهرا ۱۳۶۷ / ۱۰
۲۲۳ یاوری صدیقه ۱۳۶۳ / ۴
۲۲۴ یوسفی طبائی اردستانی سید علی ۱۳۶۷ / ۴
۲۲۵ یوسفیان دارانی راحله ۱۳۶۴ / ۱

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها