اعلام فهرست نهایی قبولی داوطلبانی برخی از کدهای آزمون سراسری سال ۱۳۹۶

 

 

فهرست نهایی قبولی داوطلبانی که در زمان اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ برای آنها یکی از کدهای ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵ ،۱۷ ،۱۸ ، ۲۰، ۲۱ ، ۲۲ ،۲۳ و ۲۴ اعلام گردیده است

۱۳۹۶/۰۷/۳۰
نام خانوادگینامشماره شناسنامهکد رشته قبولیعنوان رشته
ابراهیمیاحمدرضا۱۸۷۰۵۴۴۰۳۱۱۴۶۱۱اموزش علوم اجتماعی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی بندرعباس
ابراهیمیبهادر۱۸۷۰۵۲۰۵۹۹۱۴۶۰۷اموزش علوم اجتماعی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی بندرعباس
ابراهیمیمهران۴۴۴۰۱۱۴۴۹۰۱۶۰۲۸اموزش زبان انگلیسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان
ابوفاضلیمهسا۲۱۶۵۴۸۴۰۲۱۶۰۰کارگردانی تلویزیون|دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
اتش برکمحمدصادق۲۶۲۰۴۴۹۹۸۷۱۷۲۷۷اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس امام علی /ع /رشت
اجورلوحدیثه۲۲۲۵۴۶۱۷۱۶۳۹۶اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس امیرکبیرکرج
احمدیسعید۳۰۴۰۴۹۷۹۵۲۱۷۰۱۴اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان
احمدیمحمدحسین۲۱۶۱۳۱۱۷۲۲۸۰۸فلسفه وکلام اسلامی|دانشگاه شهیدمطهری
احمدی خونسارکیعلی۱۱۰۰۴۲۴۷۰۹۱۱۰۶۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران
اخوندیمحمد۲۱۱۰۷۵۴۱۲۵۲۲۸۰۶فقه وحقوق اسلامی|دانشگاه شهیدمطهری
ادبی فیروزجائیعلی۲۰۵۰۹۳۸۳۶۵۱۰۴۲۰علوم قضایی|دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستری
اربابیاحمد۳۶۹۰۵۰۲۶۸۳۱۶۸۱۴اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدمطهری زاهدان
ارجمندمحبیمجتبی۸۵۰۱۹۳۴۴۳۲۱۶۰۰کارگردانی تلویزیون|دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
اروین زارعمهرداد۴۰۶۱۰۷۳۰۳۶۲۷۸۸۴پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران
ازمونفاطمه سادات۲۲۰۹۷۳۹۲۲۵۷۶۲علوم تربیتی|دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /
استرکیمرجان۴۲۱۰۳۴۳۹۰۰۱۶۱۱۵اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس ایت اله کمالوندخرم اباد
اسفندیارزینب۲۲۰۰۸۷۶۴۲۵۷۶۱روانشناسی|دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /
اسماعیل بیگیریحانه۲۹۸۱۰۱۴۷۹۱۱۶۹۱۹اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس حضرت معصومه /س /قم
افتخاریمرضیه۴۹۰۰۷۷۵۳۱۲۱۰۲۹۶علوم قران وحدیث|دانشگاه شاهد-تهران
افشارفاطمه۴۸۰۹۵۷۹۲۴۲۲۸۰۶فقه وحقوق اسلامی|دانشگاه شهیدمطهری
اقائیمیلاد۵۷۵۰۰۸۱۲۲۲۱۶۲۰۲اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنراصفهان
اقبالی قهیازیامیرحسین۲۲۲۶۳۶۴۰۱۰۵۷۴علوم کامپیوتر|دانشگاه شاهد-تهران
اکبرپورسکهسیده کوثر۹۲۲۶۹۲۵۰۵۲۱۶۰۰کارگردانی تلویزیون|دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
الله یاریفاطمه۲۰۷۱۰۸۷۹۱۶۴۱۷اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس زینبیه پیشوا/ورامین /
امامیفاطمه۳۸۵۰۲۵۰۵۱۲۱۶۹۵۱اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدرسنندج
امیدبره کتانلوخدایار۵۱۹۰۱۸۶۳۵۰۱۶۰۷۸اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه امینی تبریز
امیرینسترن۲۱۶۹۲۴۲۴۱۶۳۹۶اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس امیرکبیرکرج
امینیعبدالرحمان۲۸۶۰۴۹۳۳۰۱۱۶۱۳۰اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی ارومیه
انصاریمهدی۲۳۸۰۴۰۴۰۲۱۱۱۰۶۰پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران
اورعیفاطمه۲۲۰۷۸۵۰۹۱۷۳۷۵حقوق|دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /
ایتامیشهریار۲۲۱۷۰۱۱۱۱۰۸۷۶پزشکی|دانشگاه شاهد-تهران
ایزدیامیر۹۱۰۱۸۷۱۱۸۱۴۴۵۸اموزش علوم اجتماعی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنربیرجند
ایلخانیمبینا۲۲۳۹۳۰۶۴۲۵۷۶۳فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /
بازوندامیررضا۵۹۸۰۰۹۱۳۷۸۱۶۱۲۰اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد
باغبانیسجاد۳۷۲۰۸۳۱۶۳۹۱۶۹۵۲اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدمدرس سنندج
باقری اصلنسرین۳۱۲۰۰۴۹۰۷۲۷۶۲۸اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس امیرکبیرکرج
براتیمریم۲۰۴۰۵۱۳۸۱۶۴۰۰اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران
بزم اراسیدعلی۸۵۰۲۰۳۶۶۱۲۲۸۰۶فقه وحقوق اسلامی|دانشگاه شهیدمطهری
بسته قماشریحانه۹۲۴۹۹۹۷۰۵۲۵۶۵۰کارشناسی ارشدپیوسته معارف اسلامی وارشاد|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غیرانتفاعی /
بگلریحسن۶۴۰۰۰۹۵۰۴۷۱۶۱۲۲اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی ارومیه
بلوکیمینا۱۸۹۸۷۳۰۳۱۷۳۷۵حقوق|دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /
بنده خدایامچیسجاد۱۵۷۰۴۹۳۶۰۱۱۶۰۸۹اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی ارومیه
بهرامیسالم۳۴۸۰۱۷۲۸۱۴۱۵۵۵۵اموزش الهیات ومعارف اسلامی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی بندرعباس
بهره مندفاطمه۱۶۶۶۱۰۸۷۸اتاق عمل|دانشگاه شاهد-تهران
بیاتمیلاد۳۹۲۰۶۶۴۷۱۱۱۶۹۲۷اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدمقصودی همدان
بیکیحمیدرضا۳۰۸۰۲۹۵۸۴۶۱۶۵۰۴اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنربیرجند
بیگدلی دلیرفاطمه۴۰۲۰۴۱۵۲۴۲۱۶۸۹۵اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرهمدان
بیگلریفاطمه۳۲۴۱۹۲۶۱۸۴۱۰۸۷۹پرستاری|دانشگاه شاهد-تهران
پاداشمهرداد۶۰۰۰۱۱۷۵۸۲۱۱۰۶۰پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران
پرهیزکارینرگس۲۱۷۰۷۵۸۸۱۶۴۰۰اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران
پروازیانیاسمین۲۲۰۰۳۳۶۳۲۲۸۰۵روانشناسی|دانشگاه شهیدمطهری
پیرایفاطمه۲۱۸۸۶۲۸۸۱۰۸۷۸اتاق عمل|دانشگاه شاهد-تهران
تاج الدینمحمدرضا۴۹۰۰۶۹۹۰۸۱۲۲۷۵۹مدیریت صنعتی|دانشگاه شاهد-تهران
تاری کله بستیمحمدحسین۴۹۸۰۲۸۷۸۴۰۱۰۴۲۰علوم قضایی|دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستری
تجلی فرنازنین۲۴۳۳۲۴۳۷۲۲۸۰۶فقه وحقوق اسلامی|دانشگاه شهیدمطهری
تک تبارفیروزجاییعلی۲۰۵۰۹۲۰۲۵۳۲۲۸۰۸فلسفه وکلام اسلامی|دانشگاه شهیدمطهری
تنهاهدی۲۲۲۰۱۳۳۵۲۲۸۰۶فقه وحقوق اسلامی|دانشگاه شهیدمطهری
توازنی زادهمهدی۲۲۳۱۸۳۳۱۱۰۵۷۷مهندسی پزشکی|دانشگاه شاهد-تهران
تیماعرفان۳۳۰۰۲۱۵۱۶۱۱۳۰۶۹فیزیک|دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران
ثابتی میبدعلیرضا۹۲۴۵۸۷۱۷۲۲۲۸۰۸فلسفه وکلام اسلامی|دانشگاه شهیدمطهری
ثریاشیره فروشمهدیه۲۲۳۹۲۴۱۶۱۰۵۷۴علوم کامپیوتر|دانشگاه شاهد-تهران
جعفرقلی زادهمحدثه۱۷۳۰۲۴۹۷۴۴۱۶۴۰۰اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران
جعفریزهرا۲۱۵۹۴۰۲۳۲۲۸۰۵روانشناسی|دانشگاه شهیدمطهری
جعفریعلی۱۸۷۰۵۵۲۳۴۲۱۳۱۷۲مهندسی معماری|دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران
جلال وندپورحسین۴۹۰۰۷۰۹۷۲۷۱۰۲۹۳حقوق|دانشگاه شاهد-تهران
جهانبخشابوالفضل۵۱۲۰۰۶۹۸۱۹۱۲۹۹۱اموزش ریاضی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی سمنان
جهانی مقدمعلیرضا۲۱۷۵۶۶۰۰۱۰۵۷۸مهندسی عمران|دانشگاه شاهد-تهران
جوانمردامیرحسین۴۴۹۰۴۳۷۹۴۳۱۳۶۶۳اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه امینی تبریز
چراغعلی زاده روشنمحمدحسین۲۰۵۰۹۰۸۵۴۷۱۰۴۲۰علوم قضایی|دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستری
حاج علیمحدثه۳۷۱۶۷۲۸۹۹۲۵۷۶۲علوم تربیتی|دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /
حاجی زادهمحمد۲۲۱۸۵۱۲۷۱۰۲۹۵علوم سیاسی|دانشگاه شاهد-تهران
حاجی کتابی تلک ابادینبی اله۱۱۸۰۰۸۷۶۴۱۱۶۲۴۱اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنراصفهان
حاصلی کریمپرستو۳۱۱۶۷۶۳۱۶۱۴۱۶۴اموزش جغرافیا|دانشگاه فرهنگیان -پردیس امیرکبیرکرج
حسن پورنرگس۲۷۱۰۳۱۱۷۷۱۲۲۸۵۴مدیریت بیمه اکو|دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
حسین پورشهریار۹۲۵۰۱۳۲۰۱۲۱۶۰۰کارگردانی تلویزیون|دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
حسین پورعلی۱۸۷۰۴۶۹۰۸۹۱۶۷۰۰اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز
حسین نژادتهمتنیامیررضا۲۰۵۰۸۸۵۳۶۹۱۶۱۹۰اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس دکترشریعتی ساری
حسینیسیدمحمدامین۵۵۰۲۱۲۸۴۱۱۱۰۶۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران
حسینیسیدمصطفی۲۲۸۲۶۷۳۴۶۸۲۲۸۰۸فلسفه وکلام اسلامی|دانشگاه شهیدمطهری
حسینی پویانیلوفرسادات۲۲۱۰۲۵۵۸۲۲۷۵۶روانشناسی|دانشگاه شاهد-تهران
حسینی شهرسبیسیدمحمد۵۰۳۰۰۷۵۸۸۷۱۷۰۰۵اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدپاک نژادیزد
حقیقی زیدهیزهرا۳۱۱۷۲۰۵۳۶۱۳۶۵۷شیمی محض|دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران
حیدریرضا۵۸۱۰۰۷۴۶۱۸۱۶۳۱۳اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدمدرس ایلام
خاکسارکاخکیمریم۹۱۰۱۸۲۳۸۸۱۰۲۹۶علوم قران وحدیث|دانشگاه شاهد-تهران
خدادادگانمهدی۹۲۴۸۷۴۱۸۱۲۲۸۰۸فلسفه وکلام اسلامی|دانشگاه شهیدمطهری
خدادادی پریفاطمه۲۲۰۲۶۵۲۵۱۶۳۹۶اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس امیرکبیرکرج
خرسندیامید۲۲۵۲۸۶۲۸۱۰۵۷۸مهندسی عمران|دانشگاه شاهد-تهران
خسرویمسعود۴۵۴۰۱۳۰۸۸۹۱۶۲۹۶اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدمدرس ایلام
خسرویمینا۵۵۰۲۱۰۹۶۲۱۶۴۹۶اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس زینب کبری /س /اراک
خلجمحمدپارسا۳۱۲۰۱۳۰۸۶۱۱۰۶۰پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران
خلعتیفاطمه۹۲۳۷۵۴۷۷۶۱۶۵۸۱اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدهاشمی نژادمشهد
خیریفرناز۲۱۸۳۵۹۷۷۲۲۸۵۴مدیریت بیمه اکو|دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
دادافرینامیررضا۴۴۴۰۱۱۴۰۶۷۱۰۴۲۰علوم قضایی|دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستری
دارائی حمل اباداحمد۱۴۵۱۴۳۹۵۹۸۱۱۰۶۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران
دائی علیزهرا۲۱۵۲۱۹۱۳۲۲۸۰۶فقه وحقوق اسلامی|دانشگاه شهیدمطهری
درزیفاطمه۲۲۰۷۸۸۵۱۱۰۲۹۲پژوهشگری اجتماعی|دانشگاه شاهد-تهران
درفشسام۱۸۹۰۴۹۶۸۳۹۱۵۸۵۳اموزش زبان انگلیسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنراراک
درویش توانگرمهدیه۴۸۰۹۵۶۲۳۵۱۰۵۷۴علوم کامپیوتر|دانشگاه شاهد-تهران
درویش وندمحمدسعید۴۲۱۰۳۹۵۵۸۷۱۰۲۹۳حقوق|دانشگاه شاهد-تهران
درویشیسلمان۳۵۷۰۱۱۵۷۱۲۱۳۰۲۴مهندسی برق|دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران
دلایلیالناز۲۲۵۲۰۰۱۵۲۲۸۵۴مدیریت بیمه اکو|دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
دلپسندمحدثه۹۲۲۴۲۴۲۷۶۲۵۷۲۸فقه وحقوق امامی|دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی
دهقانی فیروزابادیفاطمه۴۴۸۰۱۲۲۴۰۰۱۰۲۹۳حقوق|دانشگاه شاهد-تهران
دودانگهعلیرضا۲۱۷۶۹۰۷۹۱۰۲۹۳حقوق|دانشگاه شاهد-تهران
ذوالفقاریفاطمه سادات۲۲۳۰۴۲۲۳۲۲۷۵۷علم اطلاعات ودانش شناسی|دانشگاه شاهد-تهران
رجبیطاهره۲۱۶۸۴۸۵۵۱۷۳۷۶مشاوره|دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /
رحیم زادهسجاد۱۴۹۰۵۰۵۵۷۱۱۱۰۶۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران
رحیمی دهگلانزانیار۵۵۸۰۰۹۰۷۵۷۱۶۹۴۴اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدمدرس سنندج
رسولیمهشید۲۲۳۳۴۱۶۵۲۲۸۵۴مدیریت بیمه اکو|دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
رشیدی فردریحانه سادات۲۲۳۸۴۳۴۰۲۲۸۰۶فقه وحقوق اسلامی|دانشگاه شهیدمطهری
رشیدی گلیزینب۲۱۹۲۹۹۴۷۱۰۵۷۶مهندسی برق|دانشگاه شاهد-تهران
رضائیحمیدرضا۵۵۰۲۴۰۷۵۶۱۳۵۱۹اموزش فیزیک|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنراصفهان
رضائیزینب۴۲۷۱۰۷۴۴۴۶۱۶۷۲۶اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /زنجان
رضائی یکتائیامیرحسین۲۲۳۵۵۵۰۲۱۰۶۹۸مهندسی برق|دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
رفیعیانمحسن۲۲۳۱۹۲۵۵۱۰۴۲۰علوم قضایی|دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستری
رمضانیعلی۸۵۰۱۹۲۴۶۳۲۲۸۰۶فقه وحقوق اسلامی|دانشگاه شهیدمطهری
زارع خفریمرضیه۲۳۸۰۴۱۲۰۰۶۱۶۸۵۳اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز
زارع نیستانکفاطمه۲۲۳۶۰۲۰۴۱۷۳۷۶مشاوره|دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /
زمانی علویجهمحمد۲۱۸۳۱۵۷۲۱۵۸۲۲اموزش زبان انگلیسی|دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران
زمانی فرادنبهسیامک۴۶۴۰۱۷۳۹۷۰۱۰۶۹۹کاردانی فنی برق|دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
زمانی نسبجواد۳۱۱۹۱۵۶۴۷۱۰۴۱۹کارشناسی ارشدپیوسته علوم قضایی|دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستری
زهرائیفاطمه۸۲۰۳۶۳۹۵۲۱۶۶۱۷اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس امام جعفرصادق /ع /بجنورد
سالاریمحمد۳۶۶۰۷۴۶۹۷۵۲۲۸۰۸فلسفه وکلام اسلامی|دانشگاه شهیدمطهری
سامغانیامیرحسین۱۰۵۰۷۷۶۰۶۲۱۶۵۸۸اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی مشهد
سبحانیفاطمه سادات۲۲۵۴۸۹۶۳۱۷۳۷۶مشاوره|دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /
سبزیسیامک۴۱۸۰۲۰۹۴۹۷۱۳۴۹۲مهندسی مکانیک|دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران
سجادیهعرفان۴۴۲۰۷۹۳۰۰۷۱۶۰۲۸اموزش زبان انگلیسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان
سروستانیامنه۴۸۱۰۲۸۲۱۵۵۱۴۵۷۷اموزش زبان وادبیات عربی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اهواز
سعادت سعادت ابادیمهدی۲۱۷۱۳۴۶۴۱۰۵۷۴علوم کامپیوتر|دانشگاه شاهد-تهران
سنائیمصطفی۱۱۹۰۲۵۱۹۷۳۲۲۷۵۶روانشناسی|دانشگاه شاهد-تهران
سوسونی ریکریحانه۲۶۲۰۳۵۴۷۵۷۱۵۳۹۹اموزش راهنمایی ومشاوره|دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدررشت
سیدرضائی مسجدیمیرابوالفضل۲۲۳۷۰۳۸۲۱۰۵۷۵فیزیک|دانشگاه شاهد-تهران
شاکری فرمحمد۲۱۹۹۰۳۲۸۱۰۸۷۸اتاق عمل|دانشگاه شاهد-تهران
شاهرخمحمدجواد۲۴۸۰۴۴۹۱۳۰۱۶۸۳۹اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی شیراز
شاهرخشاهیبیتا۲۲۰۱۵۹۶۵۱۶۴۰۶اموزش کودکان استثنایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران
شاهمرادیرضا۲۲۲۸۱۹۹۱۱۱۰۶۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران
شایگانمهدی۸۹۰۵۱۲۶۰۴۲۲۸۰۶فقه وحقوق اسلامی|دانشگاه شهیدمطهری
شریفی سرارودیمائده۱۲۷۲۷۹۰۹۰۸۱۰۲۹۸فلسفه وحکمت اسلامی|دانشگاه شاهد-تهران
شریفی شیرمردیمرضیه۴۶۶۰۴۴۲۱۶۰۱۶۴۵۷اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشهرکرد
شفیعیسیدمحمدنوید۵۳۹۰۰۹۸۹۸۶۱۰۴۲۰علوم قضایی|دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستری
شکریسینا۲۹۳۰۲۳۸۷۶۳۱۶۱۰۶اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی ارومیه
شهابی نژادیوکابد۳۱۲۰۱۴۸۵۳۹۲۵۷۲۶ادیان ومذاهب|دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی
شهبازینسترن۳۹۵۰۴۱۷۵۰۸۱۶۹۴۵اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرهمدان
شورابیمهدی۱۸۷۰۵۲۴۹۲۶۱۴۶۰۶اموزش زبان وادبیات فارسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی شیراز
شیبانیانلیلا۶۷۱۰۰۲۵۵۶۱۱۶۸۵۷اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز
شیرزادهفاطمه۲۱۶۸۶۵۳۱۲۲۸۰۶فقه وحقوق اسلامی|دانشگاه شهیدمطهری
شیری طرزمحامد۱۵۷۰۴۹۵۴۵۹۱۰۴۲۰علوم قضایی|دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستری
صادقیمحمد۲۱۸۶۱۹۳۵۱۰۴۲۰علوم قضایی|دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستری
صادقی درویشیعرفان۶۱۳۰۰۷۵۱۵۴۱۶۱۲۹اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد
صادقی گهرمحمدحسین۲۲۲۰۰۰۲۹۲۲۷۵۹مدیریت صنعتی|دانشگاه شاهد-تهران
صالحفاطمه۴۸۰۹۰۵۰۰۲۱۴۳۰۰اموزش الهیات ومعارف اسلامی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس زینبیه پیشوا/ورامین /
صالحی خلردیذکریا۲۰۸۰۷۴۰۲۲۹۱۶۳۸۵اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس دکترشریعتی ساری
صدیقیان کاشیفاطمه۲۲۵۰۳۱۵۳۱۷۴۵۸مهندسی کامپیوتر|دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /
صفاییانرقیه۵۳۰۰۰۴۵۲۴۱۱۰۵۷۴علوم کامپیوتر|دانشگاه شاهد-تهران
صفدریعاطفه۳۹۵۰۴۵۵۷۳۶۱۶۹۴۱اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرهمدان
صیادجوزهرا۴۵۶۰۱۹۷۶۴۴۱۶۷۴۶اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /سمنان
ضیائیسیدمحسن۴۶۶۰۴۰۲۵۶۸۱۶۴۵۶اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس بحرالعلوم شهرکرد
طهماسبی کهیانیمرتضی۴۶۶۰۴۴۴۲۰۱۱۶۴۵۶اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس بحرالعلوم شهرکرد
عابدی ابرزگهپویا۴۲۴۰۴۰۲۸۴۰۱۱۰۶۰پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران
عابدین مقانکیمحبوبه۲۱۸۷۸۰۳۱۱۶۳۹۶اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس امیرکبیرکرج
عاشرلوزینب۴۳۸۰۳۲۴۶۲۱۱۶۸۷۹اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدرقزوین
عبداللهی اوزان سفلیسروش۲۹۳۰۲۴۷۱۵۰۱۶۱۰۷اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی ارومیه
عبداله پورشیرزاد۲۹۲۰۴۰۷۷۱۶۱۰۳۸۷روزنامه نگاری|دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
عربعامریمونا۲۲۰۷۵۶۲۳۱۶۳۹۶اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس امیرکبیرکرج
عزیزیحسن۴۰۲۰۳۹۵۱۴۴۱۶۸۹۷اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدمقصودی همدان
عزیزیمحمد۶۶۶۰۲۳۰۶۲۹۱۴۱۶۹اموزش زبان وادبیات عربی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدمفتح شهرری
عزیزی دستگردیفرزانه۱۲۷۲۶۱۸۰۵۶۱۶۲۱۸اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان
عسکرپورمهدی۴۲۲۰۶۰۷۴۱۲۱۳۳۹۹اموزش ریاضی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی شیراز
عسکریزهره۱۸۷۰۵۶۰۶۸۱۱۴۶۰۳اموزش زبان وادبیات فارسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز
عطائی خواهعباس۱۷۴۲۸۲۹۸۲۱۱۰۲۹۵علوم سیاسی|دانشگاه شاهد-تهران
عظیمیمرضیه۲۲۱۲۳۷۲۵۱۶۴۰۸اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس امیرکبیرکرج
علویامیرمحمد۳۸۶۰۹۶۲۳۵۳۱۰۴۲۰علوم قضایی|دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستری
علی ابادیابوالفضل۲۲۲۰۵۸۰۲۱۰۲۹۶علوم قران وحدیث|دانشگاه شاهد-تهران
عمادی پورعلی۲۲۳۸۳۱۱۵۱۳۰۶۰ریاضیات وکاربردها|دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران
غفاریمریم۲۲۱۹۷۶۵۶۲۵۷۶۳فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /
فارسیانمریم۳۸۸۷۳۲۵۷۶۳فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /
فاضلیانفرزین۴۶۴۰۲۱۸۰۹۵۱۶۴۳۸اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس بحرالعلوم شهرکرد
فتح اله خواه رازلقیسپیده۲۲۱۷۱۱۷۷۲۲۸۰۵روانشناسی|دانشگاه شهیدمطهری
فخارنوش ابادیمهدی۶۶۴۰۰۷۷۲۰۵۱۱۰۶۰پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران
فراتیزهرا۲۲۰۱۴۷۴۸۱۰۸۷۸اتاق عمل|دانشگاه شاهد-تهران
فرهادیمحمدرضا۲۲۰۹۴۶۷۹۲۲۷۵۹مدیریت صنعتی|دانشگاه شاهد-تهران
فرهادی سرتنگیهمت۴۶۸۰۲۳۱۸۴۱۲۲۸۰۸فلسفه وکلام اسلامی|دانشگاه شهیدمطهری
فکری سوستانیجواد۲۷۱۰۲۷۵۷۳۲۲۷۸۸۳داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران
فلاح نژادزهرا۴۸۹۰۳۴۴۴۴۶۲۷۶۲۹اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس امیرکبیرکرج
فیاض کمال ابادسحر۲۱۷۰۳۶۸۱۲۲۸۰۶فقه وحقوق اسلامی|دانشگاه شهیدمطهری
قادریرضیه۲۸۹۰۲۸۶۱۲۶۱۴۰۱۱اموزش الهیات ومعارف اسلامی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس زینبیه پیشوا/ورامین /
قاراخانی ده سرخیراضیه۵۴۱۰۱۴۸۸۱۹۱۶۲۳۶اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان
قاسمزاده کوجنقیحسین۱۶۶۰۴۶۹۳۹۲۱۶۱۹۵اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی اردبیل
قاضی شموشکیعلی اکبر۲۱۱۰۷۷۸۳۵۰۱۰۴۲۰علوم قضایی|دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستری
قراویریمحمدصادق۲۱۶۸۷۵۹۵۲۲۷۵۹مدیریت صنعتی|دانشگاه شاهد-تهران
قهرمانیعرفان۲۹۳۰۲۴۵۹۸۰۱۶۱۰۷اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی ارومیه
قیصریامیرعباس۲۲۳۶۳۷۷۷۱۰۵۷۶مهندسی برق|دانشگاه شاهد-تهران
کاتبی نیاسهیلا۲۲۶۰۲۶۹۵۱۶۱۷۱۴۲اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس امام خمینی /ره /گرگان
کرمیعباس۵۴۸۰۰۹۶۰۱۱۱۶۸۳۶اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی شیراز
کرمیمحمدامین۵۹۸۰۰۹۳۹۲۳۱۶۱۲۰اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد
کریمیحمید۱۸۷۰۵۵۴۶۰۴۱۶۷۰۰اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز
کریمی احمدابادیحانیه۲۱۵۸۰۶۵۰۱۰۵۷۴علوم کامپیوتر|دانشگاه شاهد-تهران
کریمی سرابساناز۲۱۶۳۲۳۲۴۲۲۸۰۵روانشناسی|دانشگاه شهیدمطهری
کریمی کاشانیعلیرضا۴۸۰۹۳۸۴۵۸۱۰۵۷۶مهندسی برق|دانشگاه شاهد-تهران
کمالیهدا۳۴۵۰۲۳۵۴۶۱۱۵۶۰۵اموزش الهیات ومعارف اسلامی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس
کندوجیمنیره۲۶۲۰۳۷۲۹۲۵۱۷۲۷۸اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدررشت
گرگان محمدیپری ناز۲۲۳۳۸۰۲۰۱۷۳۷۶مشاوره|دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /
گرگانی فیروزجاهمرتضی۲۰۵۰۸۸۸۰۴۱۱۱۰۶۰پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران
گفتیمحمد۹۲۴۵۶۵۲۵۱۱۳۱۲۹اموزش ریاضی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس ایت اله خامنه ای گرگان
گل رنگفاطمه۲۰۵۲۵۶۲۱۱۶۴۰۷اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس امیرکبیرکرج
گلشنی صادقحمید۳۸۶۱۰۷۶۹۹۳۱۰۵۷۶مهندسی برق|دانشگاه شاهد-تهران
گوهری توریگینسرین۳۱۵۰۴۹۳۸۶۲۱۶۹۹۷اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرکرمان
لطف الهیسها۲۲۸۲۶۱۰۸۶۵۱۶۸۳۵اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز
متین راسخفاطمه زهرا۲۱۵۵۵۲۸۱۲۲۸۰۵روانشناسی|دانشگاه شهیدمطهری
مجیدیمحمدمهدی۵۵۰۲۲۷۷۳۳۱۶۵۰۸اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنراراک
محبی نیاامیرحسین۶۱۶۰۰۶۴۷۵۴۱۶۲۸۷اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدمدرس ایلام
محسنی اصفهانیفاطمه۲۱۱۰۵۱۰۳۲۵۷۶۳فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /
محمدیاحسان۵۵۸۰۱۰۴۱۷۰۱۶۹۴۴اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدمدرس سنندج
محمدیفاطمه۳۷۱۷۸۲۹۲۹۱۶۵۹۹اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرهمدان
محمدی اناییحسن۳۰۲۰۵۰۱۱۰۵۱۶۹۷۴اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان
محمدی مورستاننسترن۲۶۲۰۴۱۵۱۳۶۱۶۴۱۵اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس زینبیه پیشوا/ورامین /
محمدیانرویا۴۰۶۱۰۲۹۵۸۴۱۶۱۲۸اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس ایت اله کمالوندخرم اباد
محمودیزهرا۲۱۹۸۴۳۸۷۲۵۷۶۱روانشناسی|دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /
محمودیفاطمه۲۲۱۱۸۱۸۷۱۰۲۹۵علوم سیاسی|دانشگاه شاهد-تهران
محمودیفائزه۲۰۲۶۱۵۸۶۲۵۷۶۲علوم تربیتی|دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /
مختاریحمید۱۱۲۰۱۷۰۸۲۶۱۴۶۰۴اموزش زبان وادبیات فارسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی شیراز
مرادیمهدی۵۸۰۰۰۱۹۰۹۶۱۶۸۶۹اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی قزوین
مردانه مستعلی بیگلومحمد۲۱۸۱۸۷۵۴۱۵۸۲۲اموزش زبان انگلیسی|دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران
مردانیمهرداد۴۰۲۰۴۰۷۲۷۴۱۰۶۹۸مهندسی برق|دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
مرکبیسیده فاطمه۹۲۴۹۶۱۶۵۱۱۰۳۶۶زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه شاهد-تهران
مسجدیفائزه۴۸۰۹۵۵۹۲۱۲۵۷۶۳فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /
مسکنیریحانه۲۱۷۱۲۲۶۳۱۰۸۷۹پرستاری|دانشگاه شاهد-تهران
مشهدی زادهفاطمه۲۲۵۰۰۹۹۵۲۲۸۰۵روانشناسی|دانشگاه شهیدمطهری
مصباحصبا۲۲۳۱۵۷۲۱۱۰۵۷۳ریاضیات وکاربردها|دانشگاه شاهد-تهران
مصطفی دومیرکلائیکوثر۲۰۸۰۸۷۰۸۸۲۱۰۲۹۶علوم قران وحدیث|دانشگاه شاهد-تهران
مقیمی پشته ئیسیدعبداله۷۴۰۳۹۷۰۶۰۱۶۵۱۵اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی مشهد
ملائکهمحمدمهدی۹۲۴۷۸۳۶۹۹۲۲۸۰۶فقه وحقوق اسلامی|دانشگاه شهیدمطهری
ملکانمهدی۴۸۸۰۳۲۲۳۶۹۱۷۱۸۰اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس ایت اله خامنه ای گرگان
ملکوتی رادعلی۲۱۳۰۶۲۷۲۶۹۱۱۰۶۰پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران
منافیعلی۲۰۷۶۱۲۱۱۱۰۲۹۳حقوق|دانشگاه شاهد-تهران
منصوریانسوگند۳۲۴۲۱۱۳۲۷۶۲۱۶۰۰کارگردانی تلویزیون|دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
موسویسیدرامین۱۲۱۰۱۲۳۱۶۹۲۲۷۵۸مدیریت بازرگانی|دانشگاه شاهد-تهران
موسوی سجادسیدمصطفی۲۲۷۰۱۱۴۶۶۳۱۰۴۲۰علوم قضایی|دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستری
میرمحمدیسیدعلیرضا۳۷۱۷۷۲۱۲۵۱۰۳۸۷روزنامه نگاری|دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
ناصری رئوفزینب۲۲۳۲۹۰۷۲۱۶۳۹۶اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس امیرکبیرکرج
نجارزادهفاطمه۲۱۲۰۲۰۰۱۲۵۷۶۱روانشناسی|دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /
نجف نژادمهدی۶۶۶۰۲۴۹۹۶۶۱۴۲۹۴اموزش الهیات ومعارف اسلامی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدمفتح شهرری
نجفیسبا۴۲۷۱۲۴۳۴۵۰۱۰۲۹۷فقه وحقوق اسلامی|دانشگاه شاهد-تهران
نجفی چالاوهمسعود۴۹۴۰۱۰۹۷۹۸۱۷۰۸۰اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی کرمانشاه
نریمان پورامیررضا۱۹۹۰۸۰۰۷۶۹۱۴۶۰۶اموزش زبان وادبیات فارسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی شیراز
نصرتصبا۲۲۱۷۴۶۴۸۲۲۸۰۷فلسفه وحکمت اسلامی|دانشگاه شهیدمطهری
نصیریزهرا۲۱۳۳۸۳۷۱۲۵۷۶۳فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /
نظریبابک۳۳۱۰۱۹۵۷۸۳۱۱۰۶۰پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران
نظریمحمد۵۰۲۰۰۹۷۶۶۷۲۱۵۹۸کارگردانی تلویزیون|دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
نظریمحمدرسول۲۵۲۰۱۴۵۶۲۵۱۱۰۶۰پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران
نعمانیعطاالله۱۶۴۰۳۲۶۱۱۱۱۵۸۲۲اموزش زبان انگلیسی|دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران
نعمتیهدیه۵۵۶۰۴۴۷۳۹۰۱۶۳۹۰اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس زینبیه پیشوا/ورامین /
نقی زاده بائیحسین۲۰۵۰۹۰۱۳۲۱۱۱۰۶۰پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران
نمازیعطیه۲۱۷۳۴۸۵۲۱۶۴۰۰اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران
نوربخشفاطمه السادات۴۸۰۹۰۲۸۷۹۱۰۵۷۵فیزیک|دانشگاه شاهد-تهران
نوروزیعارفه۲۰۵۱۶۵۸۴۲۲۸۰۵روانشناسی|دانشگاه شهیدمطهری
نوروزینسترن۵۵۶۰۵۰۲۵۵۳۱۶۴۱۷اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس زینبیه پیشوا/ورامین /
هاشمیعاطفه۲۱۶۶۳۹۹۸۱۰۲۹۲پژوهشگری اجتماعی|دانشگاه شاهد-تهران
هاشمی چلچهسیدحسین۴۶۷۰۲۴۹۰۴۵۱۶۴۴۲اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس بحرالعلوم شهرکرد
هزارپیشهمهدیه۲۱۶۰۹۷۸۰۲۵۷۶۲علوم تربیتی|دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /
وکیلیالناز۴۸۰۹۵۰۲۷۱۲۱۵۹۹تلویزیون وهنرهای دیجیتالی|دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
ولی خانیزینب۴۳۰۱۳۰۶۶۱۱۶۷۶۷اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /سمنان
وهابیان طهرانیفاطمه۲۱۹۰۵۱۰۱۱۷۳۷۶مشاوره|دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /
یزدانیمبینا۲۲۴۰۵۵۷۷۱۷۴۵۸مهندسی کامپیوتر|دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران /
یعقوبیاصغر۴۰۲۰۳۸۰۵۴۶۱۶۸۹۷اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدمقصودی همدان
یوسف وندمحمدابراهیم۴۵۵۰۱۰۹۱۴۹۱۷۰۷۸اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی کرمانشاه
یوسفی صفت پیشخانیزهرا۴۸۸۰۲۸۰۸۱۱۱۰۲۹۹مددکاری اجتماعی|دانشگاه شاهد-تهران
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها