اطلاعیه دوم جذب مهماندار خانم در هواپیمایی ماهان

بدین وسیله اسامی پذیرفته شدگان مرحله نخست ، جهت آمادگی در فرایند مصاحبه به شرح زیر اعلام می گردد.

روز شنبه – سی و یکم تیرماه

نوبت صبحنوبت بعد از ظهر
نام و نام خانوادگیپدرنام و نام خانوادگیپدر
آفاق بهمنی علی جانوندعلیزهرا آقابابا اصفهانیعلیرضا
لیلا احمدی ملاحاجلوعلیآفاق انتظاریمحمدرضا
شقایق آرستنفرامرزرویا بغدادیمسعود
فرناز آقاعلیپورعبداللهرژین آخجستهحمید
روژین بریموندینوذرسارا اکبریعباس
زهرا بابالوییهاشمیاسمن بهرامی رفعتحسن
مریم احمدی بنیحسنزهرا ایمانیانیمرتضی
نگین برناثونبهمنفاطمه اکبریجواد
زهرا احمدیمحمدنسرین بیگلدیبهزاد
نسرین احمدی تقاطیحسینیلدا اطلاعتیفضل الله
فاطمه ابراهیمیمحمدمینا آدمیرزاق
پریا اللهی بلاسیحسینشکیبا ایرجیجلال

روز یکشنبه – یکم مردادماه

نوبت صبحنوبت بعد از ظهر
نام و نام خانوادگیپدرنام و نام خانوادگیپدر
مریم امینیسعیدسارا حسینیحسن
نرگس اسدیحسنپرستو خرم روزبهرام
فریما بخشیاسحقنوشین حسینناصر
حانیه مهدیزادهرمضانحمیرا تیموریهادی
مریم بیاتیعلینیلوفر بروجنیداوود
مریم بزرگوارمحمدخدیجه تقوی راداسدالله
گلنوش افراسیابیمحمدزینب چقاییمجید
سیما اصغری ملاباشیهمتآرزو حسنینجف علی
زهرا اسماعیلیرشیدمهشید ترابیعزت الله
آیدا پاکپور حاجی آقامهدیسیده عاطفه حسینیسید جعفر
زهرا حسنوند بیگلوعلیساغر سادات حسینیمسعود
مبینا جعفریحسینحدیث پورحسن فرشازدهحسین

روز دوشنبه – دوم مردادماه

نوبت صبحنوبت بعد از ظهر
نام و نام خانوادگیپدرنام و نام خانوادگیپدر
روژین صیدیجهانگیرغزاله ابوالفتح سیدیاحد
سحر حاجی عزیزیعبدالحسینفاطمه رضاییفریبرز
غزاله حیدرزادهمجیدتهمینه رضی پورمسعود
ساغر خانجانپورحسنآناهیتا رحیمیان خامهمحمد
فاطمه حسینیهرمزهیوا روحیعلیرضا
بهاره خلیلیانحمیدمهرنوش حسن پورسعید
آرزو خیرخواهعلیسیده صبا سیدالمحدثینسید محمدرضا
سولماز اصلانیعظیمهانیه دهقانینعمت الله
شیدا حسینی باغابراهیمفاطمه رجبیمحمدرضا
نیلوفر سادات خطیبسید حسینشمیمه سادات سید یثربیامیرحسین
فاطمه روستاییحسن رضاترنم داداش زادهاسدالله
مهسا رضویرمضانفرزانه خاکسارعنایت الله

روز سه شنبه – سوم مردادماه

نوبت صبحنوبت بعد از ظهر
نام و نام خانوادگیپدرنام و نام خانوادگیپدر
نفیسه زهرابیجوادمهتاب غیاثی فراهانیشاهپور
فاطمه دویستی موگوییعبدالمحمدمبینا عامریعباس
زهرا اصغریناصرنفیسه صادقیرمضان
سیده فردوس سید نعمتیانسید عیسیالهام علی مددیمحمدرضا
سمیرا زارع جبه داراصغرفاطمه فاتح ارباستانموسی
نوشین شهبازی فردمحسنرویا عزیزی گنجیعلیرحم
زهرا فیض آبادیعباسمریم شهیدیصفرعلی
یاسمن صبوحیحسینمریم علیزاده اقدمفیروز
نسیم صداقتناصرسیده آیلار موسوی لرسید جلال
نفیسه فیض آبادیتیمورفاطمه غلامیانخداداد
فائزه عزیزی کمال آباداسماعیلنگین طهمورث کرمانیمحمدعلی
پرارین شهبازی پرتورضاالمیرا شاه بوداغیانمهدی

روز چهارشنبه – چهارم مردادماه

نوبت صبحنوبت بعد از ظهر
نام و نام خانوادگیپدرنام و نام خانوادگیپدر
مهشید دریابراهیمملیکا کی نژادتورج
ساناز علیمرادیانصمدمهناز محمدیعلی محمد
مهسا ضیاییحسینمائده گنجوی نیاعلی
شکیبا عزیزیاصغرسوگل کلهرعلی اصغر
رغوان مقدماتییونسالهام قلیچیامیرحسن
دنیا کوشانفرحمیدزهرا کرمانیحسن
نسترن کرمی بهجت آبادابراهیممریم مرادمندخسرو
صفیه گرجیمحمدرضافهیمه محمودیمحمد
مهتاب محبت مقدمیامیرنگار گشتاسباسفندیار
ساناز مردانیمجیدعاطفه کریمی فردنیکراد
نازنین میرزاییعباسآیدا کیا شمشکییوسف
مهسا کریمیمحمدرضاسمانه پرویزی ینگی کندعزیزالله

روز شنبه – هفتم مردادماه

نوبت صبحنوبت بعد از ظهر
نام و نام خانوادگیپدرنام و نام خانوادگیپدر
الهام قاسمی راوندیحمیدرضافاطمه سادات نوربخشحسین
مریم ربیعی سیاوشانیمحمدرضانعمه مهدویحسین
ناهید گوهریحیدرپریسا واعظیمحمدرضا
فاطمه موسویعباسیاسمن نیکزادهامون
افاق سادات احمدیانسید مهدیفرشته هادی بنه کهلعزیزآقا
سحر کریمی عمیدآبادیعلیصونا مهرجوغلامرضا
بهشته قراییامیرفاطمه نثارابراهیم
طیبه قورچیانابوالحسنافسانه نیکفر دستکیحمید
بهار کریمیاکبرمائده نوریاسدالله
آرزو نجارمجیدفرزانه نوروزیمحمد
طاهره نیکجوعلیمحیا کمالیکمال الدین
فرشته مشکین فامجوادنگار سادات میریسیدعلی

روز یکشنبه – هشتم مردادماه

نوبت صبحنوبت بعد از ظهر
نام و نام خانوادگیپدرنام و نام خانوادگیپدر
راضیه قراگوزلوابوالفضلفاطمه دوکوارزادهعلیرضا
سپیدی قدیمیمحمدزهرا بابامرادیجعفر
مهسا قاسمیمحمدرضانیلوفر مومنیخسرو
خاطره مراقیحبیب اللهمهسا صادقیمنصور
مهسا مهرابی نیااباصلتغراله هنرمندحسین
محدثه معصومشاهیمحمدرضاسپیده زارع بهتاشپرویز
سحر نصیری پورماشااللهغزاله جمالیمجتبی
مریم یزدانیمحمد حسنشقایق خاکپورنظامعلی
صدف کشوریحمیدمحیا جهان شیرمحمدعلی
رویا ناصری اصل پودالالوطاهرپگاه تقی بیگلویوسف
معصومه یعقوبیعلیرضانعیمه چزانی شراهیفریدون
زهرا محتشمی نیامنصوراکرم سادات سید مقدمحمیدرضا

روز دو شنبه – نهم مردادماه

نوبت صبحنوبت بعد از ظهر
نام و نام خانوادگیپدرنام و نام خانوادگیپدر
شیرین توکلیعلیرضاملیکا فصاحتحیدر
شکیبا رشیدیجوادفرزانه شمسولی الله
فرزانه طالبیاحمدزهرا طالعی سینهابیل
مهشاد مبینیمرتضینازنین بتول ذبیحی کیاعلی
الهام عبداللهییداللهفائزه زلفیحسن
فاطمه سلیمیعلیرضافاطمه زهرا صدیقمهدی
مائده صفدری مولانحیدر
مهدیه شجاعی معلم کلاییشکرالله
نرگس سادات رضوی داوودیسید حسین
مائده عباسیعربعلی
غزاله شهبازیحسن
ریحانه صفاریمجتبی

  توجه بسیار مهم :

مصاحبه در نوبت صبح راس ساعت ۸ و در نوبت عصر نیز راس ساعت ۱۴ آغاز می شود.

حتماً نیم ساعت پیش از آغاز مصاحبه، در محل تعیین شده، حضور داشته باشید.

  آدرس محل مصاحبه (همان محل چک پزشکی) :

اتوبان تهران – کرج ، روبروی پارک ارم (جنب نمایشگاه هوایی) ، شرکت ماهان سفیر

همراه داشتن کارت ملی یا شناسنامه الزامی است

مدعوین حتماً با پوشش اداری مراجعه نمایند


  نکات مهم نهایی :

– لطفاً از تماس تلفنی یا مراجعه حضوری به شرکت هواپیمایی ماهان ، جداً خودداری نمایید.

– کلیه افرادی که تمایل به شرکت در دوره های بعدی استخدام مهمانداری در ماهان را دارند ، بایستی مجدداً و توسط آدرس ایمیلی جدید ، در سایت ثبت نام نموده و مراحل مربوطه را از ابتدا طی نمایند.

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها