اطلاعيه برگزاري آزمون هاي دورۀ بيستم بازارسرمايه اسفندماه 1391

اطلاعيه برگزاري آزمون هاي دورۀ بيستم بازارسرمايه اسفندماه 1391 Reviewed by MODIR on Jan 10Rating:

سازمان بورس واوراق بهاداربراي صدورگواهي نامه هاي حرفه اي دربازارسرمايه، درنظرداردآزمون هاي زيررابرگزارنمايد.

1- اصول بازارسرمايه

2- معامله گري اوراق تامين مالي

3- معامله گري بورس کالا

4- معامله گري ابزارمشتقه

5- مديريت نهادهاي بازارسرمايه

6- کارشناسي عرضه وپذيرش

7- تحليل گري بازارسرمايه

8- ارزشيابي اوراق بهادار

9- مديريت سبداوراق بهادار

1- مزاياي دريافت گواهي نامه هاي حرفه اي دربازارسرمايه

هم اکنون براي تصدي برخي ازسمت هادرکارگزاري هاي فعال دربورس اوراق بهاداروبورس کالايي وهمچنين صندوق هاي سرمايه گذاري، داشتن يکي ازگواهي نامه هاي مذکورشرط لازم محسوب مي شود. همچنين اعطاي برخي مجوزهاي فعاليت خاص به کارگزاري ها، منوط به استخدام ومعرفي تعدادمشخصي ازدارندگان گواهي نامه هاي مذکورتوسط کارگزاري متقاضي مي باشد. باتوجه به اينکه براساس قانون بازاراوراق بهادارجمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه سال 1384، کليه نهادهاي مالي اعم ازشرکت هاي سرمايه گذاري، صندوق هاي سرمايه گذاري، سبدگردان ها، صندوق هاي بازنشستگي، شرکت هاي مادر(هلدينگ)، شرکت هاي تامين سرمايه، موسسات رتبه بندي، شرکت هاي پردازش اطلاعات مالي وشرکت هاي مشاورسرمايه گذاري تحت نظرسازمان بورس واوراق بهادارفعاليت مي کنند، تصدي برخي ازسمت هادراين نهادهاي مالي واعطاي مجوزبرخي ازفعاليت هابه اين نهادها، منوط به داشتن گواهي نامه هاي حرفه اي دربازارسرمايه يااستخدام تعدادکافي ازدارندگان اين گواهي نامه هاخواهدبود.

2- دوره ونحوۀ ثبت نام، شمارۀ پيگيري ومهلت ويرايش اطلاعات

ثبت نام ازروزسه شنبه مورخ 19/10/1391 شروع ودرپايان روز دوشنبه مورخ 25/10/1391 خاتمه مي يابد. ضمناتاکيدمي شود صرفا امکان ويرايش اطلاعات ثبت نام از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 28/10/1391 تا ساعت 24 رزو جمعه مورخ 29/10/1391 خواهدبود،  بنابراين هرداوطلب حداکثرتاتاريخ 29/10/91 فرصت داردتاازصحت اطلاعات واردشده درفرم ثبت نام اطمينان حاصل نمايداماامکان ثبت نام براي متقاضي جديددردورۀ ويرايش امکان پذيرنمي باشد. ثبت نام به صورت اينترنتي ازطريق مراجعه به پايگاه الکترونيکي اداره امورگواهي نامه هاي حرفه اي به نشاني http://reg.seo.ir وهمچنين پايگاه الکترونيکي سازمان بورس واوراق بهاداربه آدرس www.seo.ir (لينک ثبت نام آزمون بیستم گواهي نامه هاي حرفه اي) انجام مي شود. باتوجه به اينکه هزينۀ شرکت درآزمون فقط به صورت اينترنتي قابل پرداخت مي باشد، هرداوطلب لازم است بااستفاده ازکارت بانکي عضوشتاب که پرداخت الکترونيکي آن فعال بوده باشد، به سايت مراجعه وبه تعدادآزمون هاي موردنياز، نسبت به خريدآنلاين يک ياچندکارت اعتباري (جهت ثبت نام) اقدام نمايند. کارت اعتباري خريداري شده، امکان ورودبه سايت براي ثبت نام هريک ازآزمون هاي موردنظرداوطلبان رافراهم مي کند. باتوجه به اينکه کارت اعتباري خريداري شده براي ثبت نام محرمانه بوده وامکان استفاده ازآن توسط سايرافرادوجوددارد، به داوطلبان توصيه مي شودکه ازقراردادن آن دراختيارسايرافرادجداخودداري نموده وحتماتااتمام کليه مراحل آزمون، نزدخودنگهداري نمايند. بديهي است مسوليت افشاءاطلاعات کارت اعتباري خريداري شده، به عهدۀ داوطلب خواهدبود. منظورازکارت اعتباري خريداري شده، دريافت يک شناسه ورمزعبورجهت ورودبه سايت براي ثبت نام به ازاءهرآزمون بوده وبراي شرکت درچندآزمون لازم است به تعدادآزمون هاي موردتقاضاکارت اعتباري دريافت شود.

تذکرمهم: پس ازاتمام ثبت نام وثبت نهايي هرآزمون توسط متقاضي، يک کدپيگيري توسط سامانه به داوطلب تخصيص داده مي شودکه داوطلب لازم است کدمربوطه راتاپايان مراحل آزمون واعلام نتايج نزدخودنگهداري نمايد.

3- زمان ونحوۀ دريافت کارت شرکت درآزمون

کارت شرکت درآزمون کليۀ داوطلبين ازروزشنبه مورخ 28/11/91 براي پرينت برروي سايت اداره امورگواهي نامه هاي حرفه اي به نشاني http://reg.seo.ir قرارخواهدگرفت که هرداوطلب لازم است بامراجعه به سايت، پرينتي ازکارت خودتهيه وبه همراه اصل کارت ملي يااصل شناسنامه عکس داردرجلسه آزمون ارايه نمايد. بديهي است داوطلبيني مي توانندکارت شرکت درآزمون دريافت نمايندکه اولانسبت به تهيۀ آنلاين کارت اعتباري اقدام نموده باشندوثانيا درمهلت مقرربراي شرکت درآزمون موردنيازدرسايت اداره امورگواهي نامه هاي حرفه اي ثبت نام کنند. به داوطلبان توصيه مي شودقبل ازتهيۀ کارت اعتباري، شرايط شرکت درآزمون هاراکه دربندپنج اين اطلاعيه وهمچنين درراهنماي ثبت نام سايت توضيح داده شده است رامطالعه نمايند. قابل ذکراست که وجوه پرداخت شده توسط داوطلبان، به هيچ عنوان قابل استردادياقابل استفاده براي آزمون هاي دوره هاي بعدي نخواهدبود. به همراه نداشتن کارت شرکت درآزمون ومدارک شناسايي معتبرعکس داردرجلسه آزمون، موجب محروميت ازشرکت درآزمون خواهدشد.

4- حوزه هاوتاريخ برگزاري آزمون:

حوزه ها، تاريخ وساعت شروع آزمون هاي دورۀ بیستم بشرح جدول زيرمي باشد.

رديف

نام آزمون

شهرهاي برگزاري آزمون

تاريخ برگزاري آزمون

ساعت شروع واتمام آزمون

1

معامله گري اوراق تامين مالي

تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز، بابلسر

پنج شنبه 03/12/1391

9:00 الي 10:45

2

ارزشيابي اوراق بهادار

تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز، بابلسر

پنج شنبه 03/12/1391

9:00 الي 11:05

3

معامله گري ابزارمشتقه

تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز، بابلسر

پنج شنبه 03/12/1391

11:30 الي 13:15

4

معامله گري بورس کالا

تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز، بابلسر

پنج شنبه 03/12/1391

14:30 الي 16:15

5

مديريت سبداوراق بهادار

تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز، بابلسر

پنج شنبه 03/12/1391

14:30 الي 16:00

6

اصول بازارسرمايه

تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز، بابلسر

جمعه 04/12/1391

9:00 تا12:30

7

تحليل گري بازارسرمايه

تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز، بابلسر

جمعه 04/12/1391

14:00 الی 17:45

8

مديريت نهادهاي بازارسرمايه

تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز، بابلسر

جمعه 04/12/1391

14:00 الی 15:30

9

کارشناسي عرضه وپذيرش

تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز، بابلسر

جمعه 04/12/1391

16:00 الي 16:50

*: قبل ازثبت نام، به آزمون هاي که به صورت هم زمان برگزارمي شوندتوجه فرماييد. آزمون هاي هم زمان شامل رديف 1 و2، رديف 4 و5 ورديف 7 و8 مي باشد

**: نشاني حوزه هاي برگزاري آزمون هاطي اطلاعيۀ جداگانه متعاقبااعلام خواهدشد.

5- شرايط شرکت درآزمون ها

الف- شرايط عمومي: شرط شرکت داوطلبان درآزمون هاي بازارسرمايه، داشتن مدرک تحصيلي کارشناسي يابالاترازدانشگاه هاياموسسات آموزشي داخلي موردتاييدوزارت علوم، تحقيقات وفن آوري يامعادل آن هايامدرک تحصيلي ازدانشگاه هاوموسسات آموزشي خارجي که توسط وزارت علوم، تحقيقات وفن آوري معادل کارشناسي يابالاترارزش گذاري شده باشد، درتمامي رشته هاي تحصيلي. (دانشجويان ترم آخردورۀ کارشناسي که مدرک تحصيلي آنان حداکثرتاپايان شهریور ماه 1392 قابل ارايه باشد، مي تواننددراين آزمون هاشرکت نمايند).

ب- رعايت پيش نياز: براي اخذهريک ازگواهي نامه هاي بازارسرمايه، علاوه براحرازشرايط عمومي، داطلب لازم است پيش نيازهرآزمون رابشرح جدول زيررعايت نمايد.

رديف

نام آزمون

پيش نياز

1

اصول بازارسرمايه

ندارد

2

مديريت نهادهاي بازارسرمايه

اصول بازارسرمايه

3

کارشناسي عرضه وپذيرش

4

معامله گري اوراق تامين مالي

5

معامله گري بورس کالا

6

معامله گري ابزارمشتقه

7

تحليل گري بازارسرمايه

8

مديريت سبداوراق بهادار

تحليل گري بازارسرمايه

9

ارزشيابي اوراق بهادار

ج- معافيت دارندگان مدارک CFA وCIIA

باتوجه به مصوبۀ هيات مديرۀ سازمان بورس واوراق بهادار، داوطلباني که داراي مدارک بين المللي CFA وCIIA هستند، براي اخذگواهي نامه هاي بازارسرمايه، لازم است درآزمون برخي ازدروس بشرح زيرشرکت نمايند:

رديف

نوع مدارک بين المللي

گواهي نامۀ قابل اعطاء

شرايط احرازگواهي نامه

1

CFA درتمامي سطوح وCIIA

اصول بازارسرمايه

1- کسب حداقل 50 درصدنمرۀ دروس مقررات اصول بازارسرمايه واصول بازارسرمايه اسلامي واخلاق حرفه اي

2- شرکت دردورۀ آموزشي درمورداوراق بهاداراسلامي

3- تاييدکميتۀ گواهي نامه هاي حرفه اي

2

معامله گري اوراق تامين مالي

1- گواهي نامۀ اصول بازارسرمايه

2- کسب حداقل 50 درصدنمرۀ درس مقررات معامله گري اوراق تامين مالي

3- تاييدکميتۀ گواهي نامه هاي حرفه اي

3

معامله گري ابزارمشتقه

1- گواهي نامۀ اصول بازارسرمايه

2- کسب حداقل 50 درصدنمرۀ درس مقررات معامله گري ابزارمشتقه

3- تاييدکميتۀ گواهي نامه هاي حرفه اي

4

CFA درسطوح دوم وسوم وCIIA

تحليل گري بازارسرمايه

1- گواهي نامۀ اصول بازارسرمايه

2- کسب حداقل 50 درصدنمرۀ درس تحليل گري بازارسرمايه

3- تاييدکميتۀ گواهي نامه هاي حرفه اي

5

ارزشيابي اوراق بهادار

1- گواهي نامۀ تحليل گري بازارسرمايه

2- تاييدکميتۀ گواهي نامه هاي حرفه اي

6

مديريت سبداوراق بهادار

1- گواهي نامۀ تحليل گري بازارسرمايه

2- کسب حداقل 50 درصدنمرۀ درس مقررات مديريت سبد

3- تاييدکميتۀ گواهي نامه هاي حرفه اي

تذکر1: شرکت داوطلبان درچندآزمون بازارسرمايه به شرط رعايت پيش نيازوعدم تداخل زمان برگزاري بلامانع است.

تذکر2: شرکت افراددرآزمون اصول بازارسرمايه وآزمون هاي منشعب ازآن (معامله گري اوراق تامين مالي، معامله گري بورس کالا، معامله گري ابزارمشتقه، کارشناسي عرضه وپذيرش ومديريت نهادهاي بازارسرمايه) دريک دوره بلامانع است. درصورتي که اين اشخاص بدون قبول شدن درآزمون بازارسرمايه، درهريک ازآزمون هاي فوق(آزمون هاي منشعب ازآزمون اصول بازارسرمايه) قبول شوند، گواهي نامۀ مربوطه مشروط به اينکه ظرف دودورۀ آزمون بعدي موفق به اخذگواهي نامۀ اصول بازارسرمايه شوند، صادرخواهدشدودرغيراين صورت قبولي آن هاازدرجۀ اعتبارساقط مي شود. به همين ترتيب شرکت افراددرآزمون تحليل گري بازارسرمايه وآزمون هاي منشعب ازآن (ارزشيابي اوراق بهادارومديريت سبداوراق بهادار) درصورت دارابودن گواهي نامۀ اصول بازارسرمايه دريک دوره بلامانع است. درصورتي که اين اشخاص بدون قبول شدن درآزمون تحليل گري بازارسرمايه، درهريک ازآزمون هاي منشعب ازآزمون تحليل گري( ارزشيابي ومديريت سبداوراق بهادار) قبول شوند، گواهي نامۀ مربوطه مشروط به اينکه ظرف دودورۀ آزمون هاي بعدي موفق به اخذگواهي نامۀ تحليل گري بازارسرمايه شوند، صادرخواهدشدودرغيراين صورت قبولي آن هاازدرجۀ اعتبارساقط مي گردد. افرادي مي تواننددرآزمون تحليل گري بازارسرمايه شرکت کنندکه قبلايکي ازگواهي نامه هاي اصول بازارسرمايه، اصول مقدماتي بورس اوراق بهادارويااصول مقدماتي بورس کالارااخذکرده باشند. شرکت داوطلبان درآزمون تحليل گري بازارسرمايه قبل ازاخذگواهي نامه هاي ذکرشده ممنوع بوده ودرصورت شرکت، پاسخنامۀ آزمون تحليل گري آنان تصحيح نخواهدشد. همچنين هيچ داوطلبي نمي توانددريک دوره دردوآزمون اصول بازارسرمايه وتحليل گري بازارسرمايه شرکت کندودرصورت شرکت، پاسخنامۀ تحليل گري آنان تصحيح نخواهدشد.

تذکر3: شروع بکارقبول شدگان آزمون معامله گري ابزارمشتقه دربورس کالاي ايران وشرکت بورس اوراق بهادار، منوط به شرکت دردوره هاي آموزش تيوري وعملي است. برنامه زماني آموزش هاي تيوري وعملي براي قبول شدگان هردوره ازطريق اطلاعيه دراختيارآنان قرارخواهدگرفت.

تذکرمهم: براي داوطلبيني که بدون رعايت شرايط شرکت درآزمون هاوهمچنين بدون رعايت پيش نيازها، نمره قبولي راکسب نمايند، ازنظراين اداره قبول شده محسوب نشده وبراي اين دسته ازافراد، گواهي نامه اي صادرنخواهدشد.

6- معافيت تکدرس

افرادي که حدنصاب نمرۀ قبولي درنمرۀ کل وهمچنين حدنصاب نمرۀ قبولي تک تک دروس (به جزيک درس) دوآزمون اصول بازارسرمايه وتحليل گري بازارسرمايه رااحرازکنند، درصورت شرکت دردوره هاي آموزشي مصوب کميتۀ گواهي نامه هاي حرفه اي که متعاقبااعلام خواهدشد، به عنوان قبول شده درآزمون مربوطه تلقي مي شوند، مشروط به اينکه اولاحداقل 50 درصدحدنصاب نمرۀ قبولي آن درس رااحرازکرده باشندوثانيادرس موردنظر، جزودرس هاي مقررات اصول بازارسرمايه (درآزمون اصول بازارسرمايه) وهمچنين مقررات تحليل گري بازارسرمايه ودرس لغات، اصطلاحات ومتون تخصصي زبان انگليسي تحليل گري (درآزمون تحليل گري بازارسرمايه) نباشد. اين مصوبه ازآزمون دورۀ هيجدهم قابل اجراءبوده وگواهي نامۀ شرکت کنندگان آزمون هاي اصول وتحليل گري بازارسرمايه که مشمول اين مصوبه هستنددرصورت شرکت دردوره هاي آموزشي مربوطه وپس ازتاييدنهادآموزش دهنده، صادرخواهدشد. اين دسته ازافراد(شرکت کنندگان دورۀ هيجدهم آزمون هاي اصول وتحليل گري بازارسرمايه، بهمن ماه 1390) همچنين مي تواننددرصورت عدم تمايل به شرکت دردوره هاي آموزشي مربوطه، مجددادرآزمون هاي دورۀ نوزدهم شرکت کرده ودرصورت قبولي، گواهي نامه مربوطه رادريافت کنند. قابل ذکراست حداکثرزماني که اين افرادمهلت دارنددردوره هاي آموزشي مربوطه شرکت نمايند، متعاقبااعلام خواهدشد.

نکات خيلي مهم:

1- افرادي که درآزمون هفدهم، هيجدهم و نوزدهم اصول بازارسرمايه مشمول مصوبۀ فوق مي شوند، تازماني که دردوره هاي آموزشي مربوطه شرکت نکرده وگذراندن دورۀ مذکورموردتاييدنهادآموزش دهنده قرارنگيرد، ازنظراين اداره، به عنوان قبول شدۀ آزمون اصول بازارسرمايه محسوب نمي شوندوازاين رواين افرادمجازبه شرکت درآزمون تحليل گري بازارسرمايه وزيرمجموعه آن (مديريت سبداوراق بهاداروارزشيابي اوراق بهادار) دورۀ نوزدهم نيستندودرصورت شرکت دراين آزمون، پاسخنامۀ آنان تصحيح نخواهدشد.

2- مصوبۀ فوق فقط مشمول شرکت کنندگان آزمون هفدهم(مرداد ماه 1390) ودوره هاي بعدي مي باشد.

 

7- هزينه شرکت درآزمون ونحوه پرداخت آن

الف– هزينه شرکت درآزمون هاي دورۀ نوزدهم بازارسرمايه بشرح جدول زيرمي باشد:

رديف

عنوان گواهي نامه

*هزينه ثبت نام هرداوطلب(ريال)

1

اصول بازارسرمايه

000ر360

2

مديريت نهادهاي بازارسرمايه

000ر300

3

کارشناسي عرضه وپذيرش

000ر300

4

معامله گري اوراق تامين مالي

000ر300

5

معامله گري بورس کالا

000ر300

6

معامله گري ابزارمشتقه

000ر300

7

تحليل گري بازارسرمايه

000ر600

8

مديريت سبداوراق بهادار

000ر420

9

ارزشيابي اوراق بهادار

000ر420

*: لازم به توضيح است به هريک ازمبالغ فوق، 5 درصدماليات برارزش افزوده وهمچنين کارمزدبانک اضافه مي شود.

ب- نحوۀ پرداخت هزينۀ شرکت درآزمون: هزينۀ شرکت درآزمون فقط به صورت اينترنتي وازطريق کارت بانکي يکي ازبانک هاي عضومجموعۀ شتاب امکانپذيرمي باشد. براي پرداخت هزينۀ شرکت درآزمون به صورت اينترنتي ، داوطلب لازم است شماره کارت، تاريخ انقضاي کارت بانکي، رمزخريداينترنتي وهمچنين کدcvv2 يک کارت بانکي عضوگروه شتاب رادراختيارداشته باشد. براي اطلاع ازنحوۀ پرداخت اينترنتي وجه ثبت نام وجزييات آن، به راهنماي پرداخت اينترنتي مندرج درراهنماي ثبت نام واقع درپايگاه الکترونيکي اين اداره به نشاني http://reg.seo.ir) مراجعه شود.

8- مراحل ومدارک موردنيازبراي ثبت نام
الف- مطالعه کامل اطلاعيه برگزاري آزمون نوزدهم
ب-عضويت درسايت(هرداوطلب فقط يکبارعضوسايت مي شودودرهمان باراول، نام کاربري ورمزعبورخودراانتخاب مي کندکه براي ورودهاي بعدي، نگهداري نام کاربري ورمزعبورالزامي است)
ج-آماده کردن کارت بانکي يکي ازبانک هاي عضوشتاب
د-خريداعتباربه تعدادآزمون هاي موردتقاضاازطريق مراجعه به سايت اداره امورگواهي نامه هاي حرفه اي
ه- آماده کردن عکس پرسنلي مطابق شرايط عکس پرسنلي نمونه وقراردادن آن درسايت اداره امورگواهي نامه هاي حرفه اي درقسمت«تصويرداوطلب» ازطريق انجام اقدامات زير: انتخاب گزينۀ ورود، واردکردن نام کاربري ورمزورود، انتخاب منوي «تصويرداوطلب»، مطالعۀ شرايط عکس پرسنلي نمونه ودرپايان هم پيوست کردن عکس پرسنلي داوطلب. قابل ذکراست افرادي که عکس پرسنلي خودراواردسايت نکنند، به هنگام پرکردن فرم ثبت نام، دچارمشکل شده وامکان ادامۀ ثبت نام ازآنان سلب خواهدشد. همچنين چنانچه عکس پرسنلي داوطلبي مطابق عکس پرسنلي نمونه نباشدوياازعکس هاي غيرمرتبط استفاده شده باشد، براي آن داوطلب کارت ورودبه جلسه صادرنخواهدشد.
و- ثبت نام براي هرآزمون توسط متقاضي پس ازخريداعتبار(موضوع بنددفوق) ازطريق تکميل فرم ثبت نام، تاييدثبت نام ودريافت شماره رهگيري براي هرآزمون ازطريق مراجعه به سايت اداره امورگواهي نامه هاي حرفه اي(ازآنجاکه مشخصات واردشده درفرم ثبت نام عينابه گواهي نامه قبول شده منتقل مي شودبه ثبت نام کنندگان توصيه مي شودکه ثبت نام هاي آزمون هاراشخصاانجام دهند.

ز- حصول اطمينان ازاينکه ثبت نام کامل شده وداوطلب، اقدام ديگري غيرازدريافت کارت نداردوآن هم هنگامي است که داوطلب آزمون هاي ثبت نام شده رادرمنوي «آزمون هاي من» مشاهده کند.

9- نحوه معادل سازي گواهي نامه هاي قبلي

مطابق مصوبه هيات مديره سازمان بورس واوراق بهادار، معادل سازي گواهي نامه هاي گذشته بشرح زيربه تصويب رسيدکه پس ازصدوربه اطلاع داوطلبان خواهدرسيد. لازم به توضيح است متقاضيان مي بايست به هنگام ثبت نام به معادل بودن گواهي نامه هاي قبلي باگواهي نامه هاي جديدبراساس جدول زيرتوجه کافي نموده وازثبت نام درآزمون هاي که گواهي نامه هاي آن هامعادل گواهي نامه هاي جديدمي باشدخودداري نمايند.

رديف

گواهي نامه قبلي

گواهي نامه جديد

1

اصول مقدماتي بورس اوراق بهادار

اصول بازارسرمايه ومعامله گري اوراق تامين مالي

2

اصول مقدماتي بورس کالا

اصول بازارسرمايه ومعامله گري بورس کالا

3

تحليل گري بورس اوراق بهادار

تحليل گري بازارسرمايه

4

تحليل گري بورس کالا

5

معامله گري قراردادهاي آتي

معامله گري ابزارمشتقه

10- نحوه درج اطلاعيه هاي بعدي آزمون

اطلاعيه هاي بعدي راجع به آزمون هاي فوق درسايت هاي اينترنتي زيرمنتشرمي شود.

1-http://reg.seo.ir2- www.seo.ir3- www.sena.ir

11- تذکرات خيلي مهم

1-استفاده ازماشين حساب بلامانع است.
2-آزمون انتخاب وتاييدنهايي شده درفرم ثبت نام توسط داوطلب، قابل تغييروويرايش نمي باشد. به داوطلبان توصيه مي شودکه درانتخاب آزمون به هنگام ثبت نام، دقت کافي داشته باشند.
3-ازآنجاکه مشخصات واردشده درفرم ثبت نام عينابه گواهي نامه قبول شدگان منتقل مي شود، به ثبت نام کنندگان توصيه مي شودکه ثبت نام هاي آزمون هاراشخصاانجام دهند.
4-وجوه پرداخت شده توسط داوطلبان (اعتبارات خريداري شده)، به هيچ عنوان قابل استردادياقابل استفاده براي آزمون هاي دوره هاي بعدي نخواهدبود. ازاين رولازم است اعتبارات خريداري شده حتمادراين دوره استفاده شود.
5- به داوطلبین اکیداً توصیه می‌شود در زمان تکمیل فرم ثبت نام، مشخصات شناسنامه‌ای و تمامی اطلاعات مورد نیاز را به طور کامل و براساس مندرجات شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی خود تکمیل نمایند. چنانچه در هر یک از مراحل (ثبت نام، برگزاری آزمون، اعلام نتایج و صدور گواهی‌نامه حرفه‌ای) مغایرتی مشاهده شود، هیچ گونه اعتراضی وارد نبوده و مسئولیت آن به عهده خود داوطلب خواهد بود.
6- استفاده از تصاویر غیرمرتبط و یا تصویر فرد دیگری به جای داوطلب و موارد مشابه، منجر به عدم صدور کارت ورود به جلسه آزمون برای داوطلب و محرومیت وی از آزمون خواهد شد. لذا تأکید می‌گردد به منظور جلوگیری از چنین مواردی در تمامی مراحل ثبت نام و آپلود تصویر خود دقت نمایید.

موارد زیر در هنگام برگزاری آزمون تخلف محسوب شده و براساس قوانین موجود برخورد خواهد شد:

1- مخدوش نمودن پاسخ‌نامه، علامت‌گذاری روی آن و یا درج هرگونه علامت که منجر به ایجاد اشکال در تصحیح پاسخ‌نامه داوطلب شود، تخلف بوده و مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات رفتار خواهد شد.

2- هرگونه تبادل اطلاعات و صحبت در جلسه آزمون توسط داوطلبین، همراه داشتن یادداشت، جزوه، کتاب و موارد مشابه، تخلف بوده و مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات رفتار خواهد شد.

3- همراه داشتن وسایل الکترونیکی و مخابراتی از قبیل تلفن همراه، پیجر، هندس فری، بلوتوث و … حتی به صورت خاموش، ممنوع و تخلف بوده و در صورت مشاهده با خاطی برخورد خواهد شد.

4- شرکت فرد دیگری به جای داوطلب جرم محسوب شده و افراد خاطی به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد.

5- هرگونه اقدامی که منجر به برهم خوردن نظم جلسه آزمون شود، تخلف بوده و عواقب آن بر عهده خاطی خواهد بود.

نکته بسیار مهم:

چنانچه در هر یک از مراحل ثبت نام، تصحیح پاسخ‌نامه و به خصوص صدور گواهی‌نامه حرفه‌ای و پس از آن، مشخص شود داوطلب اطلاعات غیرواقعی و یا مدرک مجعول ارایه داده است، ضمن ابطال آزمون و گواهی‌نامه نامبرده، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم با وی رفتار خواهد شد.

شرح تقلب ياتخلف

شرح تقلب ياتخلف

1- ترک جلسۀ آزمون ومکالمۀ تلفني دربيرون جلسه وبازگشت به جلسه آزمون

6- ورودبه جلسۀ آزمون بدون کارت ورودبه جلسه

2- همراه داشتن ومکالمه باگوشي تلفن همراه درجلسۀ آزمون

7- نگاه کردن به پاسخنامه داوطلب ديگر(صندلي کناري) درچندين مرحله

3- همراه داشتن يادداشت ازيک درس بدون استفاده ازآن

8- همراه داشتن گوشي تلفن همراه بدون اقدام به مکالمه

4- عدم تحويل پاسخنامه به مراقب جلسه درانتهاي زمان آزمون

9- همراه داشتن سوالات وپاسخ سوالات آزمون قبلي درجلسۀ آزمون

5- انتقال دفترچۀ سوالات به بيرون ازجلسۀ آزمون

10- همراه داشتن يادداشت حاوي پاسخ برخي ازسوالات

قابل ذکراست مرتکبين تخلفات فوق به محروميت يک تاچنددوره ازشرکت درآزمون هاي بازارسرمايه محکوم شدند.

12- مواددرسي آزمون

مواددرسي هريک ازآزمون هاي بازاربشرح جداول زيرارايه گرديده است:

1-12 آزمون اصول بازارسرمايه

رديف

عنوان درس

تعدادسوالات

ضريب

حدنصاب نمره قبولي

1

فهم وتحليل صورت هاي مالي

25

4

قبولي دراين آزمون منوط به احرازحدنصاب نمره قبولي درتک تک دروس واحرازحدنصاب نمره قبولي درنمره کل است.

الف- نمره هردرس:

– نصف ميانگين نمرات هردرس مشروط به اينکه بين 20 تا35 درصدباشد؛

– درصورتي که نصف ميانگين نمرات هردرس بيش از35 درصدباشد؛ 35 درصدملاک است ودرصورتي که نصف ميانگين نمرات هردرس کمتراز20 درصدباشد20 درصدملاک است.

ب- نمره کل: حدنصاب نمره کل برابراست باميانگين نمرات کل داوطلبان به علاوه يک انحراف معياريا50 درصدهرکدام کمترباشد. (درمحاسبه ميانگين وانحراف معيار، 5 درصدبيشترين و5 درصدکمترين نمرات حذف مي شود)

2

مقدمات بازارها، ابزارهاونهادهاي مالي

25

4

3

مقدمات امورمالي شرکتي

25

4

4

مقدماتي براقتصاد

25

3

5

روش هاي کمي مقدماتي

25

3

6

اصول بازارسرمايه اسلامي واخلاق حرفه اي

20

4

7

مقررات اصول بازارسرمايه

25

4

جمع تعدادسوالات 170 وزمان پاسخگويي 210 دقيقه

2-12 آزمون معامله گري اوراق تامين مالي

رديف

عنوان درس

تعدادسوالات

حدنصاب نمره قبولي

1

اصطلاحات انگليسي ويژه معاملات اوراق تامين مالي

20

اخذنمره 40 از100

2

مقدمات ارزش گذاري اوراق تامين مالي

25

اخذنمره 40 از100

3

مقررات معامله گري اوراق تامين مالي

35

اخذنمره 50 از100

جمع تعدادسوالات 80 زمان پاسخگويي 105 دقيقه

3-12آزمون معامله گري بورس کالا

رديف

عنوان درس

تعدادسوالات

حدنصاب نمره قبولي

1

اصطلاحات انگليسي ويژه معاملات بورس کالا

20

اخذنمره 40 از100

2

مقررات بين المللي تجارت واعتبارات اسنادي

25

اخذنمره 40 از100

3

مقررات معامله گري بورس کالا

35

اخذنمره 50 از100

جمع تعدادسوالات 80 زمان پاسخگويي 105 دقيقه

4-12 آزمون معامله گري ابزارمشتقه

رديف

عنوان درس

تعدادسوالات

حدنصاب نمره قبولي

1

اصطلاحات انگليسي ويژه معاملات ابزارمشتقه

20

اخذنمره 40 از100

2

مفاهيم ابزارمشتقه

30

اخذنمره 40 از100

3

مقررات معامله گري ابزارمشتقه

30

اخذنمره 50 از100

جمع تعدادسوالات 80 زمان پاسخگويي 105 دقيقه

5-12 آزمون مديريت نهادهاي بازارسرمايه

رديف

عنوان درس

تعدادسوالات

حدنصاب نمره قبولي

1

اصول راهبري شرکتي

30

اخذنمره 40 از100

2

مقررات مديريت نهادهاي بازارسرمايه

40

اخذنمره 50 از100

جمع تعدادسوالات 70 زمان پاسخگويي 90 دقيقه

6-12 کارشناسي عرضه وپذيرش

رديف

عنوان درس

تعدادسوالات

حدنصاب نمره قبولي

1

مقررات عرضه وپذيرش

40

اخذنمره 50 از100

جمع تعدادسوالات 40 زمان پاسخگويي 50 دقيقه

7-12 آزمون تحليل گري بازارسرمايه

رديف

عنوان درس

تعدادسوالات

ضريب

حدنصاب نمره قبولي

1

لغات تخصصي مالي، اقتصادودرک مطلب متون مالي- اقتصادي زبان انگليسي

20

2

قبولي دراين آزمون منوط به احرازحدنصاب نمره قبولي درتک تک دروس واحرازحدنصاب نمره قبولي درنمره کل است.

الف- نمره هردرس:

– نصف ميانگين نمرات هردرس مشروط به اينکه بين 20 تا35 درصدباشد؛

– درصورتي که نصف ميانگين نمرات هردرس بيش از35 درصدباشد؛ 35 درصدملاک است ودرصورتي که نصف ميانگين نمرات هردرس کمتراز20 درصدباشد20 درصدملاک است.

ب- نمره کل: حدنصاب نمره کل برابراست باميانگين نمرات کل داوطلبان به علاوه يک انحراف معياريا50 درصدهرکدام کمترباشد. (درمحاسبه ميانگين وانحراف معيار، 5 درصدبيشترين و5 درصدکمترين نمرات حذف مي شود)

2

مباحث پيشرفته درفهم وتحليل صورت هاي مالي

20

4

3

مباحث پيشرفته درامورمالي شرکتي

25

4

4

مباحث پيشرفته سرمايه گذاري

35

4

5

اقتصادپيشرفته

25

3

6

روش هاي کمي پيشرفته

30

3

7

مقررات تحليل گري بازارسرمايه

25

4

جمع تعدادسوالات 180 زمان پاسخگويي 225 دقيقه

8-12 آزمون ارزشيابي اوراق بهادار

رديف

عنوان درس

تعدادسوالات

حدنصاب نمره قبولي

1

مباحث پيشرفته درارزش گذاري سهام

30

اخذنمره 40 از100

2

مباحث پيشرفته درارزش گذاري اوراق بهاداربادرآمدثابت

30

اخذنمره 40 از100

3

مباحث پيشرفته ابزارمشتقه وارزش گذاري آنها

40

اخذنمره 40 از100

جمع تعدادسوالات 100 زمان پاسخگويي 125 دقيقه

9-12 آزمون مديريت سبداوراق بهادار

رديف

عنوان درس

تعدادسوالات

حدنصاب نمره قبولي

1

مديريت سبداوراق بهادار

40

اخذنمره 40 از100

2

مقررات مديريت سبداواق بهادار

30

اخذنمره 50 از100

جمع تعدادسوالات 70 زمان پاسخگويي 90 دقيقه

توجه: جهت دريافت اطلاعات بيشتروثبت نام دراين آزمون هابه پايگاه الکترونيکي اداره امورگواهي نامه هاي حرفه اي به نشانيhttp://reg.seo.ir وياپايگاه الکترونيکي سازمان بورس واوراق بهاداربه نشاني www.seo.ir. (لينک ثبت نام آزمون بیستم گواهي نامه هاي حرفه اي) مراجعه شود.

دیدگاه ها (28)

 1. سهیلامی‌گه:

  بابا یکی به داد برسه ازمون اصول بازار سرمایه تداخل داره با ازمون سازمان مالیات ما چه خاکی به سرمون بریزیم تو هر دو ثبت نام کردیم هردو جمعه صبحه واقعا خجالت داره یکی جواب مارو بده

  • saharمی‌گه:

   اين مسولين با فكري كه ما داريم فقط دارن به دادمون ميرسن ديگه
   اتفاقا تو شهريورم آزمون مخابرات باهمين يكي شد همهاعتراض كردن ولي بي فايده بود

 2. روشنکمی‌گه:

  sabra جان امروز با استادم که معاون ناشران و امور اعضای بورسو بازرس بورسه صحبت می کردم اونم میگفت معامله گری ها اشباع شده تا3-4 سال قبل خوب بود (ما یه همچین استادایی داریم اما دریغ از یکم یاری رسانی :-(
  گفت امسال قراره کلی استخدام ارگانای دولتی داشته باشن مثل بانک کشاورزی و بانک ملی :-) این مقام آگاه بورس تاکید کرد با معامله گری زیاد امید به اشتغال نداشته باشیم همین دیگه گفتم که در جریان باشی

  • sabraمی‌گه:

   مرسي عزيزم. اطلاعاتي كه دادي خيلي كمكم كرد. آره والا اين استادام كاري برامون نكردن، البته تقصيري هم ندارن. استاد ما ميگفت خيلي از دانشجوهام مدرك دارن و ازم درخواست ياري كردن! خوب بيچاره جواب كدوممونو بده 😀 . آره دولت كه زياد ميخاد استخدام كنه اما اميدوارم مجلس بذاره و ب سرانجام برسه!! راستي اگه قبول شدي ارشدو ول نكني ها خيلي حيفه!! استادا با شاغلا راه ميان، نصف همكلاسياي من كارمند بودن و باهم هم دفاع كرديم :)

   • روشنکroshanak.parsaa@yahoo.comمی‌گه:

    sabra اگه تو نستی تحلیلگری رو بگیر حداقلش اینه که دیگه خیالت راحته همه مدرکای بدرد بخور رو گرفتی کارگزاری ها برای گرفتم مجوز سبدگردانی به مدرک تحلیلگری نیاز دارن. موفق باشی

 3. مجيدمی‌گه:

  واي آقاي/خانم دكتر عصباني

 4. روشنکمی‌گه:

  jupiter شما که رشتی این مدرکا رو بگیر بعد به کارگزاری های شهرتون برو مدرکاتو نشون بده پیگیر باش شاید اوضاع اونجا مثل تهران نباشه بعد خبرشو به ما هم بده تا بدونم اوضاع تهران فقط ناجور یا نه .
  ان شا ا… که شما شاغل میشی یکی از جماعت ما بیکارای تحصیل کرده کم بشه

  • sabraمی‌گه:

   روشنك جان، بنظرم شما چند ماه پيش جايي گفته بودين كه تو حوزه آتي قرارداد استخدام بستين. پس چي شد؟

   • روشنکمی‌گه:

    آره درسته الانم بازار کار آتی خوبه ولی مرد افکنه از ساعت 7صبح شروع می شه معاملات از ساعت 11.30 شروع میشه تا 6 بعد از ظهر اگه بازار جبرانی هم بخوره تا 7 شب طول می کشه تا حساباتو چک کنی و کارای دیگه ساعت 8 شبه فکرشو بکن رسما از زندگی می افتی بعدشم برخلاف اوراق و کالا 5 شنبه ها هم معامله دارن تا ساعت 4 -5 بعد از ظهر من قرارداد بستم با یک کارگزاری بانکی اونام از من خواستن هم معامله گر کالا باشم هم آتی .من با یکی از استادام مشورت کردم گفت برو قراردادتو فسخ کن بازار آتی خیلی خیلی استرس داره و برای یک خانم خیلی سخته نمی تونی دیگه درس بخونی جای جالبش ایجاس که از من 10 میلیون سفته گرفتن وتعهد 5 سال خدمت 10میلیون وثیقه ای بود برای 5 سال خدمت .حقوقشم 450000 تومان این وضعیت ینی نهایت منو این همه خوشبختی محاله منم با این اوصاف قراردادمو فسخ کردم البته این کارگزاری شدیدا” برای افزایش رتبه اش به یک نفر با تحصیلات مرتبط و مدرک مشتقه نیاز داشت الانم میگم بازار آتی هنوز اشباع نشده اگه کسی توانشو داره با این شرایط کاره کنه این گوی و این میدان البته میحطشم زیاد جالب نبود آدماش ی جوری بودن آدم احساس امنیت نمیکرد خیلی هم راحت بودن دیگه خودت تا تهشو بخون ….

    • sabraمی‌گه:

     مرسي از اطلاعات مفيدي كه دادي، پس اگه اينطوري زياد حسرت نخورم!!! ولي ميگم باز به شانس آدمم مونده: دوست من اصلا سابقه نداشت، بلافاصله بعد از قبولي رفت به كارگزاريا سر زد كه نهايتا كارگزاري بانك ملي قبولش كردن. تازه خودش ميگفت ميخواست ازم تخصصي بپرسه گفتم بلد نيستم! اونم گفت اشكال نداره تو كاراكترت به بورس ميخوره!!!! الان پايه حقوقشم 700ده. خبر نداري پايه اوراق چنده؟

    • sabraمی‌گه:

     ببخشي يادم رفت بپرسم: از وضعيت كاري تحليلگري خبر نداري؟ بنظرت ارزش داره بخونم؟

     • روشنکمی‌گه:

      اوراق هم پایه حقوقش همین حدوده حالا با مزایا میشه نهایتا 600/650 دوستای من که اوراق کار می کنن حقوقشون این حدوده .اتفاقا امروز درباره تحلیل پرسیدم دوستان میگن خوبه اگه بگیری ولی تو تحلیل واقعا باید تبحر داشته باشهی نه مدرک الان خیلیا بدون مدرک کار تحلیل می کنن من که فعلا هدفمو گذاشتم رو اداره مالیات اگه قبول شم ارشدمو رها می کنم میرم می ارزه رشته کارشناسیم حسابداری مالیاتی بوده بیشتر استادامون روسای اداره مالیات بودن و فارغ التحصیل همون دانشگاه خودمون اونا که خیلی تعریف می کردن می گفتن خوبه منم فعلا امتحانای ترمه بعد هم تحلیلگری می خونم هم مالیات تا ببینیم کدومو قبول میشم

     • sabraمی‌گه:

      منم دارم فعلا برا ماليات ميخونم. ايشالله موفق باشي. ولي ميخواستم بهت بگم لازم نيست در صورت قبولي ارشدتو ول كني، حيفه. خيلي از دوستاي من همزمان كه تو ماليات كار ميكردن دانشجوي ارشدم بودن. بخصوص بعد از ترم 3 كه كلاسي نيست.

 5. SETAREمی‌گه:

  رويا جان ارزش داره دوست من امتحان داد قبول شد بعد 3 ماه استخدام شد الان 9 ماه سر كار ميره

 6. pariمی‌گه:

  این آزمونا فقط تو همین 4 تا شهر برگزار میشه؟
  پس بقیه شهرا چی؟
  من عمران خوندم اما به بورس علاقه دارم واسه شرکت تو این آزمونا یکی منو راهنمایی کنه لطفا

  • روشنکمی‌گه:

   نمی خوام نا امیدت کنم اما رشته ات نامرتبطه که تو استخدام 100% یه ایرادای بنی اسرایلی ازین بابت ازت میگیرن در ضمن بازار اشباع شده بچه ها با مدرکای مرتبط الافن تو مصاحبه یه سوالایی ازت میپرسن که باید خیلی تو بازار حرفه ای باشی که بتونی جواب بدی اگه از بورس خوشت میاد دنبال این باش که یاد بگیری خودت سرمایه گذاری کنی سودش بیشتر ز حقوق کارمندیه البته باید روحیه ریسک پذیری داشته باشی بازم هرجور خودت صلاح میدونی شاید تو خوش شانََُس بودی تونستی استخدام شی ولی ما که با کلی مدرک فعلا سماق می مکیم

 7. رویامی‌گه:

  خواهشا یکی جوابمو بده ببینم اصلا ارزش داره براش وقت بذارم یا نه؟

  • ramمی‌گه:

   سلام
   اگه پارتی دارید بگیرید خوبه می تونه یه کاری براتون بکنه . در غیر این صورت مثل ما الاف می شید.

 8. رویامی‌گه:

  من تو این آزمون ثبت نام کردم. کسی هست که با ایت مدرک سرکار رفته باشه؟

 9. روشنکمی‌گه:

  آزمون بورس :-(
  این آزمونا یه زمانی ارزش داشت نه حالا که دیگه بیشتر شبیه منبع درآمد برای سازمان بورس شده
  اینقدر ملت این مدرکا رو گرفتن دیگه بازار اشباع شده خوده من اصول و کالا و مشتفه و تامین مالی رو دارم اما دریغ از یه دعوت به همکاری تازه مدرک مرتبط از دانشگاه سراسری روزانه تهران معدل بالا دانشجوی ارشد مالی روزانه دانشگاه دولتی تهرانم هستم اما دریغ تازه 2 جام که برای مصاحبه رفتم کلی برام ناز کردن که سابقه کار باید داشته باشی . دیگه این مدرکا فایده نداره رسما ملت و گذاشتن سر کار

  • jupiterمی‌گه:

   تو رو خدا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟
   من کلی وقتم رو برای قبولی تو این آزمون گذاشتم ، همه میگن اگه یه جا باشه که بی پارتی نیرو بگیره بورسه !!!!!!!!!!!!!!!!
   تو که نا امیدم کردی روشنک جان !!
   شاید تهران اشباع شده باشه !؟
   من اهل رشتم ، اینجا از بورس چندان اطلاعی ندارن !!! فرقی نمیکنه اهل چه شهری باشیم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   • روشنکمی‌گه:

    من واقعا قصدم نا امید کردن نیست آنچه تو واقعیت باهاش مواجه می شیم رو گفتم ما که بند پ نداشتیم امیدمون به این بود این مدرکارو بگیریم بلکه فرجی بشه اما نشد البته تو این یکسال اخیر بازار سرمایه اشباع شده از رشته های مدیریت و حسابداری و مالی گرفته تا فیزیک و مهندسی این مدرکا رو گرفتن و اوضاع کار شد اینی که الان همه بیکاریم آره یه زمانی ینی تا 2 سال پیش گرفتن این مدرکا خوب بود ولی الان دیگه نه فایده نداره البته شما که شهرستانی بگیر شاید تونستی باهاش کاری کنی ولی من که نتونستم تازه از همه اینا بدتر اینه که کلی درس بخونی و مدرک بگیری بعد بری مصاحبه بزنن اعتماد به نفستو نابود کنن . من و 3 تا از دوستام این مدارکو داریم اما کار نداریم فقط اونی که پارتی داشت و فقط اصول رو قبول شده بود کامروا شد و پارتیش بردش یه جایی که کمتر از مدرک تحلیل گری رو راه نمیدن بازم شما تلاشتو بکن گاهی گمان نمی کنی و می شود موفق باشی

  • sabraمی‌گه:

   دقيقا منم همين وضعو دارم. يكساله كه اين مداركو گرفتم اما دريغ از كار. تازه يكي از اساتيدمون كه مديرعامل يكي از اين شركتهاي كارگزاريه هم نتونست كاري برام كنه :( عوضش گفت تحليلگري رو هم امتحان بدم كه تازه اونم معلوم نيست بعد از اخذ مدركش حتما استخدام بشم يا نه!!!!!!!!! ما كه فعلا حوصله شو نداريم، شايد وقتي ديگر…

   • روشنکمی‌گه:

    SABRA جان من شما رو یادم دوره قبول خیلی با شور و شوق همه رو راهنمایی می کردی آخه شما چرا ناامیدی سعی کن اطلاعات کاربردی و بورسی و فرابورسی تو زیاد کنی که تو مصاحبه کم نیاری امیدتو از دست نده
    من تو دوره قبل فکر میکردم شما تو کارگزاری کار می کنی ولی انگار همدردیم ….. ای روزگار….

    • روشنکمی‌گه:

     منظورم دوره قبول بود اشتباه تایپی بود ؛-)

     • sabraمی‌گه:

      شما فكر كن من براي اين كار به تهران، همدان، اصفهان و … سر زدم و تا الان نتيجه اي نگرفتم. فعلا قضيه رو ول كردم و دارم برا سازمان ماليات ميخونم. همونطور كه خودتم گفتي با اشباع شدن اين بازارم همشون يا سابقه ميخان يا پارتي يا شانس خيلي گنده!!!!!! نمونش دوستم كه با اينكه ي جا ديگه كار ميكرد، همين دوره قبل امتحان اصول و كالا رو داد و با شانسي كه داشت بلافاصله بورس كالاي يكي از بانكيا استخدام شد. ايشالله نوبت ماهم بشه. من هنوزم نااميد نيستم بنظرم تو هم تحليلگري بدي شانست خيلي بالاتر بره( چون اكثر جاهايي كه سرزدم شديدا ازش استقبال ميكردن). راستي چندوقت پيش كارگزاري بانك كشاورزي هم آگهي داده بود. ي رزومه هم اونجا بده. موفق باشي

     • روشنکمی‌گه:

      اتفاقا 2 هفته پیش کارگزاری بانک کشاورزی برایمصاحبه رفتم یه ربع یه ربع وقت داده بودن اولش به دانشجو بودن ارشدم گیر داد بعدم سابقه کار اتفاقا” امروز قراره آزمون کتبی بگیره البته کسایی رو انتخاب کردن که سابقه داشتن نمونش هم کلاسیم با اینکه رشته لیسانسش شیمی بوده والانم شبانه آموزش محوره مالی می خونه ولی چون 1سال سابقه کار داره تحویلش گرفتن ما که پارتیمون خداس ببینیم چی پیش می یاد موفق باشی sabra جان

 10. بورس بازمی‌گه:

  خاک تو سر مدیران بورس با این برنامه ریزی تاریخ امت‍حانی که مصادف هست با ازمون ازاد دکترا …!
  ۴ تا اسکول رو بزارن مدیر بورس همینه دیگه …
  این همه ثرت و پرت نوشتن اما تاریخ امتحان با دکترای ازاد یکی شده واقعا متاسفم …

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Document
بانکی