crm didar

اطلاعیه برگزاری آزمون های دورۀ بیستم بازارسرمایه اسفندماه ۱۳۹۱

سازمان بورس واوراق بهاداربرای صدورگواهی نامه های حرفه ای دربازارسرمایه، درنظرداردآزمون های زیررابرگزارنماید.

۱- اصول بازارسرمایه

۲- معامله گری اوراق تامین مالی

۳- معامله گری بورس کالا

۴- معامله گری ابزارمشتقه

۵- مدیریت نهادهای بازارسرمایه

۶- کارشناسی عرضه وپذیرش

۷- تحلیل گری بازارسرمایه

۸- ارزشیابی اوراق بهادار

۹- مدیریت سبداوراق بهادار

۱- مزایای دریافت گواهی نامه های حرفه ای دربازارسرمایه

هم اکنون برای تصدی برخی ازسمت هادرکارگزاری های فعال دربورس اوراق بهاداروبورس کالایی وهمچنین صندوق های سرمایه گذاری، داشتن یکی ازگواهی نامه های مذکورشرط لازم محسوب می شود. همچنین اعطای برخی مجوزهای فعالیت خاص به کارگزاری ها، منوط به استخدام ومعرفی تعدادمشخصی ازدارندگان گواهی نامه های مذکورتوسط کارگزاری متقاضی می باشد. باتوجه به اینکه براساس قانون بازاراوراق بهادارجمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، کلیه نهادهای مالی اعم ازشرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری، سبدگردان ها، صندوق های بازنشستگی، شرکت های مادر(هلدینگ)، شرکت های تامین سرمایه، موسسات رتبه بندی، شرکت های پردازش اطلاعات مالی وشرکت های مشاورسرمایه گذاری تحت نظرسازمان بورس واوراق بهادارفعالیت می کنند، تصدی برخی ازسمت هادراین نهادهای مالی واعطای مجوزبرخی ازفعالیت هابه این نهادها، منوط به داشتن گواهی نامه های حرفه ای دربازارسرمایه یااستخدام تعدادکافی ازدارندگان این گواهی نامه هاخواهدبود.

۲- دوره ونحوۀ ثبت نام، شمارۀ پیگیری ومهلت ویرایش اطلاعات

ثبت نام ازروزسه شنبه مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ شروع ودرپایان روز دوشنبه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ خاتمه می یابد. ضمناتاکیدمی شود صرفا امکان ویرایش اطلاعات ثبت نام از ساعت ۸ صبح روز پنج شنبه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۱ تا ساعت ۲۴ رزو جمعه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۱ خواهدبود،  بنابراین هرداوطلب حداکثرتاتاریخ ۲۹/۱۰/۹۱ فرصت داردتاازصحت اطلاعات واردشده درفرم ثبت نام اطمینان حاصل نمایداماامکان ثبت نام برای متقاضی جدیددردورۀ ویرایش امکان پذیرنمی باشد. ثبت نام به صورت اینترنتی ازطریق مراجعه به پایگاه الکترونیکی اداره امورگواهی نامه های حرفه ای به نشانی http://reg.seo.ir وهمچنین پایگاه الکترونیکی سازمان بورس واوراق بهاداربه آدرس www.seo.ir (لینک ثبت نام آزمون بیستم گواهی نامه های حرفه ای) انجام می شود. باتوجه به اینکه هزینۀ شرکت درآزمون فقط به صورت اینترنتی قابل پرداخت می باشد، هرداوطلب لازم است بااستفاده ازکارت بانکی عضوشتاب که پرداخت الکترونیکی آن فعال بوده باشد، به سایت مراجعه وبه تعدادآزمون های موردنیاز، نسبت به خریدآنلاین یک یاچندکارت اعتباری (جهت ثبت نام) اقدام نمایند. کارت اعتباری خریداری شده، امکان ورودبه سایت برای ثبت نام هریک ازآزمون های موردنظرداوطلبان رافراهم می کند. باتوجه به اینکه کارت اعتباری خریداری شده برای ثبت نام محرمانه بوده وامکان استفاده ازآن توسط سایرافرادوجوددارد، به داوطلبان توصیه می شودکه ازقراردادن آن دراختیارسایرافرادجداخودداری نموده وحتماتااتمام کلیه مراحل آزمون، نزدخودنگهداری نمایند. بدیهی است مسولیت افشاءاطلاعات کارت اعتباری خریداری شده، به عهدۀ داوطلب خواهدبود. منظورازکارت اعتباری خریداری شده، دریافت یک شناسه ورمزعبورجهت ورودبه سایت برای ثبت نام به ازاءهرآزمون بوده وبرای شرکت درچندآزمون لازم است به تعدادآزمون های موردتقاضاکارت اعتباری دریافت شود.

تذکرمهم: پس ازاتمام ثبت نام وثبت نهایی هرآزمون توسط متقاضی، یک کدپیگیری توسط سامانه به داوطلب تخصیص داده می شودکه داوطلب لازم است کدمربوطه راتاپایان مراحل آزمون واعلام نتایج نزدخودنگهداری نماید.

۳- زمان ونحوۀ دریافت کارت شرکت درآزمون

کارت شرکت درآزمون کلیۀ داوطلبین ازروزشنبه مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ برای پرینت برروی سایت اداره امورگواهی نامه های حرفه ای به نشانی http://reg.seo.ir قرارخواهدگرفت که هرداوطلب لازم است بامراجعه به سایت، پرینتی ازکارت خودتهیه وبه همراه اصل کارت ملی یااصل شناسنامه عکس داردرجلسه آزمون ارایه نماید. بدیهی است داوطلبینی می توانندکارت شرکت درآزمون دریافت نمایندکه اولانسبت به تهیۀ آنلاین کارت اعتباری اقدام نموده باشندوثانیا درمهلت مقرربرای شرکت درآزمون موردنیازدرسایت اداره امورگواهی نامه های حرفه ای ثبت نام کنند. به داوطلبان توصیه می شودقبل ازتهیۀ کارت اعتباری، شرایط شرکت درآزمون هاراکه دربندپنج این اطلاعیه وهمچنین درراهنمای ثبت نام سایت توضیح داده شده است رامطالعه نمایند. قابل ذکراست که وجوه پرداخت شده توسط داوطلبان، به هیچ عنوان قابل استردادیاقابل استفاده برای آزمون های دوره های بعدی نخواهدبود. به همراه نداشتن کارت شرکت درآزمون ومدارک شناسایی معتبرعکس داردرجلسه آزمون، موجب محرومیت ازشرکت درآزمون خواهدشد.

۴- حوزه هاوتاریخ برگزاری آزمون:

حوزه ها، تاریخ وساعت شروع آزمون های دورۀ بیستم بشرح جدول زیرمی باشد.

ردیف

نام آزمون

شهرهای برگزاری آزمون

تاریخ برگزاری آزمون

ساعت شروع واتمام آزمون

۱

معامله گری اوراق تامین مالی

تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، بابلسر

پنج شنبه ۰۳/۱۲/۱۳۹۱

۹:۰۰ الی ۱۰:۴۵

۲

ارزشیابی اوراق بهادار

تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، بابلسر

پنج شنبه ۰۳/۱۲/۱۳۹۱

۹:۰۰ الی ۱۱:۰۵

۳

معامله گری ابزارمشتقه

تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، بابلسر

پنج شنبه ۰۳/۱۲/۱۳۹۱

۱۱:۳۰ الی ۱۳:۱۵

۴

معامله گری بورس کالا

تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، بابلسر

پنج شنبه ۰۳/۱۲/۱۳۹۱

۱۴:۳۰ الی ۱۶:۱۵

۵

مدیریت سبداوراق بهادار

تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، بابلسر

پنج شنبه ۰۳/۱۲/۱۳۹۱

۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰

۶

اصول بازارسرمایه

تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، بابلسر

جمعه ۰۴/۱۲/۱۳۹۱

۹:۰۰ تا۱۲:۳۰

۷

تحلیل گری بازارسرمایه

تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، بابلسر

جمعه ۰۴/۱۲/۱۳۹۱

۱۴:۰۰ الی ۱۷:۴۵

۸

مدیریت نهادهای بازارسرمایه

تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، بابلسر

جمعه ۰۴/۱۲/۱۳۹۱

۱۴:۰۰ الی ۱۵:۳۰

۹

کارشناسی عرضه وپذیرش

تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، بابلسر

جمعه ۰۴/۱۲/۱۳۹۱

۱۶:۰۰ الی ۱۶:۵۰

*: قبل ازثبت نام، به آزمون های که به صورت هم زمان برگزارمی شوندتوجه فرمایید. آزمون های هم زمان شامل ردیف ۱ و۲، ردیف ۴ و۵ وردیف ۷ و۸ می باشد

**: نشانی حوزه های برگزاری آزمون هاطی اطلاعیۀ جداگانه متعاقبااعلام خواهدشد.

۵- شرایط شرکت درآزمون ها

الف- شرایط عمومی: شرط شرکت داوطلبان درآزمون های بازارسرمایه، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یابالاترازدانشگاه هایاموسسات آموزشی داخلی موردتاییدوزارت علوم، تحقیقات وفن آوری یامعادل آن هایامدرک تحصیلی ازدانشگاه هاوموسسات آموزشی خارجی که توسط وزارت علوم، تحقیقات وفن آوری معادل کارشناسی یابالاترارزش گذاری شده باشد، درتمامی رشته های تحصیلی. (دانشجویان ترم آخردورۀ کارشناسی که مدرک تحصیلی آنان حداکثرتاپایان شهریور ماه ۱۳۹۲ قابل ارایه باشد، می تواننددراین آزمون هاشرکت نمایند).

ب- رعایت پیش نیاز: برای اخذهریک ازگواهی نامه های بازارسرمایه، علاوه براحرازشرایط عمومی، داطلب لازم است پیش نیازهرآزمون رابشرح جدول زیررعایت نماید.

ردیف

نام آزمون

پیش نیاز

۱

اصول بازارسرمایه

ندارد

۲

مدیریت نهادهای بازارسرمایه

اصول بازارسرمایه

۳

کارشناسی عرضه وپذیرش

۴

معامله گری اوراق تامین مالی

۵

معامله گری بورس کالا

۶

معامله گری ابزارمشتقه

۷

تحلیل گری بازارسرمایه

۸

مدیریت سبداوراق بهادار

تحلیل گری بازارسرمایه

۹

ارزشیابی اوراق بهادار

ج- معافیت دارندگان مدارک CFA وCIIA

باتوجه به مصوبۀ هیات مدیرۀ سازمان بورس واوراق بهادار، داوطلبانی که دارای مدارک بین المللی CFA وCIIA هستند، برای اخذگواهی نامه های بازارسرمایه، لازم است درآزمون برخی ازدروس بشرح زیرشرکت نمایند:

ردیف

نوع مدارک بین المللی

گواهی نامۀ قابل اعطاء

شرایط احرازگواهی نامه

۱

CFA درتمامی سطوح وCIIA

اصول بازارسرمایه

۱- کسب حداقل ۵۰ درصدنمرۀ دروس مقررات اصول بازارسرمایه واصول بازارسرمایه اسلامی واخلاق حرفه ای

۲- شرکت دردورۀ آموزشی درمورداوراق بهاداراسلامی

۳- تاییدکمیتۀ گواهی نامه های حرفه ای

۲

معامله گری اوراق تامین مالی

۱- گواهی نامۀ اصول بازارسرمایه

۲- کسب حداقل ۵۰ درصدنمرۀ درس مقررات معامله گری اوراق تامین مالی

۳- تاییدکمیتۀ گواهی نامه های حرفه ای

۳

معامله گری ابزارمشتقه

۱- گواهی نامۀ اصول بازارسرمایه

۲- کسب حداقل ۵۰ درصدنمرۀ درس مقررات معامله گری ابزارمشتقه

۳- تاییدکمیتۀ گواهی نامه های حرفه ای

۴

CFA درسطوح دوم وسوم وCIIA

تحلیل گری بازارسرمایه

۱- گواهی نامۀ اصول بازارسرمایه

۲- کسب حداقل ۵۰ درصدنمرۀ درس تحلیل گری بازارسرمایه

۳- تاییدکمیتۀ گواهی نامه های حرفه ای

۵

ارزشیابی اوراق بهادار

۱- گواهی نامۀ تحلیل گری بازارسرمایه

۲- تاییدکمیتۀ گواهی نامه های حرفه ای

۶

مدیریت سبداوراق بهادار

۱- گواهی نامۀ تحلیل گری بازارسرمایه

۲- کسب حداقل ۵۰ درصدنمرۀ درس مقررات مدیریت سبد

۳- تاییدکمیتۀ گواهی نامه های حرفه ای

تذکر۱: شرکت داوطلبان درچندآزمون بازارسرمایه به شرط رعایت پیش نیازوعدم تداخل زمان برگزاری بلامانع است.

تذکر۲: شرکت افراددرآزمون اصول بازارسرمایه وآزمون های منشعب ازآن (معامله گری اوراق تامین مالی، معامله گری بورس کالا، معامله گری ابزارمشتقه، کارشناسی عرضه وپذیرش ومدیریت نهادهای بازارسرمایه) دریک دوره بلامانع است. درصورتی که این اشخاص بدون قبول شدن درآزمون بازارسرمایه، درهریک ازآزمون های فوق(آزمون های منشعب ازآزمون اصول بازارسرمایه) قبول شوند، گواهی نامۀ مربوطه مشروط به اینکه ظرف دودورۀ آزمون بعدی موفق به اخذگواهی نامۀ اصول بازارسرمایه شوند، صادرخواهدشدودرغیراین صورت قبولی آن هاازدرجۀ اعتبارساقط می شود. به همین ترتیب شرکت افراددرآزمون تحلیل گری بازارسرمایه وآزمون های منشعب ازآن (ارزشیابی اوراق بهادارومدیریت سبداوراق بهادار) درصورت دارابودن گواهی نامۀ اصول بازارسرمایه دریک دوره بلامانع است. درصورتی که این اشخاص بدون قبول شدن درآزمون تحلیل گری بازارسرمایه، درهریک ازآزمون های منشعب ازآزمون تحلیل گری( ارزشیابی ومدیریت سبداوراق بهادار) قبول شوند، گواهی نامۀ مربوطه مشروط به اینکه ظرف دودورۀ آزمون های بعدی موفق به اخذگواهی نامۀ تحلیل گری بازارسرمایه شوند، صادرخواهدشدودرغیراین صورت قبولی آن هاازدرجۀ اعتبارساقط می گردد. افرادی می تواننددرآزمون تحلیل گری بازارسرمایه شرکت کنندکه قبلایکی ازگواهی نامه های اصول بازارسرمایه، اصول مقدماتی بورس اوراق بهادارویااصول مقدماتی بورس کالارااخذکرده باشند. شرکت داوطلبان درآزمون تحلیل گری بازارسرمایه قبل ازاخذگواهی نامه های ذکرشده ممنوع بوده ودرصورت شرکت، پاسخنامۀ آزمون تحلیل گری آنان تصحیح نخواهدشد. همچنین هیچ داوطلبی نمی توانددریک دوره دردوآزمون اصول بازارسرمایه وتحلیل گری بازارسرمایه شرکت کندودرصورت شرکت، پاسخنامۀ تحلیل گری آنان تصحیح نخواهدشد.

تذکر۳: شروع بکارقبول شدگان آزمون معامله گری ابزارمشتقه دربورس کالای ایران وشرکت بورس اوراق بهادار، منوط به شرکت دردوره های آموزش تیوری وعملی است. برنامه زمانی آموزش های تیوری وعملی برای قبول شدگان هردوره ازطریق اطلاعیه دراختیارآنان قرارخواهدگرفت.

تذکرمهم: برای داوطلبینی که بدون رعایت شرایط شرکت درآزمون هاوهمچنین بدون رعایت پیش نیازها، نمره قبولی راکسب نمایند، ازنظراین اداره قبول شده محسوب نشده وبرای این دسته ازافراد، گواهی نامه ای صادرنخواهدشد.

۶- معافیت تکدرس

افرادی که حدنصاب نمرۀ قبولی درنمرۀ کل وهمچنین حدنصاب نمرۀ قبولی تک تک دروس (به جزیک درس) دوآزمون اصول بازارسرمایه وتحلیل گری بازارسرمایه رااحرازکنند، درصورت شرکت دردوره های آموزشی مصوب کمیتۀ گواهی نامه های حرفه ای که متعاقبااعلام خواهدشد، به عنوان قبول شده درآزمون مربوطه تلقی می شوند، مشروط به اینکه اولاحداقل ۵۰ درصدحدنصاب نمرۀ قبولی آن درس رااحرازکرده باشندوثانیادرس موردنظر، جزودرس های مقررات اصول بازارسرمایه (درآزمون اصول بازارسرمایه) وهمچنین مقررات تحلیل گری بازارسرمایه ودرس لغات، اصطلاحات ومتون تخصصی زبان انگلیسی تحلیل گری (درآزمون تحلیل گری بازارسرمایه) نباشد. این مصوبه ازآزمون دورۀ هیجدهم قابل اجراءبوده وگواهی نامۀ شرکت کنندگان آزمون های اصول وتحلیل گری بازارسرمایه که مشمول این مصوبه هستنددرصورت شرکت دردوره های آموزشی مربوطه وپس ازتاییدنهادآموزش دهنده، صادرخواهدشد. این دسته ازافراد(شرکت کنندگان دورۀ هیجدهم آزمون های اصول وتحلیل گری بازارسرمایه، بهمن ماه ۱۳۹۰) همچنین می تواننددرصورت عدم تمایل به شرکت دردوره های آموزشی مربوطه، مجددادرآزمون های دورۀ نوزدهم شرکت کرده ودرصورت قبولی، گواهی نامه مربوطه رادریافت کنند. قابل ذکراست حداکثرزمانی که این افرادمهلت دارنددردوره های آموزشی مربوطه شرکت نمایند، متعاقبااعلام خواهدشد.

نکات خیلی مهم:

۱- افرادی که درآزمون هفدهم، هیجدهم و نوزدهم اصول بازارسرمایه مشمول مصوبۀ فوق می شوند، تازمانی که دردوره های آموزشی مربوطه شرکت نکرده وگذراندن دورۀ مذکورموردتاییدنهادآموزش دهنده قرارنگیرد، ازنظراین اداره، به عنوان قبول شدۀ آزمون اصول بازارسرمایه محسوب نمی شوندوازاین رواین افرادمجازبه شرکت درآزمون تحلیل گری بازارسرمایه وزیرمجموعه آن (مدیریت سبداوراق بهاداروارزشیابی اوراق بهادار) دورۀ نوزدهم نیستندودرصورت شرکت دراین آزمون، پاسخنامۀ آنان تصحیح نخواهدشد.

۲- مصوبۀ فوق فقط مشمول شرکت کنندگان آزمون هفدهم(مرداد ماه ۱۳۹۰) ودوره های بعدی می باشد.

 

۷- هزینه شرکت درآزمون ونحوه پرداخت آن

الف– هزینه شرکت درآزمون های دورۀ نوزدهم بازارسرمایه بشرح جدول زیرمی باشد:

ردیف

عنوان گواهی نامه

*هزینه ثبت نام هرداوطلب(ریال)

۱

اصول بازارسرمایه

۰۰۰ر۳۶۰

۲

مدیریت نهادهای بازارسرمایه

۰۰۰ر۳۰۰

۳

کارشناسی عرضه وپذیرش

۰۰۰ر۳۰۰

۴

معامله گری اوراق تامین مالی

۰۰۰ر۳۰۰

۵

معامله گری بورس کالا

۰۰۰ر۳۰۰

۶

معامله گری ابزارمشتقه

۰۰۰ر۳۰۰

۷

تحلیل گری بازارسرمایه

۰۰۰ر۶۰۰

۸

مدیریت سبداوراق بهادار

۰۰۰ر۴۲۰

۹

ارزشیابی اوراق بهادار

۰۰۰ر۴۲۰

*: لازم به توضیح است به هریک ازمبالغ فوق، ۵ درصدمالیات برارزش افزوده وهمچنین کارمزدبانک اضافه می شود.

ب- نحوۀ پرداخت هزینۀ شرکت درآزمون: هزینۀ شرکت درآزمون فقط به صورت اینترنتی وازطریق کارت بانکی یکی ازبانک های عضومجموعۀ شتاب امکانپذیرمی باشد. برای پرداخت هزینۀ شرکت درآزمون به صورت اینترنتی ، داوطلب لازم است شماره کارت، تاریخ انقضای کارت بانکی، رمزخریداینترنتی وهمچنین کدcvv2 یک کارت بانکی عضوگروه شتاب رادراختیارداشته باشد. برای اطلاع ازنحوۀ پرداخت اینترنتی وجه ثبت نام وجزییات آن، به راهنمای پرداخت اینترنتی مندرج درراهنمای ثبت نام واقع درپایگاه الکترونیکی این اداره به نشانی http://reg.seo.ir) مراجعه شود.

۸- مراحل ومدارک موردنیازبرای ثبت نام
الف- مطالعه کامل اطلاعیه برگزاری آزمون نوزدهم
ب-عضویت درسایت(هرداوطلب فقط یکبارعضوسایت می شودودرهمان باراول، نام کاربری ورمزعبورخودراانتخاب می کندکه برای ورودهای بعدی، نگهداری نام کاربری ورمزعبورالزامی است)
ج-آماده کردن کارت بانکی یکی ازبانک های عضوشتاب
د-خریداعتباربه تعدادآزمون های موردتقاضاازطریق مراجعه به سایت اداره امورگواهی نامه های حرفه ای
ه- آماده کردن عکس پرسنلی مطابق شرایط عکس پرسنلی نمونه وقراردادن آن درسایت اداره امورگواهی نامه های حرفه ای درقسمت«تصویرداوطلب» ازطریق انجام اقدامات زیر: انتخاب گزینۀ ورود، واردکردن نام کاربری ورمزورود، انتخاب منوی «تصویرداوطلب»، مطالعۀ شرایط عکس پرسنلی نمونه ودرپایان هم پیوست کردن عکس پرسنلی داوطلب. قابل ذکراست افرادی که عکس پرسنلی خودراواردسایت نکنند، به هنگام پرکردن فرم ثبت نام، دچارمشکل شده وامکان ادامۀ ثبت نام ازآنان سلب خواهدشد. همچنین چنانچه عکس پرسنلی داوطلبی مطابق عکس پرسنلی نمونه نباشدویاازعکس های غیرمرتبط استفاده شده باشد، برای آن داوطلب کارت ورودبه جلسه صادرنخواهدشد.
و- ثبت نام برای هرآزمون توسط متقاضی پس ازخریداعتبار(موضوع بنددفوق) ازطریق تکمیل فرم ثبت نام، تاییدثبت نام ودریافت شماره رهگیری برای هرآزمون ازطریق مراجعه به سایت اداره امورگواهی نامه های حرفه ای(ازآنجاکه مشخصات واردشده درفرم ثبت نام عینابه گواهی نامه قبول شده منتقل می شودبه ثبت نام کنندگان توصیه می شودکه ثبت نام های آزمون هاراشخصاانجام دهند.

ز- حصول اطمینان ازاینکه ثبت نام کامل شده وداوطلب، اقدام دیگری غیرازدریافت کارت نداردوآن هم هنگامی است که داوطلب آزمون های ثبت نام شده رادرمنوی «آزمون های من» مشاهده کند.

۹- نحوه معادل سازی گواهی نامه های قبلی

مطابق مصوبه هیات مدیره سازمان بورس واوراق بهادار، معادل سازی گواهی نامه های گذشته بشرح زیربه تصویب رسیدکه پس ازصدوربه اطلاع داوطلبان خواهدرسید. لازم به توضیح است متقاضیان می بایست به هنگام ثبت نام به معادل بودن گواهی نامه های قبلی باگواهی نامه های جدیدبراساس جدول زیرتوجه کافی نموده وازثبت نام درآزمون های که گواهی نامه های آن هامعادل گواهی نامه های جدیدمی باشدخودداری نمایند.

ردیف

گواهی نامه قبلی

گواهی نامه جدید

۱

اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار

اصول بازارسرمایه ومعامله گری اوراق تامین مالی

۲

اصول مقدماتی بورس کالا

اصول بازارسرمایه ومعامله گری بورس کالا

۳

تحلیل گری بورس اوراق بهادار

تحلیل گری بازارسرمایه

۴

تحلیل گری بورس کالا

۵

معامله گری قراردادهای آتی

معامله گری ابزارمشتقه

۱۰- نحوه درج اطلاعیه های بعدی آزمون

اطلاعیه های بعدی راجع به آزمون های فوق درسایت های اینترنتی زیرمنتشرمی شود.

۱-http://reg.seo.ir 2- www.seo.ir 3- www.sena.ir

۱۱- تذکرات خیلی مهم

۱- استفاده ازماشین حساب بلامانع است.
۲- آزمون انتخاب وتاییدنهایی شده درفرم ثبت نام توسط داوطلب، قابل تغییروویرایش نمی باشد. به داوطلبان توصیه می شودکه درانتخاب آزمون به هنگام ثبت نام، دقت کافی داشته باشند.
۳- ازآنجاکه مشخصات واردشده درفرم ثبت نام عینابه گواهی نامه قبول شدگان منتقل می شود، به ثبت نام کنندگان توصیه می شودکه ثبت نام های آزمون هاراشخصاانجام دهند.
۴-وجوه پرداخت شده توسط داوطلبان (اعتبارات خریداری شده)، به هیچ عنوان قابل استردادیاقابل استفاده برای آزمون های دوره های بعدی نخواهدبود. ازاین رولازم است اعتبارات خریداری شده حتمادراین دوره استفاده شود.
۵- به داوطلبین اکیداً توصیه می‌شود در زمان تکمیل فرم ثبت نام، مشخصات شناسنامه‌ای و تمامی اطلاعات مورد نیاز را به طور کامل و براساس مندرجات شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی خود تکمیل نمایند. چنانچه در هر یک از مراحل (ثبت نام، برگزاری آزمون، اعلام نتایج و صدور گواهی‌نامه حرفه‌ای) مغایرتی مشاهده شود، هیچ گونه اعتراضی وارد نبوده و مسئولیت آن به عهده خود داوطلب خواهد بود.
۶- استفاده از تصاویر غیرمرتبط و یا تصویر فرد دیگری به جای داوطلب و موارد مشابه، منجر به عدم صدور کارت ورود به جلسه آزمون برای داوطلب و محرومیت وی از آزمون خواهد شد. لذا تأکید می‌گردد به منظور جلوگیری از چنین مواردی در تمامی مراحل ثبت نام و آپلود تصویر خود دقت نمایید.

موارد زیر در هنگام برگزاری آزمون تخلف محسوب شده و براساس قوانین موجود برخورد خواهد شد:

۱- مخدوش نمودن پاسخ‌نامه، علامت‌گذاری روی آن و یا درج هرگونه علامت که منجر به ایجاد اشکال در تصحیح پاسخ‌نامه داوطلب شود، تخلف بوده و مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات رفتار خواهد شد.

۲- هرگونه تبادل اطلاعات و صحبت در جلسه آزمون توسط داوطلبین، همراه داشتن یادداشت، جزوه، کتاب و موارد مشابه، تخلف بوده و مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات رفتار خواهد شد.

۳- همراه داشتن وسایل الکترونیکی و مخابراتی از قبیل تلفن همراه، پیجر، هندس فری، بلوتوث و … حتی به صورت خاموش، ممنوع و تخلف بوده و در صورت مشاهده با خاطی برخورد خواهد شد.

۴- شرکت فرد دیگری به جای داوطلب جرم محسوب شده و افراد خاطی به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد.

۵- هرگونه اقدامی که منجر به برهم خوردن نظم جلسه آزمون شود، تخلف بوده و عواقب آن بر عهده خاطی خواهد بود.

نکته بسیار مهم:

چنانچه در هر یک از مراحل ثبت نام، تصحیح پاسخ‌نامه و به خصوص صدور گواهی‌نامه حرفه‌ای و پس از آن، مشخص شود داوطلب اطلاعات غیرواقعی و یا مدرک مجعول ارایه داده است، ضمن ابطال آزمون و گواهی‌نامه نامبرده، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم با وی رفتار خواهد شد.

شرح تقلب یاتخلف

شرح تقلب یاتخلف

۱- ترک جلسۀ آزمون ومکالمۀ تلفنی دربیرون جلسه وبازگشت به جلسه آزمون

۶- ورودبه جلسۀ آزمون بدون کارت ورودبه جلسه

۲- همراه داشتن ومکالمه باگوشی تلفن همراه درجلسۀ آزمون

۷- نگاه کردن به پاسخنامه داوطلب دیگر(صندلی کناری) درچندین مرحله

۳- همراه داشتن یادداشت ازیک درس بدون استفاده ازآن

۸- همراه داشتن گوشی تلفن همراه بدون اقدام به مکالمه

۴- عدم تحویل پاسخنامه به مراقب جلسه درانتهای زمان آزمون

۹- همراه داشتن سوالات وپاسخ سوالات آزمون قبلی درجلسۀ آزمون

۵- انتقال دفترچۀ سوالات به بیرون ازجلسۀ آزمون

۱۰- همراه داشتن یادداشت حاوی پاسخ برخی ازسوالات

قابل ذکراست مرتکبین تخلفات فوق به محرومیت یک تاچنددوره ازشرکت درآزمون های بازارسرمایه محکوم شدند.

۱۲- مواددرسی آزمون

مواددرسی هریک ازآزمون های بازاربشرح جداول زیرارایه گردیده است:

۱-۱۲ آزمون اصول بازارسرمایه

ردیف

عنوان درس

تعدادسوالات

ضریب

حدنصاب نمره قبولی

۱

فهم وتحلیل صورت های مالی

۲۵

۴

قبولی دراین آزمون منوط به احرازحدنصاب نمره قبولی درتک تک دروس واحرازحدنصاب نمره قبولی درنمره کل است.

الف- نمره هردرس:

– نصف میانگین نمرات هردرس مشروط به اینکه بین ۲۰ تا۳۵ درصدباشد؛

– درصورتی که نصف میانگین نمرات هردرس بیش از۳۵ درصدباشد؛ ۳۵ درصدملاک است ودرصورتی که نصف میانگین نمرات هردرس کمتراز۲۰ درصدباشد۲۰ درصدملاک است.

ب- نمره کل: حدنصاب نمره کل برابراست بامیانگین نمرات کل داوطلبان به علاوه یک انحراف معیاریا۵۰ درصدهرکدام کمترباشد. (درمحاسبه میانگین وانحراف معیار، ۵ درصدبیشترین و۵ درصدکمترین نمرات حذف می شود)

۲

مقدمات بازارها، ابزارهاونهادهای مالی

۲۵

۴

۳

مقدمات امورمالی شرکتی

۲۵

۴

۴

مقدماتی براقتصاد

۲۵

۳

۵

روش های کمی مقدماتی

۲۵

۳

۶

اصول بازارسرمایه اسلامی واخلاق حرفه ای

۲۰

۴

۷

مقررات اصول بازارسرمایه

۲۵

۴

جمع تعدادسوالات ۱۷۰ وزمان پاسخگویی ۲۱۰ دقیقه

۲-۱۲ آزمون معامله گری اوراق تامین مالی

ردیف

عنوان درس

تعدادسوالات

حدنصاب نمره قبولی

۱

اصطلاحات انگلیسی ویژه معاملات اوراق تامین مالی

۲۰

اخذنمره ۴۰ از۱۰۰

۲

مقدمات ارزش گذاری اوراق تامین مالی

۲۵

اخذنمره ۴۰ از۱۰۰

۳

مقررات معامله گری اوراق تامین مالی

۳۵

اخذنمره ۵۰ از۱۰۰

جمع تعدادسوالات ۸۰ زمان پاسخگویی ۱۰۵ دقیقه

۳-۱۲آزمون معامله گری بورس کالا

ردیف

عنوان درس

تعدادسوالات

حدنصاب نمره قبولی

۱

اصطلاحات انگلیسی ویژه معاملات بورس کالا

۲۰

اخذنمره ۴۰ از۱۰۰

۲

مقررات بین المللی تجارت واعتبارات اسنادی

۲۵

اخذنمره ۴۰ از۱۰۰

۳

مقررات معامله گری بورس کالا

۳۵

اخذنمره ۵۰ از۱۰۰

جمع تعدادسوالات ۸۰ زمان پاسخگویی ۱۰۵ دقیقه

۴-۱۲ آزمون معامله گری ابزارمشتقه

ردیف

عنوان درس

تعدادسوالات

حدنصاب نمره قبولی

۱

اصطلاحات انگلیسی ویژه معاملات ابزارمشتقه

۲۰

اخذنمره ۴۰ از۱۰۰

۲

مفاهیم ابزارمشتقه

۳۰

اخذنمره ۴۰ از۱۰۰

۳

مقررات معامله گری ابزارمشتقه

۳۰

اخذنمره ۵۰ از۱۰۰

جمع تعدادسوالات ۸۰ زمان پاسخگویی ۱۰۵ دقیقه

۵-۱۲ آزمون مدیریت نهادهای بازارسرمایه

ردیف

عنوان درس

تعدادسوالات

حدنصاب نمره قبولی

۱

اصول راهبری شرکتی

۳۰

اخذنمره ۴۰ از۱۰۰

۲

مقررات مدیریت نهادهای بازارسرمایه

۴۰

اخذنمره ۵۰ از۱۰۰

جمع تعدادسوالات ۷۰ زمان پاسخگویی ۹۰ دقیقه

۶-۱۲ کارشناسی عرضه وپذیرش

ردیف

عنوان درس

تعدادسوالات

حدنصاب نمره قبولی

۱

مقررات عرضه وپذیرش

۴۰

اخذنمره ۵۰ از۱۰۰

جمع تعدادسوالات ۴۰ زمان پاسخگویی ۵۰ دقیقه

۷-۱۲ آزمون تحلیل گری بازارسرمایه

ردیف

عنوان درس

تعدادسوالات

ضریب

حدنصاب نمره قبولی

۱

لغات تخصصی مالی، اقتصادودرک مطلب متون مالی- اقتصادی زبان انگلیسی

۲۰

۲

قبولی دراین آزمون منوط به احرازحدنصاب نمره قبولی درتک تک دروس واحرازحدنصاب نمره قبولی درنمره کل است.

الف- نمره هردرس:

– نصف میانگین نمرات هردرس مشروط به اینکه بین ۲۰ تا۳۵ درصدباشد؛

– درصورتی که نصف میانگین نمرات هردرس بیش از۳۵ درصدباشد؛ ۳۵ درصدملاک است ودرصورتی که نصف میانگین نمرات هردرس کمتراز۲۰ درصدباشد۲۰ درصدملاک است.

ب- نمره کل: حدنصاب نمره کل برابراست بامیانگین نمرات کل داوطلبان به علاوه یک انحراف معیاریا۵۰ درصدهرکدام کمترباشد. (درمحاسبه میانگین وانحراف معیار، ۵ درصدبیشترین و۵ درصدکمترین نمرات حذف می شود)

۲

مباحث پیشرفته درفهم وتحلیل صورت های مالی

۲۰

۴

۳

مباحث پیشرفته درامورمالی شرکتی

۲۵

۴

۴

مباحث پیشرفته سرمایه گذاری

۳۵

۴

۵

اقتصادپیشرفته

۲۵

۳

۶

روش های کمی پیشرفته

۳۰

۳

۷

مقررات تحلیل گری بازارسرمایه

۲۵

۴

جمع تعدادسوالات ۱۸۰ زمان پاسخگویی ۲۲۵ دقیقه

۸-۱۲ آزمون ارزشیابی اوراق بهادار

ردیف

عنوان درس

تعدادسوالات

حدنصاب نمره قبولی

۱

مباحث پیشرفته درارزش گذاری سهام

۳۰

اخذنمره ۴۰ از۱۰۰

۲

مباحث پیشرفته درارزش گذاری اوراق بهاداربادرآمدثابت

۳۰

اخذنمره ۴۰ از۱۰۰

۳

مباحث پیشرفته ابزارمشتقه وارزش گذاری آنها

۴۰

اخذنمره ۴۰ از۱۰۰

جمع تعدادسوالات ۱۰۰ زمان پاسخگویی ۱۲۵ دقیقه

۹-۱۲ آزمون مدیریت سبداوراق بهادار

ردیف

عنوان درس

تعدادسوالات

حدنصاب نمره قبولی

۱

مدیریت سبداوراق بهادار

۴۰

اخذنمره ۴۰ از۱۰۰

۲

مقررات مدیریت سبداواق بهادار

۳۰

اخذنمره ۵۰ از۱۰۰

جمع تعدادسوالات ۷۰ زمان پاسخگویی ۹۰ دقیقه

توجه: جهت دریافت اطلاعات بیشتروثبت نام دراین آزمون هابه پایگاه الکترونیکی اداره امورگواهی نامه های حرفه ای به نشانیhttp://reg.seo.ir ویاپایگاه الکترونیکی سازمان بورس واوراق بهاداربه نشانی www.seo.ir. (لینک ثبت نام آزمون بیستم گواهی نامه های حرفه ای) مراجعه شود.

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها