اطلاعیه برگزاری آزمون های دورۀ بیستم بازارسرمایه اسفندماه ۱۳۹۱

سازمان بورس واوراق بهاداربرای صدورگواهی نامه های حرفه ای دربازارسرمایه، درنظرداردآزمون های زیررابرگزارنماید.

۱- اصول بازارسرمایه

۲- معامله گری اوراق تامین مالی

۳- معامله گری بورس کالا

۴- معامله گری ابزارمشتقه

۵- مدیریت نهادهای بازارسرمایه

۶- کارشناسی عرضه وپذیرش

۷- تحلیل گری بازارسرمایه

۸- ارزشیابی اوراق بهادار

۹- مدیریت سبداوراق بهادار

۱- مزایای دریافت گواهی نامه های حرفه ای دربازارسرمایه

هم اکنون برای تصدی برخی ازسمت هادرکارگزاری های فعال دربورس اوراق بهاداروبورس کالایی وهمچنین صندوق های سرمایه گذاری، داشتن یکی ازگواهی نامه های مذکورشرط لازم محسوب می شود. همچنین اعطای برخی مجوزهای فعالیت خاص به کارگزاری ها، منوط به استخدام ومعرفی تعدادمشخصی ازدارندگان گواهی نامه های مذکورتوسط کارگزاری متقاضی می باشد. باتوجه به اینکه براساس قانون بازاراوراق بهادارجمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، کلیه نهادهای مالی اعم ازشرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری، سبدگردان ها، صندوق های بازنشستگی، شرکت های مادر(هلدینگ)، شرکت های تامین سرمایه، موسسات رتبه بندی، شرکت های پردازش اطلاعات مالی وشرکت های مشاورسرمایه گذاری تحت نظرسازمان بورس واوراق بهادارفعالیت می کنند، تصدی برخی ازسمت هادراین نهادهای مالی واعطای مجوزبرخی ازفعالیت هابه این نهادها، منوط به داشتن گواهی نامه های حرفه ای دربازارسرمایه یااستخدام تعدادکافی ازدارندگان این گواهی نامه هاخواهدبود.

۲- دوره ونحوۀ ثبت نام، شمارۀ پیگیری ومهلت ویرایش اطلاعات

ثبت نام ازروزسه شنبه مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ شروع ودرپایان روز دوشنبه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ خاتمه می یابد. ضمناتاکیدمی شود صرفا امکان ویرایش اطلاعات ثبت نام از ساعت ۸ صبح روز پنج شنبه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۱ تا ساعت ۲۴ رزو جمعه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۱ خواهدبود،  بنابراین هرداوطلب حداکثرتاتاریخ ۲۹/۱۰/۹۱ فرصت داردتاازصحت اطلاعات واردشده درفرم ثبت نام اطمینان حاصل نمایداماامکان ثبت نام برای متقاضی جدیددردورۀ ویرایش امکان پذیرنمی باشد. ثبت نام به صورت اینترنتی ازطریق مراجعه به پایگاه الکترونیکی اداره امورگواهی نامه های حرفه ای به نشانی http://reg.seo.ir وهمچنین پایگاه الکترونیکی سازمان بورس واوراق بهاداربه آدرس www.seo.ir (لینک ثبت نام آزمون بیستم گواهی نامه های حرفه ای) انجام می شود. باتوجه به اینکه هزینۀ شرکت درآزمون فقط به صورت اینترنتی قابل پرداخت می باشد، هرداوطلب لازم است بااستفاده ازکارت بانکی عضوشتاب که پرداخت الکترونیکی آن فعال بوده باشد، به سایت مراجعه وبه تعدادآزمون های موردنیاز، نسبت به خریدآنلاین یک یاچندکارت اعتباری (جهت ثبت نام) اقدام نمایند. کارت اعتباری خریداری شده، امکان ورودبه سایت برای ثبت نام هریک ازآزمون های موردنظرداوطلبان رافراهم می کند. باتوجه به اینکه کارت اعتباری خریداری شده برای ثبت نام محرمانه بوده وامکان استفاده ازآن توسط سایرافرادوجوددارد، به داوطلبان توصیه می شودکه ازقراردادن آن دراختیارسایرافرادجداخودداری نموده وحتماتااتمام کلیه مراحل آزمون، نزدخودنگهداری نمایند. بدیهی است مسولیت افشاءاطلاعات کارت اعتباری خریداری شده، به عهدۀ داوطلب خواهدبود. منظورازکارت اعتباری خریداری شده، دریافت یک شناسه ورمزعبورجهت ورودبه سایت برای ثبت نام به ازاءهرآزمون بوده وبرای شرکت درچندآزمون لازم است به تعدادآزمون های موردتقاضاکارت اعتباری دریافت شود.

تذکرمهم: پس ازاتمام ثبت نام وثبت نهایی هرآزمون توسط متقاضی، یک کدپیگیری توسط سامانه به داوطلب تخصیص داده می شودکه داوطلب لازم است کدمربوطه راتاپایان مراحل آزمون واعلام نتایج نزدخودنگهداری نماید.

۳- زمان ونحوۀ دریافت کارت شرکت درآزمون

کارت شرکت درآزمون کلیۀ داوطلبین ازروزشنبه مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ برای پرینت برروی سایت اداره امورگواهی نامه های حرفه ای به نشانی http://reg.seo.ir قرارخواهدگرفت که هرداوطلب لازم است بامراجعه به سایت، پرینتی ازکارت خودتهیه وبه همراه اصل کارت ملی یااصل شناسنامه عکس داردرجلسه آزمون ارایه نماید. بدیهی است داوطلبینی می توانندکارت شرکت درآزمون دریافت نمایندکه اولانسبت به تهیۀ آنلاین کارت اعتباری اقدام نموده باشندوثانیا درمهلت مقرربرای شرکت درآزمون موردنیازدرسایت اداره امورگواهی نامه های حرفه ای ثبت نام کنند. به داوطلبان توصیه می شودقبل ازتهیۀ کارت اعتباری، شرایط شرکت درآزمون هاراکه دربندپنج این اطلاعیه وهمچنین درراهنمای ثبت نام سایت توضیح داده شده است رامطالعه نمایند. قابل ذکراست که وجوه پرداخت شده توسط داوطلبان، به هیچ عنوان قابل استردادیاقابل استفاده برای آزمون های دوره های بعدی نخواهدبود. به همراه نداشتن کارت شرکت درآزمون ومدارک شناسایی معتبرعکس داردرجلسه آزمون، موجب محرومیت ازشرکت درآزمون خواهدشد.

۴- حوزه هاوتاریخ برگزاری آزمون:

حوزه ها، تاریخ وساعت شروع آزمون های دورۀ بیستم بشرح جدول زیرمی باشد.

ردیف

نام آزمون

شهرهای برگزاری آزمون

تاریخ برگزاری آزمون

ساعت شروع واتمام آزمون

۱

معامله گری اوراق تامین مالی

تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، بابلسر

پنج شنبه ۰۳/۱۲/۱۳۹۱

۹:۰۰ الی ۱۰:۴۵

۲

ارزشیابی اوراق بهادار

تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، بابلسر

پنج شنبه ۰۳/۱۲/۱۳۹۱

۹:۰۰ الی ۱۱:۰۵

۳

معامله گری ابزارمشتقه

تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، بابلسر

پنج شنبه ۰۳/۱۲/۱۳۹۱

۱۱:۳۰ الی ۱۳:۱۵

۴

معامله گری بورس کالا

تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، بابلسر

پنج شنبه ۰۳/۱۲/۱۳۹۱

۱۴:۳۰ الی ۱۶:۱۵

۵

مدیریت سبداوراق بهادار

تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، بابلسر

پنج شنبه ۰۳/۱۲/۱۳۹۱

۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰

۶

اصول بازارسرمایه

تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، بابلسر

جمعه ۰۴/۱۲/۱۳۹۱

۹:۰۰ تا۱۲:۳۰

۷

تحلیل گری بازارسرمایه

تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، بابلسر

جمعه ۰۴/۱۲/۱۳۹۱

۱۴:۰۰ الی ۱۷:۴۵

۸

مدیریت نهادهای بازارسرمایه

تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، بابلسر

جمعه ۰۴/۱۲/۱۳۹۱

۱۴:۰۰ الی ۱۵:۳۰

۹

کارشناسی عرضه وپذیرش

تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، بابلسر

جمعه ۰۴/۱۲/۱۳۹۱

۱۶:۰۰ الی ۱۶:۵۰

*: قبل ازثبت نام، به آزمون های که به صورت هم زمان برگزارمی شوندتوجه فرمایید. آزمون های هم زمان شامل ردیف ۱ و۲، ردیف ۴ و۵ وردیف ۷ و۸ می باشد

**: نشانی حوزه های برگزاری آزمون هاطی اطلاعیۀ جداگانه متعاقبااعلام خواهدشد.

۵- شرایط شرکت درآزمون ها

الف- شرایط عمومی: شرط شرکت داوطلبان درآزمون های بازارسرمایه، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یابالاترازدانشگاه هایاموسسات آموزشی داخلی موردتاییدوزارت علوم، تحقیقات وفن آوری یامعادل آن هایامدرک تحصیلی ازدانشگاه هاوموسسات آموزشی خارجی که توسط وزارت علوم، تحقیقات وفن آوری معادل کارشناسی یابالاترارزش گذاری شده باشد، درتمامی رشته های تحصیلی. (دانشجویان ترم آخردورۀ کارشناسی که مدرک تحصیلی آنان حداکثرتاپایان شهریور ماه ۱۳۹۲ قابل ارایه باشد، می تواننددراین آزمون هاشرکت نمایند).

ب- رعایت پیش نیاز: برای اخذهریک ازگواهی نامه های بازارسرمایه، علاوه براحرازشرایط عمومی، داطلب لازم است پیش نیازهرآزمون رابشرح جدول زیررعایت نماید.

ردیف

نام آزمون

پیش نیاز

۱

اصول بازارسرمایه

ندارد

۲

مدیریت نهادهای بازارسرمایه

اصول بازارسرمایه

۳

کارشناسی عرضه وپذیرش

۴

معامله گری اوراق تامین مالی

۵

معامله گری بورس کالا

۶

معامله گری ابزارمشتقه

۷

تحلیل گری بازارسرمایه

۸

مدیریت سبداوراق بهادار

تحلیل گری بازارسرمایه

۹

ارزشیابی اوراق بهادار

ج- معافیت دارندگان مدارک CFA وCIIA

باتوجه به مصوبۀ هیات مدیرۀ سازمان بورس واوراق بهادار، داوطلبانی که دارای مدارک بین المللی CFA وCIIA هستند، برای اخذگواهی نامه های بازارسرمایه، لازم است درآزمون برخی ازدروس بشرح زیرشرکت نمایند:

ردیف

نوع مدارک بین المللی

گواهی نامۀ قابل اعطاء

شرایط احرازگواهی نامه

۱

CFA درتمامی سطوح وCIIA

اصول بازارسرمایه

۱- کسب حداقل ۵۰ درصدنمرۀ دروس مقررات اصول بازارسرمایه واصول بازارسرمایه اسلامی واخلاق حرفه ای

۲- شرکت دردورۀ آموزشی درمورداوراق بهاداراسلامی

۳- تاییدکمیتۀ گواهی نامه های حرفه ای

۲

معامله گری اوراق تامین مالی

۱- گواهی نامۀ اصول بازارسرمایه

۲- کسب حداقل ۵۰ درصدنمرۀ درس مقررات معامله گری اوراق تامین مالی

۳- تاییدکمیتۀ گواهی نامه های حرفه ای

۳

معامله گری ابزارمشتقه

۱- گواهی نامۀ اصول بازارسرمایه

۲- کسب حداقل ۵۰ درصدنمرۀ درس مقررات معامله گری ابزارمشتقه

۳- تاییدکمیتۀ گواهی نامه های حرفه ای

۴

CFA درسطوح دوم وسوم وCIIA

تحلیل گری بازارسرمایه

۱- گواهی نامۀ اصول بازارسرمایه

۲- کسب حداقل ۵۰ درصدنمرۀ درس تحلیل گری بازارسرمایه

۳- تاییدکمیتۀ گواهی نامه های حرفه ای

۵

ارزشیابی اوراق بهادار

۱- گواهی نامۀ تحلیل گری بازارسرمایه

۲- تاییدکمیتۀ گواهی نامه های حرفه ای

۶

مدیریت سبداوراق بهادار

۱- گواهی نامۀ تحلیل گری بازارسرمایه

۲- کسب حداقل ۵۰ درصدنمرۀ درس مقررات مدیریت سبد

۳- تاییدکمیتۀ گواهی نامه های حرفه ای

تذکر۱: شرکت داوطلبان درچندآزمون بازارسرمایه به شرط رعایت پیش نیازوعدم تداخل زمان برگزاری بلامانع است.

تذکر۲: شرکت افراددرآزمون اصول بازارسرمایه وآزمون های منشعب ازآن (معامله گری اوراق تامین مالی، معامله گری بورس کالا، معامله گری ابزارمشتقه، کارشناسی عرضه وپذیرش ومدیریت نهادهای بازارسرمایه) دریک دوره بلامانع است. درصورتی که این اشخاص بدون قبول شدن درآزمون بازارسرمایه، درهریک ازآزمون های فوق(آزمون های منشعب ازآزمون اصول بازارسرمایه) قبول شوند، گواهی نامۀ مربوطه مشروط به اینکه ظرف دودورۀ آزمون بعدی موفق به اخذگواهی نامۀ اصول بازارسرمایه شوند، صادرخواهدشدودرغیراین صورت قبولی آن هاازدرجۀ اعتبارساقط می شود. به همین ترتیب شرکت افراددرآزمون تحلیل گری بازارسرمایه وآزمون های منشعب ازآن (ارزشیابی اوراق بهادارومدیریت سبداوراق بهادار) درصورت دارابودن گواهی نامۀ اصول بازارسرمایه دریک دوره بلامانع است. درصورتی که این اشخاص بدون قبول شدن درآزمون تحلیل گری بازارسرمایه، درهریک ازآزمون های منشعب ازآزمون تحلیل گری( ارزشیابی ومدیریت سبداوراق بهادار) قبول شوند، گواهی نامۀ مربوطه مشروط به اینکه ظرف دودورۀ آزمون های بعدی موفق به اخذگواهی نامۀ تحلیل گری بازارسرمایه شوند، صادرخواهدشدودرغیراین صورت قبولی آن هاازدرجۀ اعتبارساقط می گردد. افرادی می تواننددرآزمون تحلیل گری بازارسرمایه شرکت کنندکه قبلایکی ازگواهی نامه های اصول بازارسرمایه، اصول مقدماتی بورس اوراق بهادارویااصول مقدماتی بورس کالارااخذکرده باشند. شرکت داوطلبان درآزمون تحلیل گری بازارسرمایه قبل ازاخذگواهی نامه های ذکرشده ممنوع بوده ودرصورت شرکت، پاسخنامۀ آزمون تحلیل گری آنان تصحیح نخواهدشد. همچنین هیچ داوطلبی نمی توانددریک دوره دردوآزمون اصول بازارسرمایه وتحلیل گری بازارسرمایه شرکت کندودرصورت شرکت، پاسخنامۀ تحلیل گری آنان تصحیح نخواهدشد.

تذکر۳: شروع بکارقبول شدگان آزمون معامله گری ابزارمشتقه دربورس کالای ایران وشرکت بورس اوراق بهادار، منوط به شرکت دردوره های آموزش تیوری وعملی است. برنامه زمانی آموزش های تیوری وعملی برای قبول شدگان هردوره ازطریق اطلاعیه دراختیارآنان قرارخواهدگرفت.

تذکرمهم: برای داوطلبینی که بدون رعایت شرایط شرکت درآزمون هاوهمچنین بدون رعایت پیش نیازها، نمره قبولی راکسب نمایند، ازنظراین اداره قبول شده محسوب نشده وبرای این دسته ازافراد، گواهی نامه ای صادرنخواهدشد.

۶- معافیت تکدرس

افرادی که حدنصاب نمرۀ قبولی درنمرۀ کل وهمچنین حدنصاب نمرۀ قبولی تک تک دروس (به جزیک درس) دوآزمون اصول بازارسرمایه وتحلیل گری بازارسرمایه رااحرازکنند، درصورت شرکت دردوره های آموزشی مصوب کمیتۀ گواهی نامه های حرفه ای که متعاقبااعلام خواهدشد، به عنوان قبول شده درآزمون مربوطه تلقی می شوند، مشروط به اینکه اولاحداقل ۵۰ درصدحدنصاب نمرۀ قبولی آن درس رااحرازکرده باشندوثانیادرس موردنظر، جزودرس های مقررات اصول بازارسرمایه (درآزمون اصول بازارسرمایه) وهمچنین مقررات تحلیل گری بازارسرمایه ودرس لغات، اصطلاحات ومتون تخصصی زبان انگلیسی تحلیل گری (درآزمون تحلیل گری بازارسرمایه) نباشد. این مصوبه ازآزمون دورۀ هیجدهم قابل اجراءبوده وگواهی نامۀ شرکت کنندگان آزمون های اصول وتحلیل گری بازارسرمایه که مشمول این مصوبه هستنددرصورت شرکت دردوره های آموزشی مربوطه وپس ازتاییدنهادآموزش دهنده، صادرخواهدشد. این دسته ازافراد(شرکت کنندگان دورۀ هیجدهم آزمون های اصول وتحلیل گری بازارسرمایه، بهمن ماه ۱۳۹۰) همچنین می تواننددرصورت عدم تمایل به شرکت دردوره های آموزشی مربوطه، مجددادرآزمون های دورۀ نوزدهم شرکت کرده ودرصورت قبولی، گواهی نامه مربوطه رادریافت کنند. قابل ذکراست حداکثرزمانی که این افرادمهلت دارنددردوره های آموزشی مربوطه شرکت نمایند، متعاقبااعلام خواهدشد.

نکات خیلی مهم:

۱- افرادی که درآزمون هفدهم، هیجدهم و نوزدهم اصول بازارسرمایه مشمول مصوبۀ فوق می شوند، تازمانی که دردوره های آموزشی مربوطه شرکت نکرده وگذراندن دورۀ مذکورموردتاییدنهادآموزش دهنده قرارنگیرد، ازنظراین اداره، به عنوان قبول شدۀ آزمون اصول بازارسرمایه محسوب نمی شوندوازاین رواین افرادمجازبه شرکت درآزمون تحلیل گری بازارسرمایه وزیرمجموعه آن (مدیریت سبداوراق بهاداروارزشیابی اوراق بهادار) دورۀ نوزدهم نیستندودرصورت شرکت دراین آزمون، پاسخنامۀ آنان تصحیح نخواهدشد.

۲- مصوبۀ فوق فقط مشمول شرکت کنندگان آزمون هفدهم(مرداد ماه ۱۳۹۰) ودوره های بعدی می باشد.

 

۷- هزینه شرکت درآزمون ونحوه پرداخت آن

الف– هزینه شرکت درآزمون های دورۀ نوزدهم بازارسرمایه بشرح جدول زیرمی باشد:

ردیف

عنوان گواهی نامه

*هزینه ثبت نام هرداوطلب(ریال)

۱

اصول بازارسرمایه

۰۰۰ر۳۶۰

۲

مدیریت نهادهای بازارسرمایه

۰۰۰ر۳۰۰

۳

کارشناسی عرضه وپذیرش

۰۰۰ر۳۰۰

۴

معامله گری اوراق تامین مالی

۰۰۰ر۳۰۰

۵

معامله گری بورس کالا

۰۰۰ر۳۰۰

۶

معامله گری ابزارمشتقه

۰۰۰ر۳۰۰

۷

تحلیل گری بازارسرمایه

۰۰۰ر۶۰۰

۸

مدیریت سبداوراق بهادار

۰۰۰ر۴۲۰

۹

ارزشیابی اوراق بهادار

۰۰۰ر۴۲۰

*: لازم به توضیح است به هریک ازمبالغ فوق، ۵ درصدمالیات برارزش افزوده وهمچنین کارمزدبانک اضافه می شود.

ب- نحوۀ پرداخت هزینۀ شرکت درآزمون: هزینۀ شرکت درآزمون فقط به صورت اینترنتی وازطریق کارت بانکی یکی ازبانک های عضومجموعۀ شتاب امکانپذیرمی باشد. برای پرداخت هزینۀ شرکت درآزمون به صورت اینترنتی ، داوطلب لازم است شماره کارت، تاریخ انقضای کارت بانکی، رمزخریداینترنتی وهمچنین کدcvv2 یک کارت بانکی عضوگروه شتاب رادراختیارداشته باشد. برای اطلاع ازنحوۀ پرداخت اینترنتی وجه ثبت نام وجزییات آن، به راهنمای پرداخت اینترنتی مندرج درراهنمای ثبت نام واقع درپایگاه الکترونیکی این اداره به نشانی http://reg.seo.ir) مراجعه شود.

۸- مراحل ومدارک موردنیازبرای ثبت نام
الف- مطالعه کامل اطلاعیه برگزاری آزمون نوزدهم
ب-عضویت درسایت(هرداوطلب فقط یکبارعضوسایت می شودودرهمان باراول، نام کاربری ورمزعبورخودراانتخاب می کندکه برای ورودهای بعدی، نگهداری نام کاربری ورمزعبورالزامی است)
ج-آماده کردن کارت بانکی یکی ازبانک های عضوشتاب
د-خریداعتباربه تعدادآزمون های موردتقاضاازطریق مراجعه به سایت اداره امورگواهی نامه های حرفه ای
ه- آماده کردن عکس پرسنلی مطابق شرایط عکس پرسنلی نمونه وقراردادن آن درسایت اداره امورگواهی نامه های حرفه ای درقسمت«تصویرداوطلب» ازطریق انجام اقدامات زیر: انتخاب گزینۀ ورود، واردکردن نام کاربری ورمزورود، انتخاب منوی «تصویرداوطلب»، مطالعۀ شرایط عکس پرسنلی نمونه ودرپایان هم پیوست کردن عکس پرسنلی داوطلب. قابل ذکراست افرادی که عکس پرسنلی خودراواردسایت نکنند، به هنگام پرکردن فرم ثبت نام، دچارمشکل شده وامکان ادامۀ ثبت نام ازآنان سلب خواهدشد. همچنین چنانچه عکس پرسنلی داوطلبی مطابق عکس پرسنلی نمونه نباشدویاازعکس های غیرمرتبط استفاده شده باشد، برای آن داوطلب کارت ورودبه جلسه صادرنخواهدشد.
و- ثبت نام برای هرآزمون توسط متقاضی پس ازخریداعتبار(موضوع بنددفوق) ازطریق تکمیل فرم ثبت نام، تاییدثبت نام ودریافت شماره رهگیری برای هرآزمون ازطریق مراجعه به سایت اداره امورگواهی نامه های حرفه ای(ازآنجاکه مشخصات واردشده درفرم ثبت نام عینابه گواهی نامه قبول شده منتقل می شودبه ثبت نام کنندگان توصیه می شودکه ثبت نام های آزمون هاراشخصاانجام دهند.

ز- حصول اطمینان ازاینکه ثبت نام کامل شده وداوطلب، اقدام دیگری غیرازدریافت کارت نداردوآن هم هنگامی است که داوطلب آزمون های ثبت نام شده رادرمنوی «آزمون های من» مشاهده کند.

۹- نحوه معادل سازی گواهی نامه های قبلی

مطابق مصوبه هیات مدیره سازمان بورس واوراق بهادار، معادل سازی گواهی نامه های گذشته بشرح زیربه تصویب رسیدکه پس ازصدوربه اطلاع داوطلبان خواهدرسید. لازم به توضیح است متقاضیان می بایست به هنگام ثبت نام به معادل بودن گواهی نامه های قبلی باگواهی نامه های جدیدبراساس جدول زیرتوجه کافی نموده وازثبت نام درآزمون های که گواهی نامه های آن هامعادل گواهی نامه های جدیدمی باشدخودداری نمایند.

ردیف

گواهی نامه قبلی

گواهی نامه جدید

۱

اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار

اصول بازارسرمایه ومعامله گری اوراق تامین مالی

۲

اصول مقدماتی بورس کالا

اصول بازارسرمایه ومعامله گری بورس کالا

۳

تحلیل گری بورس اوراق بهادار

تحلیل گری بازارسرمایه

۴

تحلیل گری بورس کالا

۵

معامله گری قراردادهای آتی

معامله گری ابزارمشتقه

۱۰- نحوه درج اطلاعیه های بعدی آزمون

اطلاعیه های بعدی راجع به آزمون های فوق درسایت های اینترنتی زیرمنتشرمی شود.

۱-http://reg.seo.ir 2- www.seo.ir 3- www.sena.ir

۱۱- تذکرات خیلی مهم

۱- استفاده ازماشین حساب بلامانع است.
۲- آزمون انتخاب وتاییدنهایی شده درفرم ثبت نام توسط داوطلب، قابل تغییروویرایش نمی باشد. به داوطلبان توصیه می شودکه درانتخاب آزمون به هنگام ثبت نام، دقت کافی داشته باشند.
۳- ازآنجاکه مشخصات واردشده درفرم ثبت نام عینابه گواهی نامه قبول شدگان منتقل می شود، به ثبت نام کنندگان توصیه می شودکه ثبت نام های آزمون هاراشخصاانجام دهند.
۴-وجوه پرداخت شده توسط داوطلبان (اعتبارات خریداری شده)، به هیچ عنوان قابل استردادیاقابل استفاده برای آزمون های دوره های بعدی نخواهدبود. ازاین رولازم است اعتبارات خریداری شده حتمادراین دوره استفاده شود.
۵- به داوطلبین اکیداً توصیه می‌شود در زمان تکمیل فرم ثبت نام، مشخصات شناسنامه‌ای و تمامی اطلاعات مورد نیاز را به طور کامل و براساس مندرجات شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی خود تکمیل نمایند. چنانچه در هر یک از مراحل (ثبت نام، برگزاری آزمون، اعلام نتایج و صدور گواهی‌نامه حرفه‌ای) مغایرتی مشاهده شود، هیچ گونه اعتراضی وارد نبوده و مسئولیت آن به عهده خود داوطلب خواهد بود.
۶- استفاده از تصاویر غیرمرتبط و یا تصویر فرد دیگری به جای داوطلب و موارد مشابه، منجر به عدم صدور کارت ورود به جلسه آزمون برای داوطلب و محرومیت وی از آزمون خواهد شد. لذا تأکید می‌گردد به منظور جلوگیری از چنین مواردی در تمامی مراحل ثبت نام و آپلود تصویر خود دقت نمایید.

موارد زیر در هنگام برگزاری آزمون تخلف محسوب شده و براساس قوانین موجود برخورد خواهد شد:

۱- مخدوش نمودن پاسخ‌نامه، علامت‌گذاری روی آن و یا درج هرگونه علامت که منجر به ایجاد اشکال در تصحیح پاسخ‌نامه داوطلب شود، تخلف بوده و مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات رفتار خواهد شد.

۲- هرگونه تبادل اطلاعات و صحبت در جلسه آزمون توسط داوطلبین، همراه داشتن یادداشت، جزوه، کتاب و موارد مشابه، تخلف بوده و مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات رفتار خواهد شد.

۳- همراه داشتن وسایل الکترونیکی و مخابراتی از قبیل تلفن همراه، پیجر، هندس فری، بلوتوث و … حتی به صورت خاموش، ممنوع و تخلف بوده و در صورت مشاهده با خاطی برخورد خواهد شد.

۴- شرکت فرد دیگری به جای داوطلب جرم محسوب شده و افراد خاطی به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد.

۵- هرگونه اقدامی که منجر به برهم خوردن نظم جلسه آزمون شود، تخلف بوده و عواقب آن بر عهده خاطی خواهد بود.

نکته بسیار مهم:

چنانچه در هر یک از مراحل ثبت نام، تصحیح پاسخ‌نامه و به خصوص صدور گواهی‌نامه حرفه‌ای و پس از آن، مشخص شود داوطلب اطلاعات غیرواقعی و یا مدرک مجعول ارایه داده است، ضمن ابطال آزمون و گواهی‌نامه نامبرده، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم با وی رفتار خواهد شد.

شرح تقلب یاتخلف

شرح تقلب یاتخلف

۱- ترک جلسۀ آزمون ومکالمۀ تلفنی دربیرون جلسه وبازگشت به جلسه آزمون

۶- ورودبه جلسۀ آزمون بدون کارت ورودبه جلسه

۲- همراه داشتن ومکالمه باگوشی تلفن همراه درجلسۀ آزمون

۷- نگاه کردن به پاسخنامه داوطلب دیگر(صندلی کناری) درچندین مرحله

۳- همراه داشتن یادداشت ازیک درس بدون استفاده ازآن

۸- همراه داشتن گوشی تلفن همراه بدون اقدام به مکالمه

۴- عدم تحویل پاسخنامه به مراقب جلسه درانتهای زمان آزمون

۹- همراه داشتن سوالات وپاسخ سوالات آزمون قبلی درجلسۀ آزمون

۵- انتقال دفترچۀ سوالات به بیرون ازجلسۀ آزمون

۱۰- همراه داشتن یادداشت حاوی پاسخ برخی ازسوالات

قابل ذکراست مرتکبین تخلفات فوق به محرومیت یک تاچنددوره ازشرکت درآزمون های بازارسرمایه محکوم شدند.

۱۲- مواددرسی آزمون

مواددرسی هریک ازآزمون های بازاربشرح جداول زیرارایه گردیده است:

۱-۱۲ آزمون اصول بازارسرمایه

ردیف

عنوان درس

تعدادسوالات

ضریب

حدنصاب نمره قبولی

۱

فهم وتحلیل صورت های مالی

۲۵

۴

قبولی دراین آزمون منوط به احرازحدنصاب نمره قبولی درتک تک دروس واحرازحدنصاب نمره قبولی درنمره کل است.

الف- نمره هردرس:

– نصف میانگین نمرات هردرس مشروط به اینکه بین ۲۰ تا۳۵ درصدباشد؛

– درصورتی که نصف میانگین نمرات هردرس بیش از۳۵ درصدباشد؛ ۳۵ درصدملاک است ودرصورتی که نصف میانگین نمرات هردرس کمتراز۲۰ درصدباشد۲۰ درصدملاک است.

ب- نمره کل: حدنصاب نمره کل برابراست بامیانگین نمرات کل داوطلبان به علاوه یک انحراف معیاریا۵۰ درصدهرکدام کمترباشد. (درمحاسبه میانگین وانحراف معیار، ۵ درصدبیشترین و۵ درصدکمترین نمرات حذف می شود)

۲

مقدمات بازارها، ابزارهاونهادهای مالی

۲۵

۴

۳

مقدمات امورمالی شرکتی

۲۵

۴

۴

مقدماتی براقتصاد

۲۵

۳

۵

روش های کمی مقدماتی

۲۵

۳

۶

اصول بازارسرمایه اسلامی واخلاق حرفه ای

۲۰

۴

۷

مقررات اصول بازارسرمایه

۲۵

۴

جمع تعدادسوالات ۱۷۰ وزمان پاسخگویی ۲۱۰ دقیقه

۲-۱۲ آزمون معامله گری اوراق تامین مالی

ردیف

عنوان درس

تعدادسوالات

حدنصاب نمره قبولی

۱

اصطلاحات انگلیسی ویژه معاملات اوراق تامین مالی

۲۰

اخذنمره ۴۰ از۱۰۰

۲

مقدمات ارزش گذاری اوراق تامین مالی

۲۵

اخذنمره ۴۰ از۱۰۰

۳

مقررات معامله گری اوراق تامین مالی

۳۵

اخذنمره ۵۰ از۱۰۰

جمع تعدادسوالات ۸۰ زمان پاسخگویی ۱۰۵ دقیقه

۳-۱۲آزمون معامله گری بورس کالا

ردیف

عنوان درس

تعدادسوالات

حدنصاب نمره قبولی

۱

اصطلاحات انگلیسی ویژه معاملات بورس کالا

۲۰

اخذنمره ۴۰ از۱۰۰

۲

مقررات بین المللی تجارت واعتبارات اسنادی

۲۵

اخذنمره ۴۰ از۱۰۰

۳

مقررات معامله گری بورس کالا

۳۵

اخذنمره ۵۰ از۱۰۰

جمع تعدادسوالات ۸۰ زمان پاسخگویی ۱۰۵ دقیقه

۴-۱۲ آزمون معامله گری ابزارمشتقه

ردیف

عنوان درس

تعدادسوالات

حدنصاب نمره قبولی

۱

اصطلاحات انگلیسی ویژه معاملات ابزارمشتقه

۲۰

اخذنمره ۴۰ از۱۰۰

۲

مفاهیم ابزارمشتقه

۳۰

اخذنمره ۴۰ از۱۰۰

۳

مقررات معامله گری ابزارمشتقه

۳۰

اخذنمره ۵۰ از۱۰۰

جمع تعدادسوالات ۸۰ زمان پاسخگویی ۱۰۵ دقیقه

۵-۱۲ آزمون مدیریت نهادهای بازارسرمایه

ردیف

عنوان درس

تعدادسوالات

حدنصاب نمره قبولی

۱

اصول راهبری شرکتی

۳۰

اخذنمره ۴۰ از۱۰۰

۲

مقررات مدیریت نهادهای بازارسرمایه

۴۰

اخذنمره ۵۰ از۱۰۰

جمع تعدادسوالات ۷۰ زمان پاسخگویی ۹۰ دقیقه

۶-۱۲ کارشناسی عرضه وپذیرش

ردیف

عنوان درس

تعدادسوالات

حدنصاب نمره قبولی

۱

مقررات عرضه وپذیرش

۴۰

اخذنمره ۵۰ از۱۰۰

جمع تعدادسوالات ۴۰ زمان پاسخگویی ۵۰ دقیقه

۷-۱۲ آزمون تحلیل گری بازارسرمایه

ردیف

عنوان درس

تعدادسوالات

ضریب

حدنصاب نمره قبولی

۱

لغات تخصصی مالی، اقتصادودرک مطلب متون مالی- اقتصادی زبان انگلیسی

۲۰

۲

قبولی دراین آزمون منوط به احرازحدنصاب نمره قبولی درتک تک دروس واحرازحدنصاب نمره قبولی درنمره کل است.

الف- نمره هردرس:

– نصف میانگین نمرات هردرس مشروط به اینکه بین ۲۰ تا۳۵ درصدباشد؛

– درصورتی که نصف میانگین نمرات هردرس بیش از۳۵ درصدباشد؛ ۳۵ درصدملاک است ودرصورتی که نصف میانگین نمرات هردرس کمتراز۲۰ درصدباشد۲۰ درصدملاک است.

ب- نمره کل: حدنصاب نمره کل برابراست بامیانگین نمرات کل داوطلبان به علاوه یک انحراف معیاریا۵۰ درصدهرکدام کمترباشد. (درمحاسبه میانگین وانحراف معیار، ۵ درصدبیشترین و۵ درصدکمترین نمرات حذف می شود)

۲

مباحث پیشرفته درفهم وتحلیل صورت های مالی

۲۰

۴

۳

مباحث پیشرفته درامورمالی شرکتی

۲۵

۴

۴

مباحث پیشرفته سرمایه گذاری

۳۵

۴

۵

اقتصادپیشرفته

۲۵

۳

۶

روش های کمی پیشرفته

۳۰

۳

۷

مقررات تحلیل گری بازارسرمایه

۲۵

۴

جمع تعدادسوالات ۱۸۰ زمان پاسخگویی ۲۲۵ دقیقه

۸-۱۲ آزمون ارزشیابی اوراق بهادار

ردیف

عنوان درس

تعدادسوالات

حدنصاب نمره قبولی

۱

مباحث پیشرفته درارزش گذاری سهام

۳۰

اخذنمره ۴۰ از۱۰۰

۲

مباحث پیشرفته درارزش گذاری اوراق بهاداربادرآمدثابت

۳۰

اخذنمره ۴۰ از۱۰۰

۳

مباحث پیشرفته ابزارمشتقه وارزش گذاری آنها

۴۰

اخذنمره ۴۰ از۱۰۰

جمع تعدادسوالات ۱۰۰ زمان پاسخگویی ۱۲۵ دقیقه

۹-۱۲ آزمون مدیریت سبداوراق بهادار

ردیف

عنوان درس

تعدادسوالات

حدنصاب نمره قبولی

۱

مدیریت سبداوراق بهادار

۴۰

اخذنمره ۴۰ از۱۰۰

۲

مقررات مدیریت سبداواق بهادار

۳۰

اخذنمره ۵۰ از۱۰۰

جمع تعدادسوالات ۷۰ زمان پاسخگویی ۹۰ دقیقه

توجه: جهت دریافت اطلاعات بیشتروثبت نام دراین آزمون هابه پایگاه الکترونیکی اداره امورگواهی نامه های حرفه ای به نشانیhttp://reg.seo.ir ویاپایگاه الکترونیکی سازمان بورس واوراق بهاداربه نشانی www.seo.ir. (لینک ثبت نام آزمون بیستم گواهی نامه های حرفه ای) مراجعه شود.

دیدگاه ها (۲۸)

 1. سهیلا می‌گه:

  بابا یکی به داد برسه ازمون اصول بازار سرمایه تداخل داره با ازمون سازمان مالیات ما چه خاکی به سرمون بریزیم تو هر دو ثبت نام کردیم هردو جمعه صبحه واقعا خجالت داره یکی جواب مارو بده

  • sahar می‌گه:

   این مسولین با فکری که ما داریم فقط دارن به دادمون میرسن دیگه
   اتفاقا تو شهریورم آزمون مخابرات باهمین یکی شد همهاعتراض کردن ولی بی فایده بود

 2. روشنک می‌گه:

  sabra جان امروز با استادم که معاون ناشران و امور اعضای بورسو بازرس بورسه صحبت می کردم اونم میگفت معامله گری ها اشباع شده تا۳-۴ سال قبل خوب بود (ما یه همچین استادایی داریم اما دریغ از یکم یاری رسانی 🙁
  گفت امسال قراره کلی استخدام ارگانای دولتی داشته باشن مثل بانک کشاورزی و بانک ملی 🙂 این مقام آگاه بورس تاکید کرد با معامله گری زیاد امید به اشتغال نداشته باشیم همین دیگه گفتم که در جریان باشی

  • sabra می‌گه:

   مرسی عزیزم. اطلاعاتی که دادی خیلی کمکم کرد. آره والا این استادام کاری برامون نکردن، البته تقصیری هم ندارن. استاد ما میگفت خیلی از دانشجوهام مدرک دارن و ازم درخواست یاری کردن! خوب بیچاره جواب کدوممونو بده 😀 . آره دولت که زیاد میخاد استخدام کنه اما امیدوارم مجلس بذاره و ب سرانجام برسه!! راستی اگه قبول شدی ارشدو ول نکنی ها خیلی حیفه!! استادا با شاغلا راه میان، نصف همکلاسیای من کارمند بودن و باهم هم دفاع کردیم 🙂

   • روشنکroshanak.parsaa@yahoo.com می‌گه:

    sabra اگه تو نستی تحلیلگری رو بگیر حداقلش اینه که دیگه خیالت راحته همه مدرکای بدرد بخور رو گرفتی کارگزاری ها برای گرفتم مجوز سبدگردانی به مدرک تحلیلگری نیاز دارن. موفق باشی

 3. مجيد می‌گه:

  وای آقای/خانم دکتر عصبانی

 4. روشنک می‌گه:

  jupiter شما که رشتی این مدرکا رو بگیر بعد به کارگزاری های شهرتون برو مدرکاتو نشون بده پیگیر باش شاید اوضاع اونجا مثل تهران نباشه بعد خبرشو به ما هم بده تا بدونم اوضاع تهران فقط ناجور یا نه .
  ان شا ا… که شما شاغل میشی یکی از جماعت ما بیکارای تحصیل کرده کم بشه

  • sabra می‌گه:

   روشنک جان، بنظرم شما چند ماه پیش جایی گفته بودین که تو حوزه آتی قرارداد استخدام بستین. پس چی شد؟

   • روشنک می‌گه:

    آره درسته الانم بازار کار آتی خوبه ولی مرد افکنه از ساعت ۷صبح شروع می شه معاملات از ساعت ۱۱.۳۰ شروع میشه تا ۶ بعد از ظهر اگه بازار جبرانی هم بخوره تا ۷ شب طول می کشه تا حساباتو چک کنی و کارای دیگه ساعت ۸ شبه فکرشو بکن رسما از زندگی می افتی بعدشم برخلاف اوراق و کالا ۵ شنبه ها هم معامله دارن تا ساعت ۴ -۵ بعد از ظهر من قرارداد بستم با یک کارگزاری بانکی اونام از من خواستن هم معامله گر کالا باشم هم آتی .من با یکی از استادام مشورت کردم گفت برو قراردادتو فسخ کن بازار آتی خیلی خیلی استرس داره و برای یک خانم خیلی سخته نمی تونی دیگه درس بخونی جای جالبش ایجاس که از من ۱۰ میلیون سفته گرفتن وتعهد ۵ سال خدمت ۱۰میلیون وثیقه ای بود برای ۵ سال خدمت .حقوقشم ۴۵۰۰۰۰ تومان این وضعیت ینی نهایت منو این همه خوشبختی محاله منم با این اوصاف قراردادمو فسخ کردم البته این کارگزاری شدیدا” برای افزایش رتبه اش به یک نفر با تحصیلات مرتبط و مدرک مشتقه نیاز داشت الانم میگم بازار آتی هنوز اشباع نشده اگه کسی توانشو داره با این شرایط کاره کنه این گوی و این میدان البته میحطشم زیاد جالب نبود آدماش ی جوری بودن آدم احساس امنیت نمیکرد خیلی هم راحت بودن دیگه خودت تا تهشو بخون ….

    • sabra می‌گه:

     مرسی از اطلاعات مفیدی که دادی، پس اگه اینطوری زیاد حسرت نخورم!!! ولی میگم باز به شانس آدمم مونده: دوست من اصلا سابقه نداشت، بلافاصله بعد از قبولی رفت به کارگزاریا سر زد که نهایتا کارگزاری بانک ملی قبولش کردن. تازه خودش میگفت میخواست ازم تخصصی بپرسه گفتم بلد نیستم! اونم گفت اشکال نداره تو کاراکترت به بورس میخوره!!!! الان پایه حقوقشم ۷۰۰ده. خبر نداری پایه اوراق چنده؟

    • sabra می‌گه:

     ببخشی یادم رفت بپرسم: از وضعیت کاری تحلیلگری خبر نداری؟ بنظرت ارزش داره بخونم؟

     • روشنک می‌گه:

      اوراق هم پایه حقوقش همین حدوده حالا با مزایا میشه نهایتا ۶۰۰/۶۵۰ دوستای من که اوراق کار می کنن حقوقشون این حدوده .اتفاقا امروز درباره تحلیل پرسیدم دوستان میگن خوبه اگه بگیری ولی تو تحلیل واقعا باید تبحر داشته باشهی نه مدرک الان خیلیا بدون مدرک کار تحلیل می کنن من که فعلا هدفمو گذاشتم رو اداره مالیات اگه قبول شم ارشدمو رها می کنم میرم می ارزه رشته کارشناسیم حسابداری مالیاتی بوده بیشتر استادامون روسای اداره مالیات بودن و فارغ التحصیل همون دانشگاه خودمون اونا که خیلی تعریف می کردن می گفتن خوبه منم فعلا امتحانای ترمه بعد هم تحلیلگری می خونم هم مالیات تا ببینیم کدومو قبول میشم

     • sabra می‌گه:

      منم دارم فعلا برا مالیات میخونم. ایشالله موفق باشی. ولی میخواستم بهت بگم لازم نیست در صورت قبولی ارشدتو ول کنی، حیفه. خیلی از دوستای من همزمان که تو مالیات کار میکردن دانشجوی ارشدم بودن. بخصوص بعد از ترم ۳ که کلاسی نیست.

 5. SETARE می‌گه:

  رویا جان ارزش داره دوست من امتحان داد قبول شد بعد ۳ ماه استخدام شد الان ۹ ماه سر کار میره

 6. pari می‌گه:

  این آزمونا فقط تو همین ۴ تا شهر برگزار میشه؟
  پس بقیه شهرا چی؟
  من عمران خوندم اما به بورس علاقه دارم واسه شرکت تو این آزمونا یکی منو راهنمایی کنه لطفا

  • روشنک می‌گه:

   نمی خوام نا امیدت کنم اما رشته ات نامرتبطه که تو استخدام ۱۰۰% یه ایرادای بنی اسرایلی ازین بابت ازت میگیرن در ضمن بازار اشباع شده بچه ها با مدرکای مرتبط الافن تو مصاحبه یه سوالایی ازت میپرسن که باید خیلی تو بازار حرفه ای باشی که بتونی جواب بدی اگه از بورس خوشت میاد دنبال این باش که یاد بگیری خودت سرمایه گذاری کنی سودش بیشتر ز حقوق کارمندیه البته باید روحیه ریسک پذیری داشته باشی بازم هرجور خودت صلاح میدونی شاید تو خوش شانََُس بودی تونستی استخدام شی ولی ما که با کلی مدرک فعلا سماق می مکیم

 7. رویا می‌گه:

  خواهشا یکی جوابمو بده ببینم اصلا ارزش داره براش وقت بذارم یا نه؟

 8. رویا می‌گه:

  من تو این آزمون ثبت نام کردم. کسی هست که با ایت مدرک سرکار رفته باشه؟

 9. روشنک می‌گه:

  آزمون بورس 🙁
  این آزمونا یه زمانی ارزش داشت نه حالا که دیگه بیشتر شبیه منبع درآمد برای سازمان بورس شده
  اینقدر ملت این مدرکا رو گرفتن دیگه بازار اشباع شده خوده من اصول و کالا و مشتفه و تامین مالی رو دارم اما دریغ از یه دعوت به همکاری تازه مدرک مرتبط از دانشگاه سراسری روزانه تهران معدل بالا دانشجوی ارشد مالی روزانه دانشگاه دولتی تهرانم هستم اما دریغ تازه ۲ جام که برای مصاحبه رفتم کلی برام ناز کردن که سابقه کار باید داشته باشی . دیگه این مدرکا فایده نداره رسما ملت و گذاشتن سر کار

  • jupiter می‌گه:

   تو رو خدا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟
   من کلی وقتم رو برای قبولی تو این آزمون گذاشتم ، همه میگن اگه یه جا باشه که بی پارتی نیرو بگیره بورسه !!!!!!!!!!!!!!!!
   تو که نا امیدم کردی روشنک جان !!
   شاید تهران اشباع شده باشه !؟
   من اهل رشتم ، اینجا از بورس چندان اطلاعی ندارن !!! فرقی نمیکنه اهل چه شهری باشیم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   • روشنک می‌گه:

    من واقعا قصدم نا امید کردن نیست آنچه تو واقعیت باهاش مواجه می شیم رو گفتم ما که بند پ نداشتیم امیدمون به این بود این مدرکارو بگیریم بلکه فرجی بشه اما نشد البته تو این یکسال اخیر بازار سرمایه اشباع شده از رشته های مدیریت و حسابداری و مالی گرفته تا فیزیک و مهندسی این مدرکا رو گرفتن و اوضاع کار شد اینی که الان همه بیکاریم آره یه زمانی ینی تا ۲ سال پیش گرفتن این مدرکا خوب بود ولی الان دیگه نه فایده نداره البته شما که شهرستانی بگیر شاید تونستی باهاش کاری کنی ولی من که نتونستم تازه از همه اینا بدتر اینه که کلی درس بخونی و مدرک بگیری بعد بری مصاحبه بزنن اعتماد به نفستو نابود کنن . من و ۳ تا از دوستام این مدارکو داریم اما کار نداریم فقط اونی که پارتی داشت و فقط اصول رو قبول شده بود کامروا شد و پارتیش بردش یه جایی که کمتر از مدرک تحلیل گری رو راه نمیدن بازم شما تلاشتو بکن گاهی گمان نمی کنی و می شود موفق باشی

  • sabra می‌گه:

   دقیقا منم همین وضعو دارم. یکساله که این مدارکو گرفتم اما دریغ از کار. تازه یکی از اساتیدمون که مدیرعامل یکی از این شرکتهای کارگزاریه هم نتونست کاری برام کنه 🙁 عوضش گفت تحلیلگری رو هم امتحان بدم که تازه اونم معلوم نیست بعد از اخذ مدرکش حتما استخدام بشم یا نه!!!!!!!!! ما که فعلا حوصله شو نداریم، شاید وقتی دیگر…

   • روشنک می‌گه:

    SABRA جان من شما رو یادم دوره قبول خیلی با شور و شوق همه رو راهنمایی می کردی آخه شما چرا ناامیدی سعی کن اطلاعات کاربردی و بورسی و فرابورسی تو زیاد کنی که تو مصاحبه کم نیاری امیدتو از دست نده
    من تو دوره قبل فکر میکردم شما تو کارگزاری کار می کنی ولی انگار همدردیم ….. ای روزگار….

    • روشنک می‌گه:

     منظورم دوره قبول بود اشتباه تایپی بود ؛-)

     • sabra می‌گه:

      شما فکر کن من برای این کار به تهران، همدان، اصفهان و … سر زدم و تا الان نتیجه ای نگرفتم. فعلا قضیه رو ول کردم و دارم برا سازمان مالیات میخونم. همونطور که خودتم گفتی با اشباع شدن این بازارم همشون یا سابقه میخان یا پارتی یا شانس خیلی گنده!!!!!! نمونش دوستم که با اینکه ی جا دیگه کار میکرد، همین دوره قبل امتحان اصول و کالا رو داد و با شانسی که داشت بلافاصله بورس کالای یکی از بانکیا استخدام شد. ایشالله نوبت ماهم بشه. من هنوزم ناامید نیستم بنظرم تو هم تحلیلگری بدی شانست خیلی بالاتر بره( چون اکثر جاهایی که سرزدم شدیدا ازش استقبال میکردن). راستی چندوقت پیش کارگزاری بانک کشاورزی هم آگهی داده بود. ی رزومه هم اونجا بده. موفق باشی

     • روشنک می‌گه:

      اتفاقا ۲ هفته پیش کارگزاری بانک کشاورزی برایمصاحبه رفتم یه ربع یه ربع وقت داده بودن اولش به دانشجو بودن ارشدم گیر داد بعدم سابقه کار اتفاقا” امروز قراره آزمون کتبی بگیره البته کسایی رو انتخاب کردن که سابقه داشتن نمونش هم کلاسیم با اینکه رشته لیسانسش شیمی بوده والانم شبانه آموزش محوره مالی می خونه ولی چون ۱سال سابقه کار داره تحویلش گرفتن ما که پارتیمون خداس ببینیم چی پیش می یاد موفق باشی sabra جان

 10. بورس باز می‌گه:

  خاک تو سر مدیران بورس با این برنامه ریزی تاریخ امت‍حانی که مصادف هست با ازمون ازاد دکترا …!
  ۴ تا اسکول رو بزارن مدیر بورس همینه دیگه …
  این همه ثرت و پرت نوشتن اما تاریخ امتحان با دکترای ازاد یکی شده واقعا متاسفم …

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها