اصلاحیه با افزایش پذیرش فراگیر بهورزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

پیرو اگهی فراخوان پذیرش فراگیر بهورزی اصلاحیه با افزایش پذیرش فراگیر  وآخرین تغییرات به شرح جدول ذیل اعلام میگردد

شهرستان مرکز خدمات جامع سلامت خانه بهداشت زن مرد مورد نیاز شرایط احراز
خاش اسلام آباد گرنچین اسلام آباد گرنچین   ۱ ۱ دیپلم (دارابودن دیپلم کامل متوسطه کلیه رشته ها)

فوق دیپلم (کاردان مبارزه بابیماریها-بهداشت خانواده –بهداشت حرفه ای –بهداشت محیط-مامایی)

ناصری ناصری   ۱ ۱
ناصری بیت آباد   ۱ ۱
ایرندگان مارندگان (نوک آباد)   ۱ ۱
اسلام آباد گرنچین چانلی روتک ۱   ۱
اسلام آباد گرنچین اله آباد روتک    ۱ ۱

 

نحوه ارسال مدارک ومهلت ثبت نام

۴.۱)           متقاضیان واجد شرایط ،اصل مدارک فوق از زمان اعلام فراخوان  تا  حداکثر   تاریخ۱۲/۵/۹۶راجهت تطبیق به مرکز آموزش بهورزی شهرستان متقاضی  تحویل  و ثبت نام نمایند

۴.۲)           ثبت نام در سایت آزمون  ازتاریخ ۲۵/۳/۹۶لغایت ۱۲/۵/۹۶ (در صورت تایید بومی بودن ویا کامل بودن فرم تاییدیه ها) با اسکن مدارک مورد نیاز انجام می گیرد

۴.۳)           اخذ کد رهگیری اولیه با ثبت نام متقاضی به منزله تایید نهایی نخواهد بود

۴.۴)           متقاضیانی پس از تایید  مرکز آموزش  بهورزی وستاد شهرستان موفق به دریافت کارت ورود به جلسه خواهند شد

۴.۵)           متقاضیانی که ثبت نام نهایی و تاییدشدند درتاریخ ۱۸/۵/۹۶لغایت ۱۹/۵/۹۶نسبت به دریافت کارت ورودبه جلسه ازطریق سایت اقدام نمایند

۴.۶)           آزمون از داوطلبان فراگیر بهورز در تاریخ ۲۰/۵/۹۶ خواهد بود

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان در نظر دارد به منظور شناسائی نیروی انسانی جهت پذیرش فراگیر بهورزی براساس نامه شماره ۱۹۵۲/۲۰۹/د مورخ ۱۴/۴/۹۳ و مجوز ۷۳۵۰-۱۰/۱۲/۹۴    و    ۸۵/۲۰۹-۱/۲/۱۳۹۵ معاون توسعه و مدیریت ومنابع وزارت بهداشت ودرمان  به تعداد ۶۲ نفر از افراد بومی واجدالشرایط از طریق امتحان عمومی ، تخصصی ، مصاحبه و گزینش به شرح ذیل شناسایی و به عنوان دانش آموز بهورزی پذیرش نماید.

     
شهرستان مرکز خدمات جامع سلامت خانه بهداشت زن مرد مورد نیاز شرایط احراز
زاهدان چاه زرد جلالان ۱ ۱ ۲ دیپلم (دارابودن دیپلم کامل متوسطه کلیه رشته ها)

فوق دیپلم (کاردان مبارزه بابیماریها-بهداشت خانواده –بهداشت حرفه ای –بهداشت محیط-مامایی)

  حاجی آباد چشمه حسین آبادرادوچاه ۰ ۱ ۱
  حاجی آباد چشمه خیرآباد پلکی ۱ ۰ ۱
  سرجنگل غریب آبادحاجی نظر ۱ ۱ ۲
  قطارخنجک خواجه مسک ۱ ۰ ۱
  همت آباد غریب آباد ۱ ۰ ۱
  قطارخنجک نوک آبادسرآباد ۱ ۰ ۱
  گراغه جوژ ۰ ۱ ۱
  روشن آباد قله بید ۱ ۰ ۱
میرجاوه ریگ ملک ملاآخرداد ۱ ۰ ۱
  ریگ ملک مجیدآباد ۱ ۱ ۲
کنارک تنبلان تنبلان ۱ ۰ ۱
  حمیدکان جهلیان ۱ ۰ ۱
  کهیرهوتان احمدآباد ۰ ۱ ۱
  زرآباد جهلو ۱ ۰ ۱
  تنبلان تنک دوکی ۱ ۰ ۱
  پارک بشیر سورکمب ۱ ۰ ۱
  بانسنت چشی ۱ ۰ ۱
  کهیر بیر رسول بخش ۱ ۰ ۱
مهرستان بهرآباد زابلی سرنجدان ۱ ۰ ۱
  کهن شهر کهن مگار ۱ ۰ ۱
  دیهی زرد ۱ ۰ ۱
  بهرآباد کاشکایی ۰ ۱ ۱  
  بهرآباد هیزآباد ۰ ۱ ۱
  قادرآباد قادرآباد ۰ ۱ ۱
  بهرآبادزابلی کهنانی ۱ ۰ ۱

 

سیب وسوران سرسوره سرسوره ۰ ۱ ۱  
  ناصرآباد نورآباد ۱ ۰ ۱
  کنت کلان ۱ ۰ ۱
  ناصرآباد ریگ جئی ۱ ۰ ۱
  سیب اسلام آباد ۰ ۱ ۱
سراوان اسفندک اسفندک ۱ ۰ ۱
  اسفندک راهیناک ۱ ۰ ۱
  محمدی محمدی علیا ۰ ۱ ۱
  سیرکان رودکان ۰ ۱ ۱
  مورتی آسکان ۰ ۱ ۱
  اسفندک کناربست ۱ ۰ ۱
  میدان سر جنگان ۱ ۰ ۱
  محمدی ناگان ۰ ۱ ۱
چابهار باهوکلات سیرجاء ۰ ۱ ۱
  بریس بریس ۱ ۰ ۱
  پیرسهراب ترکانی ۱ ۰ ۱
  سنگان ریمدان بالا ۱ ۰ ۱
  سنگان سنگان ۰ ۱ ۱
  سنگان شیخان گرک ۱ ۰ ۱
  نگور کرمبل بخشی ۱ ۰ ۱
  درگس درگس ۱ ۰ ۱
  نوبندیان نوبندیان ۱ ۰ ۱
  دمپک کیک سوچ ۱ ۰ ۱
  اورکی اورکی بازاربزرگ ۱ ۰ ۱
  کمبل سلیمان کمبل بالا ۱ ۰ ۱
  بلوچی درویش ساندک زهی ۱ ۰ ۱
  دمپک بل دادرحمان ۱ ۰ ۱
خاش ده رئیس بگ (پالیزبان) ۱ ۰ ۱
  اسلام آبادگرنچین چانلی روتک ۱ ۰ ۱
  اسلام آبادگرنچین اله آبادروتک ۰ ۱ ۱
  شیرآباد بهادرآباد ۱ ۰ ۱
  نوک آباد اسکل آباد ۱ ۰ ۱
  کاروندر تیغاب ۱ ۰ ۱  
جمع     ۴۴ ۱۸ ۶۲

 

 • ۱) شرایط عمومی :
 • ۱- ۱ ) اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور
 • ۲- ۱) داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
 • ۳- ۱)التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • ۴- ۱ ) داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم از خدمت (ویژه برادران)

تبصره : معافیت پزشکی پذیرفته نخواهد شد

 • ۵- ۱ ) عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان
 • ۶- ۱ ) عدم سابقه محکومیت جزائی موثر
 • ۷- ۱ ) داشتن سلامت جسمانی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیت های مرتبط با آن از جمله دهگردشی و انجام سیاری ها در روستایهای تحت پوشش
 • ۸- ۱ ) نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه
 • ۹- ۱ )داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی و یا باز خرید شده خدمت موسسه و سایر دستگاه های دولتی باشند .

تبصره : نیروهای قراردادی دانشگاه مجاز به شرکت در آزمون مزبور می باشند .

 • ۱۰-۱ ) نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی

۲) شرایط اختصاصی :

۱-۲ )دارا بودن مدرک ،کاردانی بهداشت خانواده ، مامایی ، مبارزه با بیماری ها ، بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای برای متقاضیان فوق دیپلم

دارا بودن  مدرک  دیپلم در  رشته ریاضی ,  ,تجربی,  علوم انسانی , وکاردانش

 

تبصره : برای پذیرش هر یک از پست های بهورزی ,افراد دارای مدرک تحصیلی کاردانی در الویت هستند .برای یک پست تعداد واجدین شرایط با مدرک کاردانی حداقل ۲ نفر می باشد .در صورتی که تعداد واجدین کمتر از ۲ نفر باشد متقاضیان با مدرک دیپلم که در آزمون شرکت کرده اند به ترتیب نمره فضلی وبا رعایت الویت های قانونی انتخاب خواهند شد

۲- ۲)شرکت دانشجویان در آزمون های پذیرش و استخدام بهورز بلامانع است و در صورت احراز قبولی، پذیرش آنان مستلزم ارایه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هر گونه مدرک دانشگاهی، قبل از شروع کلاس های بهورزی می باشد .

۳-۲)پذیرش بهورز صرفا باید به صورت بومی صورت گیرد . پذیرش بهورز غیر بومی به هیچ عنوان مجاز نمی باشد . داوطلبان بایستی یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا به عنوان بومی تلقی گردند .

الف) محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد .

ب) حداقل دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) را در روستا و یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد .

تبصره ۱: تایید مقاطع تحصیلی ابتدایی(کلاس اول , دوم,سوم,چهارم وپنچم) وراهنمایی(اول ,دوم وسوم) ومتوسطه یا دبیرستان (اول ؛,دوم وسوم با اخذ دیپلم ) طبق فرم مربوطه که از طریق مراکز آموزش بهورزی در اختیار متقاضی قرار میگیرد توسط مدرسه محل تحصیل در روستا وآموزش وپرورش مورد تایید قرار گیرد

تبصره ۲ : داوطلبان زن که شرایط بند «الف» و «ب» را نداشته باشند ولی با فرد واجد شرایط مطابق بند «الف» و «ب» ماده ۷ ازدواج کرده و حداقل ۲ سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سکونتشان در محل مورد تقاضا پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد، به عنوان بومی تلقی می شوند و پذیرش آنان بلامانع است . بدیهی است افراد بومی بند «الف» و «ب» نسبت به این افراد در اولویت هستند و این افراد نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود .

تبصره ۳ : احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای «الف» و «ب» و تبصره ۱ از طریق گواهی شورای اسلامی (ممهور به مهر و امضای تمامی اعضای شورا) با تایید (مرکز بهداشت شهرستان مربوطه و خانه بهداشت (منظم به رونوشت از پرونده بهداشتی متقاضی) با تایید مرکز خدمات جامع سلامت شهرستان صورت می پذیرد .

تبصره ۴ : چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و یا انجام دوره خدمت ضرورت سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسلامی روستا سکونت آنان را گواهی کند و خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق الاشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا تایید نماید پذیرش آنها بلامانع است . لذا برای گروه های مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر ضرورت ندارد مشروط بر این که خانواده وی اقامت دایم در روستای مورد نظر داشته باشند .

تبصره ۵ : در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل ۲ نفر به ازای هر مورد پذیرش، می بایست از افراد واجد شرایط ساکن در روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل آورد :

الف) روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان

ب) در صورت عدم وجود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت می توان از روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی مربوطه تا شعاع ۱۵ کیلومتر، پس از تایید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود .

تبصره ۶ : گزینش بهورز از مناطق شهری در هر شرایطی ممنوع می باشد .

تبصره ۷ : در مناطق عشایری پذیرش بهورز با رعایت سایر مواد این آیین نامه از بین داوطلبان هر ایل و با تایید بزرگان و ریش سفیدان ایل با تایید اداره کل عشایری استان مربوطه انجام می گیرد .

۴-۲-حداقل سن برای دارندگان مدرک دیپلم ۱۶ و حداکثر ۲۶ سال (۲۵ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و حداقل سن برای دارندگان مدرک فوق دیپلم ۱۸ و حداکثر ۲۸ سال (۲۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) می باشد . تاریخ اولین روز شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرار می گیرد .

تبصره ۱ : موارد ذیل به شرط ارایه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد . در هر صورت سن داوطلب دارای مدرک تحصیلی تحصیلی دیپلم با در نظر گرفتن موارد زیر نباید از ۲۸ سال (۲۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و سن داوطلب دارای مدرک فوق دیپلم نباید از ۳۰ (۲۹ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) تجاوز نماید .

الف) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق

ب) مدت خدمت وظیفه دوره ضرورت آقایان براساس کارت پایان خدمت

تبصره ۷ : سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه تعیین می گردد .

۳)نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز :

۳.۱)  ثبت نام از متقاضیان  فراخوان شناسایی بهورز از طریق مرکز آموزش بهورزی شهرستان متقاضی و از طریق سامانه آزمون دانشگاه علوم پزشکی به نشانی Azmoon.zaums.ac.irصورت خواهد گرفت.

۳.۲)  اطلاع رسانی از طریق روزنامه زاهدان  ومراکز بهداشت شهرستان ومراکز آموزش بهورزی  می باشد.

۳.۳)  مدارک مورد نیاز :

الف) تکمیل برگ در خواست فراخوان شناسایی بهورز

ب )رسید بانکی پرداخت در مقطع دیپلم ۱۵۷۰۰۰و دارندگان مقاطع دانشگاهی ۲۹۵۰۰۰  ریال به شماره  حساب سیبا ۲۱۷۸۵۲۲۶۲۵۰۰۷ در آمد های اختصاصی دانشگاه بعنوان حق شرکت در آزمون عمومی وتخصصی داوطلبان فراخوان شناسایی فراگیر  بهورزی

 

ت) دوقطعه عکس ۳*۴جدید تمام رخ ،پشت نویسی (یک قطعه عکس روی برگ درخواست آموزش  الصاق شود

ث)آخرین مدرک تحصیلی

ج)صفحه اول  شناسنامه و کارت ملی( پشت ورو )

ح)تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم  غیر پزشکی (ویژه برادران)

خ)مدارک دال بربومی بودن

د)مدارک دال برایثارگری

ه) گواهی پایان طرح جهت داوطلبان فوق دیپلم در صورت لزوم

۴) نحوه ارسال مدارک ومهلت ثبت نام

۴.۷)            متقاضیان واجد شرایط ،اصل مدارک فوق از زمان اعلام فراخوان  تا  حداکثر   تاریخ۱۲/۵/۹۶راجهت تطبیق به مرکز آموزش بهورزی شهرستان متقاضی  تحویل  و ثبت نام نمایند

۴.۸)            ثبت نام در سایت آزمون  ازتاریخ ۲۵/۳/۹۶لغایت ۱۵/۵/۹۶ (در صورت تایید بومی بودن ویا کامل بودن فرم تاییدیه ها) با اسکن مدارک مورد نیاز انجام می گیرد

۴.۹)            متقاضیان پس از ثبت نام رسید ثبت نام دریافت می نمایند

۴.۱۰)        متقاضیانی که ثبت نام نهایی و تاییدشدند درتاریخ ۱۸/۵/۹۶لغایت ۱۹/۵/۹۶نسبت به دریافت کارت ورودبه جلسه ازطریق سایت اقدام نمایند

۴.۱۱)        آزمون از داوطلبان فراگیر بهورز در تاریخ ۲۰/۵/۹۶ خواهد بود

۴.۱۲)        به مدارک ناقص وثبت نام پس از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نمی شود

تبصره۱ : متقاضیان مربوطه به مدت پانزده روز پس از اعلام نتیجه مهلت دارند تا نسبت به ارایه اعتراضات اقدام نمایند و کمیته پذیرش تحت نظر کمیته ازمون دانشگاه موظف است طی دو هفته کاری بررسی و اعلام نتیجه نماید .

تبصره ۲ : سپردن تعهد رسمی به دانشگاه قبل از شروع به تحصیل مبنی بر اینکه پس از اتمام آموزش بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت ۱۵ سال وبصورت شیفت های مورد نظر دانشگاه همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نماید الزامیست و این تعهد برای کلیه بهورزان تا پایان تعهد (اعم از سهمیه ایثار گری و غیر سهمیه ایثارگری و …) قابل خرید و انتقال نمی باشد .

تبصره۲: چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طی شده کان لم یکن تلقی و حتی در صورت شرکت در کلاس های آموزشی ضمن اخراج، داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد و حتی در صورت صدور حکم استخدام، حکم صادره لغو و بلااثر می گردد .

۵)به منظور سنجش توانمندی های عمومی و تخصصی، آزمون های کتبی به شرح ذیل از داوطلبان به عمل خواهد آمد .

۱-۵- سنجش داوطلبان دارای مدرک تحصیلی  فوق دیپلم :

الف) آزمون کتبی :  سوالات آزمون توانمندیهای عمومی از دروس معارف اسلامی ,زبان وادبیات فارسی واطلاعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانونی هر درس ۱۵ سوال وجمعاٌ۶۰ سوال خواهد بود که بصورت چهار گزینه ای طراحی می شود

تبصره ۱ : متقاضیان اقلیت های مذهبی به ۱۵ سوال دین و زندگی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص خواهد شد

ب) آزمون تخصصی  بصورت آزمون کتبی : سوالات آزمون اختصاصی از واحد های درسی اختصاصی شامل نظام ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی (۳۰سوال) آمار حیاتی واپیدمیولوژی(۱۵ سوال ) آموزش بهداشت (۱۵ سوال ) جمعاٌ ۶۰ سوال تهیه میگردد که بصورت چهار گزینه ای طراحی شده است

۲-۵- برای سنجش داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم :

الف ) سوالات آزمون کتبی  عمومی : از دروس دیپلم کامل متوسطه (شامل دروس ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و دین و زندگی) و اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانون هر درس ۱۵ سوال و مجموعا ۶۰ سوال خواهد بود که به صورت چهار گزینه ای طراحی می شود .

ب) شرکت کنندگان در آزمون به ترتیب الویت های مقرر قانونی وبر حسب نمرات فضلی (کسب نمره بالاتر ) انتخاب خواهند شد

۳-۵-  مصاحبه :. تاریخ مصاحبه از طریق سایت دانشگاه و مراکز آموزش بهورزی اعلام خواهد شد

۶)  توضیحات :

۱-۶ – فهرست پذیرفته شدگان اولیه تا سه برابر تعداد مورد نیاز بر حسب کسب نمرات بالاتر جهت انجام مصاحبه، پس از تایید کمیته آزمون، در سایت دانشگاه  واز طریق مراکز آموزش بهورزی اطلاع رسانی خواهد شد .

۲-۶- : انتخاب پذیرفته شدگان به میزان ۲ برابر جهت معرفی به هسته گزینش به ترتیب نمره کل ماخوذه (جمع امتیاز آزمون کتبی و امتیاز مصاحبه) و به صورت فضلی خواهد بود  .

۳-۶-   پذیرفته شدگان اصلی پس از ابلاغ نتایج نهایی حداکثر یک ماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک به  آموزش بهورزی شهرستان مراجعه نمایند

تبصره۱ : در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر ویا انصراف آنان قبل از شروع دوره آموزشی از پذیرفته شدگان ذخیره جهت شرکت در دوره دعوت بعمل خواهد آمد مشروط بر اینکه فرد ذخیره قبل از شروع دوره توسط هسته گزینش دانشگاه معرفی شده باشد

تبصره ۲ : در صورت انصراف پذیرفته شدگان دوره های فراگیر با کار آموز بهورزی تا یک ماه پس از شروع دوره آموزشی جایگزین کردن افراد ذخیره بلامانع خواهد بود و پذیرش افراد ذخیره بعد از این مدت مقدور نمی باشد .

تبصره ۳ : پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی، از ادامه دوره انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه های مربوطه، مجاز به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز دانشگاه نمی باشند .

۷) تذکرات:

۱-۷-)ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهدا ، مفقودین و جانبازان درصورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.

۲-۷-)از کل مجوزتخصیص یافته به دانشگاه ۳۰% آن برابر قوانین و مقررات برای شناسائی ایثارگران اختصاص می یابد، ۲۵% آن به جانبازان  و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بیست و پنج (۲۵%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اختصاص می یابد و پنج درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها  و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و آزادگان زیر یک سال و خواهران و برادران شهداء اختصاص می یابد در مواردی که نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی (شرایط احراز مندرج در آگهی استخدام )الزامی است.

۳-۷-)انتخاب ایثارگران در حد سهمیه ۵% به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد.

۴-۷-)شناسایی ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد الشرایط صورت خواهد گرفت.

۵-۷-)جانبازان و خانواده محترم شهدا درصورت داشتن کارت شناسائی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.

۶-۷- )هر گونه اطلاع رسانی در خصوص امتحان فراخوان شناسایی بهورز از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی ومراکز آموزش بهورزی شهرستانها  به صورت همزمان خواهد بود و متقاضیان  اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد..

تبصره : صرفا در خصوص فراخوان جهت ثبت نام متقاضیان اطلاع رسانی از طریق مفاد بند ۲/۳ اقدام خواهد شد.

۷-۷ ) با توجه به این که ملاک ثبت نام از متقاضیان فراخوان شناسایی بهورز تکمیل برگ در خواست شغل می باشد، لازم است در تکمیل برگه مورد نظر نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ارسال برگ درخواست شغل قابل پذیرش نخواهد بود.

 

روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زاهدان

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها