crm didar

استخدام یکی از شرکتهای پتروشیمی خصوصی

راهنمای آگهی آزمون دعوت به همکاری

مقدمه:

یکی از شرکتهای پتروشیمی خصوصی واقع درمنطقه عسلویه استان بوشهر ؛ در چارچوب قانون کار وتامین اجتماعی ( بصورت قراردادی مدت معین ) در مقاطع ورشته های تحصیلی مختلف ؛ از داوطلبان واجد شرایط با رعایت الویت بومی استان های بوشهر واستانهای همجوار ( بر اساس تعاریف مندرج درتوضیحات ذیل ) طبق جدول شماره یک از طریق برگزاری آزمون کتبی ؛ مصاحبه فنی / تخصصی وروانشناختی دعوت به همکاری می نماید.

توضیحات :

• طبق دستورالعملهای موجود ؛ حداقل ۵۰% جذب موضوع این آگهی به داوطلبان بومی استان بوشهر ( مطابق تعریف ذیل ) ؛ در صورت ثبت نام متقاضیان بومی وکسب امتیاز لازم در آزمون ؛ به اینگونه افراد اختصاص خواهد یافت .

*تعریف بومی استان بوشهر:

نیروی بومی استان بوشهر ؛ شامل افرادی است که دارای یکی از شرایط زیر باشند:
۱- محل تولد یا صدور شناسنامه خود یا یکی از والدین آنها دراستان بوشهر باشد .
۲- سابقه حداقل ۱۰ سال سکونت متوالی منتهی به زمان تقاضای کار ؛ به همراه خانواده وبا تائید بخشداری محل در استان داشته باشد .

*تعریف استانهای همجوار :

متولدین و یا دریافت کنندگان مدرک تحصیلی دیپلم استانهای فارس ؛ هرمزگان و خوزستان

الف – شرایط داوطلبان استخدام :

۱- شرایط عمومی:

۱-۱ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران ومتدین به دین مبین اسلام ویا یکی از ادیان رسمی کشور .
۲-۱ عدم سوء پیشینه کیفری .
۳-۱ داشتن تندرستی وتوانائی کامل جسمانی وروانشناختی .
۴-۱ دارا بودن برگ پایان خدمت یا معافیت دائم کامپیوتری برای داوطلبان درزمان ثبت نام .
۵-۱ عدم اشتغال وتعهد کار بصورت پیمانی ؛ آزمایشی ورسمی درسازمان ها وموسسات دولتی ومراکز وابسته به آن .

۲- شرایط سنی :

۱-۲ متقاضیان بومی استان بوشهر :
حداکثر سن برای داوطلبان مقاطع کاردانی ۲۹ سال ( متولدین ۱/۱/۶۰ به بعد ) ؛ کارشناسی ۳۳ سال ( متولدین ۱/۱/۵۶) و کارشناسی ارشد ۳۷ سال ( متولدین ۱/۱/۵۲ به بعد) می باشد .
۲-۲ متقاضیان بومی استانهای همجواروسایرمناطق : حداکثر سن برای داوطلبان کاردانی ۲۶ سال ( متولدین ۱/۱/۶۳ به بعد ) ؛ کارشناسی ۳۰ سال ( متولدین ۱/۱/۵۹ به بعد) کارشناسی ارشد ۳۴ سال ( متولدین ۱/۱/۵۵ به بعد ) می باشند .
۳-۲ مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن داوطلب اضافه می شود .
۴-۲مدت حضور داوطلبانه درجبهه وهمچنین مدت زمان بستری شدن ویا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب دراثر مجروحیت درجبهه های نبرد حق علیه باطل ومدت اسارت ؛ به حداکثر سن استخدام اضافه می شود .
۵-۲ به حداکثر سن استخدام خانواده شهدا ومفقود الاثرها ( همسر؛ فرزندان ؛ پدرومادر ؛ برادروخواهر ) ؛ جانبازان و آزادگان تا میزان پنج سال اضافه می شود .

توضیح : درهرحال وتحت هیچ شرایطی حداکثر سن با مراعات کلیه بندهای مندرج درردیف۲ شرایط سنی ازقسمت الف راهنمای آگهی برای کاردانی از۳۲ سال ؛ کارشناسی وکارشناسی ارشد از۴۰ سال نباید بیشتر باشد .

۳-شرایط معدل :

۱-۳ حداقل معدل برای داوطلبان با مدرک تحصیلی کاردانی وکارشناسی ۱۳ و کارشناسی ارشد ۱۴ می باشد .
۲-۳ داوطلبان بومی استان بوشهر برای مقاطع تحصیلی فوق دیپلم یک نمره وبرای کارشناسی نیم نمره درشرایط معدل فوق تقلیل داده خواهد شد .
۳-۳ بر اساس قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد ( فرزند شهید / مفقود الاثر رعایت حداقل معدل برای فرزندان شاهد داوطلب استخدام الزامی نمی باشد. لیکن رعایت سقف معدل مورد پذیرش وزارت علوم ؛ تحقیقات و فنا وری الزامی است .
۴-۳ دارندگان مدارک تحصیلی رشته های فنی درمقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد دانشگاههای تهران ؛ صنعتی شریف ؛ صنعتی امیرکبیر ؛ صنعتی اصفهان ؛ تربیت مدرس ؛ شیراز ؛ علم وصنعت ؛ خواجه نصیرالدین طوسی ؛ وصنعت نفت ازتقلیل یک نمره درشرط معدل بهره مند می شوند .

۴-شرایط مدرک تحصیلی :

۱-۴ دارا بودن مدرک تحصیلی ویا اصل گواهی فراغت ازتحصیل که درآن مقطع ؛ رشته وگرایش تحصیلی ؛ معدل و تاریخ فراغت از تحصیل ذکرشده باشد ( گواهی تحصیلی یا لغو معافیت تحصیلی صادره برای حوزه نظام وظیفه مورد پذیرش نخواهد بود .)
۲-۴ تائید مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی از سوی دفتر امور فارغ التحصیلان سازمان مرکزی آن دانشگاه وفارغ التحصیلان خارج از کشور از طرف وزارت علوم ؛ تحقیقات وفن آوری الزامی است .
۳-۴مدارک دانشگاهی کسانی برای شرکت در آزمونهای استخدامی قابل قبول است که از طریق آزمونهای سراسری دانشگاه علمی؛ کاربردی که از طریق سازمان سنجش برگزار می شود موفق به ورود به مراکز آموزش عالی برای دریافت کرده باشند .
۴-۴ مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور می بایست از طریق سازمان مرکزی دانشگاه مزبور وبادرج پذیرش از طریق آزمون سراسری وبا ذکر معدل صادر گردیده باشد .
۵-۴ مدارک تحصیلی تحت عناوین معادل ؛ دوره های فراگیر ؛ آموزش باز ؛ مکاتبه ای وپودمانی دانشگاهها ومراکز آموزش عالی با توجه به نحوه خاص پذیرش که خارج از آزمونهای سراسری دانشگاههای دولتی است قابل پذیرش نمی باشد .

تذکر ۱: فارغ التحصیلان ودانشجویان مقاطع تحصیلی بالاتر ازمقاطع اعلام شده؛ مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی برای مقاطع تحصیلی پائین تر نخواهند بود. درصورت مشاهده بعنوان کتمان حقیقت تلقی خواهد شد واز ادامه روند استخدام آنان جلوگیری بعمل خواهد آمد .

تذکر ۲ : مدارک داوطلبانی که تاریخ فراغت ازتحصیل یا تاریخ پایان خدمت نظام وظیفه ویا کارت معافیت دائم آنان بعداز تاریخ برگزاری آزمون استخدامی باشد به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

۵- شرایط فارغ التحصیلان ممتاز ( بدون شرکت در آزمون کتبی ) :

فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ورودی سال ۷۵ به بعد وکارشناسی ارشد ورودی سال ۷۷ به بعد دانشگاههای داخل کشور ودرخصوص دانشگاه های خارج از کشور بدون درنظر گرفتن سال ورود به دانشگاه در رشته های مورد نیاز مندرج درجدول نیازمندی های نیروی انسانی ( جدول شماره یک این آگهی ) که دارای یکی از شرایط ذکر شده در جدول شماره دو باشند ؛ بدون شرکت در آزمون کتبی به مرحله بعدی ( مصاحبه فنی / تخصصی ) راه خواهند یافت .
لذا داوطلبانی که واجد شرایط ذکر شده می باشند ؛ لازم است کلیه مدارک معتبر ( تصاویر مدرک تحصیلی ؛ گواهی رتبه با تائید مدیرکل امورآموزشی دانشگاه محل تحصیل طبق نمونه فرم شماره یک مندرج درراهنمای آگهی؛گواهی رتبه کنکور کشوری ؛ …) وسایرمدارک مربوط به احراز شرایط ممتازی را تا تاریخ ۲۰/۱۲/۸۸ به صندوق پستی ۱۴۱۱۸۱۳۴۴۱ ارسال نمایند .( ضمنا قیدنام ونام خانوادگی وذکر مدارک مربوط به فارغ التحصیلان ممتاز برروی بسته های پستی ضروری می باشد .)
بدیهی است درصورت عدم ارائه ؛ ناقص بودن یا عدم اعتبار مدارک ؛ عدم دقت درتکمیل فرم ثبت نام وتاخیر در ارسال مدارک ؛ داوطلب به مصاحبه دعوت نخواهد شد .

تذکر : تقلیل معدل ذکر شده دربند ۳ ( شرایط معدل ) راهنمای آگهی شامل دانش آموختگان ممتاز نمی گردد و این دانش آموختگان درصورت دارا بودن رتبه ؛ براساس بندهای فوق بایستی حتما حداقل معدل ذکر شده دربند مذکور رادارا باشند .

جدول شماره ۲ شرایط فارغ التحصیلان ممتاز
کد ممتازی شرایط لازم
۱ فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی دانشگاههای روزانه دولتی ( به غیرا ز دانشگاههای آزاد ؛ پیام نور ؛ جامع علمی – کاربردی ؛ دوره های شبانه وغیر انتفاعی دانشگاههای دولتی ) با معدل کل حداقل ۱۷ دررشته های فنی ومعدل کل حداقل ۱۸ درسایررشته ها
۲ فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی روزانه دولتی دانشگاههای صنعتی شریف ؛ صنعتی امیرکبیر؛ تهران ؛ صنعتی اصفهان ؛ خواجه نصیرالدین طوسی ؛ علم وصنعت ایران ؛ شیراز ؛ تبریز؛ تربیت مدرس ؛ شهید بهشتی ؛ وصنعت نفت با معدل کل حداقل ۱۶ دررشته های فنی ومعدل کل حداقل ۱۷ در سایررشته ها
۳ فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی رتبه اول تا پنجم دوره های روزانه دولتی دانشگاههای صنعتی شریف ؛ صنعتی امیرکبیر؛ تهران ؛ صنعتی اصفهان ؛ خواجه نصیر الدین طوسی ؛ علم وصنعت ایران ؛ شیراز ؛ تبریز؛ تربیت مدرس ؛ شهید بهشتی ؛ وصنعت نفت * ۱
۴ فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی دارای رتبه کشوری آزمون سراسری ورودی دانشگاههای دولتی روزانه به رتبه اول تا پانصد گروه ریاضی فیزیک ؛ اول تا دویست وپنجاه گروه آزمایشی علوم تجربی واول تاصد گروه علوم انسانی *۲
۵ فارغ التحصیلان دارنده گواهی از اداره ثبت شرکت ها ومالکیت های صنعتی درزمینه اختراعات مرتبط باصنعت پتروشیمی که حداقل معدل کل آنان از دانشگاههای روزانه دولتی ( به غیراز دانشگاه های پیام نوروجامع علمی – کاربردی ) دررشته های فنی معدل کل حداقل ۱۶ ومعدل کل حداقل ۱۷ درسایر رشته ها باشند *۳
۶ فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های روزانه دولتی ( به غیر از دانشگاه های پیام نور و جامع علمی – کاربردی ) معدل کل حداقل ۱۷ ردرشته های فنی ومعدل کل حداقل ۱۸ درسایر رشته ها
۷ فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد روزانه دولتی دانشگاه های صنعتی شریف ؛ صنعتی امیر کبیر؛ تهران ؛ صنتعی اصفهان ؛ خواجه نصیر الدی طوسی ؛ علم وصنعت ایران ؛ شیراز ؛ تبریز؛ تربیت مدرس ؛ شهید بهشتی ؛ علامه طباطبایی ؛ صنعت نفت و ( امام صادق (ع) با معدل کل حداقل ۱۶ دررشته های فنی ومعدل کل حداقل ۱۷درسایر رشته ها * ۴
۸ فارغ التحصیلان رتبه اول تا سوم کارشناسی ارشد دوره های روزانه دولتی دانشگاههای صنعتی شریف ؛ صنعتی امیر کبیر؛ تهران ؛ صنعتی اصفهان ؛ خواجه نصیر الدین طوسی ؛ علم وصنعت ایران ؛ شیراز ؛ تبریز؛ تربیت مدرس ؛ شهید بهشتی ؛ علامه طباطبایی ؛ صنعت نفت وامام صادق (ع) فقط در رشته های علوم انسانی *۱
۹ در رشته های بهداشت حرفه ای وبهداشت عمومی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران ودانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درمقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد با معدل حداقل ۱۷ وبه لحاظ رتبه مشمول بندهای ۳ یا ۸ باشند * ۵
۱۰ فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد که جزء شش درصد اول پذیرفته شدگان آزمون سراسر ی ورودی دانشگاههای دولتی روزانه در مقطع کارشناسی ارشد باشند ( با ارائه گواهی مربوطه از سازمان سنجش وآموزش کشور)
۱۱ فارغ التحصیلان دانشگاههای روزانه دولتی ( به غیر از دانشگاههای پیام نور وجامع علمی – کاربردی ) که درمقطع کارشناسی ارشد به عنوان دانشجوی نمونه کشوری انتخاب گردید ه اند .*۶
۱۲ فارغ التحصیلانی که در المپیادهای علمی دانشجویی ودانش آموزی بعنوان نفرات نهایی برگزیده کشوری برای اعزام به المپیادهای جهانی انتخاب شده اند .*۷
۱۳ برگزیدگان رتبه اول تا سوم جشنواره خوارزمی ( باستثنا جشنواره جوان خوارزمی ) با داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی که طرحهای برگزیده آنان در جشنواره مذکور مرتبط با رشته تحصیلی یا نیازهای عملیاتی صنایع پتروشیمی باشند . تبصره : مرجع تائید رتبه های فوق وارتباط طرحهای برگزیده با صنعت پتروشیمی بعهده سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران می باشد .

تذکر مهم : رعایت شرط معدل کل حداقل ۱۵ برای مقطع کارشناسی و۱۶ برای مقطع کارشناسی ارشد برای مشمولین بندهای ۴؛۱۱؛۱۲و ۱۳ الزامیست .
*۱ برای پذیرش بندهای ۳و۸ بایستی به ازای هر رتبه به ترتیب در مقطع کارشناسی حداقل ۶ نفر ( رتبه اول ۶ نفر ؛ رتبه دوم ۱۲ نفر و..) ودرمقطع کارشناسی ارشد حداقل ۴ نفر ( رتبه اول ۴ نفر ؛ رتبه دوم ۸ نفر و..) دانش آموخته وجود داشته باشد . همچنین فرم استعلام مربوط به واجدین شرایط ( فرم مخصوص فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاهها / دارای رتبه فارغ التحصیلی ) بندهای ممتازی ۳ و ۸ توسط اموراداری شرکت از دانشگاه محل تحصیل اخذ خواهد شد .
*۲ اخذ گواهی مربوط به رتبه کشوری درمقطع کارشناسی صرفا از طریق سازمان سنجش وآموزش کشور عملی بوده ومورد قبول می باشد .
*۳ تایید اختراعات مرتبط با صنعت پتروشیمی بعهده واحد پژوهش وفناوری شرکت پتروشیمی مندرج درمقدمه راهنمای آگهی می باشد .
*۴جذب فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه امام صادق ( ع ) صرفا درمقطع کارشناسی ارشد رشته های موردنیاز ومرتبط با علوم انسانی با حداقل معدل ۱۷ خواهد بود .
*۵ صرفا دررشته های تحصیلی مورد نیاز واحد های ایمنی ؛ بهداشت ومحیط زیست ( H.S.E)
*۶ ملاک عمل اخذ تائید از دانشگاه مربوطه می باشد .
*۷ مرجع تائید فارغ التحصیلان انتخاب شده درالمپیادهای دانشجویی؛ دانشگاه مربوطه ودر المپیادهای دانش آموزی ؛ باشگاه دانش.- پژوهان جوان می باشد وهمچنین برگزیدگان المپیادهای دانش آموزی صرفا درمقطع تحصیلی کارشناسی ؛ فارغ التحصیل ممتاز محسوب می شوند.
توضیح اینکه مسابقات بین المللی وجهانی مانند بتن ؛ ربوکاپ و … المپیاد جهانی محسوب نمی گردد .

۶-شرایط شاغلین درپیمانکاری :

۱-۶ افرادی که درحال حاضر بعنوان نیروی پیمانکار در شرکت برگزار کننده آزمون اشتغال بکار دارند ؛ درصورت داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار مستمر از طریق پیمانکاری می توانند بدون رعایت شرط بومی ؛ مشروط به داشتن سایر شرایط مندرج در راهنمای آگهی ثبت نام نمایند وبدون شرکت درآزمون کتبی از آنان جهت انجام مصاحبه های فنی وتخصصی دعوت بعمل خواهد آمد .
۲-۶ افرادی که درحال حاضر از طریق پیمانکاری درشرکت برگزار کننده آزمون اشتغال بکار دارند درصورت داشتن کمتر از ۵ سال سابقه کار مستمر از طریق پیمانکاری درشرکت مذکور ؛ می توانند بدون رعایت شرط بومی ؛ مشروط به داشتن سایر شرایط مندرج درراهنمای آگهی ثبت نام نموده ودرآزمون کتبی شرکت نمایند . لازم به ذکر است سوابق کار پیمانکاری اینگونه شاغلین ؛ می بایست به تائید اموراداری شرکت ذیربط رسیده باشد .
۳ -۶ به ازاء هرسال سابقه کارتمام وقت ( از طریق پیمانکاری ) یکسال بشرط حداکثر سن اضافه می شود .
۴-۶ حداقل معدل مورد نیاز جهت شرکت درآزمون برای مقاطع کاردانی ۱۲؛ کارشناسی ۵/۱۲ می باشد .
تبصره : داوطلبانی که از امتیازات فوق استفاده می نمایند مشمول استفاده از سایر بندهای مربوط به تقلیل معدل مندرج دربند ۳ راهنمای آگهی نمی گردند .
توضیح اینکه : شاغلین فوق الذکر ؛ درصورتیکه بومی استان بوشهر( طبق ضوابط مربوطه باشند ؛ از امتیاز ویژه بومی برخوردار خواهند شد ودراولویت جذب قراردارند

ب: جدول نیازمندیهای نیروی انسانی (جدول شماره ۱)
مقطع ردیف رشته تحصیلی گرایش تحصیلی جنسیت
مرد زن
کارشناسی وکارشناسی ارشد ۱ مهندسی مکانیک همه گرایش ها بجزمهندسی دریا *
۲ مهندسی مواد متالوژی *
۳ مهندسی صنایع همه گرایش ها به جز صنایع غذایی *
۴ بهداشت بهداشت صنعتی * *
۵ مهندسی برق قدرت و الکتروتکنیک *
۶ مهندسی الکترونیک ابزاردقیق و کنترل *
۷ مهندسی تاسیسات *
۸ مهندسی شیمی صنایع پتروشیمی ؛ پلیمر وصنایع نفت *
۹ شیمی کاربردی ؛ آلی ومحض * *
۱۰ ایمنی *
۱۱ محیط زیست * *
۱۲ اداری مدیریت دولتی ؛ مدیریت صنعتی * *
۱۳ حسابداری * *
۱۴ حقوق بجز علوم قضایی جزا وفقه * *
۱۵ علوم اجتماعی روابط عمومی ؛ ارتباطات * *
۱۶ مدیریت بازرگانی * *
۱۷ مهندسی کامپیوتر سخت افزار ؛ نرم افزار * *
فوق دیپلم ۱۸ شیمی همه گرایش ها *

ج – نحوه ثبت نام برای شرکت درآزمون :

ثبت نام برای شرکت درآزمون استخدامی صرفا از طریق پایگاه اینترنتی taut.ir انجام می پذیرد. لذا داوطلبان درصورتی که واجد شرایط درآزمون باشند می بایست اقدامات ذیل را انجام دهند :

۱- داوطلب می بایست مبلغ ۰۰۰/۳۰ ریال بابت هزینه ثبت نام به حساب جاری جام ۱۱۳۷۰۹۲۸۰۳ نزد بانک ملت شعبه چهارراه کالج به نام شرکت تعاونی اساتید وکارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیرواریز نماید .
۲- فرم ثبت نام بند ( ی) رابطور دقیق وواقعی تکمیل نماید.

د- تاریخ ثبت نام برای آزمون :

داوطلبان پس ازمطالعه دقیق مفاد راهنمای آگهی استخدام ودرصورت دارا بودن شرایط اعلام شده ؛ از روز پنج شنبه مورخ ۶/۱۲/۸۸ لغایت روز یکشنبه ۱۶/۱۲/۸۸ ساعت ۱۵:۰۰ می توانند ثبت نام خود را از طریق پایگاه اینترنتی به آدرس فوق الذکر انجام دهند . لازم به ذکر است تاریخ ثبت نام به هیج وجه تمدید نمی گردد وامکان ثبت نام داوطلبان بعد از موعد مقرر مقدورنخواهد بود.
ضمنا آزمون کتبی روز جمعه مورخ ۲۱/۱۲/۸۸ در محل دانشگاه خلیج فارس استان بوشهر برگزار می گردد.
لذا داوطلبانی که اطلاعات درج شده دربرگه مجوز ( کارت ورود به جلسه ) آنها مطابق با مشخصات واقعی آنها نمی باشد ؛ جهت رفع نقص می بایست درروز پنج شنبه ۲۰/۱۲/۸۸از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ درمحل دانشگاه خلیج – فارس بوشهر حضور بهم رسانند .

ه –مواد آزمون :

الف – مقطع تحصیلی کاردانی ؛ کارشناسی وکارشناسی ارشد :
۱- دروس عمومی ( ادبیات فارسی ؛ زبان انگلیسی؛اطلاعات عمومی کامپیوتر)
۲- دروس تخصصی رشته مربوطه

و-نحوه تکمیل فرم ثبت نام :

داوطلبان گرامی پیش از تکمیل فرم ثبت نام ؛ نکات بسیار مهم مندرج دربند ح راهنمای آگهی را به دقت مطالعه نموده وسپس براساس دستورالعمل ذیل نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند.

تذکرات :
۱-قبولی درآزمون کتبی منوط به صحت مندرجات فرم ثبت نام وکسب نمره لازم می باشد.
۲- چنانچه داوطلب با ذکر مشخصات غیرواقعی درفرم ثبت نام اقدام به شرکت درآزمون نماید بامشخص شدن عدم صحت مندرجات درمراحل بعدی ( حتی درصورت پذیرش درآزمون واشتغال به کار) ؛ موضوع استخدامی وی منتفی ومراتب از طریق مراجع ذیصلاح قانونی پیگیری خواهد شد .
۳- کلیه داوطلبانی که قبلا درشرکتها وسازمانهای دولتی شاغل بوده وبه موجب آراء صادره از سوی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری شرکتها وسازمانهای مربوطه اخراج شده اند ؛ حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت .
۴- مبلغ فیش پرداختی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد .
۵-درمواردی که قسمتی از سابقه کار به یک ما ه کامل نمی رسد درصورت دارا بودن بیش از ۱۵ روز سابقه کار ؛ بعنوان یک ماه منظور گردد.

ز-الویت های ویژه :

الویت های ویژه اجتماعی مربوطه طبق جدول شماره ۳ می باشد . که داوطلب درصورت دارا بودن شرایط می بایست در فرم ثبت نام اعلام نماید.

ردیف اولویت ویژه
۱ جانباز
۲ آزاده
۳ رزمنده
۴ فرزند شهید / مفقود الاثر
۵ فرزند جانباز ازکارافتاده کلی*
۶ برادر/ خواهر/ شهید / مفقودالاثر
۷ همسر شهید / مفقودالاثر
۸ بومی استان بوشهر

*صرفا فرزندان جانباز از کار افتاده کلی ازامتیاز مربوطه بهره مندخواهند شد وفرزندان جانبازان عادی مشمول این امتیاز نمی گردند .ارائه مدارک مربوط به جانباز از کار افتاده کلی از سوی بنیاد شهید وامورایثارگران ضروری می باشد .

ح- نکات بسیار مهم :

۱- استخدام صرفا در چارچوب قانون کار وتامین اجتماعی ( بصور قراردادی مدت معین ) می باشد.
۲- به ثبت نام داوطلبانی که اطلاعات غیرواقعی ارائه نموده اند ؛ ترتیب اثر داده نخواهد شد وچنانچه این موضوع درهرمرحله از استخدام برای شرکت محرز گردد ؛ افراد خاطی از طریق مراجع ذیصلاح قانونی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .

ط – مدارک مورد نیاز :

۱- اصل وتصویر آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل که درآن مقطع ؛ رشته ؛ گرایش تحصیلی ؛ معدل وتاریخ فراغت ازتحصیل ذکر شده باشد وسایرمدارک مربوط به فارغ التحصیلان ممتاز ؛ مندرج دربند ۵ راهنمای آگهی .
۲- اصل وتصویر صفحات شناسنامه .
۳- اصل وتصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه ( دو طرف ) ویا معافیت دائم کامپیوتری .
۴- یک قطعه عکس ۴*۳ جدید با ذکر نام ونام خانوادگی در پشت آن
۵- اصل فیش بانکی مبلغ واریز شده بابت ثبت نام
۶- داوطلبانی که دارای سابقه کارمرتبط با مدرک تحصیلی بصورت تمام وقت می باشند ؛ لازم است گواهی سابقه کار که درآن تاریخ شروع ؛ خاتمه ونوع کار ذکر شده باشد( مطابق فرم شماره سه مندرج درراهنمای آگهی) همراه با مدارک پرداخت حق بیمه را پس از امضاء توسط مقام ذیصلاح وممهورنمودن به مهرمحل خدمت در زمان مقتضی که متعاقبا اعلام خواهد شد به همراه داشته باشند ( گواهی سابقه کار همزمان با تحصیل وقبل از فراغت ازتحصیل وهنچنین درطول خدمت نظام وظیفه قابل قبول نخواهد بود )
۷-تصویر صفحه اول شناسنامه والدین
۸-گواهی سابقه حداقل ۱۰ سال سکونت متوالی منتهی به زمان تقاضای کار ؛ بهمراه خانواده وبا تائید بخشداری محل استان بوشهر
۹- گواهی ومدارک معتبر برای آزادگان ( باذکر مدت اسارت وحضور در جبهه ) ؛ جانبازان ( باذکر درصد جانبازی و مدت حضور درجبهه وطول مدت درمان ) ؛ رزمندگان ( با ذکر مدت حضور در جبهه ) ؛ فرزندان شهدا ؛ مفقودین ؛ جانبازان از کار افتاد ه کلی ؛ افراد خانواده شاهد ومفقودالاثرها ( همسر؛ پدرومادر ؛ خواهر ؛ برادر ) ؛ جانبازان ؛ آزادگان .
۱۰-گواهی مبنی برفراغت از تحصیل دردوره روزانه دولتی برای فارغ التحصیلان ممتاز از امور آموزشی دانشگاه مربوطه .

تذکر : گواهی فرزندان کارکنان صنعت پتروشیمی ؛ باید از طریق اموراداری شرکت محل خدمت والدین صادر شده باشد .

منبع خبر

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها