استخدام شهرداری های همدان در سال ۹۴

 آگهی استخدام پیمانی آزمون شهرداریهای استان همدان

شهرداریهای استان همدان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز از محل مجوز استخدامی شماره ۳۴۵۰۸ مورخه ۹۴/۸/۹ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، تعداد ۶۱ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی به شرح زیراستخدام می نماید:

ردیف عنوان شغلی محل جغرافیایی خدمت(شهرداری) تعداد (نفر) جنسیت شرایط احراز
۱ کارشناس امور مالی شهرداری تویسرکان ۱ مرد/زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایشها)
شهرداری ملایر ۱ مرد / زن دارا بودن دانشنامه فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایشها)
۲ حسابدار شهرداری اسدآباد ۱ مرد / زن دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایشها)
شهرداری نهاوند ۱ مرد / زن
شهرداری بهار ۱ زن
شهرداری شیرین سو ۱ مرد / زن
شهرداری سرکان ۱ مرد / زن
۳ جمعدار و امین اموال شهرداری تویسرکان ۱ مرد / زن دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایشها)
شهرداری دمق ۱ مرد / زن
شهرداری کبودرآهنگ ۱ مرد / زن
شهرداری فامنین ۱ مرد
۴ کارپرداز شهرداری تویسرکان ۱ مرد دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایشها)
شهرداری کبودرآهنگ ۱ مرد
شهرداری رزن ۱ مرد
۵ ممیز شهرداری همدان ۳ مرد / زن دارا بودن گواهینامه لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایشها)
شهرداری اسدآباد ۱ مرد / زن
۶ متصدی درآمد و نوسازی شهرداری بهار ۱ مرد دارا بودن دانشنامه فوق دیپلم یا لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایشها)
۷ کارشناس درآمد شهرداری همدان ۲ مرد / زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایشها)
۸ کارشناس نوسازی شهرداری همدان ۲ مرد / زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایشها)
۹ کارشناس امور رایانه شهرداری تویسرکان ۱ مرد / زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها)- مهندسی فنآوری اطلاعات
شهرداری همدان ۲ مرد / زن
۱۰ کاردان امور رایانه شهرداری اسدآباد ۱ مرد / زن دارا بودن دانشنامه فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها)- مهندسی فنآوری اطلاعات
شهرداری رزن ۱ مرد / زن
۱۱ کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تویسرکان ۱ مرد / زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق‏لیسانس در یکی از رشته‏های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی- مطالعات فرهنگی و رسانه- علوم ارتباطات اجتماعی- علوم ارتباطات – ارتباط تصویری- مدیریت رسانه
۱۲ متصدی امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری بهار ۱ مرد دارا بودن دانشنامه فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته‏های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی- مطالعات فرهنگی و رسانه- علوم ارتباطات اجتماعی- علوم ارتباطات- ارتباط تصویری- مدیریت رسانه
شهرداری کبودرآهنگ ۱ مرد / زن
۱۳ متصدی خدمات شهری شهرداری تویسرکان ۱ مرد دارا بودن دانشنامه فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته‏های تحصیلی مهندسی محیط‏زیست (گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین، مهندسی طراحی محیط‏زیست)-محیط زیست (گرایش برنامه‏ریزی)- برنامه‏ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست- طراحی محیط‏زیست- مهندسی عمران صرفاً گرایش محیط زیست- مهندسی منابع طبیعی (گرایش محیط زیست)
۱۴ کارشناس خدمات شهری شهرداری کبودرآهنگ ۱ مرد دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته‏های تحصیلی مهندسی محیط‏زیست(گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین، مهندسی طراحی محیط زیست)-محیط‏زیست (گرایش برنامه‏ریزی)- برنامه‏ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست- طراحی محیط زیست- مهندسی عمران صرفاً گرایش محیط زیست- مهندسی منابع طبیعی (گرایش محیط زیست)
۱۵ کارشناس شهرسازی شهرداری ملایر ۱ مرد / زن دارا بودن دانشنامه فوق‏لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی شهرسازی- برنامه ریزی شهری و منطقه ای- مدیریت شهری- برنامه‏ریزی منطقه‏ای- طراحی شهری-مهندسی شهرسازی
شهرداری قروه درجزین ۱ مرد / زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی شهرسازی- برنامه ریزی شهری و منطقه ای- مدیریت شهری- برنامه ریزی منطقه ای- طراحی شهری-مهندسی شهرسازی
شهرداری همدان ۳ مرد / زن
۱۶ کارشناس معماری شهرداری نهاوند ۱ مرد / زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی معماری- معماری منظر- تکنولوژی معماری- مرمت ابنیه سنتی- مطالعات معماری ایران- طراحی محیط
شهرداری همدان ۱ مرد / زن
۱۷ کارشناس عمران شهرداری اسدآباد ۱ مرد / زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق‏لیسانس در رشته‏های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، گرایش سازه، گرایش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی، عمران) – مدیریت و پروژه و ساخت – طراحی محیط
شهرداری قروه درجزین ۱ مرد
شهرداری نهاوند ۱ مرد / زن
شهرداری فامنین ۱ مرد
شهرداری همدان ۲ مرد / زن
۱۸ کارشناس صدور پروانه شهرداری همدان ۲ مرد / زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق‏لیسانس در رشته‏های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، گرایش سازه، گرایش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی، عمران) – مدیریت و پروژه و ساخت – طراحی محیط
۱۹ کارشناس محاسب شهرداری همدان ۱ مرد / زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، گرایش سازه، گرایش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی، عمران) – مدیریت و پروژه و ساخت – طراحی محیط
۲۰ کارشناس حمل و نقل و ترافیک شهرداری ملایر ۲ مرد / زن دارا بودن دانشنامه فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی ترافیک- مهندسی حمل و نقل-مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری
شهرداری اسدآباد ۱ مرد / زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی ترافیک- مهندسی حمل و نقل-مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری
شهرداری نهاوند ۱ مرد / زن
شهرداری همدان ۱ مرد / زن
۲۱ کارشناس حقوقی و املاک شهرداری ملایر ۱ مرد / زن دارا بودن دانشنامه فوق لیسانس در رشته تحصیلی حقوق (گرایش حقوق عمومی- حقوق خصوصی- حقوق جزا و جرم شناسی- حقوق ثبت اسناد و املاک
شهرداری قروه درجزین ۱ مرد / زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حقوق (گرایش حقوق عمومی-حقوق خصوصی – حقوق جزا و جرم شناسی- حقوق ثبت اسناد و املاک
شهرداری رزن ۱ مرد
شهرداری همدان ۱ مرد / زن
۲۲ کارشناس طرح و توسعه فضای سبز شهرداری نهاوند ۱ مرد / زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کشاورزی (کلیه گرایشها) – مهندسی فضای سبز
۲۳ کارشناس امور اداری و کارگزینی شهرداری بهار ۱ مرد دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته‏های تحصیلی مدیریت (کلیه گرایشها) به جز گرایش مدیریت ورزش – اقتصاد (کلیه گرایشها)
۲۴ نقشه بردار شهرداری همدان ۱ مرد / زن دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق‏لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران گرایش ( نقشه برداری فتوکرامتری و سیستمهای جغرافیایی GIS)- مهندسی نقشه برداری (کارتوگرافی و ژئودزی)- نقشه برداری هوایی

تذکرمهم :
چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع اعلام نموده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد، از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود در این صورت خسارت و هزینه تحمیل شده برابر مقررات از داوطلب اخذ خواهد شد.
به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر یا پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک در رشته های غیرمرتبط و معادل ( به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و گواهی مبنی بر ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمی دارند) ترتیب اثر داده نخواهد شد.

الف – شرایط عمومی

۱. داشتن حداکثر سی و پنج سال تمام در اولین روز ثبت نام. (تاریخ ۹۴/۹/۲۲)
۲. داشتن تابعیت ایران.
۳. دارا بودن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت قانونی برای مردان.
۴. عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانی.
۵. نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.
۶. نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی به موجب آراء مراجع قانونی.
۷. داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که در آن شغل استخدام می شود.
۸. دارا بودن مدرک تحصیلی مقطع ذکر شده در شرایط احراز
۹. اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۱۰. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره- شرکت شهرداران و دهیاران فعلی به شرط دارا بودن شرایط مربوط در آزمون استخدامی بلامانع است.

ب- شرایط اختصاصی

۱. داوطلبان نمی¬توانند از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه های اجرایی و بازنشسته یا بازخرید خدمت باشند.
۲. پذیرفته¬شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی استانداری نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری برای هفت سال مبنی بر عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداری¬ها و سازمان¬¬های وابسته و نیز دستگاه¬های اجرایی دیگر اقدام نمایند. عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وی از استخدام تلقی خواهد شد.
۳. موارد زیر به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف- داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل ( از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ تا تاریخ ۱۳۶۷/۵/۲۹ ) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل.
ب- اعضای خانواده شهدا، آزادگان، مفقودالاثرها، جانبازان (همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر) تا میزان ۵ سال.
ج- داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروه‏های ضد انقلاب درآمده‏اند به میزان مدت اسارت و حضور در جبهه.
د- داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در وزارتخانه، موسسات و شرکت های دولتی، بانک ها و شرکت های تحت پوشش آنها، شرکت های بیمه دولتی ، شهرداری‏ها، موسسات و شرکت های تابعه و وابسته به آن موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین موسسات و شرکت های ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش آنها از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشته اند، به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها. لازم به ذکر است سابقه خدمتی افراد در شرکتهای طرف قرارداد با شهرداری ها مشمول امتیازات این بند نمی‏باشد. به استثناء کارکنانی که بطور تمام وقت با پرداخت حق بیمه در شرکتهای طرف قرارداد با شهرداری که تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰ در شهرداری اشتغال داشته‏اند.
تبصره – طول مدت خدمت نظام وظیفه داوطلبان به حداکثر سن داوطلبان اضافه نخواهد شد.
۴. داوطلب بومی: به داوطلبی گفته می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشد.
– شهر محل صدور شناسنامه داوطلب یا همسر وی با شهر مورد تقاضا برای استخدام یکسان باشد .
– داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی ( ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه ) را به صورت متوالی یا متناوب در شهر محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
– همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح ( اعم از شاغل و یا بازنشسته ) که شهر محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهر محل مورد تقاضا برای استخدام یکسان باشد.
– داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی ،حداقل چهار(۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهر محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند. پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفا توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.
تبصره ۱- مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.
تبصره ۲- در صورتیکه شهرداری متقاضی استخدام، در شهرستان یا استانی قرار داشته باشد که شهر داوطلب در آن شهرستان و یا استان واقع باشد، داوطلب به ترتیب مشمول مزایای داوطلبین بومی شهرستان و استان خواهد بود.

ج – ثبت نام و مدارک مورد نیاز

۱- داوطلبان می توانند تنها یک رشته شغلی را انتخاب و از طریق سایت استانداری و بصورت اینترنتی ثبت نام کنند.
۲- شروع ثبت‏نام از ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخه ۹۴/۹/۲۲ لغایت پایان وقت اداری روز ۹۴/۹/۲۶ به مدت پنج روز می باشد.
۳- داوطلبان استخدام می بایست عکس پرسنلی ۴*۳ خود را با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۰۰ پیکسل و با فرمت jpg و حداکثر ۲۰۰ کیلو بایت در رایانه اسکن نموده و آنرا در قسمت مربوط در سایت وارد نمایند.
۴- واریز وجه به مبلغ ۳۸۰.۰۰۰ریال بصورت اینترنتی از طریق کارتهای عضو شبکه شتاب بنام سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان به عنوان حق شرکت در آزمون استخدامی داوطلبان استخدام (ایثارگران از پرداخت ۵۰% مبلغ مذکور و فرزندان شاهد از واریز وجه مذکور معاف می باشند) و نهایتا پس از بررسی مجدد صحت اطلاعات درج شده و تایید مراتب توسط سایت، شماره رهگیری خود را برای پیگیری مراحل بعدی آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه اخذ و نزد خویش نگهداری نمایند.
۵- کارت ورود به جلسه آزمون استخدام روزهای ۵ و ۶ دی ماه از طریق وب سایت استانداری به داوطلبان ارائه می شود.
۶- زمان برگزاری آزمون روز جمعه مورخه ۹۴/۱۰/۱۱ ساعت ۸ صبح است و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.
۷- داوطلبان می بایست اطلاعات مورد نیاز را در سایت و در قسمتهای مربوطه درج نموده و قبل از اعلام نتایج مدارک لازم را جهت تطبیق با اطلاعات زمان ثبت‏نام به استانداری تحویل نمایند (زمان تحویل مدارک متعاقباً اعلام می‏گردد) :
الف- تصویر آخرین مدرک تحصیلی
ب- تصویر صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات کلیه صفحات )
ج – تصویر کارت ملی (پشت و روی کارت)
د- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت برای آقایان
ه – مستندات ایثارگری و سوابق پرداخت بیمه شاغلین در شهرداری ها ، سازمان های وابسته و دهیاری ها
و – مستندات مربوط به نخبگی
ی – مستندات استفاده از سهمیه معلولین

د – مواد آزمون تخصصی

آزمون تخصصی در هر رشته شغلی به صورت چهارگزینه‏ای و به تعداد ۱۲۰ سوال شامل ۹۰ سوال به صورت کاربردی و تخصصی در حوزه رشته شغلی مربوطه و ۳۰ سوال برای سنجش هوش، سرعت، دقت و استعداد یادگیری با احتساب نمره منفی می‏باشد ( سقف امتیاز آزمون تخصصی ۱۰۰ می باشد و به ازای هر ۳ پاسخ غلط یک نمره منفی لحاظ می‏شود).

 

ه – اعلام نتایج
امتیاز آزمون تخصصی کارکنان شاغل (در شرکت‏های طرف قرارداد شهرداری تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰ و قراردادی) در شهرداری شهر متقاضی استخدام یا سربازان وظیفه که دوران خدمت سربازی خود را به صورت کامل (بدون دربافت معافیت و کسر خدمت) به ازای هر سال خدمت ۳ درصد تا سقف ۲۵ درصد و برای کارکنان شاغل (در شرکت‏های طرف قرارداد شهرداری تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰ و قراردادی) شهرداری‌های شهرستان همان شهر به ازای هر سال سابقه خدمت ۲.۵ درصد تا سقف ۲۰ درصد و برای کارکنان شاغل (در شرکت های طرف قرارداد شهرداری تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰ و قراردادی) در شهرداری های استان همان شهر به ازای هر سال سابقه خدمت ۲% تا سقف ۱۸% درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار می‌گیرد. اعمال امتیاز مربوطه برای کارکنان دارای قرارداد مستقیم با شهرداری مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بیمه در واحدها یا سازمانهای شهرداریها تا ۱۲۰ روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون تخصصی و کتبی می‏باشد. ۲-
امتیاز آزمون تخصصی داوطلبان بومی شهر متقاضی استخدام در ۱.۱۵ و داوطلبان بومی شهرستان شهر متقاضی استخدام در ۱.۱ ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهائی آزمون تخصصی قرار می‏گیرد. ۳-
امتیاز آزمون تخصصی دهیاران در یکی از دهیاری‏های استان شهر متقاضی استخدام به ازای هر سال سابقه خدمت با تائید بخشدار ذیربط ۳% درصد تا سقف ۲۰ درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهائی آزمون تخصصی قرار می‏گیرد. ۴-
امتیاز آزمون تخصصی شهرداران که در یکی از شهرهای آن استان شهردار بوده‏اند به ازای هر سال سابقه خدمت با تائید استانداری ۳% درصد تا سقف ۲۵ درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهائی آزمون تخصصی قرار می‏گیرد. ۵-
امتیاز آزمون تخصصی فرزندان کارکنان فوت شده حین خدمت و یا از کارافتاده کلی دائم حین خدمت شهرداری در ۱.۲ ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهائی آزمون تخصصی قرار می‏گیرد. ۶-
در صورتی که داوطلبان مشمول بیش از یک امتیاز از مزایای پیش‏بینی شده در مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ این آگهی شوند. بالاترین امتیاز برای آنها مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
اسامی داوطلبان پذیرفته شده به میزان سه برابر ظرفیت برای شرکت در مصاحبه تخصصی در سایت رسمی استانداری بعد از برگزاری آزمون اعلام خواهد شد. ضمناً نتایج نهایی پس از پذیرفته شدن در مصاحبه تخصصی اعلام خواهد شد و تا قبل از صدور احکام استخدام پیمانی برای پذیرفته شدگان حقی ایجاد نخواهد شد.

و – تذکرات
۱- پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی به ایثارگران و خانواده های آنان شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان، آزادگان کمتر از یکسال اسارت و همسر و فرزندان آنان، جانبازان و همسر و فرزندان آنان و خواهران و برادران شهداء اختصاص دارد. انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده (۵%) به ترتیب امتیاز کسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط که حد نصاب لازم در آزمون تخصصی و حد نصاب در آزمون عملی را کسب نموده باشند و مراحل آزمون عملی را با موفقیت طی نموده باشند انجام خواهد شد.
۸- امتیاز آزمون تخصصی با «ضریب ۲» و امتیاز مصاحبه تخصصی با «ضریب۱» محاسبه می شود.
۹- در صورت مساوی بودن امتیاز کسب شده داوطلبان، اولویت معرفی به گزینش به ترتیب با شاغلین قراردادی و بومی شهرداری، شهرستان و استان می باشد.
۱۰- داوطلبان می‏توانند حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از اعلام نتایج، اعتراض خود را به استانداری برای بررسی و اعلام نظر ارائه نمایند. پس از مدت مذکور به اعتراض داوطلبان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۱- چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع اعلام نموده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد، از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود در این صورت خسارت و هزینه تحمیل شده برابر مقررات از داوطلب اخذ خواهد شد.
۱۲- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از موفقیت در کلیه مراحل آزمون تخصصی، مصاحبه تخصصی و گزینش صورت خواهد گرفت.
ضمناً شماره تماس ۰۸۱۳۸۲۵۶۰۳۰ پاسخگویی سئوالات احتمالی داوطلبان می باشد.

برای ثبت نام یا اصلاح اطلاعات اینجا کلیک کنید

برای مشاهده آگهی استخدام در سایت استانداری همدان اینجا کلیک نمایید

دیدگاه ها (۳)

  1. رضا می‌گه:

    سلام منابع آزمون رشته مهندسی کامپیوتر کدامند؟؟؟؟؟؟

  2. مهندس عمران می‌گه:

    سلام منابع آزمون درس های عمومی و اختصاصی عمران چیه؟

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها