crm didar

استخدام شرکت‌های طرف قرارداد شهرداری امیدیه

 

اطلاعیه شماره ۶

اصلاحیه دفترچه آزمون: بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان تصدی شغل «مهندس عمران» می‌رساند، در صورت وجود سابقه کار و بیمه مرتبط به میزان سابقه کار و حداکثر تا ۵ سال به سقف مجاز سن استخدام افزوده می‌گردد.


دستورالعمل استخدام شرکتهای طرف قرارداد شهرداری امیدیه

به منظور جذب و بکارگیری نیروی انسانی در شرکتهای طرف قرارداد شهرداری امیدیه با رعایت اصل عدالت استخدامی و بکارگیری شایستهترینها در فضای رقابتی و انتخاب نیروی انسانی مناسب از طریق سنجش دانش، توانایی، مهارت و ویژگیهای شخصیتی داوطلبین، دستورالعمل استخدام به شرح ذیل ابلاغ میگردد:

فصل اول-تعاریف:

ماده ۱ در این دستورالعمل از تعاریف و اختصارات زیر استفاده میشود:

 • شهرداری: شهرداری امیدیه
 • شورای اداری: شورای اداری و استخدامی تشکیل شده در شهرداری
 • آزمون کتبی: سنجش دانش عمومی و مهارت تخصصی برای تصدی شغل مورد تقاضا داوطلبان است که بصورت کتبی انجام میشود.
 • مصاحبه: سنجش حضوری ویژگیهای شخصیتی، فردی، نگرش، علائق و استعداد یادگیری داوطلبان جهت احراز صلاحیتهای لازم برای تصدی شغل مورد تقاضا میباشد.
 • حد نصاب آزمون کتبی: کسب حداقل ۶۰ درصد میانگین امتیاز سه نفر بالاترین امتیاز آزمون در هر شغل، قبل از اعمال ضرایب مربوط به امتیاز اولویتهای در نظر گرفته شده در آزمون کتبی میباشد. در صورتیکه تعداد داوطلبان دارای حد نصاب از آزمون کتبی از سه برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل کمتر باشد، حدنصاب ۶۰ درصد به ۵۰ درصد کاهش مییابد.
 • داوطلب: فردی است که دارای شرایط مندرج در این دستورالعمل بوده و متقاضی استخدام است.
 • شورا: شورای اسلامی شهر امیدیه
 • داوطلب بومی: به داوطلبی گفته میشود که دارای ویژگیهای زیر باشد:

الف- محل تولد یا صدور شناسنامه داوطلب شهر امیدیه یا میانکوه باشد.

 • حداقل ۵ سال از سنوات تحصیلی )ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان( را بصورت متوالی یا متناوب در شهر امیدیه و یا میانکوه گذرانده باشد.
 • سابقه سکونت حداقل ۵ سال منتهی به تاریخ ثبت نام آزمون را در شهر امیدیه یا میانکوه داشته باشد.

فصل دوم- شرایط ورود به فرآیند آزمون

ماده ۲شرایط عمومی ورود به فرآیند آزمون به شرح زیر است:

۱( داشتن حداکثر ۳۷ سال تمام در اولین روز ثبت نام

۲( داشتن تابعیت ایران

۳( دارا بودن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت قانونی برای مردان

۴( عدم اعتیاد به مواد مخدر یا دخانی

۵( نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر

۶( نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی به موجب آرای مراجع قانونی

۷( داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که در آن شغل استخدام میشود.

۸( اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۹( التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تبصره ۱- مجموع سوابق خدمتی بصورت روزمزد در شهرداری امیدیه به حداکثر سن داوطلب افزوده خواهد شد.

 

فصل سوم- فرآیند برگزاری آزمون

ماده ۳ سهمیه استخدامی هر شرکت در سقف سهمیه استخدامی ابلاغی مطابق قرارداد با در نظر گرفتن معیارها و شاخصهای مربوطه به همراه برنامه زمانبندی اجرای این دستورالعمل توسط شهرداری تعیین و به شرکتهای طرف قرارداد ذیربط اعلام میگردد.

ماده ۴ مجوز بکارگیری نیروی انسانی در هر شرکت در سقف مجموع سهمیه استخدامی که از سوی شهرداری اعلام میشود با رعایت موارد زیر به تفکیک هر پست امکان پذیر است:

 • اعلام رسمی شهرداری در خصوص تعداد نیروی انسانی مورد نیاز با در نظر گرفتن معیارهایی نظیر تعداد پستهای بلاتصدی، سقف مالی قرارداد، جمعیت شهری، ویژگیهای محیطی و اختصاصی شهر و تعداد تجهیزات، ماشین آلات و نیروی انسانی فعلی
 • پیشبینی اعتبار لازم برای استخدامهای جدید در بودجه شهرداری

ماده ۵ شهرداری موظف است بر اساس سقف مجوز استخدامی از شورا و شرایط مندرج در این دستورالعمل، آگهی تهیه و به طور عمومی از طریق جراید محلی و رسانههای عمومی در سطح شهر بر اساس جدول زمانبندی منتشر نماید و نسخه الکترونیکی آن را برای درج، در وبسایت شهرداری قرار دهد.

تبصره ۱- شرایط احراز و شرایط اختصاصی مشاغل مندرج در آگهی استخدام توسط شهرداری اعلام خواهد شد.

تبصره ۲- داوطلبان میتوانند تنها در یک عنوان شغلی ثبت نام نمایند.

تبصره ۳- ثبت نام از داوطلبان استخدام از طریق سایت اینترنتی که در شهرداری ایجاد خواهد شد به عمل خواهد آمد .صفحه اصلی سایت میبایست به گونهای طراحی گردد که داوطلبان فهرست مشاغل و شرایط احراز و شرایط شرکت در آزمون را رویت نموده و ثبت نام نمایند.

ماده ۶آزمون کتبی در هر عنوان شغلی توسط شهرداری به صورت چهارگزینهای که ۵۰ درصد آزمون بصورت تخصصی در شغل مربوطه و ۵۰ درصد آزمون برای سنجش مسائل اعتقادی، ادبیات عمومی، تاریخ عمومی اسلام و ایران، مسائل روز، مسائل مربوط به حوزه کاری شهرداری و سنجش هوش، سرعت، دقت و استعداد یادگیری با احتساب نمره منفی طراحی و بر اساس اعلام قبلی با هماهنگی کمیته برگزاری آزمون )موضوع ماده ۳۱ این دستورالعمل( برگزار خواهد شد. سقف امتیاز آزمون کتبی ۱۰۰ میباشد و به ازای هر سه پاسخ غلط یک نمره منفی در نظر گرفته میشود.

تبصره ۱- شهرداری میتواند با موافقت شورای اداری تمام مراحل آزمون کتبی موضوع این ماده را به موسسات ذیصلاح با حفظ حق نظارت واگذار نماید.

تبصره ۲- مجموع سوالات آزمون با حفظ محرمانگی به نماینده شهردار و حراست تحویل داده خواهد شد تا تاریخ برگزاری آزمون مزبور در محل قرنطینه تکثیر شوند.

ماده ۷شهرداری سه برابر مجوز بکارگیری نیروی انسانی در هر عنوان شغلی را از میان شرکتکنندگان در آزمون کتبی به ترتیب نمرات فضلی به شرط دارا بودن حدنصاب، انتخاب و برای شرکت در مصاحبه که سقف امتیاز آن برای هر یک از داوطلبان ۱۰۰ امتیاز میباشد، ظرف مدت دو هفته بعد از اعلام نتایج آزمون کتبی معرفی مینماید.کمیته مصاحبه شامل شهردار یا نماینده ایشان، معاونت مربوطه یا مسئول واحد، روانشناس و استادکار یا استاد دانشگاه مرتبط، تشکیل و داوطلبین منتخب را از نظر موارد مربوطه مورد سنجش حضوری قرار میدهند درصورتیکه تعداد افراد دارای حد نصاب در شغل مورد تقاضا کمتر از ظرفیت پذیرش باشد، همه داوطلبان واجد حد نصاب برای انجام سایر مراحل مربوط معرفی خواهند شد.

تبصره ۱- در صورتیکه تعداد افراد شرکت کننده در مصاحبه به هر دلیل ممکن از سه برابر مذکور کمتر شود به اندازه سه برابر مجوز به کارگیری نیروی انسانی در هر عنوان شغلی از سایر داوطلبان به ترتیب نمرات فضلی به شرط کسب حد نصاب دعوت به عمل میآید.

تبصره ۲- حدنصاب موضوع این ماده ۶۰ درصد میانگین امتیاز سه نفر بالاترین امتیاز آزمون، قبل از اعمال ضرایب موضوع مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ این دستورالعمل میباشد.

تبصره ۳- در صورتیکه تعداد داوطلبان دارای حد نصاب از آزمون کتبی از ۳ برابر ظرفیت پذیرش در هر عنوان شغلی کمتر باشد حد نصاب ۶۰ درصد موضوع تبصره یک این ماده به ۵۰ درصد کاهش مییابد.

تبصره ۴- درصورتیکه تعداد شرکت کنندگان در هر عنوان شغلی کمتر از سه نفر باشد ۶۰ درصد میانگین امتیاز آزمون کتبی همان تعداد شرکت کنند، مبنای حد نصاب خواهد بود .

ماده ۸شهرداری حداقل ده درصد)۱۰%( نیاز های استخدامی شهرداری ها را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بیست و پنج درصد) ۲۵%( و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یکسال و بالای یکسال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان امیدیه، با رعایت سقف مقرر در این ماده تامین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پست های بدون متصدی اقدام می نماید و پنج درصد)۵%( سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان، همسر و فرزندان جانبازان کمتر از )۲۵%(، همسر و فرزندان آزادگان زیر یک سال اسارت و خواهران و برادران شهداء اختصاص می دهد.

تبصره ۱- رعایت شرایط علمی و تخصصی لازم برای استفاده از سهمیه تعیین شده در ماده مذکور برای داوطلبان الزامی است. از معرفی شدگان بنیاد شهید و امور ایثارگران برای احراز شرایط لازم در شغل مربوطه پس از آزمون کتبی و مصاحبه، افراد نهایی بر این اساس در شغل مربوطه معرفی میشوند.

تبصره ۲- استخدام مازاد بر )۱۵%( سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.

تبصره ۳- شهرداری میتواند با توجه به شرایط خاص بعضی از شغلهای بلاتصدی در زمان برگزاری آزمون، سهمیههای موضوع ماده ۸ را تنها در رشتههای خاص در نظر بگیرد .

ماده ۹معلولین به شرط کسب حد نصاب امتیاز لازم و دارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره نهایی )موضوع ماده ۱۸ این دستورالعمل( از سه درصد)۳%( سهمیه قانونی مربوط از مجموع سهمیه های شهرداری برخوردار خواهند بود.

تبصره ۱- معلولیت نباید به گونه ای باشد که مانعی بر انجام وظایف پست محوله باشد.

تبصره ۲- استخدام مازاد بر )۳%( سهمیه معلولین از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.

تبصره ۳- شهرداری میتواند با توجه به شرایط خاص بعضی از شغلهای بلاتصدی در زمان برگزاری آزمون، سهمیههای موضوع ماده ۹ را تنها در رشتههای خاص در نظر بگیرد.

تبصره ۴- رعایت شرایط علمی و تخصصی لازم برای استفاده از سهمیه تعیین شده در ماده مذکور برای داوطلبان الزامی است. از معرفی شدگان اداره بهزیستی شهرستان امیدیه برای احراز شرایط لازم در شغل مربوطه پس از آزمون کتبی و مصاحبه، افراد نهایی بر این اساس در شغل مربوطه معرفی میشوند.

ماده ۱۰شهرداری می تواند حداکثر ده درصد )۱۰%( نیازهای استخدامی خود را به ایتام تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( که پدر خود را قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از دست داده باشند، اختصاص دهد.

تبصره ۱- از هر خانواده فقط ۱ نفر از سهمیه این ماده مجاز به استفاده می باشد.

تبصره ۲- رعایت شرایط علمی و تخصصی لازم برای استفاده از سهمیه تعیین شده در ماده مذکور برای داوطلبان الزامی است. از معرفی شدگان کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان امیدیه برای احراز شرایط لازم در شغل مربوطه پس از آزمون کتبی و مصاحبه، افراد نهایی بر این اساس در شغل مربوطه معرفی میشوند.

تبصره ۳- استخدام مازاد بر )۱۰%( سهمیه ایتام تحت پوشش کمیته امداد از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.

تبصره ۴- شهرداری میتواند با توجه به شرایط خاص بعضی از شغلهای بلاتصدی در زمان برگزاری آزمون، سهمیههای موضوع ماده ۱۰ را تنها در رشتههای خاص در نظر بگیرد.

 

فصل چهارم – اعلام نتایج

ماده ۱۱انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از موفقیت در کلیه مراحل آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش صورت خواهد گرفت و تا قبل از صدور مجوز استخدام برای پذیرفته شدگان حقی ایجاد نخواهد کرد.

ماده ۱۲امتیاز آزمون کتبی داوطلبان بومی از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره(  با معرفی نامه کمیته امداد امام خمینی )ره( در ۱۵/۱ ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز آزمون کتبی قرار می گیرد.

ماده ۱۳ امتیاز آزمون کتبی فرزندان کارکنان شهرداری در ۱/۱ ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز آزمون کتبی قرار         می گیرد.

ماده ۱۴امتیاز آزمون کتبی نخبگان قرآنی، علمی و قهرمانان ورزشی با معرفی از مراجع ذی صلاح حداکثر در۲/۱ ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز آزمون کتبی قرار می گیرد.

تبصره ۱- ضرایب مربوط به نخبگان قرآنی با تاییدیه سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان امیدیه به شرح ذیل است:

الف( حافظ کل قرآن کریم برابر با ۲/۱.

ب( دارندگان مقام اول، دوم و یا سوم مسابقات کشوری برابر ۱/۱ و بین المللی قرآن کریم برابر ۲/۱.

تبصره ۲- ضرایب مربوط به نخبگان علمی شامل دارندگان مقامهای اول تا سوم المپیاد کشوری با تاییدیه سازمان ملی نخبگان برابر ۱/۱ و دارندگان مقام در المپیاد جهانی برابر ۲/۱.

تبصره ۳- ضرایب مربوط به مدال آوران ورزشی در مسابقات قهرمانی کشوری، آسیایی و جهانی با تاییدیه اداره تربیت بدنی شهرستان امیدیه به ترتیب برابر ۱/۱، ۱۵/۱ و ۲/۱.

ماده ۱۵امتیاز آزمون کتبی نیروهای فعال بسیجی با حداقل یکسال عضویت در بسیج با معرفی نامه از سپاه پاسداران ناحیه امیدیه با ضریب ۰۲/۱ و به ازای هر سال عضویت فعال اضافه شده ۰۲/۰ و تا سقف ۵ سال یعنی نهایتا در ۱/۱ ضرب شده و مبنای محاسبه آزمون کتبی قرار می گیرد.

ماده ۱۶امتیاز آزمون کتبی فرزندان کارکنان فوت شده حین خدمت ناشی از کار در شهرداری و یا از کارافتاده کلی دائم حین خدمت در شهرداری در ۲/۱ ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز آزمون کتبی قرار می گیرد.

ماده ۱۷ داوطلبین موضوع ماده ۸، ۹ و ۱۰ این دستورالعمل در جایگاههای شغلی که سهمیههای مذکور برای آنها لحاظ نشده است امتیاز آزمون کتبی ایشان در ۲/۱ ضرب شده و مبنای محاسبه آزمون کتبی قرار می گیرد.

ماده ۱۸ امتیاز آزمون کتبی داوطلبین متاهل در ۲/۱ ضرب شده و به ازای هر فرزند ۰۵/۰ به ضریب ۲/۱ اضافه خواهد شد و مبنای محاسبه آزمون کتبی قرار می گیرد.

ماده ۱۹در صورتی که داوطلبان مشمول بیش از یک امتیاز از مزایای پیش بینی شده در مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ این دستورالعمل شوند، صرفا بالاترین امتیاز برای آنها مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۰نمره نهایی هر داوطلب براساس امتیاز آزمون کتبی با «ضریب ۱» و امتیاز مصاحبه با «ضریب ۱» محاسبه و داوطلبان براساس نمرات فضلی و در سقف تعداد مجوز در هر عنوان شغلی و هر شهرداری برای طی مراحل گزینش معرفی     می شوند.

تبصره ۱- درصورت عدم تایید افراد معرفی شده به گزینش، از سایر داوطلبان موضوع این ماده به ترتیب نمره فضلی به گزینش معرفی خواهد شد.

ماده ۲۱شهرداری می تواند در شغل های خاص تا سقف )۵۰%( آزمون کتبی را به آزمون آمادگی جسمانی و یا آزمون عملی مهارت آن شغل اختصاص دهد.

ماده ۲۲شهرداری کارنامه ای از امتیاز آزمون کتبی، مصاحبه و نمره نهایی و رتبه داوطلب در مقایسه با سایر داوطلبان در هر عنوان شغلی و نیز حد نصاب آزمون کتبی را تهیه و به اطلاع شرکت کنندگان رسانده و نتایج نهایی آزمون را در وب سایت رسمی شهرداری قرار خواهد داد.

 

فصل پنجم سایر موارد 

ماده ۲۳داوطلبان می توانند حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از اعلام نتایج، اعتراض خود را به شهرداری برای بررسی و اعلام نظر ارائه نمایند. پس از مدت مذکور به اعتراض داوطلبان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده ۲۴ در صورتیکه داوطلب در طول فرآیند استخدام انصراف داده یا به هر دلیل قانونی از ادامه فرآیند بازماند، شهرداری نفرات بعدی را بر اساس بالاترین نمره نهایی کسب شده )در صورت دارا بودن حد نصاب( در همان شغل مورد تقاضا برای طی مراحل بعدی معرفی خواهد نمود.

تبصره – استفاده از نفرات بعدی بر اساس بالاترین نمره نهایی کسب شده )در صورت دارا بودن حد نصاب( در همان شغل مورد تقاضا برای طی مراحل بعدی حداکثر تا یکسال از زمان برگزاری آزمون امکان پذیر است.

ماده ۲۵در صورتیکه داوطلبان به هر دلیلی حایز شرایط لازم برای استخدام در شغل و پست مورد تقاضا نگردند، استخدام در شغل و پست مربوط از طریق آزمونهای آتی تامین خواهد شد.

ماده ۲۶پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی شهرداری نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده اقدام نمایند. عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وی از استخدام تلقی خواهد شد.

ماده ۲۷هزینه برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه از محل هزینه ثبت نام داوطلبان خواهد بود. میزان هزینه آزمون با توجه به شرایط برگزاری و امکانات شهرداری، بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به تایید کمیته برگزاری آزمون خواهد رسید.

تبصره – در مواردی که بر اساس قوانین و مقررات پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه آزمون برای اقشار خاص به عهده شهرداری می باشد، اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

ماده ۲۸موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر در ماده ۲ این دستورالعمل اضافه خواهد شد.

الف- داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل به طور داوطلبانه خدمت نموده اند، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل.

 • اعضای خانواده شهدا، آزادگان، مفقودالاثرها، جانبازان )همسر، فرزندان، پدر ، مادر، خواهر و برادر( تا میزان ۵ سال.
 • داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل به اسارت دشمن و یا گروه های ضد انقلاب در آمده اند به میزان مدت اسارت و حضور در جبهه.

ماده ۲۹به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک در رشته های غیر مرتبط و معادل ) به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و گواهی مبنی بر ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمی دارند( ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده ۳۰داوطلبان می بایست تا اولین روز ثبت نام دارای مدارک تحصیلی مندرج در آگهی، کارت پایان خدمت یا معافیت قانونی، گواهی نامه پایه یکم و دوم برای داوطلبان ذیربط و شرایط سنی مندرج در این دستورالعمل و آگهی استخدام باشند.

ماده ۳۱چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع اعلام نموده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد، از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود، در این صورت خسارت و هزینه تحمیل شده برابر مقررات از داوطلب اخذ خواهد شد و همچنین هزینه ثبت نام عودت داده نخواهد شد.

ماده ۳۲افراد پذیرفته شده در آزمون استخدامی متعهد می گردند صرفا در شغل مورد پذیرش مشغول به خدمت شوند و حق هرگونه درخواست اعم از جابجایی و … را ندارند.

فصل ششم – نظارت بر برگزاری آزمون 

ماده ۳۳شهردار موظف به تشکیل کمیته برگزاری آزمون بوده، که وظایف آن به شرح زیر است:

 • نظارت و تایید صحت برگزاری آزمون
 • تعیین میزان هزینه های برگزاری آزمون با توجه به شرایط برگزاری و امکانات شهرداری
 • تعیین محل برگزاری آزمون
 • سایر موارد محوله در این دستورالعمل

ماده ۳۴مراحل نظارت بر برگزاری آزمون به شرح زیر میباشد.

 • بازگشایی پاکتهای پلمپ شده سوالات کتبی و پاسخنامه های داوطلبان شرکت کننده در آزمون با حضور نمایندگان شهردار ،حراست و نماینده ناظر شورای شهر در محل برگزاری آزمون
 • تنظیم صورتجلسات مربوط به بازگشایی پاکتهای پلمپ شده سؤالات کتبی و پاسخنامه ها
 • اخذ فهرست اسامی و مشخصات کامل تمامی داوطلبان استخدام واجد شرایط شرکت در آزمون استخدامی قبل از اجرای آزمون استخدامی
 • نظارت کامل بر برگزاری آزمون در چارچوب مقررات مربوط
 • نظارت بر جمع آوری و لاک و مهر پاسخنامه های شرکت کنندگان در جلسه )حاضرین و غائبین( و تحویل آن به نماینده شهردار و حراست
 • تنظیم صورتجلسات مربوط به لاک و مهر پاسخنامه ها.
 • نظارت بر بازگشایی پاسخنامه )حاضرین و غائبین( داوطلبان برای قرائت آنها و اعلام نتایج
 • نظارت کامل بر قرائت پاسخنامه داوطلبان.

ماده ۳۵مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده شهردار محترم و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده شورای اسلامی شهر می باشد.

 

این دستورالعمل در ۳۵ ماده و ۲۷ تبصره در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۷ به تصویب شورای اسلامی شهر امیدیه رسید.

 

 

ثبت نام در آزمون استخدامی شرکت های طرف قرارداد شهرداری امیدیه

دفترچه راهنما

دستورالعمل استخدامی شرکت های طرف قرارداد شهرداری امیدیه ابلاغ شورای اسلامی شهر امیدیه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها