استخدام شرکت فعال در حوزه نفت وگاز از چند رشته تحصیلی

 


 داوﻃﻠﺒﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وبﺳﺎﻳﺖ www.tehranraymand.com ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﺨﺪام را درﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ، ﺁنرا ﻇﺮف ﻣﺪت ۲ هﻔﺘﻪ از اﻧﺘﺸﺎر ﺁﮔﻬﻲ در روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺑﺼﻮرت ﻓﺸﺮدﻩ(rar ﻳﺎ zip) ﺑﻪ ﺁدرس careers@tehranraymand.com  ارﺳﺎل و ﻳﺎ ﭘﺲ از ﭘﺮﻳﻨﺖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ (هﻤﺮاﻩ ﻳﺎ ﺑﺪون رزوﻣﻪ)، ﺁن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻩ ۸۸۷۱۵۷۴۰  ﻓﻜﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 ﻧﻮﺷﺘﻦ کد ردﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺑﺎﻻی ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

 داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ از داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ در اوﻟﻮﻳﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد.

دارا ﺑﻮدن کارت ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮای ﺁﻗﺎﻳﺎن اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ

جشنواره بانکی

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها