crm didar

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 

بسمه تعالی

((آگهی پذیرش و جذب بهورز ))

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل در نظر دارد برای تامین نیروی انسانی  مورد نیاز خود در خانه های بهداشت ، طبق مفاد تبصره ۱ ماده ۲ دستورعمل اجرایی پذیرش وبکارگیری بهورز مصوب هیات امنای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی،  تعداد ۸۲ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق امتحان عمومی ، تخصصی ، مصاحبه وگزینش برای پذیرش در رشته شغلی  بهورزی به صورت قرارداد معین به شرح ذیل در مناطق روستایی مورد نیاز بکارگیری نماید .

جدول نیاز های جذب بهورز

تعداد خانه بهداشت / جنس بهورز مورد نیاز نام

شهرستان

ردیف
مرد زن
  ۳   ۱ ۱- قزل قیه (مرد) ۲- رضی آباد (زن) ۳- ینگجه ملامحمد حسن (مرد)  ۴- شبلو (مرد) اردبیل   ۱
  ۱ ۱- مرادلو (زن) بیله سوار   ۲
  ۱   ۰ ۱- تکله تازه (مرد) پارس آباد   ۳
  ۰   ۱ ۱- کزج (زن) خلخال   ۴
  ۵   ۶ ۱- خرم آباد (مرد)۲ – ارباب کندی (زن) ۳ -کنگرلو (زن ) ۴ آق قاسملو(زن) ۵ – خلیفه لو

(مرد) ۶-کلی علیا (مرد)  ۷ -کنجوبه (مرد)  ۸-شعبان (زن)     ۹-  موئیل(زن)  ۰۱- انار(زن)  ۱۱ – پیرازمیان (مرد)

مشکین شهر    ۵
  ۱ ۱- عباسعلیلو (زن) مغان   ۶
  ۲   ۳ ۱- میناباد (مرد) ۲- نیارق (زن) ۳- آلادیزگه (زن) ۴- جید (مرد) ۵- سولا(زن) نمین   ۷
  ۱   ۳ ۱- یامچی علیا(مرد) ۲- گوگه (زن) ۳- مشتقین(زن) ۴- / ئیلانجیق (زن) نیر   ۸
  ۱۲   ۱۶ ۳۳ روستا جمع
۱) : شرایط عمومی

۱.     اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور

۲.     داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

۳.     التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۴.     داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم از خدمت( ویژه برادران)

تبصره : معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعلام کمیسیون پزشکی موسسه با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.

۵.     عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان

۶.     عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

 1. داشتن سلامت جسمانی و روانی ، اجتماعی وتوانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیتهای مرتبط با آن از جمله انجام برنامه دهگردشی و سیاری ها در روستاهای تحت پوشش به تایید پزشک معتمد شهرستان یا حسب مورد با تایید کمیسیون پزشکی
 2. نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه
 3. داوطلبان نباید مستخدم رسمی ، ثابت و پیمانی و بازخرید خدمت موسسه و سایر دستگاه های دولتی باشند
 4. ۰۱.نداشتن منع بکارگیری در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی موسسه

تبصره: نیروهای قراردادی دانشگاه در صورت داشتن شرایط لازم برای پذیرش بهورزی می توانند در آزمون شرکت نمایند.

۲)  : شرایط اختصاصی بکارگیری بهورز :

۱/۲) رعایت شرایط احراز طبقه بندی مشاغل و مدرک تحصیلی برابر مفاد دستورالعمل الزامی است :  

شرایط احراز طبقات مختلف شغلی بهورز به شرح ذیل می باشد.

 • دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته های مرتبط(( کاردان بهداشت عمومی (مبارزه با بیماریها) یا بهداشت محیط یا بهداشت حرفه ای برای پذیرش بهورز مرد و دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته کاردانی بهداشت عمومی ( بهداشت خانواده )یا  مامایی برای پذیرش بهورز زن))
 • دارا بودن دیپلم کامل متوسطه

۲/۲ –  شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از فوق دیپلم و نیز دارندگان مدرک تحصیلی

۳/۲ –   شرکت دانشجویان حائز شرایط در آزمون پذیرش و بکارگیری بهورز بلامانع است و در صورت احراز قبولی پذیرش آنان مستلزم ارایه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هر نوع مدرک دانشگاهی قبل از شروع کلاس بهورزی می باشد.

۴/۲-  پذیرش بهورز صرفاً می باید به صورت بومی صورت گیرد پذیرش بهورز غیر بومی به هیچ عنوان مجاز نمی باشد

داوطلبان باید یکی از شرایط زیر داشته باشند تا به عنوان بومی تلقی گردند .

 • الف ) محل تولد داوطلب طبق مندرجات شناسنامه با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز

یکی باشد وهمچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام

(۵۱/۶/۶۹) در روستای مورد نظر محرز گردد.

 • ب)حداقل دو مقطع کامل تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی ، راهنمایی ، متوسطه ) را در روستا و یا

شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشد وهمچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا

اولین روز شروع ثبت نام (۵۱/۶/۶۹ ) در روستای مورد نظر محرز گردد.

تبصره ۱: داوطلبان زن که شرایط بند الف و ب را نداشته باشند ولی با فرد واجد شرایط مطابق بند فوق ازدواج کرده و حداقل ۲ سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سکونتشان در محل مورد تقاضا پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد به عنوان بومی تلقی می شوند و پذیرش آنان بلامانع است . بدیهی است افراد بومی بند الف و ب  نسبت به این افراد در اولویت هستند و این افراد هم نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود .  

تبصره ۲ : احراز شرایط سکونت داوطلبان از طریق شورای اسلامی روستا (ممهور به مهر و امضای تمامی اعضای شورا

) و مهر و امضای بهورز خانه بهداشت مربوط (منضم به رونوشت از پرونده بهداشتی متقاضی )  و با تایید  مدیریت شبکه بهداشت  و درمان / مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد.

تبصره۳: چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلایل ادامه تحصیل و گذراندن طرح و یا انجام دوره خدمت ضرورت سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسلامی سکونت آنها را گواهی نماید و خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق الاشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا را تایید نماید  پذیرش آنها بلا مانع است لذا برای گروه های مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر ضرورت ندارد مشروط بر اینکه خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند.

تبصره ۴: پذیرش بهورز از روستای اصلی (محل استقرار خانه بهداشت ) انجام می شود و در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد ۲  نفر در روستای اصلی مورد نیاز بهورز  می بایست از افراد واجد شرایط ساکن روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل آورد.

۱ – : روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان

۲- : در صورت عدم وجود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط در در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت می توان از روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز بهداشتی و درمانی مربوطه تا شعاع ۵۱ کیلومتر پس از تایید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمو د ((جذب و بکارگیری بهورز از مناطق شهری در هر

شرایطی ممنوع می باشد.))

۵/۲ ) : حداقل سن برای دارندگان مدرک دیپلم ۶۱ وحداکثر ۶۲ سال ( ۵۲ سال و ۱۱ ماه و ۹۲ روز ) و حداقل سن برای دارندگان مدرک فوق دیپلم ۸۱ وحداکثر ۸۲ سال ( ۷۲ سال و ۱۱ ماه و ۹۲ روز ) می باشد. ((تاریخ

اولین روز شروع ثبت نام  (۵۱/۶/۶۹ ) مبنای محاسبه سن قرار خواهد گرفت .))

تبصره ۱ : موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد .

الف ) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق  ب) مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقایان بر اساس کارت پایان خدمت

* در هرصورت سن داوطلب دارای مدرک تحصیلی دیپلم با در نظر گرفتن موارد فوق نباید از ۸۲ سال (۷۲ سال و

۱۱ ماه و ۹۲ روز )  و سن داوطلب دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم نباید از ۰۳ سال ( ۹۲ سال ۱۱ ماه و ۹۲ روز ) تجاوز نماید

.

تبصره ۲ : سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه  و به شرح ذیل می باشد .

الف) داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل (ار تاریخ ۱۳/۶/۱۳۵۹ لغایت ۹۲/۵/۱۳۶۷ ) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل

ب) افراد خانواده معظم شهدا ، آزادگان ، مفقودالاثرها و جانبازان از کارافتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند شامل همسر ، پدر ، خواهر ، و برادر تا میزان ۵ سال

ج)آزادگان ،  فرزندان شاهد ،جانباز ۲۵% و بالاتر و آزادگانی که حداقل یک سال سابقه اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف می باشند .

 • : نحوه ثبت نام : متقاضیان  ثبت نام جهت دریافت فرم ثبت نام و تکمیل آن می توانند به مرکز بهداشت شهرستان مربوطه مراجعه نمایند .
 • مدارک مورد نیاز ثبت نام :

الف )تکمیل برگ درخواست شغل بهورزی ( با دقت وخط خوانا نوشته شود .)

 • رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۱۵۷۰۰۰ ریال (معادل پانزده هزار و هفتصد تومان)     برای داوطلبان دیپلم و مبلغ ۲۹۵۰۰۰ ریال (بیست و نه هزار و پانصد تومان ) برای داوطلبان فوق دیپلم مرتبط ، به شماره حساب سیبا ۲۱۷۸۵۸۰۸۰۳۰۰۰  نزد بانک ملی شعبه مرکزی قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی  استان به عنوان حق ثبت نام در آزمون به کارگیری بهورز

* فرزندان شاهد و جانبازان معزز از پرداخت هزینه ثبت نام معاف و سایر داوطلبان ایثارگر ملزم به پرداخت نصف مبلغ مورد نظر می باشند.

 • ۲ قطعه عکس ۴*۳ جدید تمام رخ ، پشت نویس شده (یک قطعه عکس روی برگ ثبت نام الصاق شود ) د) تصویر آخرین مدرک تحصیلی   ه)تصویر تمام صفحات شناسنامه

ز)تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه برادران )

ح)مدارک دال بر بومی بودن ( فرمت تایید شده بومی فرد توسط اعضای شورای اسلامی  روستا و بهورز خانه بهداشت مربوطه و  مرکز بهداشت شهرستان)  ط) مدارک دال بر ایثار گری

۵) نحوه ارسال مدارک ومهلت ثبت نام :  متقاضیان واجد شرایط مدارک لازم را به ترتیب ذکر شده  از تاریخ

۵۱/۶/۶۹ حداکثر تا تاریخ  ۰۳/۶/۶۹ با پست سفارشی پیشتاز به نشانی اردبیل انتهای خیابان دانشگاه جنب شهرک دادگستری ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل  به کد پستی ۸۵۹۹۱-۵۶۱۸۹  دبیرخانه ستاد دانشگاه آزمون بهورزی ارسال نمایند.

 • به مدارک ناقص و یا مدارکی که بعد از مهلت ثبت نام به پست تحویل و یا از هر طریق دیگر ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمناً ملاک تاریخ تحویل مدارک به پست تاریخ ثبت شده چاپی مندرج بر روی مرسوله پستی می باشد.
 • پذیرش مدارک به صورت دستی به هیچ عنوان مقدور نمی باشد .
 • نوشتن آدرس دقیق و نیز روستای محل سکونت داوطلب آزمون بهورزی در روی پاکت مدارک الزامی می باشد

۶) زمان ومحل توزیع کارت :

۱/۶) کارت ورود به جلسه امتحان در روز های چهارشنبه وپنجشنبه مورخ ۲۱/۷۰/۶۹ و ۳۱/۷۰/۶۹ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۴ در محل ستاد مرکزی دانشگاه واقع دراردبیل  –  انتهای خیابان دانشگاه – جنب شهرک داد گستری –  طبقه همکف- سالن جلسه معاونت بهداشتی-  توزیع خواهد شد.

۲/۶) : تحویل کارت ورود به جلسه آزمون فقط به خود داوطلب با ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملی امکان پذیر است .

۳/۶) : زمان آزمون در روز جمعه مورخه ۴۱/۷۰/۹۶، ساعت و مکان آزمون در هنگام توزیع کارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

۷) مواد امتحان عبارتند از :

۱/۷) امتحان توانمندیهای عمومی برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم مرتبط((فوق دیپلم مامایی و بهداشت خانواده )) برای بهورزان زن و فوق دیپلم مبارزه با بیماریها ، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای برای بهورزان مرد )) شامل : دروس معارف اسلامی ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان انگلیسی واطلاعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانون : هر درس ۵۱ سوال و در مجموع ۰۶ سوال خواهد بود که به صورت چهار گزینه ای ( با اعمال یک  نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط ) طراحی خواهد شد . (معادل ۳۰% از نمره کل آزمون)

۲/۷ ) امتحان توانمندیهای عمومی برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم : دروس دیپلم کامل متوسطه شامل

(دروس ادبیات فارسی ، زبان انگلیسی ،و دین و زندگی ) و اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانون : هر درس ۵۱ سوال و در مجموع ۰۶ سوال که به صورت چهار گزینه ای (با اعمال یک نمره منفی به ازای سه پاسخ غلط) طراحی خواهد شد. (معادل ۶۰% از کل نمره آزمون)

تبصره : متقاضیان اقلیت های مذهبی به ۵۱ سوال معارف اسلامی در گروه داوطلبان فوق دیپلم  و۵۱ سوال دین و زندگی در گروه داوطلبان دیپلم پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به طور مساوی اختصاص داده خواهد شد  .

۳/۷) امتحان توانمندی های اختصاصی برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم مرتبط : از واحدهای درسی اختصاصی شامل  نظام ارایه خدمات بهداشتی درمانی  (۰۳ سوال ) ، آمار حیاتی و اپیدمیولوژی (۵۱ سوال )، آموزش بهداشت (۵۱ سوال ) وجمعاً ۰۶ سوال که به صورت چهار گزینه ای( با اعمال یک نمره منفی به ازای سه پاسخ غلط) طراحی خواهد شد . آزمون توانمندی های تخصصی مجموعاً ۰۶ نمره (معادل ۳۰% از کل نمره آزمون ) را به خود اختصاص خواهد داد .

۴/۷) داوطلبان دیپلم ، آزمون اختصاصی نخواهند داشت.

۵/۷) مصاحبه ): از بین داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول حداکثر به میزان سه برابر ظرفیت پذیرش مصاحبه به عمل خواهد آمد  که ۰۴ % از کل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد.

** (از میان شرکت کنندگان در آزمون کتبی حداکثر تا ۳ برابر ظرفیت مورد نیاز به ترتیب اولویتهای مقرر قانونی و نمرات فضلی انتخاب و جهت انجام مصاحبه به کمیته مصاحبه معرفی خواهند شد . )

۸) تذکرات :

۱/۸) ایثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و  رزمندگان که حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها دارند و فرزندان و همسران آنها و خواهران و برادران شهدا  درصورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود .

۲/۸) از کل مجوز بکارگیری تخصیص یافته به دانشگاه ۳۰% آن برابر قوانین و مقررات برای بکارگیری ایثارگران اختصاص می یابد که ۵۲ % آن  از میان جانبازان ، آزادگان و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان ۵۲ % و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان با یکسال اسارت و بالاتر و خواهران و برادران شهدا با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اختصاص می یابد و ۵% باقیمانده به سایر ایثارگران اختصاص دارد.

۳/۸) انتخاب ایثارگران در حد سهمیه ۵% به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران  واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند و برابر شرایط انتخاب بومی بهورزان انجام خواهد شد.

۴/۸)بکارگیری مازاد بر ۰۳ درصد سهمیه ایثارگران و فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان ۵۲ درصد و بالاتر و برادر و خواهر شهید از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.

۵/۸) خانواده معظم آزادگان صرفاً تا یکسال پس از آزادی آزاده ، از اولویت قانونی برخوردار می باشند.

۶/۸) جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارایه  تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.

۷/۸) از میان شرکت کنندگان در آزمون کتبی،  اسامی پذیرفته شدگان اولیه تا سه برابر ظرفیت مورد نیاز به

ترتیب اولویت های مقرر قانونی  و نمرات فضلی انتخاب و جهت انجام مصاحبه به کمیته مصاحبه معرفی خواهند شد و پس از انجام مصاحبه نسبت به انتخاب ۲ برابر ظرفیت مورد نیاز (اصلی و ذخیره ) بر اساس مجموع نمرات کتبی

و اختصاصی و مصاحبه اقدام و به هسته گزینش معرفی خواهند شد.

تبصره : برای هر پست بهورزی افراد با مدرک تحصیلی فوق دیپلم مرتبط در اولویت می باشند . لذا در صورتیکه

برای یک پست بهورزی تعداد واجدین شرایط با مدرک کاردانی حداقل ۲ نفر باشند . افراد داوطلب با مدرک دیپلم در آن پست به آزمون معرفی نخواهند شد . ولی در صورتیکه تعداد واجدین شرایط با مدرک کاردانی کمتر از ۲ نفر باشد افراد با مدرک دیپلم نیز می توانند در آزمون شرکت نمایند در این موارد معیار گزینش افراد برای ورود به مصاحبه نمره فضلی آزمون کتبی می باشد. بدیهی است پس از ورود افراد برای مصاحبه ، نتایج نهایی برای داوطلبان وارد شده به مصاحبه بر اساس نمره کل  (جمع نمره کتبی و مصاحبه) خواهد بود .

۸/۸)کلیه داوطلبان می بایست بومی روستاهای محل مورد تقاضای بکارگیری باشند. شرایط تلقی بومی در قسمت شرایط اختصاصی داوطلبان بند ( ۴/۲ ) ذکر شده است .

۹/۸) به مدارک ارسالی دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۰/۸) مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان که در حین انجام وظیفه قانونی در واحد های تابعه دانشگاه می باشند می توانند در آزمون جذب و بکارگیریی دانشگاه شرکت نمایند ارسال گواهی اشتغال به خدمت این افراد الزامی است .

۱۱/۸) چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طی شده کان لم یکن تلقی و در صورت شرکت در کلاس های آموزشی ضمن اخراج ، داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد و در صورت صدور حکم قرارداد ، حکم صادره  لغو و بلااثر می گردد .

۱۲/۸) در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر( حداکثر تا ۵۱ روز پس از اعلام وصول دعوتنامه ) جهت تکمیل مدارک و طی مراحل پذیرش یا انصراف آنان پس از شروع آموزش از پذیرفته شدگان ذخیره دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره : پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی از ادامه تحصیل انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه های مربوطه مجاز به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورزی نمی باشند .

۳۱/۸ ) از پذیرفته شدگان نهایی  قبل از شروع به تحصیل ، تعهد رسمی مبنی براینکه (( پس از اتمام  دوره آموزش تطبیقی مهارتهای بهورزی ، در روستای محل خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت ۵۱ سال و به صورت شیفتهای مورد نظر موسسه همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نماید.)) اخذ خواهد شد.

۱۴/۸) با توجه به اینکه ملاک ثبت نام از متقاضیان بکارگیری بهورز تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است

در تکمیل فرم مورد نظر نهایت دقت را به عمل آورند و هیچگونه اصلاحاتی پس از ارسال برگ درخواست شغل قابل پذیرش نخواهد بود .

 

دانلود فرم و متن آگهی

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها