استخدام بیمارستان جدید التاسیس شھرستان عباس آباد

 

  شرکت ظهور دنیای جدید ، درنظر دارد جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان جدید التاسیس شهرستان عباس آباددر مشاغل ذیل به افراد واجد شرایط

را به صورت شرکتی (خرید خدمات ، حجمی) از میان داوطلبانی که براساس آخرین تقسیمات کشوری بومی شهرستان عباس آباد بوده از طریق برگزاری آزمون وطی مراحل

گزینش به شرح ذیل بکارگیری نماید .

***این فایل را دانلود کنید و با دقت مطالعه کنید بعد ثبت نام کنید ***

👈بومی های تنکابن صرفا در مشاغل مورد نیاز حق شرکت دارند👉

جهت دریافت کارت ورود به جلسه از تاریخ۲۵الی۲۶میباشد

با توجه به هماهنگی اعضای کمیسیون مهلت ثبت نام تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ تمدید گریده است 

ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ واﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

۱ -ﺗﺪﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮح در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ.

۲ -ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.

۳ -داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﺋﻢ  از ﺧﺪﻣﺖدر زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم)وﯾﮋه آﻗﺎﯾﺎن (.

۴ -ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﺋﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺧﺬ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﮐﺎر ﺟﻬﺖ ﺷﻐﻞ ﻣﺤﻮﻟﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ

۵ -ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ دﺧﺎﻧﯿﺎت و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و رواﻧﮕﺮدان .

۶ -ﻋﺪم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺟﺰاﺋﯽ ﻣﻮﺛﺮ.

۷ -داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﮐﺎر .

۸ -ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻨﻊ اﺷﺘﻐﺎل در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آرای ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ.

۹ -اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

۱۰ ﺳﺎل ﺑﺮای ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ وﺑﺎﻻﺗﺮ .ﮐﻪﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ۳۵ ﺳﺎل ﺑﺮای دﯾﭙﻠﻢ و ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ و ۳۲ﺳﺎل ﺳﻦ ﺗﻤﺎم و ﺣﺪاﮐﺜﺮ۲۰ -داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ

۱۱ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﮫ ﺷﺮط اراﺋﮫ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﮫ ھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﮫ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻘﺮر اﺿﺎﻓﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ -دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز اﻋﻼﻣﯽ در ﻣﻔﺎد ﻓﺮاﺧﻮان .

۱۲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ : ))در ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، اﻣﺘﺤﺎن و ﺟﺬب ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ دارای ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﯾﺎ ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﮐﺎر اﺧﺮاج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.(( -داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﺨﺪم رﺳﻤﯽ، ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ،  ﻗﺮاردادی ، ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ

قابل توجه متقاضیان گرامی

*****ثبت نام ناقص و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد و مدارک و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود*****

تذکرات :

 • ·انجام کلیه فرآیندهای بکارگیری و اشتغال نیروها و پاسخگویی به آنان در خصوص نحوه فراخوان و بکارگیری بعهده شرکت ظهور دنیای جدیدخواهد بود.
 • ·انعقاد قرارداد با نیروهای پذیرفته شده در فراخوان توسط شرکت برنده بصورت موقت بوده و در صورت رضایتمندی از نحوه خدمتی ،  برحسب نیاز قرارداد آنان تمدید خواهد شد .
 • ·نیروهای جذب شده هیچگونه رابطه استخدامی با دانشگاه علوم پزشکی مازندران را نخواهند داشت و تعهدی برای دانشگاه برای تداوم اشتغال و استخدام آنان ایجاد نخواهد کرد .
 • ·مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن فراخوان  بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف واقع داده یا فاقد شرایط مندرج در فراخوان است از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و یا پس از انعقاد قرارداد کاراز شرکت  اخراج خواهد شد.
 • ·داوطلبان باید به شرکت طرف قرارداد متعهد شوند که کلیه مدارک و مستندات ارائه شده صحیح بوده و در صورت دادن اطلاعات خلاف واقع، شرکت مجاز به اخراج آنها بوده و داوطلب باید خسارت وارده به شرکت و دانشگاه را بپردازد.
 • ·ارائه اصل و یا تائیدیه کلیه مدارک ارسالی در صورت پذیرفته شدن داوطلب به شرکت الزامی خواهد بود.
 • ·پذیرفته شدگان نهایی برای بررسی و تایید صلاحیت عمومی از طریق شرکت به هسته گزینش دانشگاه معرفی خواهند شد و ادامه اشتغال آنان  پس از طی مراحل گزینشی و تائید صلاحیت عمومی بلامانع خواهد بود و در صورت عدم تائید از ادامه اشتغال منع خواهند شد  .
 • ·پذیرفته شدگان نهایی موظفند پس از اعلام اسامی آنان به هسته گزینش ، طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر ، برای تکمیل پرونده گزینشی به هسته گزینش دانشگاه مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه، در مهلت مقرر قبولی آنان کان لم یکن تلقی شده و نفرات بعدی بجای وی به گزینش معرفی خواهند شد.
 • ·پذیرفته شدگان اصلی پس از دعوت به کار، حداکثر ۱۰ روز فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و شروع بکار به شرکت مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر از  نفرات بعدی به ترتیب نمره جهت شروع بکار دعوت بعمل می آید.

 دانلود

لینک سایت

*** این فایل را دانلود کنید و با دقت مطالعه کنید *** 

 

دیدگاه ها (۱)

 1. حسابداری می‌گه:

  سلام
  اینطور که متوجه شدم یعنی از رامسر نمیشه شرکت کرد؟؟

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها