آگهی استخدام 400 نفر در شرکت ذوب آهن اصفهان

آگهی استخدام 400 نفر در شرکت ذوب آهن اصفهانReviewed by Admin on Jan 15Rating:

شركت ذوب آهن اصفهان جهت تامين نيروي انساني موردنياز خود از  بين افراد واجد شرايط از طريق آزمون كتبي ، مصاحبه تخصصي ، طب صنعتي و گزينش بصورت قراردادي بشرح جدول شماره يك  جذب مي نمايد .

الف ) شرايط عمومي داوطلبان

1- داشتن تابعيت ايران

2- اعتقاد به دين مبين اسلام و يايكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

3- نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر

4- عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات

5- الزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

6- عدم اشتغال و تعهد خدمت به ساير دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي

7- دارابودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي مردان

8- دارابودن حداقل بيست سال سن تاآخرين روز مهلت ثبت نام مندرج در اين آگهي ( تاريخ :  20/11/89 )

9- داشتن تندرستي و توانايي كامل جسماني و رواني طبق تأئيد پزشك مركز طب كار شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

10- داشتن مدارك تحصيلي معتبر و داراي ارزش استخدامي مطابق مفاد مندرج در اين آگهي

11- نداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتي به موجب مقررات مربوطه و يا آراء مراجع قانوني

ب ) شرايط سني و مدارك تحصيلي و سكونت

1- حداكثر سن براي داوطلبان داراي مقطع تحصيلي ديپلم متولدين 01/01/1365 و بعد از آن  و  براي مقطع تحصيلي فوق ديپلم متولدين 01/01/1362 و بعد وبراي مقطع تحصيلي كارشناسي 1/1/59 به بعد و براي مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد 1/1/56 به بعد مي باشد .

2- موارد زير بشرط ارائه تائيديه معتبر به حداكثر سن مقرردر بند يك اضافه خواهد شد :

1-2- افراد خانواده معظم شهدا ، مفقود الاثر ها و جانبازان از كارافتاده كلي شامل (فرزندان ،  برادر ،  خواهر و همسر) حداكثر تا 5 سال

2-2- مدت خدمت قانوني نظام وظيفه مشروط به اينكه  انجام شده باشد به سقف سني داوطلبان اضافه خواهد شد .( معافيت و موارد خريد خدمت نظام قابل احتساب نمي باشد)

3-2- مدت خدمت قانوني طرح خدمت پزشكان و پيرا پزشكان مشروط به اينكه انجام شده باشد به سقف سني داوطلبان رشته هاي پيراپزشكي اضافه خواهد شد .

4-2- آندسته از افراد واجد شرايط كه در حال حاضر در پيمانهاي كارخانه مشغول بكار مي باشند مشروط به داشتن سابقه خدمت درپيمانهاي كارخانه حداكثر تامدت 5 سال از سابقه كار آنان درپيمانهاي كارخانه از سقف سني مذكور كسر خواهد شد(مشروط بر اينكه درمرحله كنترل ،  مدارك معتبر كه به تأييد سازمان تأمين اجتماعي ، شركت مربوطه و حراست شركت رسيده باشد را ارئه نمايند).

5-2- مدت حضورداوطلبانه در جبهه هاي  نبرد حق عليه باطل ، زمان بستري يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت و ميزان اسارت آزادگان

3- مدارك تحصيلي متقاضيان بايستي حداكثر تا آخرين تاريخ مهلت ثبت نام (20/11/89) بطور قطعي صادر شده باشد و مدارك صادره حاوي رشته و گرايش تحصيلي ، معدل و تاريخ قطعي فراغت از تحصيل و مشخصات فرد داوطلب باشد . بديهي است به  گواهي هاي فراغت از تحصيل صادره براي حوزه نظام وظيفه و يافاقد معدل و ياعدم صدور قطعي و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد و در صورت ثبت نام در مراحل بعدي از ليست متقاضيان حذف خواهند شد .

4- متقاضياني كه صدور قطعي مدرك تحصيلي و يا كارت پايان خدمت نظام و يا معافيت دائم آنان بعد ا ز تاريخ آخرين روز مهلت ثبت نام (20/11/89) باشد مجاز به ثبت نام نمي باشند.

5- مدارك تحصيلي معادل  ، آموزش باز و مكاتبه اي و ساير مواردي كه پذيرش دانشجوخارج از آزمونهاي سراسري سازمان سنجش باشد يا خارج از آزمونهاي سراسري دانشگاه آزاد و يا دانشگاه جامع علمي كاربردي كه خارج از آزمون سازمان سنجش پذيرش شده باشد قابل قبول نمي باشد و متقاضيان مربوطه حق ثبت نام نخواهند داشت.

6- فارغ التحصيلان مقاطع تحصيلي بالاتر حق شركت در آزمون استخدامي مقاطع پائين تر را نخواهند داشت و در صورت كتمان واقعيت و قبولي حتي در صورت جذب، استخدام آنان كان لم يكن خواهد شد.

7- شرط حداقل معدل كل تحصيلي در مقطع ديپلم و فوق ديپلم 13 و در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد 14 مي باشد.

تبصره 1 : فرزندان معزز شهداو جانبازان 25% و بالاتر از شرط حداقل معدل مدرك تحصيلي معاف ميباشند .

تبصره 2: براي داوطلبان مقطع ديپلم معدل كل دورة سه ساله دورة متوسطه و ياديپلم نظام قديم ملاك عمل خواهد بود و معدل مدارك پيش دانشگاهي ملاك عمل نمي باشد

8- محدوده جغرافيائي براي متقاضياني كه مجاز به ثبت نام مي باشند صرفا” شهرستانهاي مباركه ، فلاورجان ، لنجان ، اصفهان،نجف آباد،شاهين شهر ،شهركرد،شهرضا،خميني شهر، تيران و كرون، سامان ، بروجن و دهاقانميباشد و ملاك عمل براي  احراز محدودة جغرافيائي متقاضيان ،  محل تولد مندرج در شناسنامه افراد و يااينكه دو مقطع از مقاطع تحصيلي دورة ابتدائي يا دوره راهنمايي ويا دبيرستان را درشهرستانهاي فوق الذكر تحصيل كرده باشند . ضمناً امكان سرويس اياب و ذهاب براي رفت و برگشت افراديكه جذب خواهند شد به محل كارخانه و بالعكس حداكثر تا شعاع 50 كيلومتري كارخانه و صرفاً در مسيرهائي كه كارخانه تعييين مي نمايد وجود خواهد داشت .

تبصره : فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صورتيكه 3 سال از سنوات تحصيلي آنان تا پايان  مقطع تحصيلي دبيرستان در يكي از شهرستانهاي مذكور باشد ، مجاز به شركت در آزمون مي باشند.

9- شركت ذوب آهن  هيچگونه تعهدي در قبال تأمين اسكان و يا منزل مسكوني سازماني براي پذيرفته شدگان نخواهد داشت .

پ ) اولويت هاي ويژه اجتماعي ،  استخدامي

1- سهميه هاي قانوني خانواده محترم ايثارگران قبلاً تعيين و به سازمان محترم بنياد شهيد و امورايثارگران استان اصفهان اعلام گرديده كه درصورت ارسال ليست اسامي و آدرس و شماره تماس آنان با رعايت شرايط سني و تحصيلي مندرج در اين آگهي از افراد معرفي شده جهت طي مراحل مصاحبه ، طب كار و گزينش دعوت بعمل خواهد آمد.

تبصره : آندسته از متقاضيان متعلق به خانواده معزز ايثارگران كه درقالب سهميه بند يك فوق الذكر از سوي  سازمان محترم بنياد شهيد معرفي نمي گردند بارعايت شرايط مندرج در اين اگهي مي توانند اقدام به ثبت نام نموده تا درصورت قبولي مطابق ساير شركت كنندگان در آزمون ، ساير مراحل جذب را طي نمايند.

2- معلولين عادي درصورت دارابودن شرايط مندرج در اين آگهي و دارابودن شرايط كار در كارگاهها و مشاغل مورد نياز ، مشروط به تأئيد مركز طب كار اين شركت از 3% سهميه قانوني برخوردار خواهند بود.

3- باتوجه به درخواستها و مطالبات افراد بومي جهت اشتغال در كارخانه ، متقاضيان شركت كننده به نسبت فاصله مركز شهرستان مربوطه تا كارخانه طبق دستورالعملي ،  از امتيازات مربوطه برخوردار خواهند شد.

4- فرزندان واجد شرايط شاغل و بازنشسته كارخانه از امتياز مربوطه برخوردار خواهند بود .

ت ) نحوه ثبت نام :

1- متقاضيان پس از مطالعه كامل و دقيق شرايط و مفاد مندرج دراين آگهي فرصت دارند تا از تاريخ 6/11/89 لغايت تاريخ 20/11/89 ( بمدت15 روز) از طريق سايت WWW.iut.ac.ir اقدام به ثبت نام نموده و كد رهگيري مربوطه را دريافت نمايند.

2- متقاضيان مي بايستي فرم ثبت نام مربوطه را براساس مفاد آگهي و منطبق با واقعيت تكميل نموده و نسبت به ضميمه نمودن فايل هاي تصويرعكس ، تصويرمدرك تحصيلي ، تصوير صفحه اول شناسنامه و تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت نظام ، طبق مشخصات مندرج در سايت ثبت نام ، اقدام نمايند ،ضمناً ارائه هرگونه اطلاعات غيرواقعي نه تنها موجب باز ماندن از ساير مراحل جذب و يا بركناري از كار خواهد شد بلكه برابر مقررات مربوطه پيگرد قانوني خواهد داشت .

3- مبلغ حق ثبت نام 50000 ريال مي باشد كه متقاضيان بايستي بصورت اينترنتي و از طريق سايت ثبت نام توسط يكي از كارتهاي بانكي عضو شتاب ، نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند.

4- هرگونه دعوت از متقاضياني كه در مرحله آزمون كتبي پذيرش گردند جهت انجام ساير مراحل جذب تا تكميل پرونده هاي متقاضيان صرفاً از طريق شماره تلفن هاي تماس متقاضيان خواهد بود،  لذا لازم است متقاضيان عزيز ضمن درج شماره تلفن ثابت و همراه مطمئن و غيرقابل تغييير كه امكان برقراري تماس را فراهم نمايد از بروز مشكلات بعدي كه مسئوليت آن متوجه شخص متقاضي خواهد بود پيشگيري نمايند.

ث ) توزيع كارت و زمان و مكان برگزاري آزمون

1- متقاضيان واجد شرايطي كه اقدام به ثبت نام و دريافت كد رهگيري نموده اند مي بايستي از تاريخ 7/12/89 لغايت 10/12/89 با مراجعه به سايت WWW.iut.ac.ir و با درج كد رهگيري اقدام به چاپ و دريافت كارت ورود به جلسه آزمون كتبي نمايند .

2- تاريخ ، محل و ساعت برگزاري آزمون دركارتهاي ورود به جلسة آزمون درج خواهد شد.

ج) مواد آزمون كتبي (عمومي و تخصصي)

1- در مقطع تحصيلي ديپلم متقاضيان كليه رشته هاي رياضي فيزيك – علوم تجربي – ريخته گري و متالورژي – صنايع شيميايي – شيمي صنعتي- ساخت و توليد – مكانيك خودرو- عيب يابي و تعمير- صنايع فلزي- تأسيسات – الكترونيك- الكتروتكنيك- برق صنعتي و كامپيوتر مي توانند حسب توانمندي هاي خود به دلخواه يكي از گروه هاي سه گانه ديپلم را انتخاب و باانتخاب گروه امتحاني مورد نظر در فرم تقاضاي ثبت نام ، در آزمون مربوط به آن گروه شركت نمايند.

2- مواد امتحاني آزمون عمومي در مقاطع تحصيلي ديپلم ، فوق ديپلم ،كارشناسي و كارشناسي ارشد  شامل زبان و ادبيات فارسي – زبان انگليسي- كامپيوتر- هوش و استعداد تحصيلي و معارف اسلامي و اطلاعات اجتماعي به ميزان 40 نمره مي باشد(اقليتهاي مذهبي از پاسخگوئي به سوالات معارف اسلامي معاف بوده و امتياز آن در ساير امتيازات آزمون توزيع مي گردد)

3- مواد امتحاني آزمون تخصصي مقطع ديپلم بشرح جدول شماره دو مي باشد .

4- مواد امتحاني آزمون تخصصي مقطع فوق ديپلم ،كارشناسي و كارشناسي ارشد به ميزان 60 نمره شامل سوالات تخصصي  رشته هاي مربوطه مي باشد.

‍‍‍‍

تذكرات مهم  :

1- داوطلبان نبايد از جمله افرادي باشند كه بموجب آراء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا مراجع قضائي از خدمت اخراج شده باشند .

2- چنانچه داوطلب با ذكرمشخصات غيرواقعي و بدون رعايت كامل مفاد مندرج در اين آگهي اقدام به ثبت نام نمايد حتي درصورت جذب و اشتغال بكار موضوع جذب وي منتفي خواهد بود و برابر مقررات مربوط پيگرد قانوني خواهد داشت.

3- قبولي در آزمون كتبي بمنزله پذيرش نهائي نبوده و ماداميكه فرد متقاضي در كليه مراحل جذب شامل آزمون كتبي ، مصاحبه ، معاينات پزشكي توسط مركز طب كار شركت و گزينش قبول نگردد هيچگونه

حقي براي جذب و اشتغال در شركت نخواهد داشت.

4- مشاغل مورد نياز اين شركت غالباً مربوط به مشاغل سخت خط توليد بوده و چنانچه افراد متقاضي كه در مرحله كتبي و مصاحبه تخصصي قبول شده اند ازنظرجسمي و روحي مورد تأئيد مركز طب كار اين شركت قرارنگيرند هيچ حقي براي جذب نخواهند داشت و از نفرات بعدي بجاي آنان دعوت خواهد شد.

*جدول شماره يك  : مقاطع و رشته هاي تحصيلي مورد نياز   *

رديفمقطعرشته و گرايشجنسيتتعداد ( نفر)

مردزن
1ديپلمگروه برق*25
2گروه توليد*81
3گروه مكانيك*140
4فوق دپيلمبرق( قدرت)*9
5برق(الكترونيك – كنترل- ابزاردقيق)*14
6جوشكاري*11
7ماشين افزار*10
8مواد(ريخته گري)*41
9مكانيك*4
10اطاق عمل**3
11بيهوشي-  هوشبري**4
12تكنولوژي پرتوشناسي -راديولوژي**1
13علوم آزمايشگاهي**1
14ليسانسبرق (قدرت)*4
15برق (كنترل- ابزاردقيق – الكترونيك)*7
16عمران ( عمران- نقشه برداري)*2
17مواد*2
18مكانيك (طراحي جامدات )*5
19مكانيك (حرارت و سيالات)*3
20بهداشت حرفه اي*4
21پرستاري**15
22مامائي*3
23تكنولوژي پرتوشناسي راديولوژي**4
24كاردرماني**1
25علوم آزمايشگاهي**1
26محيط زيست*3
27فوق ليسانسصنايع*2
جمع : 400

توضيح :متقاضيان فوق ليسانس الزاماً بايستي داراي مدرك كارشناسي مهندسي صنايع باشند

جدول شماره 2  :  مواد آزمون تخصصي مقطع تحصيلي ديپلم

رشتهموادامتحاني
توليداصول تكنولوژي ريخته گري
اصول متالوژيكي ريخته گري
محاسبات فني
شناخت فلزات
رياضي –شيمي – فيزيك
مكانيكمكانيك عمومي
رسم فني
محاسبات فني
تكنولوژي مولد قدرت
فيزيك – رياضي
برقماشين هاي الكتريكي AC و DC
الكترونيك عمومي
اصول اندازه گيري الكتريكي
مدارهاي الكتريكي
فيزيك – رياضي

دیدگاه ها (66)

 1. زهرامی‌گه:

  دیپلم تاباو برق هتم برای من کار وجود دارد

 2. حمید رامش نژادمی‌گه:

  فوق دیپلم عمران میخواستم ببینم میتونم استخدام بشم؟

 3. جانمی‌گه:

  آخه برا کارشناسی وبالاتر چرا حداقل معدل14؟؟؟؟اونم تازه توی پیام نور درس خونده باشی- واقعا ظلمه

 4. محمد رضا پژوهندهمی‌گه:

  مدرک کامپیوتر از فنی حرفه ای از کانون بسیج
  مدرک زیر دیپلم

 5. فرشاد محمدیمی‌گه:

  فوق دیپلم رشته کامپیوتر نرم افزار میخواستم ببینم میتونم ثبت نام کنم

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Document
بانکی