آگهی استخدام پیمانی در نیروی دریایی ارتش

آگهی استخدام پیمانی در نیروی دریایی ارتشReviewed by Admin on Dec 31Rating:

 استخدام كارمند پيماني(شش ساله) در رشته‌هاي علمي، بهداشتي و  فني در نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران

الف) شرايط عمومي

1- متدين به دين اسلام و تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2- التزام عملي به احكام اسلامي و قوانين جمهوري اسلامي ايران و رعايت موازين اخلاق اسلامي

3- اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقة فقيه

4- نداشتن سابقة عضويت و هواداري احزاب، گروه ها و سازمان‌هاي سياسي

5- داشتن حسن شهرت و عدم سوء پيشينة كيفري

6- نداشتن اعتياد به مواد مخدر و محكوميت به محروميت از خدمات دولتي

7- داشتن سلامت رواني و جسماني متناسب با خدمت مورد نظر برابر گواهي ادارة بهداشت و درمان نيروي دريايي (حداقل قد160سانتي متر و  حداقل ديد چشم بدون عينك 10/7 )

8- داشتن حداقل هيجده و حداكثر سي سال سن ( مدت خدمت دورة ضرورت به حداكثر سن داوطلب اضافه مي‌گردد. فرزندان معظم شهدا از پنج سال شرط سني بالاتر برخوردار مي‌باشند.)

9- براي داوطلبان استخدام پيماني داشتن كارت پايان خدمت دورة ضرورت يا معافيت دائم غير پزشكي و دفترچة آماده به خدمت (بدون مهر غيبت) كه تاريخ اعزام آن بعد از اسفند ماه سال 1391 باشد الزامي است .

10- نداشتن تعهد خدمت به ساير سازمان‌ها و ارگان‌ها

11- داشتن حداقل معدل سيزده در رشتة كارشناسي مربوط به كارمندان علمي پيماني و معدل حداقل14 در رشته‌هاي بهداشتي (فرزندان معظم شهدا از شرط معدل معاف مي‌باشند.)

ب) شرايط اختصاصي استخدام

1- دارا بودن مدرك تحصيلي متناسب براي تخصص‌هاي علمي، بهداشتي و فني  به‌شرح مندرج در برابر هر تخصص (براي تخصص‌هاي فني بند « ه»  مدرك فني يا سابقة كار ذكر شده فقط بايد در همان حوزة تخصصي باشد.)

2- داوطلباني كه سابقة خدمت قراردادي در نيروي دريايي ارتش داشته باشند، از اولويت برخوردار هستند، اما افرادي كه قبلاً يك بار به‌صورت پيماني در نيروهاي مسلح خدمت نموده‌اند، نمي‌توانند داوطلب شوند.

3- براي استخدام در كلية تخصص‌ها، فرزندان معظم شهدا، فرزندان ايثارگران، فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح، داوطلبان بومي و دارندگان سابقة بسيجي فعال از اولويت‌هايي برخوردار خواهند شد.

4- حافظان كل قرآن كريم در صورت احراز شرايط عمومي و اختصاصي استخدام در اولويت هستند.

5- پذيرفته شدگان مرد در تخصص‌هاي بهداشتي (به‌استثناء رديف 6)، پس از سپري نمودن آموزش كوتاه مدت مورد نياز، به‌صورت نظامي استخدام شده و برابر ضوابط موجود، به اخذ درجه نائل خواهند شد.

6- پذيرفته شدگان پس از استخدام از نظر محل خدمتي تابع مقررات جاري نيروي دريايـي خواهند بود و در صورت نياز، بنابه صلاحديد  نيروي دريايي به هر منطقه يا پايگاهي انتقال خواهند يافت.

 

ج : تخصص هاي علمي مورد  نياز (كارمند پيماني 6 ساله)

 

تخصص

مدرك تحصيلي

تعداد

محل خدمتي

1

الكترونيك

كارشناسي

1

بندرعباس

2

عمران- عمران

كارشناسي

5

جاسك 2 نفر ، چابهار (كنارك) 2 نفر، تهران 1 نفر

3

نرم افزار رايانه

كارشناسي

2

چابهار(كنارك) ، سيرجان

4

سخت افزار رايانه

كارشناسي

2

جاسك ، چابهار (كنارك)

د :تخصص‌هاي بهداشتي مورد نياز (كارمند پيماني 6 ساله)

 

تخصص

مدرك تحصيلي

تعداد

محل خدمتي

جنسيت

1

روان‌شناسي باليني

كارشناسي

2

بندر عباس ، سيرجان

مرد / زن

2

زيست شناسي(ميكروبيولوژي )‍‍

كارشناسي

2

جاسك ، تهران

مرد/ زن

3

بهداشت محيط

كارشناسي

1

منجيل

مرد/ زن

4

بهداشت محيط( تحليل‌گر بهداشت خانواده)

كارداني

1

جاسك

مرد/ زن

5

بهداشت كار دهان و دندان

كارداني

1

تهران

مرد/ زن

6

جراح عمومي

دكتراي تخصصي

1

رشت

مرد / زن

 

ه : تخصص هاي فني مورد نياز (كارمند پيماني 6 ساله)

بندرعباس :

 

تخصص

مدرك تحصيلي

تعداد مورد نياز

1

آشپز

ديپلم + مدرك فني حرفه اي يا سابقة كار معتبر

1

2

مكانيك(تعميركار دستگاه‌هاي حرارتي)

ديپلم + مدرك فني حرفه اي

1

3

لوله كشي

ديپلم + مدرك فني حرفه اي

1

4

بنايي

ديپلم + مدرك فني حرفه اي

1

5

رانندة بولدوزر

پايان دورة راهنمايي يا ديپلم + گواهينامة رانندگي پاية يكم و گواهينامة ويژه

1

   جاسك:

 

تخصص

مدرك تحصيلي

تعداد مورد نياز

1

تراشكاري

ديپلم + مدرك فني حرفه اي

1

2

آهنگري و جوشكاري

ديپلم +مدرك فني حرفه اي

1

3

رانندة پايه يكم(تريلي)

پايان دوره راهنمايي يا ديپلم+گواهينامة رانندگي پاية يكم و سابقة كار معتبر

1

4

رانندة گريدر

پايان دورة راهنمايي يا ديپلم+گواهينامة پاية يكم و گواهينامة ويژه

1

5

رانندة بولدوزر

پايان دورة راهنمايي يا ديپلم+گواهينامة پاية يكم و گواهينامة ويژه

1

4

كاربر دستگاه سيمان پاش(شاتكريت)

ديپلم+مدرك فني حرفه اي يا سابقه كار معتبر

1

7

كاربر جرثقيل 20 تا 30 تن

پايان دورة راهنمايي يا ديپلم+ گواهينامة پاية يكم و گواهينامة ويژه

1

 

چابهار(كنارك):

 

تخصص

مدرك تحصيلي

تعداد مورد نياز

1

آرايشگر

ديپلم+مدرك فني حرفه اي

1

2

تراشكاري

ديپلم+ مدرك فني حرفه اي

1

3

آهنگري و جوشكاري

ديپلم+ مدرك فني حرفه اي

1

4

رانندة بولدوزر

پايان دورة راهنمايي يا ديپلم+ گواهينامة پاية يكم و گواهينامة ويژه

1

5

رانندة گريدر

پايان دورة راهنمايي يا ديپلم+ گواهينامة پاية يكم و گواهينامة ويژه

1

هـ)امتيازها

1- پرداخت حقوق و مزايا برابر قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت با افزايش درصد ويژة نيروهاي مسلح

2- پذيرفته شدگان از تسهيلات وام‌هاي مصوب، كارت اعتباري حكمت و ساير خدمات رفاهي برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.

3- همسر و فرزندان پذيرفته شدگان به‌عنوان افراد تحت تكفل آنان منظور و از تسهيلات بيمه خدمات درماني و بيمه عمر برابر ضوابط برخوردار خواهند شد.

و) مدارك مورد نياز براي ثبت نام

1- يك برگ روگرفت از تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي

2- يك برگ روگرفت از مدرك تحصيلي

3- يك برگ روگرفت از مدرك فني و حرفه‌اي براي متقاضيان استخدام بند «ه» ( براي متقاضيان شغل رانندگي، روگرفت گواهينامة پاية يكم وگواهينامة ويژه يا گواهي معتبر سابقة كار) به تناسب موارد مندرج در جدول‌هاي تخصص

4- يك برگ روگرفت از كارت پايان خدمت يا معافيت دائم غير پزشكي يا دفترچة آماده به‌خدمت ( بدون مهر غيبت ) با تاريخ اعزام بعد از اسفند ماه سال1391

5- دو قطعه عكس 4× 3 جديد

6- اصل و روگرفت نامة بنياد شهيد براي فرزندان معظم شهدا و جانبازان

7- ارائه مدرك معتبر براي فرزندان خانواده‌هاي ايثارگران، نيروهاي مسلح و دارندگان سابقة بسيج با عضويت فعال

8- واريز مبلغ 000/150 ريال(يك‌صد و پنجاه هزار ريال) به حساب 5151579007008 بانك سپه ( به نام جمع‌آوري درآمد پشتيباني مركز نداجا ) و ارائه اصل برگۀ واريزي در زمان ثبت نام

ز) چگونگي ثبت نام

1- ثبت نام از داوطلبان به‌صورت حضوري انجام مي‌شود و به مداركي كه با پست ارسال شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

2- داوطلبان براي ثبت نام با مدارك پيش‌گفته از تاريخ 9/10/91  تا تاريخ  21/10/91  ( به استثناي جمعه) از ساعت 8  تا 13 به محل تعيين شده در جدول زير مراجعه نمايند.

3- از داوطلبان تخصص‌هاي علمي پيماني (بند ج ) فقط در تهران ثبت‌نام به‌عمل مي‌آيد.

 

محل و جدول كار مورد درخواست

محل مراجعه براي ثبت نام

1

بندرعباس

بندرعباس، جادة اسكله، نرسيده به درمانگاه تخصصي نيروي دريايي، شعبة استخدام

تلفن 7-5564121 ، داخلي 2055

2

جاسك

جاسك، جنب ميدان شهدا، منطقة دوم ولايت نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران، دايرة استخدام

تلفن 5220458 ، داخلي 766

3

چابهار(كنارك)

كنارك، منطقة سوم نيروي دريايي، جنب يگان دژبان، دفتر استخدام، تلفن 4312145  ، 4312922

4

تهران

تهران، ميدان رسالت، انتهاي خيابان نيروي دريايي، مديريت گزينش و استخدام نيروي دريايي

تلفن 77226003 و  77226007

* داوطلبان استخدام در رديف هاي (1) تا (3) غير از محل ياد شده در جدول بالا، در صورت تمايل مي‌توانند براي ثبت نام به مديريت گزينش و استخدام در تهران نيز مراجعه نمايند.

* محل و ساعت برگزاري آزمون كتبي و تخصصي هنگام ثبت نام اعلام خواهد شد.

* شمارة تلفن هاي 77226003 و 77226007 در وقت اداري آمادة هرگونه پاسخگويي است.

دانلود فايل PDF استخدام

فايلها


AGAHI KARMANDI91.pdf228.898 KB

دیدگاه ها (35)

 1. احسان حشمتیانمی‌گه:

  باسلام .من دانش آموز رشته برق هستم.برای استخدام نیروی دریایی نیاز به اصل مدرک دیپلم یاگواهی قبوبی موقت دیپلم است.من هنوز کارورزی دارم و این گواهی رو بهم نمیدن.الان برای استخدام چه کار بکنم

 2. وحیدبادپامی‌گه:

  من دارای سن20هستم.دارای مدرک دیپلم ادبیات هسستم_مداح هستم_گرایش به کارهای فرهنگی قرآنی ومذهبی موجود درارتش دارم وسابقه این کارهارا دارم_درحال تحصیل پیش دانشگاهی هستم_معدل دیپلم من بالای15هست-ساکن شهر یزدانشهر از حومه نجف آباد استان اصفهان هستم_آیا استخدام میشم

 3. سجادمی‌گه:

  سلام. من معدلم 19.78 ارزش داره که استخدام نداحا یا ناجا بشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ البته علاقه هم دارم

 4. رضامی‌گه:

  سلام جناب مدیر. آیا خالکوبی روی بدن مانع از پذیرش میشه ؟

  • صادقمی‌گه:

   تمام خالکوبی ها منع استخدام و حتی اسکارهای پوستی هم اگه زیاد باشه مانع استخدام در کل نیروهای مسلح میشود.

 5. محسن فلاحمی‌گه:

  سلام..تاریخ ثبت نام کیه..وبا دیپلم تجربی میشه وارد نداجا شد..باتشکر

 6. طاهرمی‌گه:

  سلام من دیپلم کارودانش دارم ومدرک بین المللی جوشکاری ارگون دارم واسه من کار هست

 7. محمدمی‌گه:

  سلام من دیپلم کامپیوتر سخت افزار هستم واسه رشته من جذب هست. با تشکر

 8. توحیدمی‌گه:

  من یه دانشجوی مکانیک هستم که به اتفاق دوستان می خواهم با شرایت توافقی به نیروی دریایی جهت تولید قایق های تند یا شوتی طرحی ارائه بدیم
  شرایط فعلی ما
  4نفر دارارای معدل 17.32
  16.57
  17.20
  18.88
  همچنین مشغول در تعمیرگاه خودروهای سنگین دیزلی
  اگه کسی چنین شرایطی داره به ما ایمیل بده

 9. aysanمی‌گه:

  چرا جایی حرف از رشته فیزیک نمیزنن اگه شغلی براش نیست چرا دانشگاه مدرک میده

 10. علیمی‌گه:

  سلام من دانشجوی ترم دوم کارشناسی حسابداری هستم خدمتمم تو نیروی دریایی ارتش انجام دادم اما اون موقع به خاطر شرایط شخصی راضی به موندن در ارتش نبودم اما حالا میخوام به ارتش بپیوندم البته اگه شرایطش رو داشته باشم اگه میشه منو در اینباره راهنمایی کنین با تشکر منتظر پاسختان هستم.

 11. imanمی‌گه:

  سلام
  خيلي ممنون كه اطلاع رساني مي كنين
  ولي وقتي تاريخش گذشته به چه درد ما مي خوره !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 12. حمید رضامی‌گه:

  بازم واسه معافی پزشکی جایی نیست

 13. میترامی‌گه:

  لطفاً جواب بدین آقای مدیر خانوما میتونن ثبت نام کنن؟

 14. miladمی‌گه:

  من معماری لیسانس خوندم .ولی ورزشکارم عاشق نظامم میتونم شرکت کنم.

  • آرمانمی‌گه:

   دوست عزیز، دقیقا من هم شرایط شما رو دارم، لیسانس معماری و از قهرمانان اسبق ورزش کشور. تماس گرفتم با دفتر استخدام نداجا، و گفتن که این دوره ، معماری گزینش نخواهیم کرد. فقط فارغ التحصیلان عمران.

 15. هستممی‌گه:

  بیکار راست میگه بعضی موقع جابجا میزنین آگهیارو…..

 16. termeمی‌گه:

  دخترا هم میتونن ثبتنام کنن تو شرایط چیزی ننوشته مدیر جان ؟؟

 17. بیکارمی‌گه:

  آقای مدیر یه انتقاد دارم.
  چرا تاریخ این آگهی رو 11 بهمن زدین؟
  من با کلی شوق و ذوق خوندم(برای اولین بار همه شرایط رو داشتم)و امیدوار شدم،بعد در انتها تاریخ ثبت نام رو دیدم که دی ماه بود.
  در کل سایتتون خوبه ولی یه بی نظمی هایی در آگهی ها وجود داره،مثلآ صفحه اصلی باید جدیدترین آگهی باشه،ولی ما به وفور دیدیم که آگهی های قدیمی و از تاریخ گذشته هم در بینشون قرار دارند.

 18. رایانمی‌گه:

  سلام من متول 1365 هستم و معدلم سیزده و نیمه میتونم شرکت کنم؟؟؟؟؟؟؟

 19. hjjjمی‌گه:

  سلام مدیر جان اگه لطف کنید جواب بدید ممنون میشم من رشتم بهداشته معدلم هم ۱۲٫45 میتونم شرکت کنم
  با تشکر

 20. میلادمی‌گه:

  سلام مدیر جان اگه لطف کنید جواب بدید ممنون میشم من رشتم عمرانه معدلم هم 12.94 میتونم شرکت کنم

 21. مسعودمی‌گه:

  اون ور ایرانش مهم نیست اینکه 2 نفر می خواد و سهمیه ندارم و باید پول واریز کرد آدمو دلسرد می کنه.

 22. یوکابدمی‌گه:

  سلام معدل من 1256 میتونم شرکت کنم

 23. zahraمی‌گه:

  برای رشته های فنی خانم هم میتونه شرکت کنه ؟ چیزی که ننوشته بود.

 24. myzمی‌گه:

  افراد عینکی می تونند شرکت کنند گفته بدون عینک 10/7 آخه با عینک میشه 10/10 دیگه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 25. رضامی‌گه:

  نيرو دريايي نريد
  من سربازش بودم
  اصلا شرايط كاري خوبي نداره

 26. میلادمی‌گه:

  سلام معدل من 12.94 میتونم شرکت کنم

 27. محسنمی‌گه:

  شرط بومی بودن داره؟؟؟

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بانکی