آگهی استخدام داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ، درﻣﺎﻧﯽ و رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ رازی (ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ری)  وﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ رﻓﯿﺪه (ﺗﻬﺮان) ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﻓﺮاد در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ در ﻧﻈﺮدارد از ﻣﺤﻞ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺷﻤﺎره ۲۰۰/۴۷۷۸۲ ﻣﻮرخ ۱۳۸۹/۹/۱۷ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺷﻤﺎره۱۰۰/۳۰۶۰۲۳ ﻣﻮرخ ۱۳۸۹/۱۰/۲ و ﺷﻤﺎره ۱۰۰/۱۱۱۲ ﻣﻮرخ ۹۰/۸/۲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻌﺪاد ۱۲۵ ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ازﻃﺮﯾﻖ اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺑﺼﻮرت ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

جزئیات و رشته های مورد نیاز:

http://uswr.ac.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=2815

جشنواره بانکی

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها