آگهي استخدام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

آگهي استخدام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانReviewed by Admin on Feb 23Rating:

آگهي استخدام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

جهت تامين نيروي انساني مورد نياز خود به استناد ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه كشور و بند 12 مصوبه مورخ04/12/84 و بند يك مصوبه مورخ 14 /06/85 هيات امنا دانشگاه از بين فارغ التحصيلان دانشگاهي خلاق و علاقمند به توسعه و پيشرفت كشور تعدادي نيروهاي كارآمد ، تحول گرا، جدي، با نگرشي پويا و هدفمند را از محل مجوزهاي شماره 53868 مورخ 14/02/88 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و از طريق آزمون كتبي عمومي وتخصصي و مصاحبه براي مشاغل بهداشتي درماني و پشتيباني و انجام مراحل گزينش به صورت پيماني جهت خدمت در واحدهاي تابعه دانشگاه استخدام مي نمايد.

http://www.iums.ac.ir/employ/index.php?slc_lang=fa&sid=1

جدول شغل هاى مورد نياز

رديف

عنوان شغل مورد نياز

محل جفرافيايى
خدمت

تعداد
(نفر)

جنسيت

شرايط احراز

زنمرد
1پرستار(درمان)تهران38**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى پرستارى
کرج6**
نظر آباد3**
ساوجبلاغ1**
شهريار3**
رباط کريم3**
رى10**
2کارشناس بيهوشىتهران1**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى بيهوشى
3کاردان بيهوشىتهران5**دارا بودن مدرک تحصيلى کاردانى بيهوشى
رى1**
کرج1**
4کاردان اتاق عملتهران8**دارا بودن مدرک تحصيلى کاردانى اتاق عمل
رى1**
کرج1**
5کارشناس هماهنگى فوريتهاى پزشکىرباط کريم1*دارا بودن مدرک تحصيلى دکتراى پزشکى عمومى
شهريار2*
6تکنيسين فوريتهاى پزشکىکرج4*دارا بودن مدرک تحصيلى کاردانى هوشبرى وياکاردانى فوريتهاى پزشکى و يا کارشناسى پرستارى و داشتن گواهينامه پايه دو رانندگى
نظر آباد1*
ساوجبلاغ1*
7کارشناس آزمايشگاهتهران1**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى ارشد علوم آزمايشگاهى
8کارشناس آزمايشگاه(آزمايشگاه مواد غذايى)شهريار1**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى علوم وصنايع غذايى
9کارشناس آزمايشگاه (بهداشت)تهران1**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى علوم آزمايشگاهى
کرج1**
10کارشناس آزمايشگاهتهران1*دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى ارشدعلوم آزمايشگاهى
2*
11متصدى آمار و مدارک پزشکى (بهداشت)ساوجبلاغ1**دارا بودن مدرک تحصيلى کاردانى مدارک پزشکى
نظر آباد1**
12کارشناس تعميرات و تجهيزات پزشکىکرج2**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى ارشد و يا کارشناسى مهندسى پزشکى
اشتهارد1**
رى1**
رباط کريم1**
13کارشناس کنترل مواد آرايشىتهران1*دارا بودن مدرک تحصيلى دکترا ى داروسازى يا کارشناسى ارشد شيمى کاربردى و يا شيمى تجزيه
14پزشک عمومى (بهداشت)نظر آباد1**دارا بودن مدرک تحصيلى دکتراى پزشکى عمومى
15کارشناس امور پژوهشىتهران1**دارا بودن مدرک تحصيلى دکتراى پزشکى عمومى با دوره MPH و يا دکتراى تخصصى گوش و حلق وبينى
16کارشناس امور پژوهشىتهران1*دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى ارشد پژوهشگرى
17کتابدارتهران5**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى و يا کارشناسى ارشد علوم کتابدارى واطلاع رسانى
18کارشناس خدمات آموزشىتهران1**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى و يا کارشناسى ارشد مديريت و برنامه ريزى آموزشى
تهران5*
تهران1*
19کارشناس خدمات آموزشىکرج1**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى ارشد در رشته تحصيلى مديريت و برنامه ريزى آموزشى
20کارشناس خدمات دانشجويىتهران1*دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى و يا کارشناسى ارشد در رشته تحصيلى مديريت وبرنامه ريزى آموزشى
21کارشناس امور بيمارستانهاتهران3**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى ارشد مديريت خدمات بهداشتى ودرمانى
22کارگزينساوجبلاغ1**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى مديريت دولتى
رى1**
23صندوق دارتهران1*دارا بودن مدرک تحصيلى کاردان حسابدارى
24حسابداررى1**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى و يا کارشناسى ارشدحسابدارى
تهران5**
25کارپردازتهران1*دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى حسابدارى و يا کارشناسى مديريت بازرگانى
26کارشناس بهداشتىرباط کريم1**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى بهداشت حرفه اى
27کارشناس بهداشتى زن (بهداشت)کرج1*دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى مامايى
رباط کريم2*
28کارشناس بهداشتى (بهداشت)کرج2*دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى بهداشت عمومى ويا کارشناسى مبارزه بابيماريها
ساوجبلاغ1*
29کارشناس بهداشتى (بهداشت)کرج2**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى بهداشت محيط
ساوجبلاغ1**
30کارشناس بهداشت محيط (درمان)کرج1**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى بهداشت محيط
ساوجبلاغ1**
31کارشناس بهداشت روان (بهداشت)نظر آباد1*دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى روانشناسى بالينى
32کاردان بهداشتى زن (بهداشت)کرج2*دارا بودن مدرک تحصيلى کاردانى مامايى و يا کاردانى بهداشت عمومى(گرايش بهداشت خانواده)
شهريار11*
33کاردان بهداشتى زن (بهداشت)ساوجبلاغ1*دارا بودن مدرک تحصيلى کاردانى بهداشت محيط
34کاردان بهداشتى زن (بهداشت)شهريار1*دارا بودن مدرک تحصيلى کاردانى بهداشت حرفه اى
35کاردان بهداشتى مرد (بهداشت)رباط کريم1*دارا بودن مدرک تحصيلى کاردانى بهداشت محيط
36کاردان بهداشتى (بهداشت)شهريار2**دارا بودن مدرک تحصيلى کاردانى بهداشت محيط
37کارشناس امور دارويى (بهداشت)شهريار2**دارا بودن مدرک تحصيلى دکتراى داروسازى
38کارشناس امور دارويى (درمان)رباط کريم1**دارا بودن مدرک تحصيلى دکتراى داروسازى
39انباردارتهران1*دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى حسابدارى و يا کارشناسى مديريت بازرگانى
40کارشناس آمارو خدمات ماشينىنظر آباد1**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى کامپيوتر(گرايش نرم افزار)
تهران1**
41کارشناس آمارو خدمات ماشينىکرج1*دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى کامپيوتر(گرايش نرم افزار)
42کارشناس رايانهتهران1*دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى کامپيوتر(گرايش نرم افزار وسخت افزار)
43کارشناس پژوهشىتهران1**دارا بودن مدرک تحصيلى دکتراى پزشکى عمومى با دوره MPH و داشتن روزمه تحقيقاتى باتاييدمعاونت تحقيقات وفناورى

دیدگاه ها (9)

 1. مریممی‌گه:

  با سلام لطفا اگه استخدامی داشتی خبر بدید لینک که باز نمیشه

 2. نیروی بهداشتیمی‌گه:

  واقعا جالبه که نیروهای بهداشت عمومی که تمامی رشته های بهداشت مثل بهداشت تغذیه روان مدارس محیط حرفه ای و..رو شاملش میشه باید بیکار باشن وانوقت یک ماما رو بذارن کارشناس بهداشت!!!!!!!!!!!!!

 3. فائره برخوردارمی‌گه:

  باسلام
  از همه رشته ها نیرو میپذیرین جز رشته بهداشت خانواده چرا؟

 4. فاطمهمی‌گه:

  چرا لینکش باز نمیشه؟ تاریخ آزمونش کی هست؟

 5. پریمی‌گه:

  سلام پس چرا کارشناسی مدیریت خدمات بهداشت نمی گیرید پس ما چیکار کنیم

 6. زینبمی‌گه:

  سلام توراخدا یه فکری برای کاردان بهداشت خانواده کنید. اصلا خبری ازاستخدامی کاردان بهداشت خانواده نیست بیکارم .ممنون

 7. زینبمی‌گه:

  سلام توراخدا یه فکری برای کاردان بهداشت خانواده کنید.ممنون

 8. زینبمی‌گه:

  سلام تورابخدا یه فکری برای کاردان بهداشت خانواده کنید.ممنون

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Document
بانکی