آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود به استناد ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه کشور و بند ۱۲ مصوبه مورخ۰۴/۱۲/۸۴ و بند یک مصوبه مورخ ۱۴ /۰۶/۸۵ هیات امنا دانشگاه از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی خلاق و علاقمند به توسعه و پیشرفت کشور تعدادی نیروهای کارآمد ، تحول گرا، جدی، با نگرشی پویا و هدفمند را از محل مجوزهای شماره ۵۳۸۶۸ مورخ ۱۴/۰۲/۸۸ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و از طریق آزمون کتبی عمومی وتخصصی و مصاحبه برای مشاغل بهداشتی درمانی و پشتیبانی و انجام مراحل گزینش به صورت پیمانی جهت خدمت در واحدهای تابعه دانشگاه استخدام می نماید.

http://www.iums.ac.ir/employ/index.php?slc_lang=fa&sid=1

جدول شغل هاى مورد نیاز

ردیف

عنوان شغل مورد نیاز

محل جفرافیایى
خدمت

تعداد
(نفر)

جنسیت

شرایط احراز

زن مرد
۱ پرستار(درمان) تهران ۳۸ * * دارا بودن مدرک تحصیلى کارشناسى پرستارى
کرج ۶ * *
نظر آباد ۳ * *
ساوجبلاغ ۱ * *
شهریار ۳ * *
رباط کریم ۳ * *
رى ۱۰ * *
۲ کارشناس بیهوشى تهران ۱ * * دارا بودن مدرک تحصیلى کارشناسى بیهوشى
۳ کاردان بیهوشى تهران ۵ * * دارا بودن مدرک تحصیلى کاردانى بیهوشى
رى ۱ * *
کرج ۱ * *
۴ کاردان اتاق عمل تهران ۸ * * دارا بودن مدرک تحصیلى کاردانى اتاق عمل
رى ۱ * *
کرج ۱ * *
۵ کارشناس هماهنگى فوریتهاى پزشکى رباط کریم ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلى دکتراى پزشکى عمومى
شهریار ۲ *
۶ تکنیسین فوریتهاى پزشکى کرج ۴ * دارا بودن مدرک تحصیلى کاردانى هوشبرى ویاکاردانى فوریتهاى پزشکى و یا کارشناسى پرستارى و داشتن گواهینامه پایه دو رانندگى
نظر آباد ۱ *
ساوجبلاغ ۱ *
۷ کارشناس آزمایشگاه تهران ۱ * * دارا بودن مدرک تحصیلى کارشناسى ارشد علوم آزمایشگاهى
۸ کارشناس آزمایشگاه(آزمایشگاه مواد غذایى) شهریار ۱ * * دارا بودن مدرک تحصیلى کارشناسى علوم وصنایع غذایى
۹ کارشناس آزمایشگاه (بهداشت) تهران ۱ * * دارا بودن مدرک تحصیلى کارشناسى علوم آزمایشگاهى
کرج ۱ * *
۱۰ کارشناس آزمایشگاه تهران ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلى کارشناسى ارشدعلوم آزمایشگاهى
۲ *
۱۱ متصدى آمار و مدارک پزشکى (بهداشت) ساوجبلاغ ۱ * * دارا بودن مدرک تحصیلى کاردانى مدارک پزشکى
نظر آباد ۱ * *
۱۲ کارشناس تعمیرات و تجهیزات پزشکى کرج ۲ * * دارا بودن مدرک تحصیلى کارشناسى ارشد و یا کارشناسى مهندسى پزشکى
اشتهارد ۱ * *
رى ۱ * *
رباط کریم ۱ * *
۱۳ کارشناس کنترل مواد آرایشى تهران ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلى دکترا ى داروسازى یا کارشناسى ارشد شیمى کاربردى و یا شیمى تجزیه
۱۴ پزشک عمومى (بهداشت) نظر آباد ۱ * * دارا بودن مدرک تحصیلى دکتراى پزشکى عمومى
۱۵ کارشناس امور پژوهشى تهران ۱ * * دارا بودن مدرک تحصیلى دکتراى پزشکى عمومى با دوره MPH و یا دکتراى تخصصى گوش و حلق وبینى
۱۶ کارشناس امور پژوهشى تهران ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلى کارشناسى ارشد پژوهشگرى
۱۷ کتابدار تهران ۵ * * دارا بودن مدرک تحصیلى کارشناسى و یا کارشناسى ارشد علوم کتابدارى واطلاع رسانى
۱۸ کارشناس خدمات آموزشى تهران ۱ * * دارا بودن مدرک تحصیلى کارشناسى و یا کارشناسى ارشد مدیریت و برنامه ریزى آموزشى
تهران ۵ *
تهران ۱ *
۱۹ کارشناس خدمات آموزشى کرج ۱ * * دارا بودن مدرک تحصیلى کارشناسى ارشد در رشته تحصیلى مدیریت و برنامه ریزى آموزشى
۲۰ کارشناس خدمات دانشجویى تهران ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلى کارشناسى و یا کارشناسى ارشد در رشته تحصیلى مدیریت وبرنامه ریزى آموزشى
۲۱ کارشناس امور بیمارستانها تهران ۳ * * دارا بودن مدرک تحصیلى کارشناسى ارشد مدیریت خدمات بهداشتى ودرمانى
۲۲ کارگزین ساوجبلاغ ۱ * * دارا بودن مدرک تحصیلى کارشناسى مدیریت دولتى
رى ۱ * *
۲۳ صندوق دار تهران ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلى کاردان حسابدارى
۲۴ حسابدار رى ۱ * * دارا بودن مدرک تحصیلى کارشناسى و یا کارشناسى ارشدحسابدارى
تهران ۵ * *
۲۵ کارپرداز تهران ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلى کارشناسى حسابدارى و یا کارشناسى مدیریت بازرگانى
۲۶ کارشناس بهداشتى رباط کریم ۱ * * دارا بودن مدرک تحصیلى کارشناسى بهداشت حرفه اى
۲۷ کارشناس بهداشتى زن (بهداشت) کرج ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلى کارشناسى مامایى
رباط کریم ۲ *
۲۸ کارشناس بهداشتى (بهداشت) کرج ۲ * دارا بودن مدرک تحصیلى کارشناسى بهداشت عمومى ویا کارشناسى مبارزه بابیماریها
ساوجبلاغ ۱ *
۲۹ کارشناس بهداشتى (بهداشت) کرج ۲ * * دارا بودن مدرک تحصیلى کارشناسى بهداشت محیط
ساوجبلاغ ۱ * *
۳۰ کارشناس بهداشت محیط (درمان) کرج ۱ * * دارا بودن مدرک تحصیلى کارشناسى بهداشت محیط
ساوجبلاغ ۱ * *
۳۱ کارشناس بهداشت روان (بهداشت) نظر آباد ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلى کارشناسى روانشناسى بالینى
۳۲ کاردان بهداشتى زن (بهداشت) کرج ۲ * دارا بودن مدرک تحصیلى کاردانى مامایى و یا کاردانى بهداشت عمومى(گرایش بهداشت خانواده)
شهریار ۱۱ *
۳۳ کاردان بهداشتى زن (بهداشت) ساوجبلاغ ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلى کاردانى بهداشت محیط
۳۴ کاردان بهداشتى زن (بهداشت) شهریار ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلى کاردانى بهداشت حرفه اى
۳۵ کاردان بهداشتى مرد (بهداشت) رباط کریم ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلى کاردانى بهداشت محیط
۳۶ کاردان بهداشتى (بهداشت) شهریار ۲ * * دارا بودن مدرک تحصیلى کاردانى بهداشت محیط
۳۷ کارشناس امور دارویى (بهداشت) شهریار ۲ * * دارا بودن مدرک تحصیلى دکتراى داروسازى
۳۸ کارشناس امور دارویى (درمان) رباط کریم ۱ * * دارا بودن مدرک تحصیلى دکتراى داروسازى
۳۹ انباردار تهران ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلى کارشناسى حسابدارى و یا کارشناسى مدیریت بازرگانى
۴۰ کارشناس آمارو خدمات ماشینى نظر آباد ۱ * * دارا بودن مدرک تحصیلى کارشناسى کامپیوتر(گرایش نرم افزار)
تهران ۱ * *
۴۱ کارشناس آمارو خدمات ماشینى کرج ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلى کارشناسى کامپیوتر(گرایش نرم افزار)
۴۲ کارشناس رایانه تهران ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلى کارشناسى کامپیوتر(گرایش نرم افزار وسخت افزار)
۴۳ کارشناس پژوهشى تهران ۱ * * دارا بودن مدرک تحصیلى دکتراى پزشکى عمومى با دوره MPH و داشتن روزمه تحقیقاتى باتاییدمعاونت تحقیقات وفناورى

دیدگاه ها (۹)

  1. مریم می‌گه:

    با سلام لطفا اگه استخدامی داشتی خبر بدید لینک که باز نمیشه

  2. نیروی بهداشتی می‌گه:

    واقعا جالبه که نیروهای بهداشت عمومی که تمامی رشته های بهداشت مثل بهداشت تغذیه روان مدارس محیط حرفه ای و..رو شاملش میشه باید بیکار باشن وانوقت یک ماما رو بذارن کارشناس بهداشت!!!!!!!!!!!!!

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها