آگهي استخدام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

آگهي استخدام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانReviewed by Admin on Feb 23Rating:

آگهي استخدام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

جهت تامين نيروي انساني مورد نياز خود به استناد ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه كشور و بند ۱۲ مصوبه مورخ۰۴/۱۲/۸۴ و بند يك مصوبه مورخ ۱۴ /۰۶/۸۵ هيات امنا دانشگاه از بين فارغ التحصيلان دانشگاهي خلاق و علاقمند به توسعه و پيشرفت كشور تعدادي نيروهاي كارآمد ، تحول گرا، جدي، با نگرشي پويا و هدفمند را از محل مجوزهاي شماره ۵۳۸۶۸ مورخ ۱۴/۰۲/۸۸ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و از طريق آزمون كتبي عمومي وتخصصي و مصاحبه براي مشاغل بهداشتي درماني و پشتيباني و انجام مراحل گزينش به صورت پيماني جهت خدمت در واحدهاي تابعه دانشگاه استخدام مي نمايد.

http://www.iums.ac.ir/employ/index.php?slc_lang=fa&sid=1

جدول شغل هاى مورد نياز

رديف

عنوان شغل مورد نياز

محل جفرافيايى
خدمت

تعداد
(نفر)

جنسيت

شرايط احراز

زنمرد
۱پرستار(درمان)تهران۳۸**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى پرستارى
کرج۶**
نظر آباد۳**
ساوجبلاغ۱**
شهريار۳**
رباط کريم۳**
رى۱۰**
۲کارشناس بيهوشىتهران۱**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى بيهوشى
۳کاردان بيهوشىتهران۵**دارا بودن مدرک تحصيلى کاردانى بيهوشى
رى۱**
کرج۱**
۴کاردان اتاق عملتهران۸**دارا بودن مدرک تحصيلى کاردانى اتاق عمل
رى۱**
کرج۱**
۵کارشناس هماهنگى فوريتهاى پزشکىرباط کريم۱*دارا بودن مدرک تحصيلى دکتراى پزشکى عمومى
شهريار۲*
۶تکنيسين فوريتهاى پزشکىکرج۴*دارا بودن مدرک تحصيلى کاردانى هوشبرى وياکاردانى فوريتهاى پزشکى و يا کارشناسى پرستارى و داشتن گواهينامه پايه دو رانندگى
نظر آباد۱*
ساوجبلاغ۱*
۷کارشناس آزمايشگاهتهران۱**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى ارشد علوم آزمايشگاهى
۸کارشناس آزمايشگاه(آزمايشگاه مواد غذايى)شهريار۱**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى علوم وصنايع غذايى
۹کارشناس آزمايشگاه (بهداشت)تهران۱**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى علوم آزمايشگاهى
کرج۱**
۱۰کارشناس آزمايشگاهتهران۱*دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى ارشدعلوم آزمايشگاهى
۲*
۱۱متصدى آمار و مدارک پزشکى (بهداشت)ساوجبلاغ۱**دارا بودن مدرک تحصيلى کاردانى مدارک پزشکى
نظر آباد۱**
۱۲کارشناس تعميرات و تجهيزات پزشکىکرج۲**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى ارشد و يا کارشناسى مهندسى پزشکى
اشتهارد۱**
رى۱**
رباط کريم۱**
۱۳کارشناس کنترل مواد آرايشىتهران۱*دارا بودن مدرک تحصيلى دکترا ى داروسازى يا کارشناسى ارشد شيمى کاربردى و يا شيمى تجزيه
۱۴پزشک عمومى (بهداشت)نظر آباد۱**دارا بودن مدرک تحصيلى دکتراى پزشکى عمومى
۱۵کارشناس امور پژوهشىتهران۱**دارا بودن مدرک تحصيلى دکتراى پزشکى عمومى با دوره MPH و يا دکتراى تخصصى گوش و حلق وبينى
۱۶کارشناس امور پژوهشىتهران۱*دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى ارشد پژوهشگرى
۱۷کتابدارتهران۵**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى و يا کارشناسى ارشد علوم کتابدارى واطلاع رسانى
۱۸کارشناس خدمات آموزشىتهران۱**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى و يا کارشناسى ارشد مديريت و برنامه ريزى آموزشى
تهران۵*
تهران۱*
۱۹کارشناس خدمات آموزشىکرج۱**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى ارشد در رشته تحصيلى مديريت و برنامه ريزى آموزشى
۲۰کارشناس خدمات دانشجويىتهران۱*دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى و يا کارشناسى ارشد در رشته تحصيلى مديريت وبرنامه ريزى آموزشى
۲۱کارشناس امور بيمارستانهاتهران۳**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى ارشد مديريت خدمات بهداشتى ودرمانى
۲۲کارگزينساوجبلاغ۱**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى مديريت دولتى
رى۱**
۲۳صندوق دارتهران۱*دارا بودن مدرک تحصيلى کاردان حسابدارى
۲۴حسابداررى۱**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى و يا کارشناسى ارشدحسابدارى
تهران۵**
۲۵کارپردازتهران۱*دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى حسابدارى و يا کارشناسى مديريت بازرگانى
۲۶کارشناس بهداشتىرباط کريم۱**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى بهداشت حرفه اى
۲۷کارشناس بهداشتى زن (بهداشت)کرج۱*دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى مامايى
رباط کريم۲*
۲۸کارشناس بهداشتى (بهداشت)کرج۲*دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى بهداشت عمومى ويا کارشناسى مبارزه بابيماريها
ساوجبلاغ۱*
۲۹کارشناس بهداشتى (بهداشت)کرج۲**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى بهداشت محيط
ساوجبلاغ۱**
۳۰کارشناس بهداشت محيط (درمان)کرج۱**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى بهداشت محيط
ساوجبلاغ۱**
۳۱کارشناس بهداشت روان (بهداشت)نظر آباد۱*دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى روانشناسى بالينى
۳۲کاردان بهداشتى زن (بهداشت)کرج۲*دارا بودن مدرک تحصيلى کاردانى مامايى و يا کاردانى بهداشت عمومى(گرايش بهداشت خانواده)
شهريار۱۱*
۳۳کاردان بهداشتى زن (بهداشت)ساوجبلاغ۱*دارا بودن مدرک تحصيلى کاردانى بهداشت محيط
۳۴کاردان بهداشتى زن (بهداشت)شهريار۱*دارا بودن مدرک تحصيلى کاردانى بهداشت حرفه اى
۳۵کاردان بهداشتى مرد (بهداشت)رباط کريم۱*دارا بودن مدرک تحصيلى کاردانى بهداشت محيط
۳۶کاردان بهداشتى (بهداشت)شهريار۲**دارا بودن مدرک تحصيلى کاردانى بهداشت محيط
۳۷کارشناس امور دارويى (بهداشت)شهريار۲**دارا بودن مدرک تحصيلى دکتراى داروسازى
۳۸کارشناس امور دارويى (درمان)رباط کريم۱**دارا بودن مدرک تحصيلى دکتراى داروسازى
۳۹انباردارتهران۱*دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى حسابدارى و يا کارشناسى مديريت بازرگانى
۴۰کارشناس آمارو خدمات ماشينىنظر آباد۱**دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى کامپيوتر(گرايش نرم افزار)
تهران۱**
۴۱کارشناس آمارو خدمات ماشينىکرج۱*دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى کامپيوتر(گرايش نرم افزار)
۴۲کارشناس رايانهتهران۱*دارا بودن مدرک تحصيلى کارشناسى کامپيوتر(گرايش نرم افزار وسخت افزار)
۴۳کارشناس پژوهشىتهران۱**دارا بودن مدرک تحصيلى دکتراى پزشکى عمومى با دوره MPH و داشتن روزمه تحقيقاتى باتاييدمعاونت تحقيقات وفناورى

دیدگاه ها (۸)

 1. نیروی بهداشتیمی‌گه:

  واقعا جالبه که نیروهای بهداشت عمومی که تمامی رشته های بهداشت مثل بهداشت تغذیه روان مدارس محیط حرفه ای و..رو شاملش میشه باید بیکار باشن وانوقت یک ماما رو بذارن کارشناس بهداشت!!!!!!!!!!!!!

 2. فائره برخوردارمی‌گه:

  باسلام
  از همه رشته ها نیرو میپذیرین جز رشته بهداشت خانواده چرا؟

 3. فاطمهمی‌گه:

  چرا لینکش باز نمیشه؟ تاریخ آزمونش کی هست؟

 4. پریمی‌گه:

  سلام پس چرا کارشناسی مدیریت خدمات بهداشت نمی گیرید پس ما چیکار کنیم

 5. زینبمی‌گه:

  سلام توراخدا یه فکری برای کاردان بهداشت خانواده کنید. اصلا خبری ازاستخدامی کاردان بهداشت خانواده نیست بیکارم .ممنون

 6. زینبمی‌گه:

  سلام توراخدا یه فکری برای کاردان بهداشت خانواده کنید.ممنون

 7. زینبمی‌گه:

  سلام تورابخدا یه فکری برای کاردان بهداشت خانواده کنید.ممنون

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال استخدام
بانکی
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید