crm didar

آغاز ثبت نام جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاءسال۱۳۹۶

بدینوسیله به اطلاع می رساند جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاءسال ۱۳۹۶ آغاز شد . براین اساس سامانه ثبت نام اینترنتی جذب اختصاصی ، از روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۲ در بخش سامانه جذب اختصاصی قضات سایت معاونت منابع انسانی به نشانی qazahrm.ir قرارگرفت .(  آدرس مستقیم لینک؛    jazb5.qazahrm.ir   ) لذا از کلیه داوطلبان واجد شرایط وعلاقمند دعوت به عمل می آید ، در مهلت مقرر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند .
مهلت ثبت نام از تاریخ شروع ثبت نام به مدت ۱۰ روز خواهد بود و در روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۲۱ پایان می پذیرد واین مهلت ، تمدید نخواهد شد . تاکید می گردد ثبت نام ، صرفا به صورت اینترنتی و در مهلت مقرر صورت خواهد پذیرفت . ( تذکر مهم : به داوطلبان اکیدا توصیه می شود ثبت نام خود را به روزهای پایانی مهلت موکول نکنند .)

 

داوطلبان واجد شرایط  : دسته از داوطلبان، به شرح زیر واجد شرایط برای ثبت نام در سامانه جذب اختصاصی می باشند۹به طور کلی داوطلبان دانشگاهی (مطابق شرایط بند الف) داوطلبان حوزوی (مطابق شرایط بند ب) ایثارگران (مطابق شرایط بند ج)

الف- شرایط داوطلبان دانشگاهی: گانه آتی الذکر می توانند ۳ داوطلبان با مدارک تحصیلی دانشگاهی، مشروط به قرار گرفتن در هر یک از گروه های در مصاحبه علمی جذب اختصاصی شرکت نمایند. این موارد، حصری و غیر قابل تفسیر هستند و لذا لازم است داوطلبان قبل از مطالعه آنها به تذکرات زیر توجه فرمایند: دورههای تحصیلی مجازی، غیرحضوری، نیمه حضوری و الکترونیک خارج از شمول این مقررات هستند. داوطلبان • فارغ التحصیل در دوره های شبانه (نوبت دوم) و آموزش محور منعی برای ثبت نام ندارند.  :گروه بندی دانشگاه ها به این صورت است• دانشگاه های گروه اول عبارتند از: دانشگاه امام صادق(ع) – دانشگاه تربیت مدرس – دانشگاه تهران – پردیس فارابی دانشگاه تهران – دانشگاه شهیدبهشتی(ره)- دانشگاه شیراز – دانشگاه علامه طباطبایی(ره) – دانشگاه فردوسی مشهد – دانشگاه علوم قضایی- دانشگاه مفید قم دانشگاه های گروه دوم عبارتند از: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز – دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین – دانشگاه کاشان – دانشگاه تبریز – دانشگاه شاهد –  کرمان – دانشگاه شهید چمران اهواز – دانشگاه مازندران(بابلسر) – دانشگاه ¬¬¬¬ دانشگاه شهید باهنر(ره) بوعلی سینا همدان – دانشگاه خوارزمی تهران  -دانشگاه شهیدمطهری(ره) – دانشگاه گیلان – دانشگاه علوم اسلامی رضوی  -دانشگاه اصفهان – دانشگاه قم  . : دانشگاه ها و پردیسهای دانشگاهی احصاء نشده مشمول گروبندی فوق نیستند ۶تذکر : در مورد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی لازم به ذکر است، صرفًا واحد واقع در تهران این ۲تذکر دانشگاه مشمول گروه بندی مذکور (گروه دوم) است و لذا واحدهای علوم و تحقیقات سایر شهرستانها خارج از موضوع این مقررات هستند ولو اینکه مدرک تحصیلی از واحد علوم و تحقیقات تهران صادر شده باشد.  :گانه واجد شرایط شرکت در مصاحبه علمی (دانشگاهی) به این شرح می باشند۳گروه های  ۶۱ دانشآموختگان کارشناسی حقوق از دانشگاههای گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۶.  ۶۱ دانشآموختگان کارشناسی حقوق از دانشگاههای گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۲. دانشآموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایشها از دانشگاههای گروه اول، منوط به داشتن حداقل ۹.   و مدرک کارشناسی حقوق، فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی ۶۱معدل دانشآموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایشها از دانشگاههای گروه ۴.
۶۱اول، منوط به داشتن حداقل معدل دانشآموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایشها از دانشگاههای گروه دوم، منوط به داشتن حداقل ۵.   و مدرک کارشناسی حقوق۶۱معدل دانشآموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایشها از دانشگاههای گروه ۱.  ۶۱دوم، منوط به داشتن حداقل معدل دانشآموختگان و دانشجویان دکتری تخصصی در هر یک از گرایش های رشته حقوق، فقه و حقوق و رشته ۱. الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، منوط به داشتن مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مذکور رتبههای اول تا دهم آزمون وکالت کانونهای استانی و رتبههای اول تا پنجاهم آزمون سراسری مرکز امور ۸. مشاوران و وکلای قوه قضائیه و آزمون وکالت کانون مرکز، به تأیید مراجع مربوط وکلا و مشاوران پایهیک دادگستری، مشروط به داشتن پنج سال سابقه کار متوالی و مؤثر به عنوان وکیل یا ۳. مشاور پایهیک دادگستری، به تأیید کانون یا مرکز مربوط  اخذ تأییدیه از مرجع ذیصلاح و ارائه آن در روز مصاحبه علمی، برای شرکت در جلسه ۳ و ۸تبصره: در مورد بندهای مصاحبه علمی ضروری است. در غیر اینصورت مجوز شرکت در جلسه مذکور صادر نخواهد شد.

ب- شرایط داوطلبان حوزوی: داوطلبان دارای مدارک تحصیلی حوزوی (یا حوزوی و دانشگاهی به صورت توأمان)، مشروط به قرار گرفتن در هر گانه آتی الذکر می توانند در مصاحبه علمی جذب اختصاصی شرکت نمایند. این موارد، حصری و ۴یک از گروه های غیر قابل تفسیر هستند و لذا لازم است داوطلبان قبل از مطالعه آن ها به تذکرات زیر توجه فرمایند: منظور از دانش آموخته، دارنده مدرک علمی معتبر از مرجع ذیصلاح است. فرم ارزیابی و مدرک استخدامی • جایگزین مدرک تحصیلی نیستند و مقبول، واقع نمی شوند.  دارا بودن مدرک علمی معتبر الزامی است و صرف ۴ و ۹تأکیداً لازم به ذکر است، برای دانش اموختگان سطوح • ارائه گواهی اتمام پایه (بدون ارائه پایان نامه) کافی نیست.  : گانه واجد شرایط شرکت در مصاحبه علمی (حوزوی) به این شرح می باشند ۴گروه های   مدرک کارشناسی۶۱ دانشآموختگان سطح دو، منوط به داشتن مدرک کارشناسی حقوق با حداقل معدل ۶.  ۶۱ دانشآموختگان سطح دو در گرایش حقوق و قضاء اسلامی، منوط به داشتن حداقل معدل ۲.  دانشآموختگان سطح سه در گرایشهای فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی ۹.  دانشآموختگان سطح چهار در گرایشهای فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی ۴.

** مصاحبه تشخیصی: گانه آتی ۲ داوطلبان دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی و حوزوی، مشروط به قرار گرفتن در هر یک از گروه های الذکر می توانند در مصاحبه تشخیصی جذب اختصاصی شرکت نمایند. در مصاحبه تشخیصی، محوریت با بررسی و ارزیابی سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی داوطلب است. لذا لازم است داوطلبان واجد شرایط، در روز مصاحبه، شرحی از سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی (رزومه) خود را به انضمام مدارک مربوط (از جمله پایان نامه، مقالات و …) به همراه داشته باشند.   :گانه واجد شرایط شرکت در مصاحبه تشخیصی به این شرح می باشند۲گروه های  و »حقوق خصوصی«دانشجویان و دانش آموختگان دکتری تخصصی در گرایش های ۶.  »حقوق جزا و جرم شناسی«
از دانشگاهای گروه اول یا دوم، مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد گرایش های مذکور از دانشگاه های گروه اول یا دوم   دارندگان مدرک سطح سه یا چهار، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی حقوق۲.

ج- شرایط ایثارگران: علاوه بر داوطلبان دانشگاهی و حوزوی واجد شرایط به شرح فوق، خانواده معظم ایثارگران با عنایت به موارد زیر می توانند در سامانه جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء ثبت نام نمایند.

افراد مشمول، مطابق قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران عبارتند از:  : درصدی۲۵: ایثارگران مشمول سهمیه ۶-ج جانبازان و آزادگان۶.  فرزندان شهدا۲.   درصد و بالاتر۲۵همسران و فرزندان جانبازان ۹.  همسران و فرزندان آزادگان با یک سال و بالای یک سال اسارت ۴.  همسران، خواهران و برادران شهدا۵.  : درصدی۵: ایثارگران مشمول سهمیه ۲-ج  درصد۲۵فرزندان جانبازان زیر ۶.  فرزندان آزادگان با کمتر از یک سال اسارت۲.    ماه سابقه حضور داوطلبانه و همسران و فرزندان آنها ۱رزمندگان با حداقل ۹.

تذکرات مهم:  . سال تمام است۴۴ و حداکثر ۲۲شرط سنی برای تمامی گروه های ایثارگران همانند سایر داوطلبان، حداقل ۶. دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های حقوق، فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه و ۲.  . حوزوی برای ثبت نام الزامی است ۲مبانی حقوق اسلامی یا مدرک سطح ثبت شده باشد، مجازند در سامانه جذب  »بیکار«تنها، ایثارگرانی که وضعیت شغلی آنان در سیستم سجایا ۹. اختصاصی ثبت نام نمایند.  .اخذ و ارائه گواهی ایثارگری از امور ایثارگران محل پرونده، در مرحله تشکیل پرونده الزامی است۴.

 

دریافت شرایط جذب اختصاصی

دریافت اطلاعیه جذب اختصاصی

لینک سایت

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها